Director of Literacy, Language, & Title Itải về 13.26 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu21.08.2016
Kích13.26 Kb.
CITY OF MALDEN, MASSACHUSETTS

Margaret Adams, Ed.D.

Director of Literacy, Language, & Title I
THE PUBLIC SCHOOLS200 Pleasant Street Malden, MA 02148 Tele. (781) 397-7332 Fax: (781) 397-7276 Email : maadams@malden.mec.edu


_________________________________________

Ngày

Thưa Phụ-huynh của __________________________________:

Tên học-sinh
Chúng tôi hân-hạnh loan-báo cho quí-vị rằng ban giáo-chức đã quyết-định cho con em quí-vị

_____________________________

ra khỏi chương-trình SEI (Structured English Immersion / Cấu-trúc Anh-ngữ Toàn-diện) vào lúc này dựa trên những tiêu-chuẩn sau đây:


  • Sổ Điểm

  • Khảo-sát mức thông-thạo nghe, nói, đọc và viết Anh-ngữ

  • Kết-quả MCAS (nếu phải thi)

  • Khảo-sát của giáo-chức và nhà trường

Con em quí-vị không cần dịch-vụ hỗ-trợ phát-triển Anh-ngữ, và đã đủ thông-thạo Anh-ngữ để tham-dự đầy-đủ vào các lớp thông-thường. Dầu vậy, chúng tôi sẽ theo-dõi sự tiến-bộ của em trong lớp bình-thường suốt hai năm tới và cung-cấp hỗ-trợ khi cần.


Chúng tôi rất trân-trọng sự tham-gia của quí-vị trong sự học-hành của con em quí-vị. Nếu quí-vị có câu-hỏi nào hoặc muốn có một buổi hội-kiến, xin liên-lạc với thầy cô ESL, __________________ của em tại trường.

Chân-thành,

Margaret Adams

Giám-đốc Chương-trình Language, Literacy, and Title I


Vietnamese-FELP Letter

CITY OF MALDEN, MASSACHUSETTS

Margaret Adams, Ed.D.

Director of Literacy, Language, & Title I
THE PUBLIC SCHOOLS200 Pleasant Street Malden, MA 02148 Tele. (781) 397-7332 Fax: (781) 397-7276 Email : maadams@malden.mec.edu

_________________________________________

Ngaøy
Thöa Phuï-huynh cuûa __________________________________:

Teân hoïc-sinh


Chuùng toâi haân-haïnh loan-baùo cho quí-vò raèng ban giaùo-chöùc ñaõ quyeát-ñònh raèng con em quí-vò

_____________________________

đã tiến-bộ đủ trong sự phát-triển Anh-ngữ để em có thể ra khoûi chöông-trình SEI (Structured English Immersion / Caáu-truùc Anh-ngöõ Toaøn-dieän) vaøo luùc naøy döïa treân nhöõng tieâu-chuaån sau ñaây:  • Soå Ñieåm

  • Khaûo-saùt möùc thoâng-thaïo nghe, noùi, ñoïc vaø vieát Anh-ngöõ

  • Keát-quaû MCAS (neáu phaûi thi)

  • Khaûo-saùt cuûa giaùo-chöùc vaø nhaø tröôøng

Các thầy cô tại trường còn cảm thấy rằng em sẽ tiếp-tục hưởng được lợi-ích khi được hỗ-trợ phần nào bởi chương trình ESL (English as a second language / Anh-ngữ là ngôn-ngữ thứ hai) trong ngày. Em sẽ tiếp-tục nhận được sự chỉ-dẫn hỗ-trợ Anh-ngữ trong lớp học bình-thường. Thầy cô đang hay sẽ được huấn-luyện để dạy các em đang học Anh-ngữ.


Chuùng toâi raát traân-troïng söï tham-gia cuûa quí-vò trong söï hoïc-haønh cuûa con em quí-vò. Neáu quí-vò coù caâu-hoûi naøo hoaëc muoán coù moät buoåi hoäi-kieán, xin lieân-laïc vôùi thaày coâ ESL, __________________ cuûa em taïi tröôøng.

Chaân-thaønh,

Margaret Adams

Giaùm-ñoác Chöông-trình Language, Literacy, and Title I


Vietnamese-SEI to Integrated SEI Letter
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương