Danh sách ngưỜi campuchia lánh nạn hiệN Đang cư trú TẠi tỉnh bình phưỚC ĐƯỢc nhập quốc tịch việt namtải về 359.5 Kb.
trang1/3
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích359.5 Kb.
  1   2   3

DANH SÁCH NGƯỜI CAMPUCHIA LÁNH NẠN HIỆN ĐANG CƯ TRÚ TẠI TỈNH BÌNH PHƯỚC ĐƯỢC NHẬP QUỐC TỊCH VIỆT NAM

(Kèm theo Quyết định số 1099/QĐ-CTN ngày 27 tháng 7 năm 2010 của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam)


Stt

Họ và tên

Tên gọi Việt Nam

Ngày tháng năm sinh

Nơi sinh

Ngày, tháng, năm nhập cảnh vào Việt Nam

Nơi cư trú hiện tại

1

Quách Trung Thành

Quách Trung Thành

03/3/1937

Campuchia

13/11/1975

Trại 979C, xã Minh Long, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước

2

Huỳnh Thị Cấn

Huỳnh Thị Cấn

06/6/1942

Campuchia

13/11/1975

Trại 979C, xã Minh Long, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước

3

Quách Vea Sna

Quách Vea Sna

09/9/1990

Bình Phước

sinh tại Việt Nam

Trại 979C, xã Minh Long, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước

4

Quách Kim Kịch

Quách Kim Kịch

06/6/1965

Campuchia

13/11/1975

Trại 979C, xã Minh Long, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước

5

Tăng Veng Long

Tăng Veng Long

09/10/1998

Bình Phước

sinh tại Việt Nam

Trại 979C, xã Minh Long, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước

6

Tăng Tài

Tăng Tài

15/11/1965

Campuchia

1975

Trại 979C, xã Minh Long, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước

7

Tăng Mỹ Lợi

Tăng Mỹ Lợi

09/9/1988

Bình Phước

sinh tại Việt Nam

Trại 979C, xã Minh Long, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước

8

Tăng Veng Phát

Tăng Veng Phát

22/11/1990

Bình Phước

sinh tại Việt Nam

Trại 979C, xã Minh Long, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước

9

Trần Quang

Trần Quang

02/4/1949

Campuchia

07/6/1975

Trại 979C, xã Minh Long, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước

10

Trần Dung

Trần Dung

07/7/1957

Campuchia

07/6/1975

Trại 979C, xã Minh Long, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước

11

Trần Kim Hương

Trần Kim Hương

29/7/1932

Campuchia

1975

Trại 979C, xã Minh Long, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước

12

Trần Y Thang

Trần Y Thang

24/8/1935

Campuchia

29/5/1975

Trại 979C, xã Minh Long, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước

13

Hứa Đạo Cường

Hứa Đạo Cường

14/02/1933

Trung Quốc

1975

Trại 979C, xã Minh Long, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước

14

Hứa Đức Thái

Hứa Đức Thái

29/01/1969

Campuchia

29/5/1975

Trại 979C, xã Minh Long, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước

15

Hứa Đức Ngô

Hứa Đức Ngô

22/01/1977

Thành phố Hồ Chí Minh

sinh tại Việt Nam

Trại 979C, xã Minh Long, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước

16

Hứa Đức Phang

Hứa Đức Phang

05/3/1980

Thành phố Hồ Chí Minh

sinh tại Việt Nam

Trại 979C, xã Minh Long, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước

17

Cao Sơn Tuấn

Cao Sơn Tuấn

20/12/1970

Campuchia

1975

Trại 979C, xã Minh Long, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước

18

Cao Sơn Bảo

Cao Sơn Bảo

20/5/1998

Bình Phước

sinh tại Việt Nam

Trại 979C, xã Minh Long, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước

19

Huỳnh Kim Liêng

Huỳnh Kim Liêng

16/11/1925

Campuchia

1975

Trại 979C, xã Minh Long, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước

20

Trần Siêm

Trần Siêm

02/6/1948

Campuchia

05/5/1975

Trại 979C, xã Minh Long, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước

21

Giang Huệ Tùng

Giang Huệ Tùng

05/8/1935

Campuchia

05/5/1975

Trại 979C, xã Minh Long, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước

22

Giang Kim Thành

Giang Kim Thành

15/5/1976

Thành phố Hồ Chí Minh

sinh tại Việt Nam

Trại 979C, xã Minh Long, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước

23

Giang Kim Long

Giang Kim Long

08/5/1981

Thành phố Hồ Chí Minh

sinh tại Việt Nam

Trại 979C, xã Minh Long, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước

24

Sóc Chanh Đa

Sóc Chanh Đa

26/3/1947

Campuchia

1975

Trại 979C, xã Minh Long, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước

25

Yung Thu

Yung Thu

15/8/1976

Thành phố Hồ Chí Minh

sinh tại Việt Nam

Trại 979C, xã Minh Long, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước

26

Yung Dũng

Yung Dũng

06/5/1972

Campuchia

1975

Trại 979C, xã Minh Long, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước

27

Trần Kim Sen

Trần Kim Sen

15/6/1957

Campuchia

1975

Trại 979C, xã Minh Long, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước

28

Lai Hiên

Lai Hiên

01/3/1937

Campuchia

1975

Trại 979C, xã Minh Long, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước

29

Trần Sen Phương

Trần Sen Phương

18/9/1966

Campuchia

1975

Trại 979C, xã Minh Long, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước

30

Trần Sên Phếng

Trần Sen Phếng

17/6/1972

Campuchia

1975

Trại 979C, xã Minh Long, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước

31

Lê Rith On

Lê Rith On

09/9/1959

Campuchia

1975

Trại 979C, xã Minh Long, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước

32

Lê Na Vy

Lê Na Vy

26/8/1991

Bình Phước

sinh tại Việt Nam

Trại 979C, xã Minh Long, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước

33

Lê Bô Pha

Lê Bô Pha

24/3/1983

Việt Nam

sinh tại Việt Nam

Trại 979C, xã Minh Long, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước

34

Rith Sam Nang

Lê Rith Sam Nang

30/4/1981

Việt Nam

sinh tại Việt Nam

Trại 979C, xã Minh Long, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước

35

Lê Chanh Ra

Lê Chanh Ra

02/02/1979

Thành phố Hồ Chí Minh

sinh tại Việt Nam

Trại 979C, xã Minh Long, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước

36

Lê Văn Thắng

Lê Văn Thắng

12/12/1987

Việt Nam

sinh tại Việt Nam

Trại 979C, xã Minh Long, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước

37

Lê Sa Ru

Lê Sa Ru

15/9/1985

Việt Nam

sinh tại Việt Nam

Trại 979C, xã Minh Long, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước

38

Lim Ly Hieng

Lim Ly Hieng

30/3/1942

Campuchia

1975

Trại 979C, xã Minh Long, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước

39

Um Soeum

Um Thị Siêm

04/11/1964

Campuchia

1975

Trại 979C, xã Minh Long, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước

40

Le Chanh Thu

Lê Chanh Thu

22/'02/1997

Bình Phước

sinh tại Việt Nam

Trại 979C, xã Minh Long, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước

41

Le Rithy

Lê Văn Thy

28/10/1960

Campuchia

1975

Trại 979C, xã Minh Long, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước

42

Lim Tu Ngo

Lim Tu Ngo

1936

Campuchia

1975

Trại 979C, xã Minh Long, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước

43

Lim Peng Hui

Lim Pên Hui

1924

Campuchia

1975

Trại 979C, xã Minh Long, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước

44

Le Van Na

Le Thị Na

08/10/1958

Campuchia

1975

Trại 979C, xã Minh Long, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước

45

Heng Thonn

Heng Phạm Tỷ

04/10/1952

Campuchia

05/5/1975

Trại 979C, xã Minh Long, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước

46

Heng Sa VaNaRa

Heng Sa VaNaRa

29/9/1994

Thành phố Hồ Chí Minh

sinh tại Việt Nam

Trại 979C, xã Minh Long, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước

47

Lak Vi Chi

Lak Vi Chi

09/9/1956

Campuchia

05/5/1975

Trại 979C, xã Minh Long, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước

: Documents -> Quoctich -> NhapQT
Quoctich -> Danh sách công dân việt nam hiện cư trú TẠi nauy đƯỢC ĐỀ nghị cho thôi quốc tịch việt nam
Quoctich -> Danh sách công dân việt nam hiện cư trú TẠi vưƠng quốc hà lan đƯỢc thôi quốc tịch việt nam
Quoctich -> Danh sách công dân việt nam hiện cư trú TẠi hongkong đƯỢc thôi quốc tịch việt nam
NhapQT -> Danh sách công dân séC Đang cư trú TẠi việt nam đƯỢc nhập quốc tịch việt nam
NhapQT -> Danh sách ngưỜi không quốc tịch hiệN Đang cư trú tại tp hồ chí minh đƯỢc nhập quốc tịch việt nam
NhapQT -> Danh sách ngưỜi không quốc tịch hiện cư trú TẠi tỉnh sơn la đƯỢc nhập quốc tịch việt nam
NhapQT -> Danh sách ngưỜi campuchia hiệN Đang cư trú TẠi thành phố HỒ chí minh đƯỢc nhập quốc tịch việt nam
NhapQT -> ĐƯỢc nhập quốc tịch việt nam (Kèm theo Quyết định số 1653/QĐ-ctn ngày 12/10/2012 của Chủ tịch nước)


  1   2   3


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương