Direct speech and Reported speech I. Definition: Lời nói trực tiếptải về 0.69 Mb.
trang11/12
Chuyển đổi dữ liệu14.06.2018
Kích0.69 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


The travel.......…………………………………………………………………………

47. “You are cheating me”, said Carol to June.Carol…….......…………………………………………………………………………

48. “Where is the nearest tube?”, she asked.She enquired....…………………….………………………………..…………………

49. “It wasn’t me who took your car”, said Bob.Bob.……….....……………………..……………………………….………………

50. “If you don’t take it easy, you’ll have another heart attack”, he said.He advised.......………………………………………………………………………

51. “When it stops snowing, we must start digging ourselves out”, he said.He said…….....………………………………………………………………………

52. “You’d better not go out with Peter any more, Elizabeth”, said John.John……….....………………………………………………………………………

53. “Less noise”, the teacher told the boys.The teacher......………………………………………………………..……………

54. “You caused the accident”, said the other driver.The other driver…..………………………………………………..………………

55. Helen wanted to know the name of Shirley’s hairdresser’s.Helen said, “Shirley, where do……………………………………..………………

56. Paul said he was going to China the following year.“I…………......……………………………………………………..………………

57. The porter told us that the train had left five minutes before.“I’m sorry but..………………………………………………..……………………

58. “I never used bad language”, she said.She denied…...………………………………………………..….…………………

59. She asked John to repeat what he had said.“Please…......……………………………………………………….………………

60. “Must you go so soon?”, I said.I…….……......………………………………………………………………………


: Portals
Portals -> Phan Chau Trinh High School one period test no 2 Name: English : 11- time : 45 minutes Class: 11/ Code: 211 Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp A, B, C, d để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau
Portals -> PHẦn I: thông tin cơ BẢn về ĐẠi hàn dân quốc và quan hệ việt nam-hàn quốc I- các vấN ĐỀ chung
Portals -> Năng suất lao động trong nông nghiệp: Vấn đề và giải pháp Giới thiệu
Portals -> LẤy ngưỜi học làm trung tâM
Portals -> BÀi tậP Ôn lưu huỳnh hợp chất lưu huỳnh khí sunfurơ so
Portals -> TỜ trình về việc ban hành mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất
Portals -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Portals -> GIẤY Ủy quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016


1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương