Danh sách những ngưỜi tham gia biên soạN III danh mục chữ viết tắT IVtải về 1.62 Mb.
trang1/19
Chuyển đổi dữ liệu30.08.2017
Kích1.62 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
MỤC LỤC

DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI THAM GIA BIÊN SOẠN iii

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT iv

DANH MỤC HÌNH v

DANH MỤC BẢNG vi

LỜI NÓI ĐẦU 1

Chương I 3

TỔNG QUAN VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN TỈNH HÀ GIANG 3

1.1. Điều kiện địa lý tự nhiên 3

1.2. Đặc trưng khí hậu 4

1.3. Hiện trạng sử dụng đất 9

Chương II 13

SỨC ÉP CỦA PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG 13

2.1. Tăng trưởng kinh tế 13

2.2. Sức ép dân số và vấn đề di cư 19

2.3. Phát triển công nghiệp 20

2.4. Phát triển xây dựng 26

2.5. Phát triển năng lượng 28

2.6. Phát triển giao thông vận tải 29

2.7. Phát triển nông nghiệp 32

2.8. Phát triển thương mại, du lịch 37

2.9. Vấn đề hội nhập quốc tế 46

Chương III 49

THỰC TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC 49

3.1. Nước mặt lục địa 49

3.2. Nước dưới đất 70

3.3. Dự báo và quy hoạch phát triển liên quan đến môi trường nước 78

Chương IV 80

THỰC TRẠNG MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ 80

4.1. Các nguồn gây ô nhiễm không khí 80

4.2. Diễn biến ô nhiễm 81

4.3. Dự báo, quy hoạch phát triển liên quan đến môi trường không khí 93

Chương V 94

THỰC TRẠNG MÔI TRƯỜNG ĐẤT 94

5.1. Các nguồn gây ô nhiễm và suy thoái đất 94

5.2. Hiện trạng suy thoái và ô nhiễm môi trường đất 96

5.3. Dự báo và quy hoạch phát triển liên quan đến môi trường đất 100

Chương VI 101

THỰC TRẠNG ĐA DẠNG SINH HỌC 101

6.1. Các nguyên nhân gây suy thoái 101

6.2. Hiện trạng và diễn biến suy thoái đa dạng sinh học 102

6.3. Dự báo mức độ diễn biến suy thoái đa dạng sinh học 104

Chương VII 105

QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN 105

7.1. Nguồn phát sinh chất thải rắn đô thị và công nghiệp 105

7.2. Thu gom và xử lý chất thải rắn đô thị và công nghiệp 107

Chương VIII 111

TAI BIẾN THIÊN NHIÊN VÀ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG 111

8.1. Tai biến thiên nhiên 111

8.2. Sự cố môi trường 113

Chương IX 114

BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ CÁC ẢNH HƯỞNG 114

9.1. Vấn đề phát thải khí nhà kính ở Hà Giang 114

9.2. Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu tới kinh tế - xã hội, môi trường sinh thái, con người trên địa bàn tỉnh 115

Chương X 119

TÁC ĐỘNG CỦA Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG 119

10.1. Tác động của ô nhiễm môi trường đối với sức khỏe con người 119

10.2. Tác động của ô nhiễm môi trường đối với các vấn đề kinh tế-xã hội 119

10.3. Tác động của ô nhiễm môi trường đối với các hệ sinh thái 120

Chương XI 122

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG 122

11.1. Những việc đã làm được 122

11.2. Những tồn tại và thách thức 126

127

Chương XII 128CÁC CHÍNH SÁCH VÀ GIẢI PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 128

12.1. Các chính sách tổng thể 128

12.2. Các chính sách đối với các vấn đề cần ưu tiên 128

KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ 133DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 136

DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI THAM GIA BIÊN SOẠN

STT

Họ và tên

Đơn vị công tác

I

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Giang

1

Hoàng Văn Nhu

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

2

Đỗ Thái Hòa

Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

3

Nguyễn Thế Phương

Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường

4

Hoàng Thị Mai Lan

Phó Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường

5

Trần Thị Minh

Trưởng phòng THĐGTĐMT - Chi cục Bảo vệ môi trường

6

Dương Khánh Phúc

Phó trưởng Phòng Kiểm soát ô nhiễm - Chi cục Bảo vệ môi trường

7

Bùi Thị Hường

Chuyên viên Phòng THĐGTĐMT - Chi cục Bảo vệ môi trường

8

Nguyễn Chí Công

Quỹ Bảo vệ Môi trường

II

Công ty cổ phần kỹ thuật và phân tích môi trường (đơn vị tư vấn)

1

Nguyễn Đình Tích

Giám đốc

2

Nguyễn Quang Minh

Trưởng phòng thí nghiệm

3

Lê Văn Thành

Kỹ thuật viên

4

Nguyễn Trọng Lục

Kỹ thuật viên

5

Nguyễn Phú Thịnh

Kỹ thuật viên

6

Nguyên Minh Đức

Kỹ thuật viên

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT

CTR

Chất thải rắn

CTRSH

Chất thải rắn sinh hoạt

CTRNN

Chất thải rắn nông nghiệp

CTNH

Chất thải nguy hại

BCL

Bãi chôn lấp

BXD

Bộ Xây dựng

BTXM

Bê tông xi măng

BTNMT

Bộ Tài nguyên và Môi trường

BYT

Bộ Y tế

KCN

Khu công nghiệp

CCN

Cụm công nghiệp

NM

Nhà máy

QCVN

Quy chuẩn Việt Nam

TCVN

Tiêu chuẩn Việt Nam

QL

Quốc lộ

KV

Khu vực

TT

Thị trấn

TP

Thành phố

VSMT

Vệ sinh môi trường

ĐDSH

Đa dạng sinh học

HST

Hệ sinh thái

BTTN

Bảo tồn thiên nhiên

: LegalDoc -> Lists -> OperatingDocument -> Attachments
Attachments -> BỘ y tế Số: 1172 /bc-byt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> HỘI ĐỒng nhân dân tỉnh hà giang
Attachments -> TỈnh hà giang số: 1059/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> BỘ y tế CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> TỈnh hà giang số: 1411/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> BỘ y tế Số: 61 /bc-byt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> TỈnh hà giang số: 1516/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> BỘ y tế CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> Ủy ban nhân dân thành phố HÀ giang
Attachments -> Căn cứ Luật Dược số 34/2005/QH11 ngày 14/06/2005


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương