Danh sách công dân việt nam hiệN Đang cư trú TẠI ĐÀi loan đƯỢc thôi quốc tịch việt namtải về 1.16 Mb.
trang9/18
Chuyển đổi dữ liệu27.07.2016
Kích1.16 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   18


Đặng Thị Chi, sinh ngày 01/01/1981 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 13, phố Noãn Noãn, khóm 001, phường Noãn Noãn, khu Noãn Noãn, thành phố Cơ Long
Giới tính: Nữ


Lý Thị Thu Thủy, sinh ngày 16/11/1981 tại Bình Phước

Hiện trú tại: Lầu 3, số 6, ngõ 247, đường Dân Tộc, khóm 013, phường Dân Tộc, khu Bản Kiều, thành phố Tân Bắc
Giới tính: Nữ


Nguyễn Thị Huê, sinh ngày 22/6/1977 tại Bắc Ninh

Hiện trú tại: Lầu 2, số 335, lộ Tùng Long, khóm 001, phường Vĩnh Cát, khu Tín Nghĩa, thành phố Đài Bắc
Giới tính: Nữ


Nguyễn Thị Loan, sinh ngày 26/10/1970 tại Hà Nam

Hiện trú tại: Số 25 Lâm Đâu, khóm 018, phường Tân Hồ, thị trấn Kim Hồ, huyện Kim Môn, tỉnh Phúc Kiến
Giới tính: Nữ


Phùng Thị Cạnh, sinh ngày 20/01/1986 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 14, ngõ 42, lộ Quỳnh Lâm, khóm 013, phường Thái Phong, khu Tân Trang, thành phố Tân Bắc
Giới tính: Nữ


Nguyễn Thị Thu Hằng, sinh ngày 10/5/1958 tại Bình Thuận

Hiện trú tại: Số 13, ngách 3, ngõ 463, lộ Trường Hưng, khóm 016, phường Trúc Viên, thành phố Bát Đức, huyện Đào Viên
Giới tính: Nữ


Ừng Mỹ Kim, sinh ngày 01/10/1984 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 10, ngõ 38, đoạn 1, lộ Diên Bình, khóm 007, phường Sùng Lễ, khu Bắc, thành phố Tân Trúc
Giới tính: Nữ


Lê Thị Kim Uyên, sinh ngày 05/5/1983 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 6/81, Thượng Sơn, khóm 008, thôn Thượng Sơn, xã KhungLâm, huyện Tân Trúc
Giới tính: Nữ


Trần Thị Bích, sinh ngày 26/11/1987 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 27, ngách 29, ngõ 218, lộ Tân Giang, khóm 029, phường Tú Tài
Giới tính: Nữ


Nguyễn Thị Duy Linh, sinh ngày 10/10/1982 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Lầu 4, số 9, ngõ 28, lộ Công Viên, khóm 012, phường Lê Minh, khu Trung Chính, thành phố Đài Bắc
Giới tính: Nữ


Sơn Thị Mỹ Thanh, sinh ngày 12/02/1984 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 100/10, Khê Để Liêu, khóm 011, phường Trung Khu, khu Bắc Môn, thành phố Đài Nam
Giới tính: Nữ


Phạm Thị Phương sinh ngày 03/09/1975 tại Ninh Bình

Hiện trú tại: Lầu 6, số 191, lộ Lục Phúc, khóm 013, thôn Oanh Bàn, xã Lư Trúc, huyện Đào Viên
Giới tính: Nữ


Nguyễn Thị Phượng, sinh ngày 01/11/1982 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Số 28/1, Thiến Liêu, khóm 003, phường Thiến Liêu, thị trấn Gia Lý, huyện Đài Nam
Giới tính: Nữ


Đỗ Thị Thúy Hà, sinh ngày 14/7/1982 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Lầu 3, số 75, đường Hạnh Mỹ Cửu, khóm 023, thôn Thố Khanh, xã Qui Sơn, huyện Đào Viên
Giới tính: Nữ


Huỳnh Thị Ngọc Huyền, sinh ngày 13/12/1985 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 193/22, 5F, lộ Tam Dân, đoạn 2, khóm 007, phường Cư Nhân, thành phố Bản Kiều, huyện Đài Bắc
Giới tính: Nữ


Nguyễn Thị Phượng, sinh ngày 19/03/1970 tại Tp Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 2/93, Nam Phòng, khóm 008, phường Phòng Lễ, thị trấn Uyển Lễ, huyện Miêu Lật
Giới tính: Nữ


Trần Thị Nhi, sinh ngày 19/8/1973 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Số 12/2 F, đường Dục Hiền, khóm 015, phường Kiến Quốc, khu Oanh Ca, thành phố Tân Bắc
Giới tính: Nữ


Trần Thị Nhung, sinh ngày 12/01/1987 tại Nam Định

Hiện trú tại: Số 60, ngõ 206, lộ Tân Thụ, khóm 001, phường Tây Thịnh, khu Tân Trang, thành phố Tân Bắc
Giới tính: Nữ


Nguyễn Thị Nhiên, sinh ngày 28/02/1982 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Số 591, đoạn 2, đường Kiến Hưng, khóm 019, thôn Kỳ Đỉnh, xã Tân Phong, huyện Tân Trúc
Giới tính: Nữ


Nguyễn Thị Thu Thủy, sinh ngày 22/3/1987 tại Cần Thơ, Lầu 2, số 166/32, lộ Cách Chí, khóm 016, phường Dương Minh, khu Sĩ Lâm, thành phố Đài Bắc


Giới tính: Nữ


Phan Thị Kiều Loan, sinh ngày 20/10/1983 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 11/3, hẻm 253, lộ Trung Chính, khóm 014, phường Xã Hậu, khu Bản Kiều, thành phố Tân Bắc
Giới tính: Nữ


Lê Thị Mỹ Dung, sinh ngày 09/12/1980 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 58/29/2F, lộ Trung Chính, khóm 025, phường Mẫu Đơn, khu Song Khê, thành phố Tân Bắc
Giới tính: Nữ


Nguyễn Thị Trúc Mai, sinh ngày 02/03/1982 tại Bến Tre

Hiện trú tại: Số 11, hẻm 152, đường Tam Nguyên, khóm 009, đường Long Hưng, khu Trung Chánh, thành phố Đài Bắc
Giới tính: Nữ


Lê Thị Thúy Diễm, sinh ngày 23/01/1982 tại An Giang

Hiện trú tại: Lầu 6, số 4/6, đoạn 4, lộ Tín Nghĩa, khóm 013, phường Trú An, khu Đại An, thành phố Đài Bắc
Giới tính: Nữ


Hà Kim Ngân, sinh ngày 18/12/1983 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 7, hẻm 73, đoạn 1, lộ Tú Lang, khóm 004, phường Điếm Nhai, khu Vĩnh Hòa, thành phố Tân Bắc
Giới tính: Nữ


Lâm Thị Nương, sinh ngày 02/01/1984 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Số 22, ngõ 184, đường Ngô Hưng, khóm 002, phường Cảnh Cần, khu Tín Nghĩa, thành phố Đài Bắc
Giới tính: Nữ


Tô Thị Hoài Phương, sinh ngày 26/11/1974 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 203, ngách 65, ngõ 551, đoạn 5, lộ Dân Tộc, khóm 010, phường Cao Vinh
Giới tính: Nữ


Trần Thị Sang, sinh ngày 24/10/1960 tại Tp Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Lầu 3, số 16, lộ Lập Đức, khóm 011, phường Thanh Khê, khu Thổ Thành, thành phố Tân Bắc
Giới tính: Nữ


Vương Thị Tuyết, sinh ngày 27/4/1983 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 35, hẻm 133, lộ Đại Đồng Bắc, khóm 010, phường Đại Viên, khu Tam Trùng, thành phố Tân Bắc
Giới tính: Nữ


Nguyễn Thị Thúy Cường, sinh ngày 26/10/1975 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Số 47 Xích Kha Liêu, khóm 006, thôn Trung Khanh, xã Khung Lâm, huyện Tân Trúc
Giới tính: Nữ


Lê Ngọc Điệp, sinh ngày 29/3/1984 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 2, số 47/2, đường Minh Trung, khóm 018, phường Hằng An, khu Tân Trang, thành phố Tân Bắc
Giới tính: Nữ


Hồ Thị Thu Thúy, sinh ngày 26/02/1984 tại An Giang

Hiện trú tại: Lầu 4, số 1, ngách 8, ngõ 1, đoạn 3, đường Bảo An, khóm 001, phường Tam Đa, thành phố Thụ Lâm, huyện Đài Bắc
Giới tính: Nữ


Trần Thị Diễm, sinh ngày 07/4/1986 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 1/61, lộ Đại Noãn, khóm 027, phường Đỉnh Phố, khu Thổ Thành, thành phố Tân Bắc
Giới tính: Nữ


Nguyễn Thị Bích Trâm, sinh ngày 30/4/1982 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 433/9-1, đường Trung Dũng, khóm 014, phường Đại Đồng, thành phố Bát Đức, huyện Đào Viên
Giới tính: Nữ


Lê Thị Ngọc Hân, sinh ngày 01/7/1985 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 269, lộ Quang Phục Đông, khóm 007, thôn Thắng Lợi, làng Hồ Khẩu, huyện Tân Trúc
Giới tính: Nữ


Nguyễn Thanh Nga, sinh ngày 10/7/1976 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Số 9, ngách 20, ngõ 73, đoạn 3, lộ Trung Hưng, khóm 001, phường Nhị Trung, thị trấn Trúc Đông, huyện Tân Trúc
Giới tính: Nữ


Phùng Thị Đào, sinh ngày 27/11/1981 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Số 9, ngách 2, ngõ 46, đoạn 2, lộ Trung Viên, khóm 004, phường Vĩnh Phúc, thành phố Trung Lịch, huyện Đào Viên
Giới tính: Nữ


Phan Thị Loan, sinh ngày 12/12/1972 tại Tp Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 185, lộ Trường An, đoạn 2, khóm 039, phường Minh Sương, thị trấn Nam Đầu, huyện Vân Lâm
Giới tính: Nữ


Lê Thị Thanh Hải, sinh ngày 21/02/1972 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Số 27, đường Phúc Hưng 1, khóm 006, thôn Phúc Hưng, xã Cát An, huyện Hoa Liên
Giới tính: Nữ


Nguyễn Phan Đan Phương, sinh ngày 08/9/1985 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 460/358/86, đoạn 1, lộ Khê Nam, khóm 005, thôn Đông Viên, xã Ô Nhật, huyện Đài Trung
Giới tính: Nữ


Nguyễn Thị Hồng Châu, sinh ngày 09/5/1983 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 50, đường Phong Giáp, khóm 006, phường Long Trấn, thị trấn Thụy Phương, huyện Đài Bắc
Giới tính: Nữ


Trần Thị Ánh Phượng, sinh ngày 26/02/1984 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 413, đường Hành Đại, khóm 016, phường Đại Giáp, khu Nhân Đức, thành phố Đài Nam
Giới tính: Nữ


Phạm Thị Hậu, sinh ngày 05/3/1984 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 209, đường Thượng Sơn, khóm 013, phường Tú Sơn, khu Đại Nhã, thành phố Đài Trung
Giới tính: Nữ


Đinh Thị Huyền, sinh ngày 28/02/1985 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 3/83, đường Đức An, khóm 003, phường Đức An, khu Trung Sơn, thành phố Cơ Long
Giới tính: Nữ


Phạm Thị Thúy, sinh ngày 22/7/1987 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Số 29, hẻm 4, phố Đông Tân, khóm 001, phường Trường Hưng, khu Thất Đổ, thành phố Cơ Long
Giới tính: Nữ


Nguyễn Thị Ty, sinh ngày 12/12/1980 tại Thừa Thiên- Huế

Hiện trú tại: Số 40, ngách 17, ngõ 58, đường Đại Phong Đông 3, khóm 007, thôn Đại Phong, xã Đàm Tử, huyện Đài Trung
Giới tính: Nữ


Huỳnh Thị Tuyền, sinh ngày 21/8/1977 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 2, số 87, đường Bảo Kiện, khóm 011, phường Nhân Lý, khu Cống Liêu, thành phố Tân Bắc
Giới tính: Nữ


Thái Thị Bé Ba, sinh ngày 02/11/1982 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 2/25/11, đường Trung Hiếu, khóm 008, phường Hoa Nam, thành phố Trung Hòa, huyện Đài Bắc
Giới tính: Nữ


Nguyễn Thị Mận, sinh ngày 28/10/1972 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Phòng 1, số nhà 14, Đại Thương, khóm 005, thôn Đại Thương, xã Bạch Sa, huyện Bành Hồ
Giới tính: Nữ


Phùng Thị Xuân, sinh ngày 28/01/1981 tại Phú Thọ

Hiện trú tại: Số 16, ngõ 38, lộ Quang Minh, khóm 029, thôn Hoa Đàn, xã Hoa Đàn, huyện Chương Hóa
Giới tính: Nữ


Trần Thị Hồng Gấm, sinh ngày 02/02/1987 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Lầu 12, số 309/24, đoạn 1, lộ Văn Hóa, khóm 003, phường Trung Thành, khu Bản Kiều, thành phố Tân Bắc
Giới tính: Nữ


Võ Thị Diễm, sinh ngày 16/02/1983 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 189, Điểu Dữ, khóm 008, thôn Điểu Dữ, xã Bạch Sa, huyện Bành HồGiới tính: Nữ


Tạ Thị Quyên, sinh ngày 04/4/1980 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Lầu 4, số 39, ngõ 155, đường Phú Dân, khóm 013, phường Hưng Đức, khu Vạn Hoa, thành phố Đài Bắc
Giới tính: Nữ


Trần Thanh Kim Phụng, sinh ngày 11/11/1984 tại An Giang

Hiện trú tại: Lầu 6, số 152, đoạn 1, lộ Nam Đôn, khóm 106, phường Cát Long, khu Tây, thành phố Đài Trung
Giới tính: Nữ


Nguyễn Thị Huyền, sinh ngày 19/11/1982 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Số nhà 1/7, Du Thố Trang, khóm 006, thôn Du Đông, xã Khê Khẩu, huyện Gia Nghĩa
Giới tính: Nữ


Thiều Thị Mai Hương, sinh ngày 27/4/1979 tại Phú Thọ

Hiện trú tại: Số 37, ngõ 80, đường Lâm Khẩu, khóm 017, phường Đại Dạo, khu Tín Nghĩa, thành phố Đài Bắc
Giới tính: Nữ


Đặng Ngọc Dung, sinh ngày 20/10/1985 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 2, lộ Ái Ngũ, khóm 012, phường Trung Dũng, khú Nhân Ái, thành phố Cơ Long
Giới tính: Nữ


Nguyễn Thị Hồng, sinh ngày 15/11/1984 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 5, Tam Xoa Khanh, khóm 010, phường Ngoại Cam, khu Song Khê, thành phố Tân Bắc
Giới tính: Nữ


Nguyễn Thị Mỹ Duyên, sinh ngày 29/11/1983 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 375/8, đường Công Viên, phường Đại Đức, thành phố Phụng Sơn, huyện Cao Hùng
Giới tính: Nữ


Lê Mỹ Linh, sinh ngày 19/5/1983 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 4/82, đường Hoài Nhân, khóm 015, phường Quang Nhân, khu Bản Kiều, thành phố Tân Bắc
Giới tính: Nữ


Phan Thị Thúy Hương, sinh ngày 20/3/1985 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 1317, đường Tân Sinh, khóm 013, thôn Thảo Khiết, xã Quan Âm, huyện Đào Viên
Giới tính: Nữ


Nguyễn Thị Ngọc Châu, sinh ngày 07/8/1983 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 2/14, ngõ 2, đường Phúc Thọ, khóm 006, phường Nhân Nghĩa, khu Tân Trang, thành phố Tân Bắc
Giới tính: Nữ


Nguyễn Thị Huyền, sinh ngày 24/02/1989 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Số 68, ngách 8, hẻm 201, đường Phục Hưng, khóm 038, phường Đức Hòa, khu Trung Sơn, thành phố Cơ Long
Giới tính: Nữ


Bùi Thị Hiếu, sinh ngày 20/3/1983 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 43 Tân Trấn, khóm 006, thôn Cảng Vĩ, xã Luận Bối, huyện Vân Lâm
Giới tính: Nữ


Nguyễn Thị Hồng Yên, sinh ngày 25/11/1982 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Số 63 Tân Phục, khóm 005, phường Tân Phục, thị trấn Uyển Lý, huyện Miêu Lật


: Documents -> Quoctich -> ThoiQT -> 102011
102011 -> Danh sách công dân việt nam hiện cư trú TẠi chlb đỨC ĐƯỢC ĐỀ nghị cho thôi quốc tịch việt nam
102011 -> Danh sách công dân việt nam hiện cư trú TẠi làO ĐƯỢC ĐỀ nghị cho thôi quốc tịch việt nam
102011 -> Danh sách công dân việt nam hiện cư trú TẠi chlb đỨC ĐƯỢc thôi quốc tịch việt nam
102011 -> Danh sách công dân việt nam hiện cư trú TẠi hàn quốC ĐƯỢc thôi quốc tịch việt nam
102011 -> Danh sách công dân việt nam hiện cư trú TẠi nhật bảN ĐƯỢc thôi quốc tịch việt nam
102011 -> Danh sách công dân việt nam hiện cư trú TẠi nauy đƯỢC ĐỀ nghị cho thôi quốc tịch việt nam
102011 -> Danh sách công dân việt nam hiện cư trú TẠi vưƠng quốc hà lan đƯỢc thôi quốc tịch việt nam
102011 -> Danh sách công dân việt nam hiện cư trú TẠi hongkong đƯỢc thôi quốc tịch việt nam
102011 -> Danh sách công dân việt nam hiện cư trú TẠi cộng hoà SÉC ĐƯỢc thôi quốc tịch việt nam
102011 -> Danh sách công dân việt nam hiện cư trú TẠi hồng kông đƯỢc thôi quốc tịch việt nam


1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   18


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương