Hoc Tap/BCMSN-SWITCH
  Độ ưu tiên cao nhất (mặc định là 100, trong tầm từ 1-255) sẽ xác định router, với cơ chế pre-emption bị tắt
Hoc Tap/BCMSN-SWITCH/Lab
  Mô tả: Bài thực hành sử dụng 3 switch Catalyst 3550, thực hành về những ích lợi của rstp so với stp thông thường. Bài lab sẽ xem xét những vấn đề như các state của rstp, cách cấu hình, thời gian hội tụ, cách chuyển đổi giữa các trạng thái
directory Hoc Tap BCMSN-SWITCH  


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương