Danh sách sinh viên làm nghiên cứu khoa học năm họC 2014- 2015tải về 36.22 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu02.09.2016
Kích36.22 Kb.
DANH SÁCH SINH VIÊN LÀM NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

NĂM HỌC 2014- 2015

STT

TÊN NHÓM/CÁ NHÂN

LỚP

EMAIL

ĐIỆN THOẠI

TÊN ĐỀ TÀI

GVHD

1

Lương Thuý Hiền (Marisol)

1TB11

monmarisol93@gmail.com

01647886546

Análisis datos a través de métodos gráficos
2

Nguyễn Hà My (Linda)

2TB11

hmynguyen1993@gmail.com

0904665632

Errores frecuentes de estudiantes vietnamitas en el uso de los artículos determinados y soluciones
3

Đặng Thùy Trang (Marcia)

2TB11

marcia421993@gmail.com

01638236064

El uso de los pronombres personales en el español.
4

Trần Thị Ngọc Anh (Bella)

2TB11

trananh2119@gmail.com

0979514166

Técnicas de memorización y su aplicación en la práctica de interpretación oral 
5

Nguyễn Lan Phương (Lucena)

Nguyễn Tuệ Minh (Celia)2TB11

lucena.nguyen@gmail.com

meo27693@gmail.com
0914335728

01216080144Destrezas de leer y sacar informaciones
6

Trần Thị Hoài Phương (Paula)

2TB11

hoaiphuong3993@gmail.com 

01648155593

Análisis de errores sintácticos en la clase de traducción español - vietnamita
7

Hứa Thị Ánh Ninh (Juliana) 

2TB11

huathianhninh@gmail.com

0982485193

La riqueza y precisión léxica en la comunicación 
8

Phạm Thị Huế-Patricia

1TB11

patriciahuepham@gmail.com

0972779093

Nghiên cứu bình diện sắc thái của tính từ trong tiếng Tây Ban Nha và cách truyền đạt sang Tiếng Việt 
9

Nguyễn Văn Nguyên (Dante)

Lương Trà My (Ramona)

2TB12

luongtramy331@gmail.com

0928080696

La diferencia sintáctica entre la lengua vietnamita y española y su influencia en traducción.
10

Lê Khánh Thu (Irene)

Nguyễn Thị Việt Hà (Mónica)1TB12

lekhanhthu1994@gmail.com

nguyenvietha2704@gmail.com

01667320894

01686333989Tiền tố, hậu tố -  áp dụng trong việc học tiếng Tây Ban Nha (Prefijos y sufijos - la aplicación en el aprendizaje del español)
11

Hoàng Thị Kim Thoa (Gisela)

Nguyễn Bảo Anh (Marina)1TB12

kimthoahanutbn@gmail.combaoanhnguyen9493@gmail.com


01632333385 01687429360

La diferencia del español en América Latina y en España
12

Trần Thị Hồng Ngọc (Sabrina)

Trần Hạnh Nguyên (Amelia)2TB12 

girl_hathanh_22@yahoo.com

0934546523

01236296192Las dificultades y soluciones en traducción de las peliculas para los niños 
13

Đỗ Thị Nhự (Ines)

Trần Thu Phương (Elisa)
1tb-12

dothinhu94@gmail.com

phuongtran21294@gmail.com0976910865

01269168885Những khó khăn trong khi dịch.

 Las dificultades en la traducción.14

Phạm Trung Hiếu (Miguel)

Nguyễn Tiến Khoa (Leo)1TB13

klainepham.95@gmail.com

khoanguyen.5295@gmail.com01274661995

0978203159Los tiempos futuros y condicionales
15

Trần Quế Linh- Fátima

Nguyễn Lưu Quỳnh Chi - Cristina2TB13

lolatran1991995@gmail.com

chit3bi@gmail.com01215264118

Los errores gramáticales comúnes
16

Nguyễn Xuân Trà (Nadia)

Nguyễn Minh Trang (Carla)1TB13

xuantra.2207@gmail.com

minhtrang3006@gmail.com0904298336

0902161994La lengua oral y la lengua escrita de español
17

Lương` Thị Ánh (Carmen)

 Lê Thị Thúy Quỳnh (Rosa)1TB13

quynhle.fr25@gmail.com
Las comidas tipicas de Espana y Vietnam
18

Đoàn Quỳnh Chi (Carolina)
Lê Thị Thu Uyên (Emilia)

1TB -13

carolina1tb13@gmail.com

0978492147

Las costumbres más especiales de España
19

Phạm Hương Ly (Azucena)

1TB14 

lily.pham3108@gmail.com

0976410415

Các phương pháp học từ vựng tiếng Tây Ban Nha hiệu quả cho sinh viên năm nhất 
20

Vũ Thị Hương Lan (Dora)

1TB14

vuhuonglan96@gmail.com


0972118196

Don quijote và sức ảnh hưởng đến nền văn học
21

Giang Khánh Linh (Raquel)
Trần Ngọc Lan (Celina)

1TB14

hayley.evans27@gmail.com (Raquel)
celina.tran109@gmail.com (Celina)

01677554394
01296372446

Che Guevara- cuộc đời và ảnh hưởng.
22

Nguyễn Phạm Huyền Châu (Luna)

1TB14

enzanchip@gmail.com

0906290596

Hiện trạng lễ hội đấu bò tót ở Tây Ban Nha 

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương