Direct speech and Reported speech I. Definition: Lời nói trực tiếptải về 0.69 Mb.
trang10/12
Chuyển đổi dữ liệu14.06.2018
Kích0.69 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


If……..….....……………………………………………………………………………

42. “I don’t love you any more”, said Eric to his girlfriend.Eric told….....………………………………………………….………………………

43. “I must see the manager”, she cried.She insisted.....……………………………………………………………………………

44. “You stole my best cassette, Amanda”, said William.William….…...………………….……………………..………………………………

45. “How old is your little boy?”, said the nurse to Mrs. Bingley.The nurse….....…………………….…………………………..………………………

46. “Do you want to insure your luggage or not?”, said the travel agent.


: Portals
Portals -> Phan Chau Trinh High School one period test no 2 Name: English : 11- time : 45 minutes Class: 11/ Code: 211 Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp A, B, C, d để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau
Portals -> PHẦn I: thông tin cơ BẢn về ĐẠi hàn dân quốc và quan hệ việt nam-hàn quốc I- các vấN ĐỀ chung
Portals -> Năng suất lao động trong nông nghiệp: Vấn đề và giải pháp Giới thiệu
Portals -> LẤy ngưỜi học làm trung tâM
Portals -> BÀi tậP Ôn lưu huỳnh hợp chất lưu huỳnh khí sunfurơ so
Portals -> TỜ trình về việc ban hành mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất
Portals -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Portals -> GIẤY Ủy quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016


1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương