3cms/upload/binhphuoc/File/2015/VB TW
  BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜng
  BỘ TÀi chính bộ TƯ pháP
  BỘ lao đỘng thưƠng binh và XÃ HỘI
  TỔng cục thuế
  BỘ XÂy dựng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
  UỶ ban thưỜng vụ quốc hộI
  Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-cp ngày 22/12/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính
  Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-cp ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi Tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước
  Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-cp ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật ngân sách nhà nước
  BỘ TÀi chính bộ TƯ pháP
  Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
  Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-cp ngày 13 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp
  VIỆn kiểm sát nhân dân tối cao
directory 3cms upload  


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương