Download/2009/CTTN
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố HỒ chí minh độc lập Tự do Hạnh phúc
  BỘ NÔng nghiệp và phát triển nông thôN
  Nghị ĐỊnh số 163/2004/NĐ-cp ngàY 07/9/2004 quy đỊnh chi tiết thi hành một số ĐIỀu của pháp lệNH
  BỘ y tế Số: 12/2006/QĐ-byt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  Thịt chế biến không qua xử lý nhiệt Qui định kỹ thuật
  THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1037
  CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam và phát triển nông thôN Độc lập Tự do Hạnh phúc CỤc thú Y
  Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-cp ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
  THÔng tư CỦa bộ TÀi chính số 47/2006/tt-btc ngàY 31 tháng 5 NĂM 2006
  CHÍnh phủ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  QuyếT ĐỊnh số 67/2006/QĐ-bnn, ngày 12 tháng 9 năm 2006
  THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1405/QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố HỒ chí minh độc lập Tự do Hạnh phúc chi cục thú Y
  CHÍnh phủ Số: 32
  QuyếT ĐỊnh của bộ trưỞng bộ NÔng nghiệp và phát triển nông thôN
  BỘ TÀi chính ­­­­ CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  QuyếT ĐỊnh số 47/2005/QĐ-bnn, ngày 25 tháng 07 năm 2005
  QuyếT ĐỊnh số 48/2005/QĐ-bnn, ngày 25 tháng 07 năm 2005 V/v Quy định mẫu dấu kiểm soát giết mổ, tem kiểm tra vệ sinh thú y
  CỤc thú y cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
  BỘ NÔng nghiệp và phát triển nông thôN
  V/v Ban hành Danh mục đối tượng kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; Danh mục động vật, sản phẩm động vật thuộc diện phải kiểm dịch
  Hµ Néi, th¸ng 10 n¨m 2006
  BỘ y tế Sè: 3742 /2001/Q§-byt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
directory Download 2009  
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương