Dbi 202- hùng dc a Account: acctNo,type,balance Customers: firstName,lastName,idNo,accounttải về 12.71 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu03.12.2022
Kích12.71 Kb.
#53908
bài test thử


DBI 202- Hùng DC a) Account: acctNo,type,balance Customers: firstName,lastName,idNo,account

    Table = relation

Column headers = attributes
Relation 1(Accounts): acctNo, type, balance

Relations 2(Customer):


firstName, lastName, idNo, account
b) Row = tuple Tuples of relation account: 12345,savings,12000 23456,checking,1000 34567,savings,25 Tuples of relation Customers: Robbie,Banks,901-222,12345 Lena,Hand,805-333,12345 Lena,Hand,805-333,23456 c)The ralation Accounts:12345,savings,12000 d) Relation1: Accounts(acctNo,type,balance) Relation2: Customers(firstName,lastName,idNo,account) e) Database schema = collection of relation schemas Database schema bao gồm: Accounts (acctNo,type,balance) Customers(firstName,lastName,idNo,account) f) Account( accNo:int primary key, type:varchar, balance:int ) Customers ( firstName:varchar, lastName:varchar idNo:varchar bảng 1: Accounts(AcctNo:int,type:string,balance:int) g) Thay đổi thứ tự Attributes,đổi thứ tự record(không làm thay đổi bản chất của data base)
tải về 12.71 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương