Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của hộI ĐỒng nhân dâNtải về 454.08 Kb.
trang1/4
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích454.08 Kb.
#21961
  1   2   3   4DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN,

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ

HOẶC MỘT PHẦN TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 31/12/2013

 (Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng 9 năm 2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minhvề việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ đầu đối với văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân,

Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành)

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung của văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

NĂM 1979Nghị quyết

24/11/1979

24/11/1979Về việc ban hành điều lệ tạm thời về hoạt động của Hội đồng nhân dân và và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trong thành phố

Thực hiện theo quy định của Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003

10/12/2003

NĂM 1995

 1. 1

Quyết định

5785/QĐ-UB-KT

8/8/1995


Về việc thay đổi mức thu phí cho mượn vốn của quỹ xóa đói giảm nghèo

Quyết định số 5785 hướng dẫn áp dụng là Quyết định số 02/QĐ-UB-NN ngày 03/10/1994 về Quy chế quản lý và sử dụng quỹ chương trình Xóa đói giảm nghèo Thành phố, văn bản này đã được thay thế bằng Quyết định số 94/2003/QĐ-UB ngày 10/6/2003 và nay là Quyết định số 140/2006/QĐ-UBND ngày 22/9/2006

10/6/2003

NĂM 1996

 1. 1

Nghị quyết

05/NQ-HĐ 26/7/1996

Về việc phụ thu tiền nước để cải tạo phát triển mạng lưới cấp nước thành phố

Thời gian phụ thu tiền nước được quy định trong Nghị quyết của Hội đồng nhân dân là từ tháng 8/1996 đến hết năm 1999

01/01/2000

NĂM 1998

 1. 1

Quyết định

6303/QĐ-UB-NC

21/11/1998Về việc quy định chức danh cho cán bộ thuộc Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn.

Được thay thế bằng Quyết định số 120/2001/QĐ-UB ngày 11/12/2001 của Ủy ban nhân dân Thành phố về điều chỉnh lại các chức danh khác thuộc Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn và hiện nay là Quyết định số 59/2010/QĐ-UBND ngày 31/8/2010 của Ủy ban nhân dân Thành phố về số lượng, chức danh và chế độ, chính sách đối với cán bộ không chuyên trách ở phường, xã

11/12/2001

NĂM 1999

 1. 1

Quyết định

1947/1999/QĐ-UB-NC

05/04/1999

Về việc ban hành quy chế quản lý vốn ngân sách ủy thác cho quỹ đầu tư phát triển

Đã được thay thế bằng Quyết định số 6214/QĐ-UBND ngày 22/12/2011 về ban hành quy chế quản lý vốn ngân sách ủy thác của công ty đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh

22/12/2011

NĂM 2001

 1. 1

Quyết định

4960/QĐ-UB 09/8/2001


Về việc tổ chức thu, nộp phí trên xa lộ Hà Nội

Được thay thế bởi Quyết định số 2651/QĐ-UBND ngày 24/5/2013 của Ủy ban nhân dân thành phố về kết thúc thu phí hoàn vốn dự án chuyển nhượng quyền thu phí đường Điện Biên Phủ và đường Kinh Dương Vương, tiến hành thu phí hoàn vốn đầu tư dự án cầu Rạch Chiếc mới trên xa lộ Hà Nội

31/5/2013

 1. 2

Quyết định

69/2001/QĐ-UB

13/8/2001

Về việc ban hành bộ đơn giá chuyên ngành công viên cây xanh khu vực Thành phố Hồ Chí Minh

Được thay thế bằng văn bản số 4845/UBND-ĐTMT ngày 28/9/2010 của Ủy ban nhân dân Thành phồ công bố đơn giá duy trì cây xanh đô thị Thành phố

28/9/2010

NĂM 2002

 1. 1

Chỉ thị

11/2002/CT-UB

22/05/2002Về đăng ký quản lý nghĩa vụ quân sự, phương tiện kỹ thuật thuộc diện huy động bổ sung cho lực lượng thường trực của Quân đội theo Nghị định của Chính phủ và tổng điều tra chất lượng quân nhân dự bị năm 2002

Hết thời gian áp dụng quy định trong văn bản

01/01/2003

NĂM 2003

 1. 1

Quyết định

95/2003/QĐ-UB

21/6/2003Về điều chỉnh mức tiền công khoán bảo vệ rừng phòng hộ huyện Cần Giờ

Được thay thế bởi Quyết định số 37/2006/QĐ-UBND ngày 08/3/2006 Về việc điều chỉnh mức tiền công khoán bảo vệ rừng phòng hộ huyện Cần Giờ


01/01/2006


 1. 2

Quyết định

159/2003/

QĐ-UB 03/9/2003Về điều chỉnh mức tiền công khoán bảo vệ rừng phòng hộ, rừng đặc dụng ở Thành phố Hồ Chí Minh

NĂM 2004

 1. 1

Nghị quyết

48/2004/NQ-HĐND 09/01/2004

Về tổ chức thu phí một chiều cầu Bình Triệu 2 và thu phí giao thông đường Huỳnh Tấn Phát

Được thay thế bằng Nghị quyết số 16/2013/NQ-HĐND ngày 13/7/2013 của Hội đồng nhân dân Về tổ chức thu phí sử dụng dịch vụ đường bộ (chiều xe đi ra) thuộc dự án BOT Cầu đường Bình Triệu 2 (phần 1, giai đoạn 2)

01/08/2013

 1. 2

Quyết định

153/2004/QĐ-UB

16/04/2004

Về thời điểm bắt đầu tổ chức, thu nộp phí giao thông một chiều qua cầu Bình Triệu 2

Được thay thế bởi Quyết định số 4035/QĐ-UBND ngày 26/7/2013 về tổ chức thu phí sử dụng dịch vụ đường (chiều xe đi ra) thuộc dự án DA BOT cầu Bình Triệu 2 (phần 2, giai đoạn 2)

01/8/2013

NĂM 2005

 1. 1

Chỉ thị

24/2005/CT-UBND

12/09/2005Về việc triển khai thực hiện Chiến lược cải cách thuế đến năm 2010

Chiến lược cải cách thuế đến năm 2010 chỉ được triển khai thực hiện đến năm 2010 theo kỳ hạn

01/01/2011

NĂM 2006

 1. 1

Nghị quyết

54/2006/NQ-HĐND 26/9/2006

Về tăng mức phụ cấp đối với khu phố - ấp

Mức phụ cấp đối với khu phố, ấp đã được thay đổi theo Nghị quyết số 21/2011/NQ-HĐND ngày 07/12/2011 của Hội đồng nhân dân Thành phố về dự toán và phân bổ ngân sách thàng phố năm 2012 (Phụ lục 5 phân bổ dự toán Ngân sách năm 2011, 2012)

01/01/2012

 1. 2

Nghị quyết

55/2006/NQ-HĐND

26/09/2006Về điều chỉnh mức phí qua đò tại bến khách ngang sông An Phú Đông, quận 12

Hội đồng nhân dân Thành phố đã ban hành Nghị quyết số 26/2012/NQ-HĐND ngày 05/12/2012 Chấm dứt việc thực hiện Nghị quyết số 55/2006/NQ-HĐND ngày 26 tháng 9 năm 2006 của Hội đồng nhân dân thành phố khóa VII về điều kiện thu phí qua đò tại bến khách ngang sông An Phú Đông, Quận 12

15/12/2012

 1. 3

Nghị quyết

56/2006/NQ-HĐND

26/09/2006Về điều chỉnh mức thu phí qua các bến trên địa bàn thành phố (bến phà Thủ Thiêm, Cát lái, Bình Khánh)

Hội đồng nhân dân Thành phố đã ban hành Nghị quyết số 18/2010/NQ-HĐND ngày 08/12/2010 Về điều chỉnh mức thu phí qua các bến phà Thủ Thiêm, Cát Lái và Bình Khánh trên địa bàn thành phố

01/01/2011

 1. 4

Nghị quyết

74/2006/NQ-HĐND

12/12/2006Về bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh công bố ngày 01/01/2007

Đã được thay thế bằng Nghị quyết số 18/2007/NQ-HĐND ngày 07/12/2007 về điều chỉnh, bổ sung Bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh công bố ngày 01 tháng 01 năm 2008

01/01/2008

 1. 5

Quyết định

37/2006/QĐ-UBND 18/3/2006

Về việc điều chỉnh mức tiền công khoán bảo vệ rừng phòng hộ huyện Cần Giờ

Được thay thế bằng Quyết định số 2108/QĐ-UBND ngày 10/5/2007 của Ủy ban nhân dân Thành phố về điều chỉnh mức tiền công bảo vệ rừng phòng hộ huyện Cần Giờ

10/5/2007

 1. 6

Quyết định

40/2006/QĐ-UBND

14/03/2006

Về quy định tạm thời chuẩn phổ cập bậc trung học của thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2006-2010

Đã được thay thế bởi Quyết định số 5164/QĐ-UBND ngày 27/10/2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố Về quy định tạm thời chuẩn phổ cập bậc trung học

trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 - 2015
27/10/2011

 1. 7

Quyết định

62/2006/QĐ-UBND 26/4/2006

Về tổ chức thu nộp phí giao thông một chiều qua cầu Bình Triệu 2

Được thay thế bởi Quyết định số 4035/QĐ-UBND ngày 26/7/2013 về tổ chức thu phí sử dụng dịch vụ đường (chiều xe đi ra) thuộc Dự án BOT cầu Bình Triệu 2 (phần 2 giai đoạn 2)

26/7/2013

 1. 8

Quyết định

69/2006/QĐ-UBND 04/5/2006

Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 62/2006/QĐ-UBND ngày 26 tháng 4 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố về tổ chức thu, nộp phí giao thông một chiều qua cầu Bình Triệu 2

Được thay thế bởi Quyết định số 4035/QĐ-UBND ngày 26/7/2013 về tổ chức thu phí sử dụng dịch vụ đường (chiều xe đi ra) thuộc Dự án BOT cầu Bình Triệu 2 (phần 2 giai đoạn 2)

26/7/2013

 1. 9

Quyết định

100/2006/

QĐ-UBND 11/7/2006Về phê duyệt Dự án thí điểm ứng dụng quy trình sản xuất nông nghiệp tốt (GAP) trên một số rau ăn quả tại xã Nhuận Đức, huyện Củ Chi

Thời gian thực hiện Dự án được quy định tại Điều 1 của Quyết định (2006-2008)

01/01/2009

 1. 10

Quyết định

145/2006/QĐ-UBND

03/10/2006Về điều chỉnh mức thu phí qua đò tại bến An Phú Đông, quận 12

Được thay thế bằng Quyết định số 42/2013/QĐ-UBND ngày 30/9/2013 ban hành mức thu phí qua đò tại các bến khách ngang sông trên địa bàn thành phố

10/10/2013

 1. 11

Quyết định

157/2006/QĐ-UBND

27/10/2006Về điều chỉnh mức phụ cấp đối với khu phố, ấp

Mức phụ cấp đối với khu phố, ấp đã được thay đổi theo Nghị quyết số 21/2011/NQ-HĐND ngày 07/12/2011 của Hội đồng nhân dân Thành phố về dự toán và phân bổ ngân sách thàng phố năm 2012 (Phụ lục 5 phân bổ dự toán Ngân sách năm 2011, 2012) và Ủy ban nhân dân Thành phố đã cụ thể hóa bằng Quyết định số 1165/QĐ-UBND ngày 06/3/2012 về nâng mức phụ cấp đối với khu phố - ấp, tổ dân phố - tổ nhân dân

01/01/2012

 1. 12

Quyết định

5299/QĐ-UBND

20/11/2006Về ban hành đơn giá dự toán cho công tác thuê bao quét thu gom rác đường phố trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Được thay thế bằng Quyết định số 6274/QĐ-UBND ngày 27/12/2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố về đơn giá quét rác đường phố năm 2011 – 2012 áp dụng từ ngày 01/11/2011

27/12/2011

NĂM 2007

 1. 1

Nghị quyết

11/2007/NQ-HĐND 05/07/2007

Về mức thu phí đấu giá tài sản trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Nội dung đã được thay thế bằng Nghị quyết số 11/2012/NĐ-HĐND ngày 12/7/2012 của Hội đồng nhân dân Thành phố về ban hành mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất, mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất, mức thu phí đấu giá tài sản và tỷ lệ phần trăm trích lại trên số tiền thu phí đấu giá tài sản, phí tham gia đấu giá tài sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

22/7/2012

 1. 2

Nghị quyết

12/2007/NQ-HĐND

05/7/2007Về mức thu lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở theo Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở

Đã được thay thế bằng Nghị quyết số 27/2009/NQ-HĐND ngày 11/12/2009 Về thu lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh


21/12/2009

 1. 3

Nghị quyết

18/2007/NQ-HĐND

07/12/2007Về điều chỉnh, bổ sung Bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh công bố ngày 01/01/2008

Đã được thay thế bằng Nghị quyết số 07/2008/NQ-HĐND ngày 05/12/2008 về điều chỉnh bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh công bố ngày 01 tháng 01 năm 2009

01/01/2009

 1. 4

Nghị quyết

21/2007/NQ-HĐND 07/12/2007

Về ban hành Quy định về một số chế độ, định mức chi cho hoạt động Hội đồng nhân dân thành phố khóa VII

Được thay thế bằng Nghị quyết số 23/2011/NQ-HĐND ngày 07/12/2011 của Hội đồng nhân dân Thành phố Quy định về một số chế độ, định mức chi cho hoạt động Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa VIII

01/01/2012

 1. 5

Quyết định

46/2007/QĐ-UBND 22/3/2007

Quyết định về điều chỉnh mức phụ cấp hàng tháng và trợ cấp trang phục đối với Công an xã trên địa bàn thành phố.

Đã được thay thế bằng Quyết định số 13/2012/QĐ-UBND ngày 26/03/2012 về nâng mức phụ cấp đối với lực lượng Bảo vệ dân phố và Công an viên

05/4/2012

 1. 6

Quyết định

52/2007/QĐ-UBND

30/03/2007Về quy định giá trị ngày công lao động chi trợ cấp đối với lực lượng dân quân tự vệ khi được điều động làm nhiệm vụ; phụ cấp trách nhiệm đối với cán bộ chỉ huy dân quân tự vệ

Văn bản bị thay thế bởi Quyết định số 57/2011/QĐ-UBND ngày 27/8/2011 về quy định chế độ, chính sách đối với lực lượng Dân quân trinh sát Thành phố, Dân quân thường trực quận - huyện, Dân quân thường trực phường - xã, thị trấn và phụ cấp trách nhiệm quản lý, chỉ huy đơn vị

06/9/2011

 1. 7

Quyết định

133/2007/QĐ-UBND 23/11/2007

Về thí điểm thành lập Thanh tra Xây dựng quận - huyện và Thanh tra Xây dựng phường - xã, thị trấn tại thành phố Hồ Chí Minh

Quyết định số 19/2013/QĐ-UBND ngày 10/6/2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố Về bãi bỏ Quyết định số 133/2007/QĐ-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố về thí điểm thành lập Thanh tra Xây dựng quận - huyện và Thanh tra Xây dựng phường - xã, thị trấn tại Thành phố Hồ Chí Minh

20/6/2013

 1. 8

Chỉ thị

22/2007/CT-UBND

10/8/2007Về tăng cường thực hiện các biện pháp để bảo vệ và phát triển các loài động vật hoang dã trên địa bàn thành phố.

Đã được thay thế bằng Chỉ thị số 29/2011/CT-UBND ngày 29/8/2011 Về tăng cường thực hiện các biện pháp để quản lý, bảo vệ và phát triển các loài động vật hoang dã trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

08/9/2011

NĂM 2008

 1. 1

Nghị quyết

07/2008/NQ-HĐND

05/12/2008Về điều chỉnh Bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh công bố ngày 01 tháng 01 năm 2009

Đã được thay thế bằng Nghị quyết số 32/2009/NQ-HĐND ngày 09/12/2009 về Bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 01 tháng 01 năm 2010

01/01/2010

 1. 2

Chỉ thị

03/2008/CT-UBND

7/3/2008


Về chấn chỉnh, nâng cao chất lượng nuôi dạy trẻ ở các trường, lớp, cơ sở giáo dục mầm non tại thành phố Hồ Chí Minh

Đã được thay thế bởi Chỉ thị số 20/2013/CT-UBND ngày 20/12/2013 Về chấn chỉnh, nâng cao chất lượng nuôi dạy trẻ ở các trường, lớp, cơ sở giáo dục mầm non tại Thành phố Hồ Chí Minh

30/12/2013

NĂM 2009

 1. 1

Nghị quyết

32/2009/NQ-HĐND

09/12/2009Về Bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 01 tháng 01 năm 2010

Đã được thay thế bằng Nghị quyết số 17/2010/NQ-HĐND ngày 08/12/2010 về Bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

01/01/2011

 1. 2

Quyết định

15/2009/

QĐ-UBND 10/02/2009Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về khuyến khích chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp giai đoạn 2006-2010 ban hành kèm theo Quyết định 105/2006/QĐ-UBND ngày 17/7/2006 của UBND thành phố

Quyết định 105/2006/QĐ-UBND đã được công bố hết hiệu lực tại Quyết định số 108/QĐ-UBND ngày 09/01/2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố về công bố văn bản hết hiệu lực

09/01/2012

 1. 3

Quyết định

50/2009/QĐ-UBND

17/7/2009Về việc ban hành Quy định tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo thành phố

Đã được bãi bỏ bằng Quyết định số 47/2013/QĐ-UBND ngày 17/10/2013 Ban hành Quy định về tuyển dụng viên chức và xếp lương khi bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp

27/7/2013

 1. 4

Quyết định

77/2009/QĐ-UBND 17/10/2010

Về ban hành đơn giá chi phí vận chuyển hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Được thay thế bằng Quyết định số 67/2010/QĐ-UBND ngày 13/9/2010 Về ban hành đơn giá chi phí vận chuyển hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

23/9/2010

NĂM 2010

 1. 1

Nghị quyết

04/2010/NQ-HĐND

7/7/2010


Về bố trí chức danh, số lượng và chế độ chính sách đối với những hoạt động không chuyên trách ở phường - xã, thị trấn theo Nghị định 92/2009/NĐ-CP

Được thay thế bằng Nghị quyết số 14/2013/NQ-HĐND ngày 13/7/2013 về điều chỉnh mức phụ cấp hàng tháng theo trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ không chuyên trách phường - xã, thị trấn

23/7/2013

 1. 2

Nghị quyết

17/2010/NQ-HĐND

08/12/2010Về điều chỉnh Bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh công bố ngày 01/01/2011

Đã được thay thế bằng Nghị quyết số 21/2012/NQ-HĐND ngày 05/12/2012 về Bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh công bố ngày 01/01/2013

01/01/2013

 1. 3

Quyết định

30/2010/QĐ-UBND 10/5/2010

Quyết định về phạm vi áp dụng thí điểm xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ đối với một số vi phạm trong khu vực nội thành của thành phố Hồ Chí Minh theo Nghị định số 34/2010/NĐ-CP ngày 02/4/2010 của Chính phủ.

Thời gian thực hiện thí điểm đã chấm dứt

20/5/2013

 1. 4

Quyết định

31/2010/QĐ-UBND 18/5/2010

Về việc điều chỉnh mức tiền công khoán bảo vệ rừng phòng hộ huyện Cần Giờ

Được thay thế bởi Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND ngày 17/01/2013 Về việc điều chỉnh mức tiền công khoán bảo vệ rừng phòng hộ trên địa bàn thành phố

27/01/2013

 1. 5

Quyết định

40/2010/QĐ-UBND

22/6/2010Về chuyển Trung tâm Giáo dục thường xuyên quận - huyện trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố quản lý

Được thay thế bởi Quyết định số 5164/QĐ-UBND ngày 27/10/2011 Về quy định tạm thời chuẩn phổ cập bậc trung học trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 - 2015

27/10/2011

 1. 6

Quyết định

67/2010/QĐ-UBND 13/9/2010

Về ban hành đơn giá chi phí vận chuyển hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Được thay thế bằng Quyết định số 20/2011/QĐ-UBND ngày 25/4/2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành đơn giá chi phí vận chuyển hành khách công cộng bằng xe buýt; xe đưa rước học sinh, sinh viên và công nhân trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

05/5/2011

 1. 7

Quyết định

68/2010/QĐ-UBND 14/9/2010

Ban hành Quy định về cấp giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng theo giấy phép trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Được thay thế bởi Quyết định số 21/2013/ ngày 28/6/2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố quy định chi tiết một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

01/07/2013

NĂM 2011

 1. 1

Nghị quyết

02/2011/NQ-HĐND 28/04/2011

Về điều chỉnh mức thu phí sử dụng dịch vụ đường bộ tại các trạm thu trên xa lộ Hà Nội và đường Kinh Dương Vương.

Được thay thế bởi Nghị quyết số 02/2013/NQ-HĐND ngày 01/12/2013 về kết thúc thu phí hoàn vốn dự án chuyển nhượng quyền thu phí đường Điện Biên Phủ và đường Kinh Dương Vương, tiến hành thu phí hoàn vốn đầu tư dự án cầu Rạch Chiếc trên xa lộ Hà Nội.

10/3/2013

 1. 2

Nghị quyết

24/2011/NQ-HĐND

07/12/2011Về ban hành mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trên địa bàn thành phố

Được thay thế bởi Nghị quyết số 29/2013/NQ-HĐND ngày 10/12/2013 về việc đề xuất giảm tỷ lệ thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

20/12/2013

 1. 3

Nghị quyết

26/2011/NQ-HĐND

07/12/2011Về bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh công bố ngày 01 tháng 01 năm 2012

Đã được thay thế bằng Nghị quyết số 21/2012/NQ-HĐND ngày 05/12/2012 về Bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh công bố ngày 01 tháng 01 năm 2013

01/01/2013

 1. 4

Quyết định

07/2011/QĐ-UBND 14/02/2011

Về ban hành đơn giá chi phí xe đưa rước học sinh, sinh viên và công nhân trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Được thay thế bằng Quyết định số 20/2011/QĐ-UBND ngày 25/4/2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành đơn giá chi phí vận chuyển hành khách công cộng bằng xe buýt; xe đưa rước học sinh, sinh viên và công nhân trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

05/5/2011


 1. 5

Quyết định

20/2011/QĐ-UBND 25/4/2011

Về ban hành đơn giá chi phí vận chuyển hành khách công cộng bằng xe buýt; xe đưa rước học sinh, sinh viên và công nhân trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Được thay thế bằng Quyết định số 23/2012/QĐ-UBND ngày 09/6/2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành đơn giá chi phí vận chuyển hành khách công cộng bằng xe buýt và xe đưa rước học sinh, sinh viên và công nhân trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

19/6/2012

 1. 6

Quyết định

38/2011/QĐ-UBND

13/6/2011Về điều chỉnh mức thu phí sử dụng dịch vụ đường bộ tại các trạm thu phí trên xa lộ Hà Nội và đường Kinh Dương Vương

Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành Quyết định số 2651/QĐ-UBND ngày 24/5/2013 Về kết thúc quyền thu phí hoàn vốn dự án chuyển nhượng quyền thu phí đường Điện Biên Phủ (kể từ 12 giờ 00 ngày 31/03/2013) và đường Kinh Dương Vương (kể từ 12 giờ 00 ngày 31/03/2013)

24/5/2013

 1. 7

Quyết định

84/2011/QĐ-UBND

21/12/2011Về ban hành mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Đã được thay thế bằng Quyết định số 57/2013/QĐ-UBND ngày 10/12/2013 của UBNDTP ban hành mức thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

20/12/2013

 1. 8

Chỉ thị

04/2011/CT-UBND

10/02/2011Về tăng cường các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng và cây phân tán năm 2011

Đã được thay thế bằng Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 13/3/2012 của UBND thành phố về tăng cường các biện pháp bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng và cây phân tán năm 2012

13/3/2012

 1. 9

Chỉ thị

07/2011/

CT-UBND


01/03/2011

Về đẩy mạnh các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố

Đã được thay thế bằng Chỉ thị số 04/2012/CT-UBND ngày 18/02/2012 Về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch cúm gia cầm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

28/02/2012

 1. 10

Chỉ thị

10/2011/

CT-UBND


17/3/2011

Về tăng cường các biện pháp phòng trừ rầy nâu và bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá hại lúa năm 2011 trên địa bàn thành phố

Văn bản được ban hành có nội dung thực hiện trong năm 2011

01/01/2012

 1. 11

Chỉ thị

19/2011/

CT-UBND 21/5/2011Về triển khai các biện pháp phòng, chống, ứng phó các sự cố có thể xảy ra trong mùa mưa bão năm 2011 trên địa bàn thành phố

Thời gian thực hiện kết thúc trong năm

01/01/2012

NĂM 2012

 1. 1

Chỉ thị

04/2012/CT-UBND

18/02/2012Về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch cúm gia cầm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Đã được thay thế bằng Chỉ thị số 07/2013/CT-UBND ngày 17/04/2013 Về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch cúm gia cầm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

27/4/2013

Tổng số1: 58 văn bản

Каталог: Hnh%20nh%20bn%20tin -> 2016-5
2016-5 -> Ủy ban nhân dân thành phố HỒ chí minh
2016-5 -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam ðộc lập Tự do Hạnh phúc
2016-5 -> SỞ TƯ pháp số: 2918 / stp-vp v/v hướng dẫn thực hiện chế độ báo cáo thống kê về công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2016 CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
2016-5 -> SỞ TƯ pháp số: 2919 / stp-vp v/v hướng dẫn thực hiện chế độ báo cáo thống kê về công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2016 CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
2016-5 -> Biểu số: 28a/btp/Đkqggdbđ
2016-5 -> Biểu số: 10a/btp/pbgdpl
2016-5 -> Biểu số: 12a/btp/pbgdpl/hgcs
2016-5 -> Biểu số 01a/btp/VĐC/xdpl
2016-5 -> SỞ TƯ pháp số: 2917/ stp-vp v/v hướng dẫn thực hiện chế độ báo cáo thống kê về công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2016 CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
2016-5 -> SỞ TƯ pháp số: 3844

tải về 454.08 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương