Danh sách cựu chiến binh từ trầN ĐỀ nghị HƯỞng chế ĐỘ mai táng phí Theo Nghị định số 150/2006/NĐ-cp ngày 12/12/2006 của Chính phủtải về 14.99 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu28.07.2016
Kích14.99 Kb.
Mẫu 4b


UBND ………….…………DANH SÁCH CỰU CHIẾN BINH TỪ TRẦN ĐỀ NGHỊ HƯỞNG CHẾ ĐỘ MAI TÁNG PHÍ

Theo Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12/12/2006 của Chính phủ

(Kèm theo Công văn đề nghị số ………… ngày …. tháng …. năm …..

của ……………………………………………………….)
Số TT


Họ và tên

Năm sinh

Quê quán

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú

Ngày, tháng, năm chết

Mức hưởng

….
….

….

….

….….

………………………….

………………………….

………………………….

………………………….

………………………….

………………………….

……

…………

……

…………

………………………

………………………

………………………

………………………

………………………

………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

……………………………………

……………………………………

…………………………………………………….……………….

……………….……………….

……………….……………….
Tổng số đối tượng: ……………………………………………..

…… Ngày …….. tháng … năm …….
NGƯỜI LẬP DANH SÁCH

(Ký tên, ghi rõ cấp bậc, hoặc chức vụ)


TM. UỶ BAN NHÂN DÂN ……….

CHỦ TỊCH
(Ký tên, đóng dấu)


: cc3 hadong -> bieu mau
cc3 hadong -> 1CÔng ty cổ phần dưỢc liên phong
cc3 hadong -> 1 CÔng ty tnhh tm&dv hiền lê
cc3 hadong -> CÔng ty cổ phần phát triển giáo dục nghề nghiệp việt nam số: 270715/bbhtv
cc3 hadong -> Công ty tnhh thiết bị tự động hóa h-h
cc3 hadong -> CÔng ty cp phát triểN ĐỊA Ốc cienco 5 CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
cc3 hadong -> Công Ty tnhh giải pháp công nghệ thành đẠT
cc3 hadong -> Công ty: Cổ phần Dược Liên Phong
cc3 hadong -> CÔng ty tnhh viễn thông 247 việt nam cộng hòa xã HỘi chủ nghĩA việt nam
cc3 hadong -> ĐIỆn thoạI: 0972893534 HỆ thống thang lưƠNG, BẢng lưƠNG
bieu mau -> Số tầng: (Trong đó: Tầng hầm: tầng trên mặt đất: tầng lửng: tầng kỹ thuật: Đơn vị hoặc người chủ nhiệm thiết kế (Nếu có): Chứng chỉ hành nghề số do Cấp ngày
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương