Danh sách các quyếT ĐỊnh cục thuế ĐÃ ban hàNHtải về 9.5 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.08.2016
Kích9.5 Kb.
DANH SÁCH CÁC QUYẾT ĐỊNH CỤC THUẾ ĐÃ BAN HÀNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 870/QĐ-UBND ngày 27 tháng 4 năm 2012 của UBND tỉnh Bình Phước)STT

QUYẾT ĐỊNH

NỘI DUNG

GHI CHÚ

Số

Ngày tháng

1

38/QĐ-CT

12/01/2012

Về việc điều chỉnh và bổ sung bảng giá tính lệ phí trước bạ một số loại ô tô, xe gắn máy trên địa bàn tỉnh Bình Phước
2

85/QĐ-CT

20/01/2012

Về việc điều chỉnh và bổ sung bảng giá tính lệ phí trước bạ một số loại ô tô, xe gắn máy trên địa bàn tỉnh Bình Phước
3

95/QĐ-CT

03/02/2012

Về việc điều chỉnh và bổ sung bảng giá tính lệ phí trước bạ một số loại ô tô, xe gắn máy trên địa bàn tỉnh Bình Phước
5

149/QĐ-CT

27/02/2012

Về việc điều chỉnh và bổ sung bảng giá tính lệ phí trước bạ một số loại ô tô, xe gắn máy trên địa bàn tỉnh Bình Phước
: vbpq binhphuoc.nsf -> 4b438b320dbf1cda4725719a0012432c
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> V/v thành lập Ban chỉ đạo xây dựng bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2014
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Số: 1019/QĐ-ubnd bình Phước, ngày 21 tháng 5 năm 2012
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc Phương án bỒi thưỜng, hỖ trỢ và tái đỊnh cư TỔng thể
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Soá 1040 ngaøy 16/6/2006 cuûa ubnd tænh veà vieäc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương