_layouts/LacVietBIO/fckUpload_BL/SiteChinh/2016-3
  CHỈ thị SỐ 51-ct/tw ngàY 04-01-2016 CỦa bộ chính trị Về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
portal/VanBan/2016-3
  Về việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị định số 56/2015/NĐ-cp của Chính phủ Số: 1290 /ubnd-vx
_layouts/lacvietbio/fckUpload/2016-3
  Số: 1378 /QĐ-ubnd thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 3 năm 2016
  Về thành lập Tổ Nghiên cứu và Tổ Chuyên viên giúp việc Tổ Nghiên cứu
  Về thành lập Hội đồng thẩm định thực hiện Quy định về khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2016 2020
Hnh nh bn tin/2016-3
  Của Sở Quy hoạch – Kiến trúc được chuẩn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh chủ TỊch ủy ban nhân dân thành phố HỒ chí minh
  VỤ phổ biếN, giáo dục pháp luật trưỜng đẠi học luật hà NỘI
  VĂn phòng số: 134/vphđbcqg -pl v/v tiếp tục triển khai các công việc chuẩn bị tổ chức bầu cử CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  + Thời gian kiểm tra: 8 giờ 45 phút đến 9 giờ 30 phút
  Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002
  + Thời gian kiểm tra: 8 giờ 45 phút đến 9 giờ 30 phút
  Ủy ban mặt trận tổ quốc quậN 8 LỊch công tác tuầN
portal/VanBan/2016-3
  Độc lập Tự do Hạnh phúc VĂn phòng ubnd thành phố
directory Hnh nh bn tin 2016-3  


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương