Danh s¸ch sinh viªn kho¸ 22-b vët Lý- kho¸ 1981-1985tải về 56.55 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu05.08.2016
Kích56.55 Kb.
Danh s¸ch sinh viªn kho¸ 22-B VËt Lý- Kho¸ 1981-1985


STT

Họ và tên

Ngày sinh

Địa chỉ

Điện thoại

Ghi chú

1

Ph¹m T©n An

22/12/1960

Tr­êng THSP miÒn nói T©n Kú- NA2

Lang ThÞ An

16/02/1962

Ch©u H¹ch- Quú Ch©u- NA3

Tr­¬ng H÷u C¸t

05/09/1956

Th¹ch Th­îng-Th¹ch Hµ-Hµ TÜnh4

Ng« ThÞ Dung

14/06/1964

T©n Ninh- TriÖu S¬n- Thanh Ho¸5

Lª Träng Dòng

11/07/1964

Thä H¶i- Thä Xu©n- Thanh Ho¸6

NguyÔn Thµnh §«

29/09/1958

H­ng Phóc- H­ng Nguyªn- NA7

NguyÔn V¨n C­êng

10/12/1963

Xu©n S¬n- §« L­¬ng- NA8

Lª Xu©n H¶o

20/01/1963

Quúnh Giang- Quúnh L­u- NA9

NguyÔn V¨n HiÒn

10/12/1958

Quúnh Th¹ch- Quúnh L­u-NA10

Lª B¸ H÷u

11/02/1963

Ho»ng Phóc- Ho»ng Ho¸- Thanh Ho¸11

§ç T­êng HiÖp

01/07/1964

CÈm H­ng- CÈm Xuyªn- Hµ TÜnh12

NguyÔn Kh¸nh Hoµng

03/03/1964

H­ng Dòng- TP Vinh13

Phan V¨n HuÊn

06/08/1962

V¨n Thµnh- Yªn Thµnh- NghÖ An14

NguyÔn Huy Khoa

20/01/1961

T©n Ninh- TriÒu S¬n – Thanh Ho¸15

§ç ThÞ BÝch Liªn

23/08/1964

ThiÖu H­ng- §«ng ThiÖu- Thanh Ho¸16

Lª H÷u LiÖu

05/04/1964

L­u S¬n- §« L­¬ng- NA17

TrÇn ThÞ Long

10/10/1964

CÈm Nh­îng- CÈm Xuyªn- Hµ TÜnh18

NguyÔn §×nh Minh

19/05/1964

Xu©n T­êng- Thanh Ch­¬ng- NA19

Lª ThÞ Minh

20/10/1963

Thanh LÜnh- Thanh Ch­¬ng- NA20

Lª V¨n To¸n

06/03/1963

Qu¶ng Minh- Qu¶ng X­¬ng- Thanh Ho¸21

D­¬ng Thanh Th¾ng

18/03/1958

Quúnh Mü- Quúnh L­u- NA22

NguyÔn C¶nh Thuû

02/09/1963

§«ng S¬n- §« L­¬ng-NA23

Ph¹m ThÞ Th­êng

04/06/1963

V©n Am- L­¬ng Ngäc- Thanh Ho¸24

NguyÔn MËu Th¬

06/09/1963

Duy Ninh-LÖ Ninh- B×nh TrÞ Thiªn25

Bïi Hµ Vinh

09/08/1957

Nghi H­¬ng- Nghi Léc- NA26

Phan §×nh Phó

18/12/1958

Quúnh Th¹ch- Quúnh L­u- NA27

Hoµng V¨n S¬n

27/08/1960

L¨ng Thµnh- Yªn Thµnh- NA28

§inh H÷u CÈm

02/09/1963

Thanh V¨n- Thanh Ch­¬ng- NA29

ThiÒu Kh¾c T­

12/098/1961

§«ng TiÕn- §«ng ThiÖu- Thanh Ho¸30

NguyÔn Duy Quang

02/02/1962

Nam Trung- Nam §µn- NA: DATA -> upload
upload -> 1. Kiến thức : hs phải làm được 1 tiêu bản tbtv ( tb vảy hành hoặc tb thịt quả cà chua chín). Kĩ năng
upload -> Thuật ngữ hàng hải quốc tế: a abatement Sự giảm giá
upload -> CÁP ĐIỆn lực hạ thế 1  4 LÕI, ruộT ĐỒNG, CÁch đIỆn xlpe, VỎ pvc low voltage 1 4 core Cable Copper conductor, xlpe insulation, pvc sheath
upload -> CÔng ty cp cung ứng và xnk lao đỘng hàng khôNG
upload -> BỘ NỘi vụ BỘ TÀi chíNH
upload -> Ubnd tỉnh hoà BÌnh sở KẾ hoạch và ĐẦu tư
upload -> Ớt cay f1 SỐ 20 Trái to, dài 14 15 cm, thẳng, cay vừa, chín tập trung, màu xanh trung bình khi non, màu đỏ đẹp khi chín, thịt dày, thích hợp ăn tươi và chế biến. Năng suất rất cao, 30 40 tấn/ ha. ỚT sừng vàng 1039
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương