Diện tích, năng suất và sản lượng năm 2004 một số loại cây trồng chủ yếutải về 47.48 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.08.2016
Kích47.48 Kb.
Diện tích, năng suất và sản lượng

năm 2004 một số loại cây trồng chủ yếu
 

 

Ước tính năm 2004

 

Tăng giảm so với năm 2003


Tổng số

Chia ra
(%)

Lượng

tuyệt đối
Miền Bắc

Miền Nam

 
1. Cây lương thực có hạt


Lúa cả năm


Diện tích (Nghìn ha)

7443,8

2555,5

4888,3
-0,1

-8,4
Năng suất (Tạ/ha)

48,2

51,1

46,6
3,9

1,8
Sản lượng (Nghìn tấn)

35867,8

13064,9

22802,9
3,8

1298,9Lúa đông xuân

Diện tích (Nghìn ha)

2978,6

1163,8

1814,8
-1,5

-44,3Năng suất (Tạ/ha)

57,3

58,4

56,7
3,0

1,7Sản lượng (Nghìn tấn)

17078,0

6794,4

10283,6
1,5

255,3Lúa hè thu

Diện tích (Nghìn ha)

2371,8

158,2

2213,6
2,2

51,8Năng suất (Tạ/ha)

43,4

43,1

43,4
7,2

2,9Sản lượng (Nghìn tấn)

10299,9

682,1

9617,8
9,6

899,1Lúa mùa

Diện tích (Nghìn ha)

2093,4

1233,5

859,9
-0,8

-15,9Năng suất (Tạ/ha)

40,6

45,3

33,7
2,5

1,0Sản lượng (Nghìn tấn)

8489,9

5588,4

2901,5
1,7

144,5
Ngô


Diện tích (Nghìn ha)

990,4

579,1

411,3
8,5

77,7
Năng suất (Tạ/ha)

34,9

32,4

38,4
1,5

0,5
Sản lượng (Nghìn tấn)

3453,6

1874,4

1579,2
10,1

317,3
Tổng sản lượng lương


thực có hạt (Nghìn tấn)

39322,9

14940,1

24382,8
4,3

1615,9
Trong đó:


Lúa

35867,8

13064,9

22802,9
3,8

1298,9
Ngô

3453,6

1874,4

1579,2
10,1

317,3

2. Cây chất bột có củ


Khoai lang


Diện tích (Nghìn ha)

203,6

161,0

42,6
-7,3

-16,0
Năng suất (Tạ/ha)

75,4

68,7

101,0
5,1

3,6
Sản lượng (Nghìn tấn)

1535,7

1105,4

430,3
-2,6

-40,9
Sắn


Diện tích (Nghìn ha)

383,6

145,8

237,8
3,1

11,7
Năng suất (Tạ/ha)

145,3

110,5

166,6
1,8

2,5
Sản lượng (Nghìn tấn)

5572,8

1611,7

3961,1
5,0

263,9
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương