Danh sách hộ gia đÌNHtải về 25 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.07.2016
Kích25 Kb.

Tên tổ TK&VV: ..............

  Thôn: ...............................

  Xã: ...................................

  Huyện: .............................DANH SÁCH HỘ GIA ĐÌNH

ĐỀ NGHỊ VAY VỐN NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

Chương trình cho vay..................................................

               Mẫu số: 03/TD

Lập  04 liên: - 02 liên lưu NH(01 liên đóng chứng từ, 01 liên lưu hồ sơ cho vay)   - 01 liên lưu tổ TK&VV, 01 liên tổ chức CTXH

      Tại cuộc họp các thành viên trong tổ ngày ....... / ...... / ...... đã bình xét các hộ thành viên xin vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội. Toàn tổ nhất trí đề xuất những người có tên dưới đây được vay vốn đợt này:

        Đơn vị: nghìn đồngSTT

Họ và tên

Địa chỉ

Đề nghị của Tổ TK&VV

Phê duyệt của Ngân hàng

Số tiền

Đối tượng

Thời hạn

Số tiền

Thời hạn

1

2

3

4

5

6

7

8

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

.....

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng:

 

 

 

 

 

 

 

Cam kết của tổ

Toàn tổ cam kết giúp đỡ nhau trong sản xuất và đời sống, sử dụng vốn vay đúng mục đích và đôn đốc nhau trả nợ gốc và lãi theo kỳ hạn đã cam kết. Tổ trưởng

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ngày ... tháng ... năm ......

Phần xác nhận của UBND xã

Các hộ có tên trên đang cư trú hợp pháp tại xã, thuộc diện hộ..........................................................

..............................................................

UBND xã

(Ký tên,  đóng dấu)


Ngày ... tháng ... năm ...

Phê duyệt của Ngân hàng

Số hộ được vay vốn đợt này:................................................hộ.

Tổng số tiền cho vay: ...................................................... đồng.

Số hộ chưa được vay đợt này:..........hộ, có số thứ tự trong danh sách là:..............................................................................Cán bộ tín dụng

(Ký, ghi rõ họ tên)

Trưởng phòng

(Tổ trưởng) TD

(Ký, ghi rõ họ tên)

Giám đốc

(Ký tên, đóng dấu)

: sites -> default -> files -> attachments -> article -> 226
files -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc ĐĂng ký thất nghiệP
files -> BỘ TÀi chính —— Số: 25/2015/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
files -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc TỜ khai của ngưỜi hưỞng trợ CẤP
files -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạO –––– Số: 40
files -> BỘ y tế CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
files -> Mẫu số 1: Ban hành kèm theo Thông tư số 19/2003/tt-blđtbxh ngày 22 tháng 9 năm 2003 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Tên đơn vị Số V/v Đăng ký nội quy lao động CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
files -> CỦa bộ XÂy dựng số 04/2008/QĐ-bxd ngàY 03 tháng 4 NĂM 2008 VỀ việc ban hành “quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựNG”
226 -> Lập 01 liên lưu nh
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương