Direct speech and Reported speech I. Definition: Lời nói trực tiếptải về 0.69 Mb.
trang3/12
Chuyển đổi dữ liệu14.06.2018
Kích0.69 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


Isabel…...……………………………………………………………………………………

7. She asked John to repeat what he had said.Please……..…………………………………………………………………………………

8. “I don’t want to be criticized by non-professionals”, said the film star.The film star objected…..……………………………………………………………………

9. “If I were you, I’d look for another job”, said one of my friends.One of my friends……………………………………………………………………………

10. She wanted to know if he had studied French.She asked him, “………………………………………………………………………………

11. “Bring your umbrella in case it rains”, he said to me.


: Portals
Portals -> Phan Chau Trinh High School one period test no 2 Name: English : 11- time : 45 minutes Class: 11/ Code: 211 Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp A, B, C, d để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau
Portals -> PHẦn I: thông tin cơ BẢn về ĐẠi hàn dân quốc và quan hệ việt nam-hàn quốc I- các vấN ĐỀ chung
Portals -> Năng suất lao động trong nông nghiệp: Vấn đề và giải pháp Giới thiệu
Portals -> LẤy ngưỜi học làm trung tâM
Portals -> BÀi tậP Ôn lưu huỳnh hợp chất lưu huỳnh khí sunfurơ so
Portals -> TỜ trình về việc ban hành mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất
Portals -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Portals -> GIẤY Ủy quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương