Portal/Data/Sites/1/GalleryImages/thu tuc hanh chinh (31/THUE/TNCN
  06-1/tncn (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/tt-btc ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính) CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Portal/Data/Sites/1/GalleryImages/thu tuc hanh chinh (31/THUE/hoan thue
  01/htbt (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/tt-btc ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính) ẫu số: 10/gtgt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Data/Sites/1/ktdn/1-mau-moi
  Mẫu I. 7 Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư
  Mẫu I. 8 Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh
Portal/Data/Sites/1/GalleryImages/Thu Tuc Hanh Chinh DA30/Cap Tinh/Hongkinh/MD - CONG AN - KINH
  MẪu số 02 (ban hành kèm theo Thông tư số 06/2009/tt-bca-c11 ngày 11/3/2009 của Bộ Công an) CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Portal/data/sites\49\upload
  QUỐc hội cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Portal/Data/Sites/76/vanban/vanbantw
  BỘ NÔng nghiệp và phát triển nông thôn bộ TÀi chính
Portal/Data/Sites/34/Tai Lieu
  VĂn phòng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Portal/Data/Sites/1/GalleryImages/Thu Tuc Hanh Chinh DA30/Cap Tinh/Hongkinh/Cap Huyen/3. TAI NGUYEN - MT
  ĐƠn xin đĂng ký biếN ĐỘng về SỬ DỤng đẤt kính gửi
Portal/Data/Sites/1/GalleryImages/SO Y TE/2013/cchc/07
  PHỤ LỤC 13 Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
Portal/Data/Sites/1/GalleryImages/HDND/VAN BAN HDND
  SỞ giao thông vận tảI Độc lập Tự do Hạnh phúc
Portal/Data/Sites/1/GalleryImages/Thu Tuc Hanh Chinh DA30/Cap Tinh/So CongThuong/21 GOP Y TKCS CONG TRINH CN NHOM B-C
  Mẫu số 165 Cơ quan trình
Portal/Data/Sites/76/vanban/vanbanchinhphu
  THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1690
Portal/Data/Sites/1/GalleryImages/Thu Tuc Hanh Chinh DA30/Cap Tinh/Hongkinh/Cap Huyen/3. TAI NGUYEN - MT
  CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam mẫu số 16/ĐK Độc lập Tự do Hạnh phúc
Portal/Data/Sites/76/vanban/vanbanchinhphu
  THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1405
Portal/Data/Sites/1/GalleryImages/SO Y TE/2013
  BỘ y tế BÁo cáo tổng kếT
Portal/Data/Sites/76/vanban/vanbantw
  BỘ NÔng nghiệp và phát triển nông thôn số: 03
  BỘ NÔng nghiệp vµ phát triển nông thôN
Data/Sites/1/media/UploadFolder/file/Nam 2011
  CÔng đOÀn ngân hàng việt nam
Data/Sites/1/tailieutuyentruyen
  Tuyên bố ngàY 12/5/1977 CỦa việt nam về LÃnh hảI, VÙng tiếp giáP, VÙng đẶc quyền kinh tế VÀ thềm lụC ĐỊA
Portal/Data/Sites/1/GalleryImages/SO TAI CHINH/Thu tuc hanh chinh/Gia cong san
  1. Mua sắm, điều chuyển, bán, thanh lý và tiêu hủy tài sản nhà nước Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Data/Sites/1/giavachisogia/gia-va-chi-so-nam-2015
  Phụ lục số 01 giá TÍnh lệ phí trưỚc bạ ĐỐi với nhà
Portal/Data/Sites/1/GalleryImages/BAN TUYEN GIAO
  ĐẢng cộng sản việt nam hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2002
Portal/Data/Sites/1/GalleryImages/SO Y TE
  CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam sở y tế Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Portal/Data/Sites/1/GalleryImages/BAN TUYEN GIAO
  Ban chấp hành trung ưƠNG
portal/data/sites/60/2015/Thang05
  BỘ TÀi chính-bộ khoa học và CÔng nghệ CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Portal/Data/Sites/1/GalleryImages/Thu Tuc Hanh Chinh DA30/TTHC CHINH SUA - BO SUNG- BAI BO 2011/SO TAI CHINH
  1. Mua sắm, điều chuyển, bán, thanh lý và tiêu hủy tài sản nhà nước
Portal/Data/Sites/1/GalleryImages/SO Y TE/2014/CCHC/03
  A Trình tự thực hiện: Bước 1: Người có nhu cầu đăng ký chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định Bước 2
Portal/Data/Sites/1/GalleryImages/BQLKCN/Cam nang VP
  QUỐc hội luật số: 15
Portal/Data/Sites/1/GalleryImages/Thu Tuc Hanh Chinh DA30/2012/SO GIAO THONG - tai len mang/TTHC MOI
  Cấp lại giấy chứng nhận Trung tâm sát hạch lái xe loại 3 đủ điều kiện hoạt động Trình tự thực hiện
Portal/Data/Sites/1/GalleryImages/ChauThanh/quyet_dinh/thang 10
  UỶ ban nhân dân huyện châu thàNH
Data/Sites/5/media/stories/2012/03-2012/29
  Hoan my general hospital joint stock company
Portal/Data/Sites/1/GalleryImages/SO TAI CHINH/Tin hoc
  I/ nguyên tắc phân loạI: Nội dung phân loại
Portal/Data/Sites/1/GalleryImages/Thu Tuc Hanh Chinh DA30/Cap Tinh/Hongkinh/Cap Huyen/3. TAI NGUYEN - MT
  Mẫu số 36/HĐcn cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
  Mẫu số 37/HĐcn cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Portal/Data/Sites/1/GalleryImages/Thu Tuc Hanh Chinh DA30/Cap Tinh/Hongkinh/New Folder (4)/1. TU PHAP
  Mẫu số 37/HĐcn cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Portal/Data/Sites/1/GalleryImages/Thu Tuc Hanh Chinh DA30/Cap Tinh/18. KHO BAC NHA NUOC - IN
  26. Thủ tục Thanh toán vốn đầu tư xdcb a Trình tự thực hiện
Portal/Data/Sites/1/GalleryImages/Thu Tuc Hanh Chinh DA30/Cap Tinh/Hongkinh/New Folder (4)/1. TU PHAP
  Mẫu số 39/HĐmb cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Portal/Data/Sites/1/GalleryImages/Thu Tuc Hanh Chinh DA30/Cap Tinh/SO LDTB XH/6. DAY NGHE - 11
  A Trình tự thực hiện: Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định Bước 2
Portal/Data/Sites/1/GalleryImages/sotuphap
  Ubnd tỉnh hậu giang sở TƯ pháP
Portal/Data/Sites/1/GalleryImages/Thu Tuc Hanh Chinh DA30/Cap Tinh/Hongkinh/New Folder (4)/1. TU PHAP
  Mẫu số 43/HĐta cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc HỢP ĐỒng tặng cho căn hộ nhà chung cư
  Mẫu số 44/HĐt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc HỢP ĐỒng cho thuê quyền sử DỤng đẤT
  Mẫu số 47/HĐt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc HỢP ĐỒng thuê CĂn hộ nhà chung cư
  Mẫu số 51/HĐtc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc HỢP ĐỒng thế chấp căn hộ nhà chung cư
  Mẫu số 53/HĐgv cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Data/Sites/1/media/Contact/Attachments/237
  Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: số 576, đường Trần Phú, ấp Trường Huệ, xã Trường Tây, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh
Portal/Data/Sites/1/GalleryImages/Thu Tuc Hanh Chinh DA30/Cap Tinh/Hongkinh/New Folder (4)/1. TU PHAP
  Mẫu số 55/HĐgv cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc HỢP ĐỒng góp vốn bằng căn hộ nhà chung cư
Portal/data/sites\49\upload
  Ubnd tỉnh hậu giang cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Portal/Data/Sites/1/GalleryImages/Thu Tuc Hanh Chinh DA30/BO TTHC GIAI DOAN 3/VAN PHONG UBND TINH (HOAN CHINH) on hongkinh/6. LINH VUC NGOAI VU
  74. Phê duyệt khoản viện trợ phi chính phủ nước ngoài (pcpnn) a) Trình tự thực hiện
Portal/Data/Sites/1/GalleryImages/sotuphap
  Ubnd tỉnh hậu giang sở TƯ pháp số: 765 /QĐ-stp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Portal/Data/Sites/1/GalleryImages/Thu Tuc Hanh Chinh DA30/Cap Tinh/Anh Tan/NGAN HANG NN
  20. Thủ tục Chấp thuận cho ngân hàng thương mại cổ phần được đăng ký niêm yết cổ phiếu Trình tự thực hiện
Portal/Data/Sites/1/GalleryImages/Thu Tuc Hanh Chinh DA30/BO TTHC GIAI DOAN 3/VAN PHONG UBND TINH (HOAN CHINH) on hongkinh/7. LINH VUC TO CHUC CAN BO
  82. Thành lập các tổ chức hành chính, tổ chức sự nghiệp nhà nước a Trình tự thực hiện
Portal/Data/Sites/1/GalleryImages/So noi vu
  I. danh sách thưỜng trựC Ủy ban bầu cử Đbqh khóa XIII và ĐẠi biểu hđND, nhiệm kỳ 2011 2016
Data/Sites/1/Docs/UploadFiles/Documents/Giáo Khu
  GIÁo khu 1 • Trưởng Giáo Khu: Ông Trần Văn Mão Điện thoại: (214) 629-4485 • Địa Giới
  • Trưởng Giáo Khu: Ông Trần Văn Mão Điện thoại: (214) 629-4485
Portal/Data/Sites/1/GalleryImages/BAN TUYEN GIAO
  TÌnh hình thế giớI, CÔng táC ĐỐi ngoại củA ĐẢNG, nhà NƯỚc năM 2012 VÀ phưƠng hưỚNG, nhiệm vụ 20131
Portal/Data/Sites/1/GalleryImages/Thu Tuc Hanh Chinh DA30/Cap Tinh/Anh Tan/BQL CAC KCN
  Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng Quản lý Đầu tư và Doanh nghiệp
Portal/Data/Sites/76/vanban/vanbanchinhphu
  CHÍnh phủ Số: 32
Portal/Data/Sites/76/vanban/7sp/tiengviet
  Ubnd tỉnh hậu giang sở NÔng nghiệp và phát triển nông thôN
Portal/Data/Sites/76/vanban/vanbantw
  Căn cứ Nghị định 01/2008/cp ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Portal/Data/Sites/1/GalleryImages/SO Y TE
  Danh mục VI sinh vật gây bệnh truyền nhiễm theo nhóm nguy cơ VÀ CẤP ĐỘ an toàn sinh học phù HỢp kỹ thuật xét nghiệM
Data/Sites/1/media
  Điện năng tiêu thụ
Data/Sites/1/media/nckhsv
  PHỤ LỤC 1 Mẫu sv- 01. Đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên
Data/Sites/1/giavachisogia/gia-va-chi-so-nam-2015
  Phụ lục số 01 giá TÍnh lệ phí trưỚc bạ ĐỐi với nhà
Portal/Data/Sites/1/GalleryImages/Tac
  NỘi dung đÁnh giá trang thông tin đIỆn tử CỦA ĐỊa phưƠng năM 2009
directory Data Sites  
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương