Danh s¸ch sinh viªn kho¸ 24- sp vËt lý—kho¸ 1983 – 1987tải về 73.99 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu05.08.2016
Kích73.99 Kb.
Danh s¸ch sinh viªn kho¸ 24- sp vËt lý—kho¸ 1983 – 1987


STT

Họ và tên

Ngày sinh

Địa chỉ

Điện thoại

Ghi chú

1

§Æng Th¸i B×nh

15/07/1965

P. HiÖu tr­ëngTHPT Nghi Léc 1
binh.vatly@gmail.com

2

NguyÔn §øc C¶nh

01/03/1963

THCS Quang Trung-Vinh3

NguyÔn ThÞ Ph­¬ng Chi

20/06/1963

THCS H­ng Dòng-Vinh4

Hoµng V¨n Dòng

04/02/1962

Khoa C«ng nghÖ, Tr­êng §¹i häc Hång §øc5

NguyÔn ThÞ §oµn

12/06/1965

CÈm B×nh – CÈm Xuyªn – Hµ TÜnh6

D­¬ng ThÞ Hång H¶i

13/06/1966

Tr­êng THPT ThiÖu Ho¸ I

0984 610 067
7

NguyÔn Xu©n H¶o

24/09/1964

Th­îng S¬n - §« L­¬ng – NghÖ An8

L­êng H÷u Hång

18/05/1962

HiÖu tr­ëngTHPT Lang Ch¸nh, Thanh Ho¸

§T: 0914314562


honglh.thptlangchanh@thanhhoa.edu.vn

9

NguyÔn C«ng Hoan

20/10/1965

§øc Thµnh – Yªn Thµnh – NghÖ TÜnh10

Lª ThÞ Huyªn

15/03/1966

Tr­êng THCS B¾c S¬n, SÇm S¬n, Thanh Ho¸

0914 883 623
11

NguyÔn ThÞ Huª

20/03/1964

Trường THCS Phong Bắc, Huyện Kỳ Anh ,tỉnh Hà tĩnh

016667687697
12

TrÇn ThÞ Lµi

02/12/1966

TT §øc Thä – NghÖ TÜnh13

Lª Hoµi Liªn

30/09/1958

Tr­ëng phßng Tæ chøc-Hµnh chÝnhTrung t©m GDTX tØnh Thanh Ho¸

§T : 090 34 35 138


lilehobp@yahoo.com.vn

14

Lª §×nh Liªm

20/08/1964

Thä C­êng – TriÖu S¬n – Thanh Ho¸15

NguyÔn ViÕt Ngäc

06/04/1964

Thanh V¨n – Thanh Ch­¬ng – NghÖ An16

Lª ThÞ Kim Oanh

10/06/1966

Trường THCS Bắc Hồng,Thị xã Hồng lĩnh, tỉnh Hà tĩnh17

Phan Bïi Oanh
H­ng Kh¸nh – H­ng Nguyªn – NghÖ An18

NguyÔn V¨n Pho

16/12/1958

DiÔn Th¾ng – DiÔn Ch©u – NghÖ An19

§inh H÷u Phó

15/11/1957

Trường THPT Trần Phú, huyện Đức Thọ ,Hà tĩnh20

D­¬ng H¶i Phong

02/09/1959

THPT Quúnh L­u 221

Chu Hoµi Phong

15/08/1961

Trường THPT Nguyễn Huệ, Huyện Kỳ Anh ,Tỉnh Hà tĩnh

01686104509
22

D­¬ng V¨n Söu

06/07/1961

THPT §« L­¬ng 1

0979840234
23

TrÇn Qu©n S¬n

10/11/1960

Trường THCS Bắc Hồng,Thị xã Hồng lĩnh,tỉnh Hà tĩnh

01689825650
24

Cao Thanh S©m

23/09/1964

HiÖu tr­ëngTHCS L¹ng S¬n-Anh S¬n

0919615062
25

TrÇn MËn S©m

24/12/1959

THCS §Æng Thai Mai-Vinh

0988481649
26

Ng« §øc Th¾ng

10/10/1964

THPT Huúnh Thóc Kh¸ng H­¬ng Khª, Hµ TÜnh

0912577486
27

Phan §øc Th¾ng

10/08/1964

HiÖu tr­ëngTHCS Nam Lĩnh-Nam §µn28

§Æng Sü Th¾ng

05/04/1959

Tr­êng THPT §«ng s¬n I

0983 852 512
29

NguyÔn §×nh Thµnh

24/03/1966

Xu©n S¬n – §« L­¬ng – NghÖ An30

Vò V¨n Thµnh

21/10/1962

Trùc Trung – Nam §Þnh – Hµ Nam Ninh31

BiÖn V¨n Thøc

20/08/1964

THCS Lý NhËt Quang, §« L­¬ng32

§Æng Duy Th­¬ng

02/11/1963

Trường THPT Nguyễn Du, Huyện Nghi xuân, Hà tĩnh33

Th¸i H÷u Tr­êng

22/01/1964

Xu©n Thµnh – Yªn Thµnh – NghÖ An34

Đinh Ngọc Tuấn

02/02/1964

Trường THPT chuyên Hà tĩnh

0912293854
35

Ng« §×nh Thiªn

09/10/1966

DiÔn Hïng – DiÔn Ch©u – NghÖ An36

TrÇn V¨n Träng

18/06/1965

Minh Thµnh – Yªn Thµnh – NghÖ An37

Hoµng Xu©n T×nh

16/10/1959

ThÞnh Léc – HËu Léc – Thanh Ho¸38

TrÇn Träng Hµ

30/08/1963

Kú Xu©n – Kú Anh – NghÖ TÜnh39

NguyÔn Anh TuÊn

22/02/1964

TT §øc Thä – NghÖ TÜnh: DATA -> upload
upload -> 1. Kiến thức : hs phải làm được 1 tiêu bản tbtv ( tb vảy hành hoặc tb thịt quả cà chua chín). Kĩ năng
upload -> Thuật ngữ hàng hải quốc tế: a abatement Sự giảm giá
upload -> CÁP ĐIỆn lực hạ thế 1  4 LÕI, ruộT ĐỒNG, CÁch đIỆn xlpe, VỎ pvc low voltage 1 4 core Cable Copper conductor, xlpe insulation, pvc sheath
upload -> CÔng ty cp cung ứng và xnk lao đỘng hàng khôNG
upload -> BỘ NỘi vụ BỘ TÀi chíNH
upload -> Ubnd tỉnh hoà BÌnh sở KẾ hoạch và ĐẦu tư
upload -> Ớt cay f1 SỐ 20 Trái to, dài 14 15 cm, thẳng, cay vừa, chín tập trung, màu xanh trung bình khi non, màu đỏ đẹp khi chín, thịt dày, thích hợp ăn tươi và chế biến. Năng suất rất cao, 30 40 tấn/ ha. ỚT sừng vàng 1039
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương