Portals/0/CIEM/HoiNghiHoiThao/2014
  Năng suất lao động trong nông nghiệp: Vấn đề và giải pháp Giới thiệu
Uploaded/phungthithuhuyen/2014_04_24
  BỘ giáo dục và ĐÀo tạO
en/BieuMauVaThongBao/2015-07
  BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜng
Uploaded/phungthithuhuyen/2014_05_21
  BỘ TÀi chính số: 57 /2014 /tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=DuthaoVBPL/2014/10
  THỦ TƯỚng chính phủ CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=DuthaoVBPL/2014/12
  THỦ TƯỚng chính phủ
upload/article
  TỦ SÁch thăng tiến giáo dân giáo dân hợp tuyển số 12 tháng 8/2014 VỚi chủ ĐỀ giáo dục gia đÌNH
userfiles/file/2014
  BỘ VĂn hoá, thể thao và du lịch cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
DataLibrary/Images
  THƯ MỤc sách quỹ châU Á – NĂM 2014 Phòng Nghiệp vụ Thư viện Tp. Cần Thơ
UserFiles/Phamdinhtuyen/Thuvien/Tieuchuan/2014
  Danh mục các Tiêu chuẩn Xây dựng Việt Nam
Uploaded/buithuhuong/2014_12_23
  Ủy ban nhân dân tỉnh kon tum
wp-content/uploads/2014/12
  06/gtgt (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/tt-btc ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính) CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
DOCUMENT/UPLOAD/1_TACNGHIEP/08_THONGBAO/COSNSU00965C15C201410C19C08AM
  CHƯƠng trình ngàY 1/6 Ổn định: 7 giờ 30 ngày 31/5/2014 (thứ bảy)
uploads/tra-cuu-van-ban-che-do/15motso_vblienquan/II_quidinh_thutuc/1vehoso_quitrinh
  BẢo hiểm xã HỘi việt nam
Portals/2/2014/so 45 46
  C Ông báO/Số 45 + 46/Ngày 25-11-2014 UỶ ban nhân dâN
uploads/laws
  Hướng dẫn khóa sổ kế toán, kết chuyển số liệu sang sổ kế toán mới của Công đoàn cơ sở
Uploaded/phungthithuhuyen/2014_08_18
  BỘ TÀi chính cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
DesktopModules/NEWS/DinhKem
  Suy tim năM 2014: TÓm tắt các nc quan trọNG
Portals/2/2014/so 34 35
  PHẦn văn bản khác uỷ ban nhân dân tỉnh vĩnh long
file đính kèm trong tin bài
  BỘ quốc phòng số: 109/2014/tt-bqp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
congbao.nsf/02344798968D7DC947257D3D000158CC/$file
  Ủy ban nhân dân tỉnh sơnla số: 11/2014/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Uploaded/phungthithuhuyen/2014_10_09
  BỘ TÀi chính số: 133/2014/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
img/file/lelong/TUYENSINH/2014/T8/TC
  Bé Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o Hå s¬ data\1101. Dbf danh s¸ch §¨ng ký XÐt tuyón n¡M 2014
sinhvien/cq/khac/2014
  TRƯỜng đẠi học cần thơ
wp-content/uploads/2014/10
  CỤc thuế tp. HỒ chí minh tài liệu tập huấn về chính sách thuế MỚI
Library/doc/1
  BỘ VĂn hoá, thể thao và du lịch ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Số: 1214/QĐ-bvhttdl cộng hoà Xà HỘi chủ nghĩa việt nam
Uploaded/phungthithuhuyen/2014_09_09
  Sửa đổi, bổ sung danh mục nhóm mặt hàng và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng đối với mặt hàng khung gầm đã gắn động cơ, có buồng lái
UploadFile/Portals/0/AttachFiles/2014/10/7
  I. thủ TỤc hồ SƠ Quy trình giải quyết hồ sơ mới đăng ký tham gia bhxh, bhyt bắt buộc Mã số 101
Uploaded/phungthithuhuyen/2014_09_10
  BỘ TÀi chính số: 126 /2014/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Lists/Vn bn/Attachments/49
  1. Về tự đánh giá, chấm điểm các tiêu chí, tiêu chí thành phần
Upload/Documents/022014/DMKT_05-2014
  Tt danh mục kỹ thuậT ĐÃ & Đang triên khai
DataLibrary/Images
  THƯ MỤc sách văn họC – tháng 03/2014 Phòng Nghiệp vụ Thư viện Tp. Cần Thơ
  THƯ MỤc sách mớI – tháng 05/2014 Phòng Nghiệp vụ Thư viện Tp. Cần Thơ
Portals/2/2014/so 42 43
  C Ông báO/Số 42 + 43/Ngày 20-10-2014 UỶ ban nhân dâN
  C Ông báO/Số 42 + 43/Ngày 20-10-2014 UỶ ban nhân dâN
vanthuhqdt/iso/Danh-muc-TL-ISO-2014-T3/ISO TCCB 2014
  VĂn bản do cục ban hành stt số, ký hiệu văn bản
Uploaded/phungthithuhuyen/2013_10_25
  Hướng dẫn thi hành Nghị định số 92/2013/NĐ-cp ngày 13 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2013 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/551CF3462FE081CC472576960014D01F/$file
  CHỦ TỊch uỷ ban nhân dân tỉNH
qlvb/congbao.nsf/9DE535406764E32047257E9A0009CFC7/$file
  Ủy ban nhân dân tỉnh hưng yêN
vbpq_binhphuoc.nsf/64f0c917e087475547256f96002869cb/990D627C014D76CD472571F60034F0AA/$file
  UÛy ban nhaândaâN
qlvb/congbao.nsf/732CD9D4E42DE10147257E9A0009FBE5/$file
  Ủy ban nhân dân tỉnh hưng yêN
vbpq_binhphuoc.nsf/46033cc6f730688b47257226000fae44/7FCE82E3E98118DD472571F700040DED/$file
  UÛy ban nhaân daâN
Download/2009/CTTN
  THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1405/QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
upload/vanban
  UỶ ban nhân dân tỉnh cao bằng số: 1406 /2010/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/3F2BCFE5B7CD6534472571F70004349A/$file
  UÛy ban nhaândaâN
file đính kèm trong tin bài
  CỤc chính sáCH
vbpq_binhphuoc.nsf/a626c38ca6cb4316472572260016feb3/D149B9BC1A65A546472571F700046EB7/$file
  UÛy ban nhaân daân coäng hoøa xaõ hoäi chuû nghóa vieät nam
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2012/01
  BỘ TÀi chính số: 142/2011/tt-btc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Uploaded_VGP/thukybientap/20121003
  THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1428
vbpq_binhphuoc.nsf/64f0c917e087475547256f96002869cb/0DF69B8DF52F1AB3472576960014CFE6/$file
  QuyếT ĐỊnh đổi tên Trường phổ thông trung học bán công An Lộc thành Trường trung học phổ thông Nguyễn Huệ, tỉnh Bình Phước
congbao.nsf/49212B0D7B21C0D947257C52000FF65B/$file
  Ủy ban nhân dân huyện quỳnh nhai
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/3BA09512A263924247257A410010B07B/$file
  Về việc công bố một số thủ tục hành chính được bãi bỏ thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Phước. Chủ TỊch ủy ban nhân dân tỉnh bình phưỚC
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/9B22E04E92FB7CB347257A41002818D6/$file
  Ủy ban nhân dân tỉnh bình phưỚc số: 1433/QĐ-ubnd
vbpq_binhphuoc.nsf/46033cc6f730688b47257226000fae44/B83769E973E28BC3472571F70004EC8C/$file
  TỈnh bình phưỚC Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số : 1434/QĐ-ubnd đồng Xoài, ngày 22 tháng 8 năm 2006
congbao.nsf/DE1073E3609E681747257F470032660D/$file
  HỘI ĐỒng nhân dâN
Uploaded/phungthithuhuyen/2014_10_27
  BỘ TÀi chính bộ VĂn hoá, thể thao và du lịCH
congbao.nsf/str/1DFE2F1B468422C147257DE40015A0BC/$file
  TỈnh sơn la cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vbpq_binhphuoc.nsf/a626c38ca6cb4316472572260016feb3/B913629A7873211A47257751000E695F/$file
  Về việc Phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư cho người thu nhập thấp, phường An Lộc, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước chủ TỊch ủy ban nhân dân tỉnh bình phưỚC
sites/default/files
  VĂn phòng chính phủ
vbpq_binhphuoc.nsf/64f0c917e087475547256f96002869cb/C44F642C7FAEE2B0472576960025F9EC/$file
  TỈnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc ĐỀ CƯƠNG
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/0EBA0D2BCD18D8AF472577490032B99E/$file
  CHỦ TỊch ủy ban nhân dân tỉnh bình phưỚC
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2012/11
  BỘ TÀi chính –––––– Số: 145/2012/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2012/01
  Quy định mức thuế suất thuế xuất khẩu một số mặt hàng cao su thuộc nhóm 40. 01, 40. 02, 40. 05 trong Biểu thuế xuất khẩu
vbpq_binhphuoc.nsf/a626c38ca6cb4316472572260016feb3/5B379E7FE58F69194725774900328C81/$file
  CHỦ TỊch ủy ban nhân dân tỉnh bình phưỚC
vbpq_binhphuoc.nsf/64f0c917e087475547256f96002869cb/21DCA1B80495E85D472577490031C06B/$file
  Số: 1456/QĐ-ubnd đồng Xoài, ngày 24 tháng 6 năm 2010
congbao.nsf/0C92CCA3EB3A226647257E880030627C/$file
  Ủy ban nhân dân tỉnh sơn la cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
gallery/27321
  H phụ lục số 01. 1 uyện: Mẫu số: C51- X
Uploaded/phungthithuhuyen/2014_10_14
  BỘ TÀi chính số: 146 /2014/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vbpq_binhphuoc.nsf/46033cc6f730688b47257226000fae44/E3C4955BCF3FCF9D472576960026EE86/$file
  UÛy ban nhaân daân tænh bình phöÔÙC
upload/vanban
  Ủy ban nhân dân tỉnh cao bằNG
vbpq_binhphuoc.nsf/46033cc6f730688b47257226000fae44/219D5E1BD472C674472578CE003273C1/$file
  UÛy ban nhaân daân coäng hoøa xaõ hoäi chuû nghóa vieät nam tænh bình phöÔÙC Ñoäc laäp Töï do Haïnh phuùc
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2013/01
  BỘ TÀi chính số: 147/2012/tt-btc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Uploaded/phungthithuhuyen/2015_09_24
  BỘ TÀi chính số: 147/2015/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vbpq_binhphuoc.nsf/46033cc6f730688b47257226000fae44/88167B75082EFEF9472576960014CFEC/$file
  Số: 1472/QĐ-ubnd đồng Xoài, ngày 28 tháng 7 năm 2008
vbpq_binhphuoc.nsf/2390c4624363817b47256f96002869c9/0D794C1FCB0661CF4725776500106BAB/$file
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/AA584508D4C7E047472576960014D00B/$file
  QuyếT ĐỊnh về việc phê duyệt đề cương Dự án Quy hoạch bảo vệ môi trường tỉnh Bình Phước
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/FBF2BE7E65EA10E1472576960026EE99/$file
  UÛy ban nhaân daân coäng hoøa xaõ hoäi chuû nghóa vieät nam tænh bình phöÔÙC Ñoäc laäp Töï do Haïnh phuùc
Portals/0
  BỘ TÀi chính số: 147/2012/tt-btc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2012/01
  BỘ TÀi chính số: 148
vbpq_binhphuoc.nsf/64f0c917e087475547256f96002869cb/F563318E135F6858472576960014D023/$file
  Về việc phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch chi tiết Khu công nghiệp Đồng Xoài III xã Tiến Hưng, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
qlvb/congbao.nsf/D829672BF4C6B5AC88257D69000D2210/$file
  Ủy ban nhân dân tỉnh hưng yêN
congbao.nsf/2FEFB27DDF405FE647257CFB0015A4A5/$file
  UỶ ban nhân dân tỉnh sơn la cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
qlvb/congbao.nsf/4A71291EAD0860A688257D69000D454F/$file
  Ủy ban nhân dân tỉnh hưng yêN
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/549886485F25CFFC472576960026EE93/$file
  COÄng hoøa xaõ hoäi chuû nghóa vieät nam
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/A02843D78DBCE94147257A4F000F2A6B/$file
  QuyếT ĐỊnh về việc phê duyệt Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu
vbpq_binhphuoc.nsf/64f0c917e087475547256f96002869cb/28054E71A4DCA3F4472576960026EE9D/$file
  UÛy ban nhaân daân coäng hoøa xaõ hoäi chuû nghóa vieät nam
qlvb/congbao.nsf/6C0553CAE12596F647257EBC00090F1C/$file
  QuyếT ĐỊnh ban hành Quy định thực hiện liên thông các thủ tục hành chính
congbao.nsf/175E77E6A2067C4347257C52000FF9A4/$file
  TỈnh sơn la số: 1489/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Uploaded_VGP/phungthithuhuyen/20121003
  BỘ TÀi chính bộ lao đỘng thưƠng binh và XÃ HỘi bộ VĂn hóA, thể thao và du lịch
vbpq_binhphuoc.nsf/a626c38ca6cb4316472572260016feb3/EBE4B1EE4CC2579F472571E90035B245/$file
  Về việc phê duyệt tổng dự toán Công trình Trường
vbpq_binhphuoc.nsf/64f0c917e087475547256f96002869cb/3FD5D6873E3B1297472576960014D020/$file
  Phê duyệt Danh mục các ngành công nghiệp ưu tiên, ngành công nghiệp mũi nhọn giai đoạn 2008 2010, tầm nhìn đến
gallery/27321
  BỘ TÀi chính cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam kho bạc nhà NƯỚC
vbpq_binhphuoc.nsf/64f0c917e087475547256f96002869cb/E51819C910D07D81472578CE00329ACB/$file
  QuyếT ĐỊnh ban hành Chương trình bảo vệ trẻ em trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011 2015 chủ TỊch ủy ban nhân dân tỉnh bình phưỚC
vbpq_binhphuoc.nsf/a626c38ca6cb4316472572260016feb3/A1DD9EE0DEFAE171472576960025F9ED/$file
  Về việc phê duyệt chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng quy hoạch Khu công nghiệp Chơn Thành
upload/userfiles/files
  Hướng dẫn thi hành Nghị định số 91/2014/NĐ-cp ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ về việc sửa đổi
Uploaded/duongphuonglien/2014_08_21
  Về việc phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh ngày 02 tháng 9 năm 2014
Uploaded/phungthithuhuyen/2014_11_05
  THÔng tư Ban hành Quy chế xem xét, thẩm tra, chấp thuận các khoản vay nợ nước ngoài theo phương thức tự vay, tự trả của doanh nghiệp do Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ
userfiles/files
  TỔng cục thống kê
Uploaded/phungthithuhuyen/2014_06_24
  BỘ TÀi chính số: 154/2009/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam

  LIÊN ĐOÀn lao đỘngtỉnh thanh hóa số: 04 /hd-lđLĐ CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Luu_tru
  CỤc thuế TỈnh bình dưƠng độc lập Tự do Hạnh phúc
Uploaded/file
  Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
uploads/tra-cuu-van-ban-che-do/17danhmuc_vbcacbo_bhxhVN
  Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
uploads/thu-tuc-ho-so/2014_10/linhvucchitracacchedoBHXH
  CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc giấY ĐỀ nghị truy lĩnh số tiền chưa nhận chế ĐỘ BẢo hiểm xã HỘi hàng tháNG
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=DuthaoVBPL/2014/02
  BỘ CÔng an cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
file/VB_Phapluat
  Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-cp ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ y tế
Uploaded/dothanhhoai/2014_12_15
  Điều Đối tượng nộp phí
Portals/2/2014/so 50 51
  C Ông báO/Số 50 + 51/Ngày 30-12-2014 UỶ ban nhân dâN
  C Ông báO/Số 50 + 51/Ngày 30-12-2014 UỶ ban nhân dâN
Upload/Content/FileAttach
  Ubnd thành phố HÀ NỘi sở CÔng thưƠNG
Uploaded/nguyenthiphuongmai/2014_12_25
  Sửa đổi, bổ sung Chương 98 quy định mã hàng hóa và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng đối với một số nhóm mặt hàng của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 164/2013/tt-btc ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính
Portals/2/2015/so 01 02
  PHẦn văn bản khác uỷ ban nhân dân tỉnh vĩnh long
upload/tailieu
  TRƯỜng thpt chuyên kì thi thử thpt quốc gia lần thứ TƯ nguyễn huệ NĂm họC 2014 – 2015 ĐỀ thi môN: LỊch sử
Uploaded/phungthithuhuyen/2014_01_09
  Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2010
filesmgmt/documents
  Kế hoạch 130-kh/qu ngày 14/3/2014 của Quận ủy về tổ chức
wp-content/uploads/2014/09
  Tên sách : Phi lý trí Dan Ariely Dịch giả : Hồng Lê Phương Lan Nhà xuất bản
file/VB_Phapluat
  BỘ y tế BỘ TÀi chính
Uploaded/phungthithuhuyen/2014_12_03
  BỘ TÀi chính số: 17526 /btc-tct v/v Triển khai thực hiện một số nội dung tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Uploaded/phungthithuhuyen/2014_01_15
  Tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
img/image/news/9-10-2014
  UỶ ban nhân dân tỉnh thái nguyên số: 2993 /QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Portals/2/2015/so 15 16
  C Ông báO/Số 15 + 16/Ngày 27-02-2015 UỶ ban nhân dâN
uploads/tra-cuu-van-ban-che-do/9vbquidinhtinhthamnien/8tncongtac_dutru_quocgia
  BỘ TÀi chính số: 33/2014/tt-btc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Images/Uploaded/Share/29356c345c3b8390a835574f5fb14df0/2014/12/06
  Kèm theo Báo cáo số /bc-ubnd ngày /12/2014 của ubnd tỉnh Quảng Nam
wp-content/uploads/2014/07
  Ngày Tháng Năm 20 I
images/duan
  Qua tổng đài được tặng 2 4 tran
Docs
  TẬP ĐOÀn dầu khí việt nam cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩA việt nam
Luu_tru
  TỔng cục thuế CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Library/doc/1
  Thành lập Ban Chỉ đạo Việt Nam tham gia Triển lãm Thế giới expo 2015 Milano Italia
vanthuhqdt/iso/Danh-muc-TL-ISO-2014-T3/VP
  CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam cục hải quan tỉnh đỒng tháP
ctt/vanban
  Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ban hành ngày 18 tháng 6 năm 2013
upload/files
  Tcvn tiêu chuẩn quốc gia tcvn 9901: 2014 Xuất bản lần 1 CÔng trình thủy lợi yêu cầu thiết kế ĐÊ biểN
wp-content/uploads/2014/09
  Bé lao §éng th¦¥ng binh vµ X· Héi céng hoµ X· Héi chñ nghüa viöt nam
data/file/2014/Thang03/13
  Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-cp ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ
Library/doc/1
  Quy định Chế độ báo cáo thống kê cơ sở áp dụng đối với các
wp-content/uploads/2014/08
  Công đoàn cấp trên
userfiles/files/VanBanTaiLieuQH/KY HOP THU 1
  KIỂm toán nhà NƯỚC
admin/images/files
  GIÁ DỊch vụ KỸ thuật kiểM ĐỊNH, hiệu chuẩN, SỬa chữa phưƠng tiệN ĐO
SiteFolders/CAILAY/200/BAO CAO
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam huyện cai lậY Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
wp-content/uploads/2015/02
  Giáo Xứ Chúa Ba Ngôi -trường Giáo Lý Việt Ngữ
DOCUMENT/UPLOAD/1_TACNGHIEP/08_THONGBAO/COSNSU00827C14C201411C46C32AM
  BẢng đĂng ký SỬa chửa bảng từ Năm học: 2014-2015
Portals/2/2014/so 03 04
  PHẦn văn bản khác uỷ ban nhân dân tỉnh vĩnh long
upload
  TRƯỜng cao đẲng nghề kinh tế KỸ thuật bắc bộ
filesmgmt/documents
  LIÊN ĐOÀn lao đỘng q. Phú nhuận số: /kh-lđLĐ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Uploads/userfile/user4/files
  CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam liêN ĐOÀn lao đỘng huyện bắc bình độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Uploads/2014/11/3/Tai lieu tap huan NTM
  I. những hiểu biết về XÂy dựng nông thôn mới khái niệm nông thôn mới, xây dựng nông thôn mới
filesmgmt/documents
  THÔng tư ban hành danh mục công việc không đƯỢc sử DỤng lao đỘng nữ
wp-content/uploads/2014/01
  CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam cục thuế TỈnh tây ninh độc lập Tự do Hạnh phúc
wp-content/uploads/2014/09
  Bé lao §éng th¦¥ng binh vµ X· Héi céng hoµ X· Héi chñ nghüa viöt nam
files/vanban
  Quy trình tiếp nhận và phát hành văn b¶N ĐI
Uploaded/phungthithuhuyen/2014_07_02
  BỘ TÀi chính số: 77/2014/tt- btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
file/VB_Phapluat
  Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-cp ngày 31/8/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ y tế
wp-content/uploads/2014/01
  Ban thưỜng vụ TỈnh hội thanh hoá CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Portals/2/2014/tiep nhan/qui 2
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh vĩnh long độc lập Tự do Hạnh phúc
Luu_tru
  Kính gửi: Công ty tnhh tong Yu textile Việt Nam
Portals/2/2014/tiep nhan/qui 2
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh vĩnh long độc lập Tự do Hạnh phúc
sitefolders/thcsdonghai-haian/777
  Ubnd quận hải an trưỜng thcs đÔng hảI
wp-content/uploads/2014/11
  CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩaviệt nam công đOÀn giáo dụC Độc lập Tự do Hạnh phúc
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/3A0506B762616201472579D10027CE6E/$file
  QuyếT ĐỊnh ban hành Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh chủ TỊch ủy ban nhân dân tỉnh bình phưỚC
DOCUMENT/UPLOAD/1_TACNGHIEP/08_THONGBAO/COSNSU00129C21C20142C11C27PM
  Độc lập Tự do Hạnh phúc BƯU ĐIỆn tỉnh cà mau
upload/others/201407
  ÐỀ thi tuyển sinh cao đẲng khối a, A1 NĂM 2014 Môn thi : VẬt lý – Mã đề : 863
Uploaded/phungthithuhuyen/2014_08_19
  BỘ KẾ hoạch và ĐẦu tư Số: 5316 /bkhđt-th v/v hướng dẫn xây dựng kh phát triển ktxh 5 năm 2016 2020 CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
wp-content/uploads/2014/06
  Sè : 19 /2014/H§NT/ad-136 (V/v : Thi c ng ®­êng nmt§ Lai Chu C¶ng NËm Nhïn- tl. 127)
wp-content/uploads/downloads/2014/02
  CHÚa nhậT 6 thưỜng niên a lời Chúa: Hc 15,16-21; 1Cr 2,6-10; Mt 5,17-37 MỤc lụC
file/VB_Phapluat
  BẢo hiểm xã HỘi tp. HỒ chí minh
Images/editor/files
  BỘ lao đỘng thưƠng binh và XÃ HỘi quy trình kiểM ĐỊnh kỹ thuật an toàN
DocumentLibrary/dd4b9fae232043b
  Ubnd tỉnh bắc kạN
huynhhanh/HUYNH HANH/tien thue dat/2014
  CÔng ty cổ phần sài gòn lưƠng thựC
Uploaded/phungthithuhuyen/2014_06_10
  THÔng tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động
Uploaded/phungthithuhuyen/2014_06_24
  Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12 ngày 03/6/2008
attachments/article/422
  BỘ giáo dục và ĐÀo tạo bộ TÀi chính bộ lao đỘng thưƠng binh và XÃ HỘI
uploads/dang-bo/2014_11
  ĐẢng cộng sản việt nam
wp-content/uploads/2014/09
  TỔng liêN ĐOÀn lao đỘng việt nam cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
vie/picture
  SỞ giáo dụC&ĐÀo tạo cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bà RỊa-vũng tàU
uploads/hoat-dong/2014_11
  LỊch tuầN (Từ ngày 17/11/2014 đến 21/11/2014)
sanphamTTTM/Thumucchuyende/nam2015
  Bạn đọc thân mến!
Library/doc/1
  BỘ VĂn hóA, thể thao và du lịch số: 810 /QĐ-bvhttdl cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  Số: 845/QĐ-bvhttdl
  BỘ VĂn hoá, thể thao và du lịch số: 866
  BỘ VĂn hóa thể thao và du lịch số: 880 /QĐ-bvhttdl cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Luu_tru
  Kính gửi: Công ty tnhh mosfly Việt Nam Industries (mvi)
UploadFile/Portals/0/AttachFiles/2014/4/23
  Triển khai thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông
Library/doc/1
  Mã số Mẫu biểu
upload/files/vanBanChiDaoDieuHanh/UBND/2014
  BÁo cáo tình hình kinh tế- xã hội tháng 8
Uploaded/phungthithuhuyen/2014_08_13
  BỘ TÀi chính bộ TƯ pháp văn phòng chính phủ
Uploaded/phungthithuhuyen/2014_08_14
  BỘ TÀi chính bộ giao thông vận tảI
Portals/2/2014/so 30 31
  C Ông báO/Số 30 + 31/Ngày 30-7-2014 UỶ ban nhân dâN
Uploads/2014/5/3
  PHÒng đt-nckh độc lập Tự do Hạnh phúc
DesktopModules/QLVB/Upload
  BỘ giáo dục và ĐÀo tạO – ban tổ chứC – CÁn bộ chính phủ BỘ TÀI chính – BỘ lao đỘng – thưƠng binh và XÃ HỘI
file/VB_Phapluat
  Căn cứ Luật dược số 34/2005/QH11 ngày 14 tháng 06 năm 2005
images
  ĐĂng ký tham gia ôn luyện kỳ thi olympic tin học sinh viên việt nam 2014
UploadFiles/TinTuc/2014/7/8
  TĂng đỘng giảm chú Ý vanderbilt dành cho cha mẹ
upload/others/201407
  Câu I (2,0 điểm)
UserFiles/files/Vanban_tailieu/AFC-banhnah
  Tin tức của afc tin tức cấp 2
Uploaded/nguyendieuhuong/2014_11_12
  TÌm hiểu hiến pháp nưỚc chxhcn việt nam
img2014/files
  MÔn toán lớP 6 – NĂm họC 2013-2014
Files
  LIÊN ĐOÀn cầu lông việt nam
userfiles/file/2014
  Bộ VĂn hóA, thể thao và du lịch số: /2014/tt-bvhttdl cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Uploaded/duongphuonglien/2014_12_27
  Năm 2014, thành phố Hà Nội triển khai Kế hoạch kinh tế xã hội (kt-xh) trong điều kiện tiếp tục có nhiều khó khăn lớn hơn so với dự báo

  THÀnh phố HỒ chí minh cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
wp-content/uploads
  Registration form registration Deadline: 01 October 2014
Word
  LỊch phụng vụ tháng 4/2014
img2014/files
  MÔn tiếng anh lớP 8 – NĂm họC 2013-2014 I. Grammar
imgs/2014-2015
  PHÒng giáo dục và ĐÀo tạO
wp-content/uploads/2014/06
  Call to worship / Focus: held firm by god psalm / thi thiên 37: 23-33 Theme
Lists/VanBanPhapLuat/Attachments/7937
  Căn cứ Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật số 41/2013/QH13
Uploads/files/Tai lieu Bao ve rung 2014
  Căn cứ Luật Bảo vệ và phát triển rừng ngày 03 tháng 12 năm 2004
wp-content/uploads/2014/06
  BÀi tập về ĐIỆn xoay chiều p 2 Câu 6
sites/default/files/2014/07/26
  Analysis, design and implementation of supply chain information system
admin/spaw2/uploads/files/2014/Thang_5/Moi truong dang web
  Hãy hành động để ngăn nước biển dâng” (Raise your voice, not the sea level) “Hãy hành động để ngăn nước biển dâng”
Resources/Docs/SubDomain/cyu/Lịch làm việc
  Ho chi minh communist youth union in ho chi minh city excutive of committee of ho chi minh communist youth union in university
userfiles/file
  CỦa bộ TÀi chính số 77/2009/tt-btc ngàY 14 tháng 04 NĂM 2009
news/wp-content/uploads/2013/12
  THÔng báo kế hoạch học tập học kỳ Spring 2014
EOC/wp-content/uploads
  Participation letter for ell students regarding the online
filesmgmt/documents
  LỊch tổ chức hoạT ĐỘng “THÁng công nhâN” LẦN 6 NĂM 2014 VÀ hoạT ĐỘng kỷ niệM 85 NĂm ngày thành lập công đOÀn việt nam
  Trung tâm tdtt số: /Đl tdtt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Portals/0/2014
  VỀ việc ban hành danh mục thuốc bảo vệ thực vậT ĐƯỢc phép sử DỤNG, HẠn chế SỬ DỤNG, CẤm sử DỤng ở việt nam
uploads/co-so-du-lieu/2014_07
  SỞ NÔng nghiệp và ptnt tỉnh quảng trị o0o TÀi liệU ĐÀo tạo nghề KỸ thuật trồng và chăm sóc dưa hấU
Uploaded/duongphuonglien/2014_12_27
  Ủy ban nhân dân tỉnh sơn la số: 349/bc-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
upload/others/201407
  ĐỀ thi tuyển sinh đẠi học năM 2014 Môn: ngữ VĂN; Khối: C
Portals/0/CIEM/HoiNghiHoiThao/2014
  Phân tích hiệu quả kỹ thuật, năng suất nhân tố tổng hợp và khoảng cách trong công nghệ sản xuất giữa các vùng nông nghiệp Việt Nam
wp-content/uploads/2015/10
  BỘ giáo dục và ĐÀo tạo sở giáo dục hải phòng trưỜng thpt nguyễn bỉnh khiêM
sach/caodaibanchinhdao/lichsu/tieusuducgiaotong2014
  ĐẠI ĐẠo tam kỳ phổ ĐỘ Năm thứ: 32 tiểu sử ĐỨc giáo tông nguyễn ngọc tưƠNG
Upload/Content/FileAttach
  Danh sách đoàn các doanh nghiệp Bang Sachsen 08. bis 17. 11. 2014
WebLocalfiles/Ha
  Hồ SƠ thị trưỜng liên bang nga
hisdacademicmemos/wp-content/uploads/sites/15/gravity_forms/2-b18b158c2f279cf25b600c39bae04778/2014/12
  Title I, phần a, chưƠng trình có phụ huynh tham dự
files/daotao/OJT/5. Spring 2015
  Danh sách công ty thực tập chuyên ngành marketing tập Đoàn Truyền Thông Tích Hợp
TW/Lists/MauDonToKhai/Attachments/209910
  Danh sách các quốc gia thành viên tổ chức cấm vũ khí HÓa họC
Uploaded/duongphuonglien/2014_12_27
  UỶ ban nhân dân tỉnh lạng sơn cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Word
  LỊch phụng vụ tháng 8/2014
14.236.12.255=_145566-27_2014_TT-BGTVT_242635.pdf
  Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải
123.26.133.250=_882176-36_2014_TT-BTNMT_242349.doc
  Quy đỊnh chi tiết phưƠng pháP ĐỊnh giá ĐẤT; XÂy dựNG, ĐIỀu chỉnh bảng giá ĐẤT
116.97.52.92=_80358-qdqp30 2014 THIET KE MAU KENH MUOG SUA DOI 30 39.docx
  Số: 30/2014/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc Quảng Nam, 20 tháng 10 năm 2014
27.71.75.77=_20143-CHỦ-ĐỀ.docx
  Chủ ĐỀ: cacbohidrat bài học: glucozơ (1 tiếT) I. MỤc tiêu dạy họC
123.24.232.49=_83456-2014_01_08_CV gui cac don vi.doc
  Tổng cục lâm nghiệP
171.240.208.28=_20142-2.1.1.docx
  Cố định và đa tỷ giá
116.101.131.140=_960512-tcvn9905-2014.doc
  Tiêu chuẩn Việt Nam tcvn9905: 2014
171.252.154.196=_2014923-Tongquan__Ky_6_Polymer_sinh_hoc (4).pdf
  Trung tâm thông tin và thống kê kh&cn    BÁo cáo phân tích xu hưỚng công nghệ
222.252.29.134=_47104-01_2014_TT-TTCP_227597.doc
  ĐẠi học y hà NÔI
123.25.95.63=_5577477-BAO CAO NGANH DUOC PHAM-28042014-FPTS-VI.pdf
  Ngành Dược phẩm
1.55.80.108=_215040-52_2014_QH13_238640.doc
  Luật hôn nhân và gia đÌnh căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật hôn nhân và gia đình. Chương I những quy đỊnh chung
directory 2014  
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương