Danh mục trang thiết bị, DỤng cụ y tế, HỘp chống choáng phản vệtải về 27.21 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu14.10.2017
Kích27.21 Kb.

DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ, DỤNG CỤ Y TẾ, HỘP CHỐNG CHOÁNG PHẢN VỆ
Cơ sở:.............................................................Địachỉ:........................................................
STT

TÊN TTB- DCYT-

ĐƠN VỊ

SỐ LƯỢNG

NƯỚC SẢN XUẤT
HỘP CHỐNG CHOÁNG PHẢN VỆ

I- TÊN TTB- DCYT
II- HỘP CHỐNG CHOÁNG PHẢN VỆ


1

Adrenalin 0,1mg

ống

2
2

Depersonol 5mg

ống

2
3

Nước cất

ml

20
4

Bơm tiêm 10ml

cái

2
5

Bơm tiêm 1ml

cái

2
6

Dây garo

cái

1
7

Hộp bông cồn

hộp

1


: Lists -> MauDonToKhai -> Attachments
Attachments -> BIỂu mẫU 1 (Kèm theo Công văn số 125/cctthc ngày 04 tháng 11 năm 2008 của Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ) stt
Attachments -> ĐƠn yêu cầu xóA ĐĂng ký thế chấP, thế chấp của ngưỜi thứ 3 BẰng quyền sử DỤng đẤT, TÀi sản gắn liền vớI ĐẤT
Attachments -> PHỤ LỤC 1-8 biên bảN ĐÁnh giá CẤp cơ SỞ ĐỀ TÀI
Attachments -> PHỤ LỤC 1 danh mục hàng nguy hiểm là CÁc chấT ĐỘc hạI, chất lây nhiễM
Attachments -> Mẫu số 6: Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/tt-blđtbxh ngày 20/01/2014 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-cp. TÊN doanh nghiệP/TỔ chứC
Attachments -> HỢP ĐỒng tặng cho quyền sử DỤng đẤt và TÀi sản gắn liền vớI ĐẤT
Attachments -> Mẫu số 41/HĐta cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> HỢP ĐỒng thế chấp quyền sử DỤng đẤt chúng tôi gồm có: Bên thế chấp
Attachments -> Mẫu số 57/dc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc di chúC
Attachments -> Phô lôc II méu biÓu tham gia ho¹t ®éng c ng nghiÖp quèc phßng
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương