Hnh nh bn tin/2011-8/Huong dan nghiep vu
  SỞ TƯ pháp số: 2692 /stp-bttp v/v một số nội dung liên quan đến việc chuyển giao CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Hnh nh bn tin/2011-8
  6. Thủ tục Xét tuyển giáo viên, nhân viên hợp đồng ngạch b theo Luật Lao động
_layouts/lacvietbio/fckUpload/2011-8
  SỞ NỘi vụ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Hnh nh bn tin/2011-8/Van ban phap quy
  BỘ TƯ pháp số: 1676/QĐ-btp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Hnh nh bn tin/2011-8
  Thanh tra chính phủ
Hnh nh bn tin/2011-8/tintuc
  V/v Phổ biến tài liệu Hướng dẫn các chủ đầu tư khi được cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ trên địa bàn thành phố
Hnh nh bn tin/2011-8
  Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-cp ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Hnh nh bn tin/2011-8/du an dau tu
  QuyếT ĐỊnh về giao đất cho Công ty cổ phần Phát triển bất động sản Phát Đạt để đầu tư xây dựng khu dân cư tại phường Phú Thuận, quận 7
Hnh nh bn tin/2011-8/tthc
  4. LĨNh vực quy hoạch xây dựNG: 06 thủ TỤc cung cấp thông tin quy hoạch đối với nhà ở riêng lẻ
Hnh nh bn tin/2011-8/Van ban phap quy
  Căn cứ Nghị định số 66/2008/NĐ-cp ngày 28 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
_layouts/lacvietbio/fckUpload/2011-8
  Về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ thành phố Hồ Chí Minh chủ TỊch ủy ban nhân dân thành phố HỒ chí minh
directory Hnh nh bn tin 2011-8  


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương