vanphong/data/news/2007/12/5688
  Mẫu 01/hc-sn-dn (Ban hành kèm theo Thông tư số 83/2007/tt-btc ngày 16/7/2007 của Bộ Tài chính) TỜ khai hiện trạng sử DỤng nhà, ĐẤt thuộc sở HỮu nhà NƯỚc và ĐỀ xuất phưƠng án xử LÝ
data/news/2013/6/8328
  BỘ lao đỘng thưƠng binh và XÃ HỘI
vanphong/data/news/2015/3/15270
  CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
vanphong/data/news/2014/6/14554
  Bch đOÀn tp. HỒ chí minh số: 191- bc/TĐtn-btn đOÀn tncs hồ chí minh
Data/News/31/files
  TRƯỜng đẠi học lạc hồng khoa cnh-tp
Data/News/497/file
  BỘ giáo dục và ĐÀo tạo số: 42/2012/tt-bgdđt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
data/news/2006/11/1013
  Nghị quyết của quốc hội số 23/2003/QH11 ngàY 26 tháng 11 NĂM 2003 VỀ nhà ĐẤT DO nhà NƯỚC ĐÃ quản lý, BỐ trí SỬ DỤng trong quá trình thực hiện các chính sáCH
Data/News/77/files
  QuyếT ĐỊnh về việc ban hành Quy định về trang phục đối với Sinh viên Trường Đại học Lạc Hồng
data/news/2010/11/4422
  BỘ chính trị ĐẢng cộng sản việt nam
vanphong/data/news/2007/12/5622
  ĐOÀn tncs hồ chí minh
data/news/2014/7/4107
  Điều Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2007/NĐ-cp ngày 27 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm như sau
data/news/2011/9/5595
  Ủy ban nhân dân thành phố HỒ chí minh
vanphong/data/news/2010/9/11002
  Bch tp. HỒ chí minh
data/news/2015/8/15594
  Bch đOÀn huyện bình chánh số: 482 -tb/Đtn-bcnlđ ĐOÀn tncs hồ chí minh
data/news/2013/11/5359
  Trung tâm công tác xã HỘi thanh niên tp tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 11 năm 2013 danh sách tình nguyện viêN
data/news/2006/12/1378
  Điều khoản bổ sung số 007 bảo hiểm chi phí phát sinh do vận chuyển bằng hàng không
data/news/2012/3/6274
  Chỉ thị số 09-ct/TW, ngày 1/12/2011 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng Đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong tình hình mới
data/news/2011/5/39226
  Danh sách các cơ quan, doanh nghiêP Ủng hộ
data/news/2012/9/3623
  BỘ TÀi chính cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
vanphong/data/news/2010/9/10997
  BÁo cáo công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố tháng 8/2010
data/news/2007/11/1648
  THÔng tư CỦa bộ TÀi chính số 19/2005/tt-btc ngàY 11 tháng 3 NĂM 2005 HƯỚng dẫn việc công khai tài chính đỐi với các quỹ CÓ nguồn từ ngân sách nhà NƯỚc và CÁc quỹ CÓ nguồn từ CÁc khoảN ĐÓng góp của nhân dâN
vanphong/data/news/2006/3/468
  ĐOÀn tncs hồ chí minh bch tp. HỒ chí minh, ngày 11 tháng 8 năm 2005 Số 02 /ct-tv chưƠng trình hành đỘNG
Data/News/388/files
  Phần nuôi cấy tế BÀo chương giới thiệu chung và LỊch sử phát triểN
Data/News/213/files
  Học tiếng Anh qua bài hát
data/news/2006/6/532
  NGÀY 12 tháng 05 NĂM 2006, BỘ TÀi chính – ban thưỜng trực uỷ ban trung ưƠng mặt trận tổ quốc việt nam tổng liêN ĐOÀn lao đỘng việt nam đà ban hành thông tư liên tịch số: 40/ 2006/ttlt-btc-btt ubtwmttqvn tlđLĐVN
data/news/2012/2/6234
  Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-cp ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội
data/news/2010/6/3907
  Điều Đối tượng được miễn thuế thu nhập cá nhân và thời gian miễn thuế thu nhập cá nhân
vanphong/data/news/2013/4/13334
  BÁo cáo hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi tháng 3/2013
data/news/1498
  I-7 bm-hapi-14-07
vanphong/data/news/2009/8/9554
  ĐOÀn tncs hồ chí minh bch tp. HỒ chí minh
vanphong/data/news/2011/10/11948
  VĂn phòng quốc hội cơ SỞ DỮ liệu luật việt nam lawdata nghị ĐỊNH
Data/News/602/files
  Thùc hµnh tèt phßng kiÓm nghiÖm thuèc
vanphong/data/news/2013/3/13260
  LỊch làm việc của ban thưỜng vụ thành đOÀN
data/news/2008/9/2367
  Có mức lương thấp, đời sống khó khăn
vanphong/data/news/2013/9/13755
  Số: 162/tm-đTN
data/news/2013/6/8242
  Của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành quy định tiêu chuẩn cụ thể đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn
data/news/2008/7/2184
  BỘ TÀi chính- bộ NỘi vụ
data/news/2010/10/4353
  Về việc tăng cường phối hợp với Ủy Ban Trung Ương Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam Đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” trong giai đoạn mớI
vanphong/data/news/2013/11/13957
  TIẾng mõ nam lâN
vanphong/data/news/2013/11/13954
  THÔng báo về việc triển khai thực hiện các nội dung trong
data/news/2013/11/14485
  THÔng báo huy động lực lượng tham gia Hội trại truyền thống “Tiếng mõ Nam Lân” năm 2013
vanphong/data/news/2012/5/12530
  ĐOÀn tncs hồ chí minh bch tp. HỒ chí minh
vanphong/data/news/2015/4/15418
  Danh sách tổ chức thăm mẹ Việt Nam Anh hùng nhân kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
data/news/2014/12/177
  NƯỚc mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giớI (1918 1939) I. Nước Mĩ trong những năm 1918 1929
data/news/2013/10/642
  TỰ HỌc tự RÉn tháng 10 Câu So sánh cương lĩnh cách mạng đầu tiên của Đảng và luận cương chính trị tháng 10/1930? Nêu nguyên nhân sự khác nhau?
data/news/2016/3/15958
  HỘI ĐỒng đỘi số: 08 -kh/HĐĐ ĐOÀn tncs hồ chí minh
vanphong/data/news/2013/12/14033
  HƯỚng dẫn tổ chức sinh hoạt chi đội, lớp nhi đồng chủ điểm
vanphong/data/news/2014/11/15041
  THÀnh đOÀn bộ TƯ LỆnh thành phố HỒ chí minh
data/news/2011/12/13650
  HỘI ĐỒng đỘi số: 05 /hd-hđĐ Bình Chánh, ngày 07 tháng 12 năm 2011 HƯỚng dẫN
data/news/2013/10/642
  TỰ HỌc tự RÈn tháng 10 – 2013
data/news/2010/2/3584
  Cảnh rừng Việt Bắc
data/news/2013/10/642
  TỰ HỌc tự RÈn tháng 10 Câu 1
  Vì sao Bộ Chính trị chọn Tây Nguyên làm hướng tiến công chủ yếu trong năm 1975? Trình bày chiến dịch: diễn biến, kết quả và ý nghĩa
data/news/2015/3/207
  NHÀ VĂn bậc thầy mà giải nobel văn họC ĐÃ sai sót bỏ qua. Sai lầm bỏ qua mất 20 nhà văn bậc thầy là điều đáng tiếc của Giải thưởng Văn học Nobel
vanphong/data/news/2009/7/9297
  LÒch laøm vieäc cuûa ban thöÔØng vuï thaønh ñOAØN
vanphong/data/news/2009/2/7987
  LÒch laøm vieäc cuûa ban thöÔØng vuï thaønh ñOAØN
data/news/2010/11/60
  HƯỚng dẫn sử DỤng mozilla firefox
vanphong/data/news/2012/10/12945
  THÔng báo số 2 V/v nhắc nhở cơ sở Đoàn tham gia Hội thi thực hiện đoạn phim giới thiệu sản phẩm, công trình “Tuổi trẻ làm theo lời Bác” năm 2012
vanphong/data/news/2014/2/14136
  CHƯƠng trình quy hoạch, đào tạo, bố trí cán bộ Đoàn – Hội – Đội Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2013 – 2017, tầm nhìn đến năm 2022
data/news/2013/11/5711
  Ubnd tỉnh long an sở giáo dục và ĐÀo tạo sở TÀi chính sở NỘi vụ SỞ lao đỘng thưƠng binh và XÃ HỘI
data/news/2014/8/2048
  ĐƠN ĐỀ nghị CẤp giấy chứng nhậN ĐỦ ĐIỀu kiện hoạT ĐỘng đIỂm cung cấp dịch vụ trò chơI ĐIỆn tử
vanphong/data/news/2009/11/10180
  HƯỚng dẫn tổ chức hoạt động chủ điểm tháng 11 – “Tri ân thầy cô” Chào mừng kỷ niệm 27 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam
data/news/2010/12/226
  THÔng tư Ban hành danh mục sản phẩm chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc phải chứng nhận và công bố hợp quy
vanphong/data/news/2008/5/6416
  Ban thi đua khen thưỞNG
vanphong/data/news/2009/10/10155
  Tổ chức đợt hoạt động kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam
vanphong/data/news/2012/5/12475
  BÁo cáo v/v đánh giá thực hiện thông tư 23
data/news/2012/9/254
  THỜi khóa biểU Áp dụng từ ngàY 24-9-2012
data/news/2012/9/257
  THỜi khóa biểU Áp dụng từ ngàY 24-9-2012
data/news/2012/9/256
  THỜi khóa biểU Áp dụng từ ngàY 24-9-2012
vanphong/data/news/2013/7/13622
  TP. HỒ chí minh độc lập Tự do Hạnh phúc
Data/News/388/files
  Chương MỘt số phưƠng pháp canh tác hiệN ĐẠI 1 Thủy canh
vanphong/data/news/2010/12/11268
  KHẨn thông báo v/v Tham gia Lễ viếng và truy điệu Giáo sư Trần Văn Giàu
data/news/2007/12/1663
  BỘ NỘi vụ CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vanphong/data/news/2014/6/14545
  Bch đOÀn tp. HỒ chí minh số: 1042- tb/TĐtn-vp đOÀn tncs hồ chí minh
vanphong/data/news/2008/7/6949
  THÔng báo v/v thông tin, mời chiến sĩ tình nguyện Mùa hè xanh tham dự Chương trình Đêm hội văn hóa Thanh niên Đông Nam Á
vanphong/data/news/2011/9/11876
  ĐOÀn tncs hồ chí minh bch tp. HỒ chí minh
Data/News/218/files
  Eniglish for finance and accounting
vanphong/data/news/2006/3/469
  ĐOÀn tncs hồ chí minh bch tp. HỒ chí minh
vanphong/data/news/2014/12/15103
  Bch đOÀn tp. HỒ chí minh số: 160-kh/TĐtn-btg đOÀn tncs hồ chí minh
vanphong/data/news/2015/7/15688
  Thanh niên xung phong chống pháp giai đOẠN 1950 1954
vanphong/data/news/2014/8/14750
  Bch đOÀn tp. HỒ chí minh số: 220-bc/TĐtn-btnth đOÀn tncs hồ chí minh
vanphong/data/news/2015/12/16025
  HỘI ĐỒng đỘi số: 07 -tb/HĐĐ ĐOÀn tncs hồ chí minh tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 12 năm 2015 thông báO
vanphong/data/news/2011/8/11814
  QuyếT ĐỊnh về việc điều chỉnh, bổ sung Quy chế Giải thưởng Nguyễn Văn Trỗi
data/news/2013/9/590
  Trường thpt hùng Vương Tổ Địa gv: Viên Đình Tiến chuyêN ĐỀ-NÂng cao đỊa lý khu vực và quốc gia-hợp chúNG quốc hoa kì
vanphong/data/news/2009/8/9650
  THÔng báo v/v Phân công cán bộ Thành Đoàn tham gia công tác tổ chức
vanphong/data/news/2011/1/11335
  QuyếT ĐỊnh về việc ban hành Quy chế Giải thưởng
vanphong/data/news/2008/10/7390
  THÔng báo v/v kiểm tra chuyên đề Công tác Đoàn viên năm 2008
data/news/2013/9/31768/file
  ĐƠn xin đỔi cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm
data/news/2015/3/15311
  Bch đOÀn huyện bình chánh số: 410 -tb/Đtn-bttnth đOÀn tncs hồ chí minh
vanphong/data/news/2013/7/13599
  BÁo cáo kết quả thực hiện Thông báo kết luận số 437-tb/tu ngày 30/11/2012 của Ban Thường vụ Thành ủy
vanphong/data/news/2009/10/9958
  THÔng báo v/v tổ chức hành trình
vanphong/data/news/2009/10/10015
  THÔng báo v/v Tổ chức buổi nói chuyện giữa ông Len Aldis và sinh viên Thành phố
vanphong/data/news/2009/10/10020
  THÔng báo số 2 Về việc tham gia Hội thi “Tuổi trẻ làm theo lời Bác”
vanphong/data/news/2009/10/10070
  THÔng báo số 3 Ngày hội học sinh trung học phổ thông lần 2 năm 2009
vanphong/data/news/2009/10/10096
  Bch tp. HỒ chí minh
vanphong/data/news/2009/10/10118
  THÔng báo v/v tăng cường các hoạt động giúp đỡ trẻ em lang thang, xin ăn trên địa bàn thành phố
vanphong/data/news/2009/10/10119
  ĐOÀn tncs hồ chí minh
vanphong/data/news/2009/10/10125
  THÔng báo v/v huy động lực lượng tham dự
vanphong/data/news/2008/12/7645
  THÔng báo v/v cung cấp số điện thoại, địa chỉ
data/news/2012/2/3315
  Quy định số 47-QĐ/tw ngày 01/11/2011 của bch tw về Những điều đảng viên không được làm
vanphong/data/news/2014/11/14978
  THÔng báo v/v tổ chức Liên hoan, tuyên dương “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” tp. Hồ Chí Minh
vanphong/data/news/2009/11/10254
  THÔng báo v/v duyệt chương trình, kế hoạch hoạt động năm 2010
vanphong/data/news/2008/12/7647
  THÔng báo v/v nhắc nhở các đơn vị chưa cung cấp số điện thoại, địa chỉ
data/news/2008/8/2243
  Hướng dẫn số 70/2008/hd-mttw, ngày 4 tháng 7 năm 2008 của Ban Thường Trực Uỷ Ban Trung Ương mttq việt Nam
vanphong/data/news/2011/1/11334
  QuyếT ĐỊnh về việc ban hành Quy chế Giải thưởng
vanphong/data/news/2011/9/11840
  HƯỚng dẫn thực hiện cuộc vận động “4 Xây, 3 Chống” Giai đoạn 2011 2015
vanphong/data/news/2012/12/13043
  CHƯƠng I những quy đỊnh chung điều Tên gọi giải thưởng
vanphong/data/news/2015/3/15303
  Bch đOÀn tp. HỒ chí minh đOÀn tncs hồ chí minh
data/news/2016/3/449
  HIỆu trưỞng trưỜng ptcs và ptth đĂng hà “V/v Thành lập Hội đồng khoa học xét skkn năm học 2015-2016”
Data/News/491/files
  BỘ giáo dục và ĐÀo tạo số: 660/bgdđt-ngcbqlgd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
data/news/2012/3/6315
  Ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam thành phố HỒ chí minh
data/news/2007/10/1532
  Phụ lục Thông tư số /2007/tt-btc ngày / /2007 của Bộ Tài chính Hướng dẫn kế toán áp dụng cho Quỹ “Vì người nghèo”
vanphong/data/news/2013/8/13736
  BÁo cáo công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố tháng 7/2013
vanphong/data/news/2009/8/9555
  QuyếT ĐỊnh ban hành Quy định về phân cấp quản lý cán bộ ban thưỜng vụ thành đOÀN thành phố HỒ chí minh
vanphong/data/news/2009/3/8205
  HƯỚng dẫN Đồng diễn “Thanh niên làm theo lời Bác”
data/news/2007/1/1628
  Proportional time excess
vanphong/data/news/2014/8/14755
  Danh sách tham dự lớp bồi dưỡng chức danh Bí thư chi đoàn khu vực doanh nghiệp lần I năm 2014 Tổ 1
data/news/2006/8/758
  Ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố HỒ chí minh ðộc Lập Tự Do Hạnh Phúc
Data/News/146/files
  Câu Em hãy trình bày quá trình chuyển hoá acid piruvic khi không có oxy tham gia
vanphong/data/news/2014/11/14965
  Bch đOÀn tp. HỒ chí minh số: 1331-tb/TĐtn-vp đOÀn tncs hồ chí minh
vanphong/data/news/2009/6/9073
  THÔng báo v/v Kết quả tuyển chọn và thông tin Chương trình tập huấn
Data/News/146/files
  Khoa cn sinh họC – MÔi trưỜng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
vanphong/data/news/2014/3/14264
  Bch đOÀn tp. HỒ chí minh đOÀn tncs hồ chí minh
vanphong/data/news/2013/10/13882
  KẾ hoạch tổ chức Liên hoan khu phố, ấp ast
vanphong/data/news/2013/11/13984
  THÔng báo v/v mời Đoàn viên, thanh niên tham gia Liên hoan Khu phố, ấp
Data/News/388/files
  Phần chuyển gen ở thực vật bậc cao chương MỞ ĐẦU

  THÀnh phố HỒ chí minh cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
vanphong/data/news/2014/12/15051
  KẾ hoạch tổ chức chăm lo Tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015
data/news/2011/12/3234
  TÌm hiểu pháp luật liên quan đẾn bảo hiểm quy đỊnh chung
data/news/2009/2/2692
  Độc lập Tự do Hạnh phúc Số: 13
Data/News/311/files/SHCN_2013_2014
  PHÒng công tác sinh viêN
Data/News/15/files
  1. Tên đề tài: : Tìm hiểu về vườn trà truyền thống của người Nhật Bản “
data/news/2013/3/490
  Thiết kế BÀi giảng đIỆn tử BẰng phần mềm adobe presenter 0
vanphong/data/news/2010/12/11232
  Danh sách tập thể, CÁ nhâN ĐỀ nghị TẶng bằng khen ủY BAN nhân dân thành phố
Data/News/388/files
  Chương nuôi cấy tế BÀo và chọn dòng tế BÀo nuôi cấy tế bào đơn
vanphong/data/news/2007/6/4591
  Tuaàn leã 27/2007 LÒch laøm vieäc cuûa ban thöÔØng vuï thaønh ñOAØN
Data/News/311/files/Noi_dung_sinh_hoat_GVCN
  PHÒng công tác sinh viêN
Data/News/388/files
  Chương những khái niệm cơ BẢn học thuyết tế bào
  Chương thu nhận và nuôi cấy phôi in vitro phôi soma
Data/News/134/files
  Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ thành lập các hội đồng đánh giá và xét giải vòng 2 để xét chọn đề tài đạt giải nhất, giải nhì thuộc mỗi nhóm ngành
Data/News/15/files
  TRƯỜng đẠi học lạc hồng phòng đÀo tạo cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
data/news/2013/2/7773
  THÀnh phố HỒ chí minh cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
vanphong/data/news/2013/10/13858
  BÁo cáo công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố tháng 9/2013
data/news/483/files
  BỘ giáo dục và ĐÀo tạo trưỜng đẠi học lạc hồng niêN giáM Địa chỉ: Số 10 Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long tp. Biên Hòa, Đồng Nai
vanphong/data/news/2010/3/10528
  ĐOÀn tncs hồ chí minh bch tp. HỒ chí minh
vanphong/data/news/2014/4/14416
  Bch đOÀn tp. HỒ chí minh số: 949-tb/TĐtn-bmt. Anqp.ĐBdc đOÀn tncs hồ chí minh
vanphong/data/news/2012/6/12564
  TUẦn lễ 24/2012 LỊch làm việC
data/news/2012/12/4961
  Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Kóu – một vùng có tính đa dạng sinh học quan trọng ở vùng ven biển cực nam Trung bộ Lưu Hồng Trường
vanphong/data/news/2012/7/12660
  Ban chỉ huy chiến dịch tình nguyện mùa hè xanh 2012
Data/News/218/files
  ĐỀ CƯƠng môn học tên môn học: Tiếng Anh B1 (theo khung chương trình châu Âu) Số tính chỉ
directory Data News  
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương