admin/Uploading/duthao
  BỘ y tế Số: /tt-byt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
DuThao/Lists/DT_TAILIEU/Attachments/1526
  Luật giao thông đường thủy nội địa sau 8 năm thực hiện
DuThao
  BỘ CÔng an bộ TÀi chính
DuThao/Lists/DT_TAILIEU_COBAN/Attachments/1621
  BỘ TƯ pháp số: 151 /bc-btp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
DuThao/Lists/DT_TAILIEU_COBAN/Attachments/607
  Phần thứ nhất ĐÁnh giá TÌnh hình tổ chức thực hiện luật hợp tác xã NĂM 2003
Upload/TCVN/Duthao/2016
  VIỆn khoa học kỹ thuật bưU ĐIỆN
DuThao/Lists/DT_TAILIEU_COBAN/Attachments/765
  BỘ NÔng nghiệp và phát triển nông thôn cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Lists/appsp01_lawdocumentlist/Attachments/1021
  BỘ NÔng nghiệp và phát triển nông thôn dự thảo
DuThao/Lists/DT_TAILIEU_COBAN/Attachments/1765
  Danh mỤc LuẬt/NghỊ đỊnh thư cỦa các quỐc gia/khu vỰc đưỢc tham khẢo trong quá trình xây dỰng DỰ thẢo luật tài nguyên, môi trưỜng biỂn và hẢi đẢo
Uploads/File/DuThaoVBQPPL/2013
  Tcvn …: 2013 Mục lục
vi-vn/TaiLieu/Duthao_chinhsach_WB
  Ban quản lý DỰ Án thủy lợi thanh hoá KẾ hoạch quản lý MÔi trưỜng (emp) tiểu dự ÁN: SỬa chữA, NÂng cấp hệ thống thủy lợi nam sông mã TỈnh thanh hóA
Upload/DuThaoVanBan
  BỘ giáo dục và ĐÀo tạo bộ thông tin và truyềN thôNG
noidung/tintuc/Lists/DuThaoVBPL/Attachments/31
  Qcvn : 2013/btc quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về BẢo quản xăNG, DẦu dự trữ quốc gia
DuThao/Lists/DT_TAILIEU_COBAN/Attachments/1854
  CHÍnh phủ CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
files/DuthaoVBPL/2016/05
  BỘ VĂn hóA, thể thao và du lịch số: /bc-bvhttdl cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
DuThao/Lists/DT_TAILIEU_COBAN/Attachments/1657
  CHÍnh phủ CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
DuThao
  BỘ lao đỘng – thưƠng binh và XÃ HỘI
DuThao/Lists/DT_TAILIEU/Attachments/1517
  Công ước số 138 Công ước về Tuổi tối thiểu được đi làm việc, 1973
DuThao
  TỔng cụC ĐƯỜng bộ việt nam cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩA việt nam
files
  BỘ thông tin và truyềN thông ¾¾¾¾¾¾¾ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
DuThao/Lists/DT_TAILIEU/Attachments/1506
  Các đơn vị đặc nhiệm một số quốc gia
DuThao/Lists/DT_TAILIEU/Attachments/1678
  KẾt hôn có YẾu tố NƯỚc ngoàI: LÚng túng “ĐUỔI” theo thông tư
DuThao
  BỘ giao thông vận tải cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Lists/TinHoatDong/Attachments/21228
  BỘ TÀi chính s dự thảo ngày 10 2014
Upload/DuThaoVanBan
  BỘ thông tin và truyềN thông c dự thảo 21/6/2016 Ộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
DuThao/Lists/DT_TAILIEU_COBAN/Attachments/1947
  BỘ giao thông vận tải cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Upload/DuThaoVanBan
  CỤc xuất bảN, in và phát hàNH
DuThao/Lists/DT_TAILIEU/Attachments/1934
  Bộ luật Dân sự Việt Nam hiện đại Đỗ Giang Nam
DuThao/Lists/DT_TAILIEU/Attachments/1518
  Công ước số 182 Công ước Nghiêm cấm và hành động khẩn cấp xoá bỏ các hình thức lao động trẻ em tồi tệ nhất, 1999
DuThao/Lists/DT_TAILIEU_COBAN/Attachments/1695
  1- tình hình gia nhập công ước quốc tế về an toàn – vệ sinh lao động
DuThao/Lists/DT_TAILIEU_COBAN/Attachments/1622
  BÁo cáo tổng hợp kinh nghiệm nưỚc ngoài a. Nhận xét chung
DuThao/Lists/DT_TAILIEU_COBAN/Attachments/786
  BỘ TƯ pháp số: 104/bc-btp cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
DuThao/Lists/DT_TAILIEU_COBAN/Attachments/858
  Ủy ban dự thảo sửA ĐỔi hiến pháp năM 1992 BẢng tham chiếu so sánh và giải trình các nội dung sửA ĐỔI, BỔ sung với hiến pháp năM 1992
Cms_Data/Contents/Vaac/Media/Documents/NCKH/duthaogopy
  ĐỊnh hưỚng nghiên cứu khoa học cho chưƠng trình phòNG, chống hiv/aids giai đOẠN 2016 -2020
Media/AuflaNews/Attachment
  THỦ TƯỚng chính phủ ­­­­­­­­­ Số: /QĐ-ttg DỰ thảO
upload/soft
  PHẦn thứ nhất kết quả thực hiện nghị quyếT ĐẠi hội XX nhiệm kỳ 2010 – 2015
noidung/tintuc/Lists/DuThaoVBPL/Attachments/105
  BỘ TÀi chính số: /TTr-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Uploads/File/DuThaoVBQPPL/2012
  BỘ giao thông vận tảI ¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Số: /2012/tt-bgtvt cộng hoà Xà HỘi chủ nghĩa việt nam
DuThao
  BỘ lao đỘng thưƠng binh và XÃ HỘi số: /2015/tt-blđtbxh (Dự thảo)
Uploads/File/zip_documents/2012
  THÔng tư Quy định về tiêu chuẩn kỹ thuật đường ngang, quy tắc giao thông tại đường ngang, tổ chức phòng vệ, tổ chức quản lý, xây dựng đường ngang trên đường sắt quốc gia, đường sắt đô thị, đường sắt chuyên dùng
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=DuthaoVBPL/2013/06
  BỘ giáo dục và ĐÀo tạo bộ NỘi vụ-BỘ TÀi chíNH
Uploads/File/DuThaoVBQPPL/2014/09
  Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008
DuThao/Lists/DT_TAILIEU_COBAN/Attachments/800
  PHỤ LỤC (Kèm theo Báo cáo số 461/bc-bqp ngày 01 tháng 3 năm 2011 của Bộ Quốc phòng về Tổng kết 10 năm thực hiện công tác giáo dục quốc phòng an ninh từ năm 2001 đến năm 2010, có chỉnh lý, bổ sung)
DuThao/Lists/DT_TAILIEU/Attachments/1078
  Số 279: Sở hữu đất đai
Lists/DAH_DSVBGopY/Attachments/13
  DỰ thảO 1 (Ngày 12/11/2014)
DuThao/Lists/DT_TAILIEU_COBAN/Attachments/1480
  BỘ KẾ hoạch và ĐẦu tư BÁo cáo nghiên cứu về pháp luậT ĐẦu tư CỦa một số NƯỚC
Upload/TCVN/Duthao/2016
  HÀ NỘI, 2016 MỤc lục tên gọi và ký hiệu Tiêu chuẩn Việt Nam 3
files/DuthaoVBPL/2016/02
  PHỤ LỤC 1 Mẫu đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh
DuThao/Lists/DT_TAILIEU_COBAN/Attachments/1082
  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo đánh giá tình hình thực thi Pháp lệnh bảo vệ và kiểm dịch thực vật như sau
DuThao/Lists/DT_TAILIEU_COBAN/Attachments/1016
  VIỆn kiểm sát nhân dân tối cao số: 27
attachment/duthao/2015
  TÀI liệu tham khảo các nghi lễ truyền thống trong việC TANG truyền thống sau khi thân nhân mất, gia đình cần làm những gì?
Uploads/File/DuThaoVBQPPL/2014/09
  Đề án Nâng cấp các khối hệ thống hàng không nhằm đảm bảo an ninh hàng không, an toàn hàng không
DuThao/Lists/DT_TAILIEU_COBAN/Attachments/2260
  Ủy ban tài chính ngân sáCH
DuThao/Lists/DT_TAILIEU_COBAN/Attachments/1740
  TÓm lưỢc các quy đỊnh pháp lý VỀ kiểm toán nhà NƯỚC (sai) MỘt số NƯỚc trên thế giớI
DuThao/Lists/DT_TAILIEU_COBAN/Attachments/479
  BỘ TƯ­ pháp cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
DuThao/Lists/DT_TAILIEU_COBAN/Attachments/780
  BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜng kinh nghiệm nưỚc ngoài về quản lý VÀ pháp luậT ĐẤT Đai tháng 9/2012
DuThao/Lists/DT_TAILIEU/Attachments/1253
  Tìm hiểu về quân đội vũ trang cách mạng Cu-ba
Uploads/File/DuThaoVBQPPL/2013
  Tcvn XXX : 2012 tcvn t I ê uchu ẩ n q u ố c g I a
DuThao/Lists/DT_TAILIEU/Attachments/1256
  Lực lượng đặc nhiệm sas (Special Air Service) của Quân đội Hoàng gia Anh
DuThao/Lists/DT_TAILIEU_COBAN/Attachments/108
  Về dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi)
DuThao/Lists/DT_TAILIEU/Attachments/905
  MỘt số GÓP Ý cho dự thảo luật phòNG, chống rửa tiềN
Upload/DuThaoVanBan
  TẬP ĐOÀn bưu chính viễn thông việt nam
DuThao/Lists/DT_TAILIEU/Attachments/896
  I. CƠ Chế ĐIỀu chỉnh giá ĐIỆn tại thái lan tổng quan ngành điện tại Thái Lan
files/DuthaoVBPL/2013/08
  Các xã, phường, thị trấn thuộc khu vực biên giới đất liền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
DuThao/Lists/TT_TINLAPPHAP/Attachments/199
  Giới thiệu về Tòa án Tối cao Philippines và vai trò của Tòa trong việc kiểm soát quyền lực chính phủ
DuThao/Lists/DT_TAILIEU_COBAN/Attachments/1759
  BÁo cáo tổng kếT 5 NĂm thi hành nghị ĐỊnh số 25/2009/NĐ-cp ngàY 06 tháng 03 NĂM 2009 CỦa chính phủ
DuThao/Lists/DT_TAILIEU_COBAN/Attachments/1662
  TOÀ Án nhân dân tối cao –––––––––––––––––––––– TẬp hợp các báo cáO, chuyêN ĐỀ
DuThao/Lists/DT_TAILIEU_COBAN/Attachments/562
  BỘ thông tin và truyềN thông cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
DuThao/Lists/DT_TAILIEU_COBAN/Attachments/1143
  BÁo cáO ĐÁnh giá TÁC ĐỘng của dự Án luật nhập cảNH, xuất cảNH, CƯ trú CỦa ngưỜi nưỚc ngoài tại việt nam
DuThao/Lists/DT_TAILIEU/Attachments/1635
  Quy định về công chứng viên của một số nước trên thế giới
Uploads/File/DuThaoVBQPPL
  Phụ lục 1 ĐỀ CƯƠng chưƠng trình an ninh hàng không dân dụng của cảng hàng khôNG
DuThao/Lists/DT_TAILIEU/Attachments/1579
  Danh sách không đầy đủ các độ tuổi kết hôn ở các nước
DuThao/Lists/DT_TAILIEU/Attachments/1987
  1 Tiến sĩ Cheselden George V. Carmona I. Giới thiệu
DuThao/Lists/DT_TAILIEU_COBAN/Attachments/993
  Ủy ban thưỜng vụ quốc hội số: 415/bc-ubtvqh13 CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
DuThao
  CHÍnh phủ Số: /2015/NĐ-cp cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
DuThao/Lists/DT_TAILIEU/Attachments/932
  Dự thảo Luật gdđH với việc hoàn thiện tổ chức hệ thống gdđH
DuThao/Lists/DT_TAILIEU/Attachments/746
  + Luật về kiểm toán của Armenia (The Law of the Republic of Armenia on Auditing)
Upload/TCVN/Duthao/2016
  TÀi liệu tiêu chuẩN, TÀi liệu kỹ thuật mã HÓa cáC ĐỐi tưỢng hình ảnh âm thanh – TƯƠng tác giữA Âm thanh và CÁc hệ thốNG
DuThao/Lists/DT_TAILIEU/Attachments/1552
  Kiến nghị bổ sung quy định về đại lý điều tiết (Regulated Agent) vào Dự thảo Luật Hàng không C
DuThao/Lists/DT_TAILIEU/Attachments/894
  TỔng quan kinh nghiệm của nưỚc ngoài trong hoạT ĐỘng thư viện phần I
DuThao/Lists/TT_TINLAPPHAP/Attachments/199
  Centre for information, library and research services
DuThao/Lists/DT_TAILIEU/Attachments/364
  25 nguyên tắc cơ BẢn về giám sát hệ thống ngân hàng hiệu quả
upload/8552/20170505
  CHƯƠng trình hành đỘng thực hiện Kế hoạch số 40-kh/tu của Tỉnh ủy triển khai Kết luận số 06-kl/tw của Ban Bí thư (Khóa XII) về đẩy mạnh phát triển ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa
upload/8552/20161115
  Triển khai có hiệu quả Kế hoạch số 40-kh/tu ngày 25/10/2016 của Tỉnh ủy Bắc Kạn về đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong việc phát triển kinh tế-xã hội của địa phương
DuThao/Lists/DT_TAILIEU/Attachments/993
  Đầu tư và “chia sẻ chi phí” trong gdđh việt Nam Phạm Phụ Đầu tư cho gdđH trong bối cảnh toàn cầu hóa
DuThao/Lists/DT_TAILIEU_COBAN/Attachments/2224
  BÁo cáo tổng thuật pháp luật nước ngoài về đấu giá tài sản
DuThao/Lists/DT_TAILIEU/Attachments/1622
  Chính quyền các nước đang “đua nhau” tăng thuế tiêu thụ đặc biệt
DuThao
  Qcvn …: 2016/BLĐtbxh cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
DuThao/Lists/DT_TAILIEU/Attachments/987
  THỰc trạng quảng cáo táC ĐỘng tiêu cực vào kinh tế, VĂn hóa xã HỘi việt nam trong thời gian vừa qua pgs. Ts lưu Văn Nghiêm
Upload/QCVN/Duthao/2016
  VIỆn khoa học kỹ thuật bưU ĐIỆn thuyết minh dự thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
DuThao/Lists/DT_TAILIEU/Attachments/1098
  1 gs. Ts aleksandr Kopylenko
DuThao/Lists/DT_TAILIEU_COBAN/Attachments/1905
  I. TỔng quan và xu hưỚng cải cách chính sách phí, LỆ phí Ở CÁc nưỚC
DuThao/Lists/DT_TAILIEU/Attachments/97
  Sửa đổi Hiến pháp ở Mỹ Những chủ thuyết của việc sửa đổi Hiến pháp ở Mỹ
DuThao/Lists/DT_TAILIEU/Attachments/1255
  Lực lượng vũ trang của Iran
Upload/TCVN/Duthao
  T I ê uchu ẩ n q u ố c g I a
directory DuThao  


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương