Dịch Thuật: Abu Hisaan Ibnu Ysatải về 1.87 Mb.
trang1/6
Chuyển đổi dữ liệu07.03.2018
Kích1.87 Mb.
  1   2   3   4   5   6
Các Nền Tảng Của Islam

أركان الإسلام

[Tiếng Việt – Vietnamese – فيتنامي]
Khối Dịch Thuật Văn Phòng Nghiên Cứu Kiến Thức Trường Đại Học Islam Tại Al-Madinah Al-Munawwaroh


Dịch Thuật: Abu Hisaan Ibnu Ysa

2010 - 1431
أركان الإسلام

((باللغة الفيتنامية))

قسم الترجمة عمادة البحث العلمي الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورةترجمة: محمد زين بن عيسى

2010 - 1431Vương Quốc Saudi Arabia

Bộ Giáo Dục & Đào Tạo

Trường Đại Học Islam Tại Al-Madinah Al-Munawwaroh

Văn Phòng Nghiên Cứu Kiến Thức

Khối Dịch Thuật

Các Nền Tảng Của Islam

ijk


الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبيّ بعده، نبيّنا محمّد بن عبد الله ، وبعد:

Mọi lời ca ngợi và tán dương đều kính dâng Allah, cầu Ngài ban bình an và phúc lành cho vị Nabi cuối cùng, vị Nabi của chúng tôi Muhammad bin Abdullah , Wa Ba'd:

Việc truyền đạt kiến thức và giáo lý Islam cho những người Muslim khác là điều rất ư là quan trọng nhằm giúp người Muslim có kiến thức thật vững chắc trong việc tôn thờ Allah và hành đạo theo đúng với đường lối mà Rosul  truyền đạt.

Với tầm quan trọng tối ưu đó nên Trường Đại Học Islam đã lập ra kế hoạch và chương trình trong việc giáo dục và đào tạo cho các em học sinh và sinh viên của trường có được kiến thức đúng thật về Islam và là hành trang cho các em trở về quê nhà truyền đạt kiến thức đó lại cho thế hệ mai sau.

Trong chương trình học này gồm có "Các Nền Tảng Của Islam", đã được đội ngũ giảng viên của trường soạn thảo và đã được Hội Kiến Thức kiểm thảo nhiều lần đã thêm vào những gì bị thiếu nhằm có được giáo án đầy đủ, hoàn hảo và phụ hợp trong việc giảng dạy với những bằng chứng thiết thực được rút ra từ Thiên Kinh Qur'an và Sunnah, nhằm phổ biến rộng rãi cho con em Muslim trên thế giới có được kiến thức và sự hiểu biết đúng thực về Islam. Với bài viết này đã cho phép dịch và đã được dịch ra nhiều ngôn ngữ khác nhau trên thế giới và có cả trên mạng internet.

Với lý tưởng nêu trên chúng tôi cầu xin Allah Đấng Cao Quí & Tối Cao ban thưởng hậu hĩnh cho Vương Quốc Saudi Arabia phần thưởng tốt đẹp nhất trong những công sức đã bỏ ra cống hiến cho Islam và trong việc quản lý, bảo vệ các trường Đại Học Islam ngày càng ổn định và phát triển tốt đẹp.

Cầu xin Allah ban cho chương trình học này có lợi cho người Muslim trong việc học hỏi và truyền đạt, tương thế cầu xin Ngài ban cho tất cả chúng ta được thành công mỹ mãn làm cho Ngài thương yêu và hài lòng, và biết chúng ta là những người luôn truyền đạt chân lý và nêu cao chân lý.

Cầu xin Allah ban bình an, phúc lành và hồng phúc cho bề tôi, cho Rosul của Ngài Muhammad, cho dòng dõi của Người cùng tất cả đạo hữu của Người.


Văn phòng nghiên cứu kiến thức
Nền tảng thứ nhất:

Lời tuyên thệ: وَمُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ لاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ اللهُ

(La i la ha il lol loh và Mu hâm ma đun ro su lul loh)
Hai câu tuyên thệ là lối đi vào Islam, hai câu tuyên thệ là nền tảng quan trọng nhất, không biết được ai đó là người Muslim hay không cho đến khi y nói hai lời tuyên thệ này đồng thời làm theo các yêu cầu của hai câu tuyên thệ đó cũng với hai câu tuyên thệ đó mà đưa người Kafir (người ngoại đạo) trở thành người Muslim.
1- Ý nghĩa của lời tuyên th: لاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ اللهُ (La i la ha il lol loh).

Bắt buộc người nói lời tuyên thệ này phải hiểu được ý nghĩa của lời tuyên thệ và làm theo các yêu cầu của lời tuyên thệ với các hành động bên trong lòng và bên ngoài bằng tay chân, ai chỉ nói nhưng không hiểu được ý nghĩa cũng không làm theo những gì yêu cầu thì lời nói đó không có giá trị, với điều này đã được thế giới Islam thống nhất, chẳng những thế nó còn là bằng chứng chống lại người nói vào ngày sau. Còn ý nghĩa chung của lời tuyên thệ: لاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ اللهُ là không có Thượng Đế nào xứng đáng được thờ phụng mà chỉ có Allah duy nhất Đấng Vinh Quang và là Đấng Tối Cao.

Trong lời tuyên thệ gồm hai trụ cột chính: phủ nhận và khẳng định, việc phủ nhận là phủ nhận hết tất cả mọi thần linh khác ngoài Allah rằng tất cả không xứng đáng tôn thờ còn khẳng định là khẳng định rằng chỉ có Allah duy nhất mới xứng đáng được thờ phụng không có đối tác hay cộng tác cùng Ngài, đồng thời bắt buộc phải phủ nhận Toghut – và Toghut là tất cả những gì được tôn thờ ngoài Allah như: con người, cụt đá, cây cối, ý tưởng hoặc cảm hứng... – bắt buộc phải ghét bỏ và cắt đứt mọi quan hệ với nó. Ai đã nói lời tuyên thệ mà không chịu phủ nhận những gì tôn thờ ngoài Allah thì không đạt được mục đích của lời tuyên thệ.

Allah phán:

ﭧ ﭨ ﮋ ﯽ ﯾ ﯿﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﮊ البقرة: ١٦٣

Và Thượng Ðế của các người là một Thượng Ðế duy nhất, Không có Thượng Ðế nào khác, duy chỉ có Ngài (Allah), Ðấng rất mực nhân từ, rất mực Khoan dung Al-Baqoroh: 163.

Allah phán ở chương khác:

ﭧ ﭨ ﮋ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ ﮊ البقرة: ٢٥٦

Không có việc cưỡng bách (tín ngưỡng) trong lĩnh vực tôn giáo. Chắc chắn chân lý và lẽ phải bao giờ cũng khác biệt với ngụy tạo và sự sai lạc. Bởi thế, ai phủ nhận mọi tà thần và tin tưởng nơi Allah, thì chắc chắn sẽ nắm vững chiếc cán (hay sợi dây cứu rỗi) không bao giờ đứt. Al-Baqoroh: 256.
Ý nghĩa của chữ "الإله" (Al-Ilah): có nghĩa là Thượng Đế xứng đáng được tôn thờ. Ai đã cho rằng Thượng Đế xứng đáng được thờ phụng là Đấng Tạo Hóa, là Đấng Ban Phát hoặc là Đấng thừa khả năng sáng tạo ra vạn vật nhưng lại không tôn thờ Allah duy nhất thì đức tin của y và câu tuyên thệ "La i la ha il lol loh" không làm cho y trở thành người Muslim và cũng không giúp y thoát được hình phạt vĩnh viễn của ngày sau.

Allah phán:

ﭧ ﭨ ﮋ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﮊ يونس: ٣١

Hãy hỏi họ (Muhammad): "Ai là Đấng cấp dưỡng các người từ trên trời xuống dưới đất? Ai là Đấng nắm quyền kiểm soát thính giác và thị giác của các người? Ai là Đấng cái sống ra từ cái chết và đưa cái chết ra khỏi sự sống? Ai là Đấng quản lý định đoạt công việc của vủ trụ ?" Họ sẽ đáp: "Chính là Allah." Vậy hãy bảo họ: "Thế các người không sợ Ngài hay sao ?" Yunus: 31.


Allah phán ở chương khác:

ﭧ ﭨ ﮋ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﮊ الزخرف: ٨٧

Và nếu Ngươi (Muhammad) có hỏi chúng: "Ai đã tạo hóa ra họ ?" thì chắc chắn họ sẽ đáp: "Allah", thế sao chúng lại lánh xa Ngài! Al-Zukhruf: 87.
* Điều kin của câu: "La i la ha il lol loh"

Câu tuyên thệ này có các khoảng điều kiện bắt buộc phải làm theo gồm như sau:

1- Kiến thức: mang ý nghĩa phủ nhận và xác định tức phủ nhận rằng không thần linh nào, không vật thể nào, không con người nào hay không bất cứ gì... xứng đáng được tôn thờ và xác định chỉ có Allah duy nhất mới xứng đáng được tôn thờ.

2- Lòng khẳng định: tức người nói phải khẳng định chắc chắn trong lòng không một chút ngờ vực rằng Allah mới xứng đáng thờ phụng.

3- Chấp nhận: Một khi nói câu tuyên thệ vĩ đại này bắt buộc phải thi hành theo yêu cầu của câu tuyên thệ, làm theo những thiên lệnh đồng thời tránh xa mọi điều bị ngăn cấm và đối nghịch với Qur'an hay Sunnah và không suy diễn theo ý muốn.

4- Khuất phục: với tất cả bằng chứng đã được chứng minh qua câu tuyên thệ cả trong lòng lẫn bề ngoài.

5- Chân thật: tức nói một cách thành thật bằng cả tấm lòng không một chút giả dối.

Đối với ai chỉ nói ngoài miệng còn trong lòng không hề hài lòng thì câu tuyên thệ đó không giúp ích gì được cho y cả giống như những kẻ đạo đức giả chỉ nói ở đầu môi chót lưỡi nhưng trong tim họ lại tìm mọi cách chống đối Islam.

6- Thành tâm: Là thành tâm vì Allah tránh xa tất cả mọi việc liên quan đến tính đa thần và không vì lợi ích của trần gian, như Allah đã phán:

ﭧ ﭨ ﮋ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮊ البينة: ٥

Và họ được lệnh chỉ thờ phụng Allah duy nhất, triệt để thần phục Ngài một cách chính trực Al-Baiyinah: 5.
7- Kính yêu: tức yêu thương Allah, yêu thương luôn những ai nói nói đó và ganh ghét những gì xúc phạm đến câu tuyên thệ, biểu hiện cho việc sự yêu thương đó là đặt tình thương dành cho Allah lên cao hết cho dù có khác với ý tưởng của mình hay người khác và ganh ghét vì Allah cho dù sở thích có muốn, luôn kết nối với ai kết nối với Allah và Rosul của Ngài và thù hằn với ai là kẻ thù của Allah và Rosul của Ngài.

Allah phán:

ﭧ ﭨ ﮋ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﮊ الممتحنة: ٤

Chắc chắn trong các người có một tấm gương tốt từ Ibrohim và những ai theo Người để cho các người (bắt chước) khi họ bảo người dân của họ: "Chúng tôi vô can đối với ví quị và những tượng vật mà quí vị tôn thờ ngoài Allah và chúng tôi cũng phủ nhận quí vị, giữa chúng tôi và quí vị có một mối hiềm thù kéo dài cho đến lúc quí vị tin tưởng nơi Allah là Đấng duy nhất" Al-Mumtahanah: 4.


Allah phán ở chương khác:

ﭧ ﭨ ﮋ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮊ البقرة: ١٦٥

Và trong nhân loại có những kẻ đã dựng những đối thủ ngang vai với Allah. Họ yêu thương chúng giống với tình thương mà họ dành cho Allah. Còn những người có đức tin thì thương yêu Allah rất mãnh liệt Al-Baqoroh: 165.


Ai nói "La i la ha il lol loh" với lòng thật thành tâm và khẳng định và tránh khỏi mọi tội tổ hợp lớn nhỏ, những điều mới mẽ điên rồ và những tôi lỗi khác thì chắc chắn sẽ được hướng dẫn tránh mọi sự lầm lạc ở trần gian, mọi hành phạt và cấm hỏa ngục chạm đến y.

Là một người Muslim bắt buộc phải hội tụ đủ bảy điều kiện nêu trên để trở thành một người Muslim thật thụ hồng được bình an cả trần gian và ngày sau.

Với câu "La i la ha il lol loh" chính là Tâuhid Al-Uluhiyah, là Tâuhid quan trọng nhất trong ba thể loại Tâuhid cũng chính là điều mà có sự tranh cãi giữa các vị Nabi với thị dân mình. Nhằm xác thực điều đó mà Allah đã cử phái các vị Rosul đến với nhân loại như được phán:

ﭧ ﭨ ﮋ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮊ النحل: ٣٦

Và chắc chắn TA đã cử phái cho mỗi cộng đồng một vị Rosul (với mệnh lệnh): "Hãy thờ phụng Allah và tránh xa tà thần." Al-Nahl: 36.
Allah phán ở chương khác:

ﭧ ﭨ ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﮊ الأنبياء: ٢٥

Không một Rosul nào đã được TA cử phái đến trước Ngươi mà TA không mặc khải cho y rằng: "Không có Thượng Đế nào xứng đáng thờ phụng mà chỉ có TA (Allah), bởi thế hãy thờ phụng riêng TA." Al-Ambiyá: 25.
* Định nghĩa Tâuhid Al-Uluhiyah: là sự hài lòng rằng chỉ Allah mới là Thượng Đế duy nhất xứng đáng được tôn thờ, không cộng tác cùng Ngài.

* Một số tên khác của Tâuhid Al-Uluhiyah và lí do gọi như thế:

- Tâuhid Al-Uluhiyah: được gọi thế là vì sự thành tâm và thương yêu Allah duy nhất.

a) Tâuhid Al-I'badah hoặc Tâuhid Al-U'budiyah: là bởi vì thành tâm tôn thờ Allah duy nhất.

b) Tâuhid Al-Irodah: là bởi vì chỉ muốn làm hài lòng Allah duy nhất.

c) Tâuhid Al-Qosd: là bởi vì chủ định thành tâm vì Allah duy nhất.

d) Tâuhid Al-Tolab: là bởi vì thành tâm cầu xin Allah duy nhất.

e) Tâuhid Al-A'mal: là bởi vì làm mọi việc thật thành tâm làm vì Allah.
* Tính uyên thâm của Tâuhid Uluhiyah: Allah đã bắt buộc điều này đối với con người là vì không được trở thành một người Muslim cho đến khi có được điều này và không được thoát khỏi hỏa ngục cho đến khi tin tưởng vào nó đồng thời làm theo mọi yêu cầu về nó, điều bắt buộc đầu tiên là tin tưởng rồi học hành rồi làm theo rồi truyền đạt về Tâuhid này, như được dẫn chứng qua những bằng chứng sau:

Allah phán:

ﭧ ﭨ ﮋ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮊ الرعد: ٣٦

Hãy bảo họ (Muhammad): "Ta (Muhammad) nhận lệnh chỉ được thờ phụng riêng Allah mà thôi và không được phép tổ hợp trong việc tôn thờ. Ngài là Đấng Ta cầu nguyện và là Đấng Ta sẽ trở về trình diện." Al-Ro'd: 36.


Allah phán ở chương khác:

ﭧ ﭨ ﮋ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﮊ الذاريات: ٥٦

Và TA (Allah) không tạo hóa ra loài Jin và loài người ngoại trừ để tôn thờ TA Al-Zariyat: 56.
Nabi  nói với Mu-a'z :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  لِمُعَاذِ : ((إِنَّكَ سَتَأْتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَإِذَا جِئْتَهُمْ فَادْعُهُمْ إِلَى أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ طَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ طَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ)) متفق عليه.

"Anh sẽ đến gặp nhóm thị dân Kinh Sách (người Do Thái giáo và người Thiên Chúa giáo), khi gặp họ anh hãy mời gọi họ đến với lời tuyên thệ: không có Thượng Đế nào được xứng đáng được thờ phụng mà duy chỉ Allah và Muhammad là Rosul của Allah. Nếu họ làm theo anh thì hãy báo tiếp cho họ biết rằng Allah bắt buộc họ phải dâng lễ Solah ngày đêm năm lần. Nếu họ đã làm theo lời anh thì hãy báo cho họ biết rằng Allah bắt buộc họ phải xuất Zakat bắt buộc lấy từ người giàu trong nhóm họ rồi phân phát cho người nghèo cũng trong nhóm họ." Hadith do Al-Bukhory và Muslim ghi lại.
Tâuhid là việc làm quan trọng nhất khi nói đến Islam, như được nói trong Hadith sau:

قَالَ : ((إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ اللهُ، يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللهِ)) أخرجه البخاري ومسلم عن عتبان .

"Quả thật, Allah cấm hỏa ngục chạm vào những ai nói lên câu không có Thượng Đế nào xứng đáng được thờ mà chỉ có Allah duy nhất một cách thành tâm chỉ vì Ngài mà thôi." Hadith do Al-Bukhory và Muslim từ ông Utban .
* Sự hợp nhất của tất cả Rosul về Tâuhid:

Tất cả Rosul đều thống nhất lời kêu gọi mọi người trở về với lời tuyên thệ: لاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ اللهُ "La i la ha il lol loh" và cảnh cáo họ chống đối lại lời tuyên thệ đó, như đã được Qur'an phân tích rất tường tận:

Allah phán:

ﭧ ﭨ ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﮊ الأنبياء: ٢٥

Không một Rosul nào đã được TA cử phái đến trước Ngươi mà TA không mặc khải cho y rằng: "Không có Thượng Đế nào xứng đáng thờ phụng mà chỉ có TA (Allah), bởi thế hãy thờ phụng riêng TA." Al-Ambiyá: 25.
Nabi  đã thí dụ sự hợp nhất của lời kêu gọi của tất cả Rosul như sau: họ là anh em trong một gia đình, cha mẹ họ thì khác nhau nhưng có cùng chung một tôn giáo, sự kết nối giữa họ là Tâuhid mặc dù có khác nhau về mặt giáo lý giống như anh em cùng cha khác mẹ vậy.
2- Ý nghĩa của câu: وَمُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ (Wa Mu ham mad Ro su lul loh).

a) Ý nghĩa câu وَمُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ (Wa Mu ham mad Ro su lul loh): là tin tưởng vào tất cả những gì được Nabi  thông báo, thi hành theo mệnh lệnh của Người, tránh xa mọi điều bị người ngăn cấm và khuyến cáo, không bao giờ tôn thờ Allah ngoại trừ tôn thờ theo cách Người đã tôn thờ hay không bắt chước theo bất cứ một ai ngoài Người.

b) Xác thực lại câu tuyên thệ Muhammad là Rosul của Allah là bằng sự tin tưởng và khẳng định tuyệt đối rằng Muhammad là bề tôi và là Rosul của Allah, được cử phái đến với hai loài Jin (ma) và loài người, Người là vị Nabi cuối cùng được cử phái xuống, Người là một bề tôi thân tính của Allah ngoài ra Người không xứng đáng hưởng bất cứ gì trong việc tôn thờ cả, là người Muslim phải thi hành theo, tôn trọng mọi mệnh lệnh do Người đặt ra và mọi điều khoản bị Người cấm là luôn luôn tuân theo Sunnah (đường lối) của Người bằng lời nói, hành động và lòng tin.

Allah phán:

ﭧ ﭨ ﮋ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮊ الأعراف: ١٥٨

Hãy bảo họ (Muhammad): "Hỡi nhân loại! Ta là Rosul của Allah được cử phái đến cho tất cả mọi người. Al-A'raf: 158.


Allah phán ở chương khác:

ﭧ ﭨ ﮋﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮊ سبأ: ٢٨

Và TA (Allah) chỉ cử phái Ngươi (Muhammad) làm một người mang tin mừng đồng thời là một Người cảnh cáo cho (tất cả) nhân loại Sabạ: 28.
Allah phán ở chương khác:

ﭧ ﭨ ﮋ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﮊ الأحزاب: ٤٠

Muhammad không phải là người cha của một ai trong số đàn ông của các người. Nhưng Người là Rosul của Allah và là vị Nabi cuối cùng Al-Ahzaab: 40.
Allah phán ở chương khác:

ﭧ ﭨ ﮋ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﮊ الإسراء: ٩٣

Hãy bảo họ (Muhammad): "Quang vinh và trong sạch thay Thượng Đế của Ta! Ta chẳng qua là một người phàm được cử làm một Rosul mà thôi." Al-Isró: 93.
Với lời tuyên thệ này bao gồm bốn điều khoản:

Thứ nhất: hài lòng về sứ mạng của Nabi Muhammad  bằng tấm lòng.

Thứ hai: nói lên lời tuyên thệ đó.

Thứ ba: thi hành theo những gì được truyền lại thật xác thực từ Người và từ bỏ, tránh xa những gì bị Người cấm đoán.


Allah phán:

ﭧ ﭨ ﮋ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﮊ الأعراف: ١٥٨

Bởi thế, hãy tin tưởng vào Allah và Rosul của Ngài một vị Nabi mù chữ, Người đã tin tưởng vào Allah và các lời mặc khải của Ngài. Hãy tuân theo Người để may ra các người được hướng dẫn đúng đường." Al-A'raf: 158.
Thứ tư: tin tưởng vào tất cả sự thông báo của Nabi .

Thứ năm: thương yêu Người hơn cả chính bản thân mình, tải sản, cha mẹ, con cái và tất cả mọi người, bởi vì Người là Rosul của Allah và yêu thương Người nằm trong sự thương yêu Allah và thương yêu vì Allah.

Tình thương thật sự dành cho Nabi  là bắt chước theo Người, thi hành mọi mệnh lệnh của Người, tránh xa mọi điều khoản bị Người cấm, giúp và bảo vệ Sunnah của Người.

Allah phán:

ﭧ ﭨ ﮋ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﮊ آل عمران: ٣١

Hãy bảo họ (Muhammad)! "Nếu các người thực sự yêu thương Allah thì hãy tuân lệnh Ta rồi sẽ được Allah yêu thương và tha tội cho các người" Ali I'mron: 31.


Nabi  nói:

قَالَ : ((لاَ يُؤمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيهِ مِن وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ)) البخاري ومسلم.

"Đức tin của các người không thể trở thành hoàn hảo ngoại trừ các người thương yêu Ta hơn cả cha mẹ, con cái và tất cả mọi người trên thế gian này." hadith do Al-Bukhory và Muslim.
Allah phán:

ﭧ ﭨ ﮋ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮊ الأعراف: ١٥٧

Bởi thế, những ai tin tưởng nơi (Muhammad), rồi ủng hộ và giúp đỡ Người đồng thời noi theo ánh sáng đã được gởi xuống cùng với Người thì đấy là những người thành đạt. Al-A'raaf: 157.
Thứ sáu: làm theo Sunnah (đường lối) của Nabi, đặt câu nói của Người lên trên hết tất cả mọi lời nói khác, làm theo giáo lý do Người đặt ra với sự hài lòng, yêu thích.

Allah phán:

ﭧ ﭨ ﮋ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﮊ النساء: ٦٥

TA (Allah) thề bởi Thượng Đế của Ngươi (Muhammad), chúng sẽ không thật lòng tin tưởng cho đến khi nào chúng đến yêu cầu Ngươi đứng ra phân xử về điều chúng đang tranh chấp rồi chúng cảm thấy không uất ức trong lòng về quyết định mà Ngươi đã đưa ra và chúng hoàn toàn qui phục Al-NIsha: 65.


3- Tầm quan trọng của hai lời tuyên thệ trên:

a) Hai lời tuyên thệ là nền tảng đầu tiên, là nguồn gốc của Islam và là rường cột của cộng đồng, là điều kiện đầu tiên để bước vào Islam cũng với lời tuyên thệ mà các tầng trời và trái đất được dựng lên.

b) Hai lời tuyên thệ là sự bảo vệ sinh mạng và tài sản.

c) Hai lời tuyên thệ là hành động tốt đẹp nhất, là cách xóa bỏ tội lỗi nhiều nhất, là lý do được vào thiên đàng, là sự chiến thắng thoát khỏi hỏa ngục và nếu cả bảy tầng trời và bảy tầng đất được đặt chung một vá cân còn câu "La i la ha il lol loh" đặt ở vá cân còn lại thì vá cân có câu "La i la ha il lol loh" nặng hơn.

Có Hadith do Muslim ghi lại Nabi  nói:

قَالَ : ((مَنْ شَهِدَ أَنْ لاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ النَّارَ)) أخرجه ومسلم.

"Ai nói lên câu không có Thượng Đế nào xứng đáng được thờ mà chỉ có Allah duy nhất và Muhammad là bề tôi là Rosul của Ngài sẽ được Ngài cấm hỏa ngục chạm đến y." Hadith do Al-Bukhory và Muslim.
d) Trong câu tuyên thệ bao gồm lời tụng niệm, cầu xin và tán dương, bao gồm lời cầu xin trong tôn thờ và lời cầu xin về nguyện vọng, câu tuyên thệ là lời tụng niệm thấy được nhiều nhất trong các lời tụng niệm, rất dễ dàng nhận thấy, nó là sợi dây thừng vững chắc, nó là câu nói tốt đẹp, là câu nói thành tâm, chính vì nó mà các tầng trời và đất được dựng lên, vì nó mà các tạo vật được tạo ra, các vị Rosul được của phái xuống, các Kinh Sách được cử phái xuống, các giáo luật được đặt ra và Sunnah làm cho giáo luật đó thêm hoàn hảo, vì nó mà ngọn cờ thánh chiến được dựng lên. Cho nên, ai nói ra câu tuyên thệ này thành tâm, yêu thích và chấp nhận thi hành những điều khoản câu tuyên thệ yêu cầu chắc chắn sẽ được vào thiên đàng cho dù y có làm gì đi chăng.

Nền tảng thứ hai: Solah

Solah được tính là sự tôn thờ vĩ đại nhất, quan trọng nhất trong Islam và Islam không được hoàn hảo nếu không có Solah, chẳng những thế Solah còn là sự kết nối giữa bề tôi với Thượng Đế cũng là điều để bề tôi thể hiện và thi hành theo thiên lệnh của Thượng Đế.
  1   2   3   4   5   6


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương