Direct speech and Reported speech I. Definition: Lời nói trực tiếptải về 0.69 Mb.
trang7/12
Chuyển đổi dữ liệu14.06.2018
Kích0.69 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


George suggested…………………………………………………………………….…

27. “Why didn’t I get a computer before? , thought the officer manager.The officer manager wondered…………………………………………………….……

28. “Jack, why don’t we help Old Tom?”, said Jackie.Jackie suggested..……………………………………………………………….…………

29. “Would you like to come to my house for a chat tonight?”, he said.He……………………………………………………………………….…………………

30. She asked me what I had been doing at three the previous afternoon.“What……....……………………………………………………………………………

31. “I wasn’t there at that time”, he said.


: Portals
Portals -> Phan Chau Trinh High School one period test no 2 Name: English : 11- time : 45 minutes Class: 11/ Code: 211 Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp A, B, C, d để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau
Portals -> PHẦn I: thông tin cơ BẢn về ĐẠi hàn dân quốc và quan hệ việt nam-hàn quốc I- các vấN ĐỀ chung
Portals -> Năng suất lao động trong nông nghiệp: Vấn đề và giải pháp Giới thiệu
Portals -> LẤy ngưỜi học làm trung tâM
Portals -> BÀi tậP Ôn lưu huỳnh hợp chất lưu huỳnh khí sunfurơ so
Portals -> TỜ trình về việc ban hành mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất
Portals -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Portals -> GIẤY Ủy quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương