Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật công bố NĂM 2009tải về 78.84 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.07.2016
Kích78.84 Kb.
DANH MỤC TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT CÔNG BỐ NĂM 2009


TT

Tên tiêu chuẩn/Quy chuẩn kỹ thuật (tên theo QĐ giao nhiệm vụ)

Tên tiêu chuẩn/Quy chuẩn kỹ thuật công bố


Mã TCVN

Số QĐ

công bố

Đơn vị xây dựng

Dựa theo TC gốc

1

Mối gây hại công trình thủy lợi – Phân loại và đặc điểm sinh học sinh thái

Mối gây hại công trình đê, đập – Định loại, xác định đặc điểm sinh học, sinh thái học và đánh giá mức độ gây hại

TCVN 8227_2009

2923/QĐ-BKHCN 21/122009

Viện Phòng trừ Mối và bảo vệ công trình

14 TCN 167:2006

2

Khống chế cao độ cơ sở trong công trình thủy lợi - Yêu cầu kỹ thuật

Công trình thuỷ lợi - Các quy định chủ yếu về lưới khống chế cao độ địa hình

TCVN 8225_2009

2923/QĐ-BKHCN 21/122009

Viện Phòng trừ Mối và bảo vệ công trình

14 TCN 102:2002

3

Khống chế mặt bằng cơ sở trong công trình thủy lợi - Yêu cầu kỹ thuật

Công trình thuỷ lợi – Các qui định chủ yếu về lưới khống chế mặt bằng địa hình

TCVN 8224_2009

2923/QĐ-BKHCN 21/122009

Viện Phòng trừ Mối và bảo vệ công trình

14 TCN 22:2002

4

Đo kênh và xác định tim công trình trên kênh - Yêu cầu kỹ thuật

Công trình thuỷ lợi - Các quy định chủ yếu về đo địa hình, xác định tim kênh và công trình trên kênh

TCVN 8223_2009

2923/QĐ-BKHCN 21/122009

Viện Phòng trừ Mối và bảo vệ công trình

14 TCN 40:2002

5

Đo vẽ mặt cắt, bình đồ địa hình trong công trình thuỷ lợi - Yêu cầu kỹ thuật

Công trình thủy lợi – Các quy định chủ yếu về khảo sát mặt cắt và bình đồ địa hình các tỷ lệ từ 1200 đến 15000

TCVN 8226_2009

2923/QĐ-BKHCN 21/122009

Viện Phòng trừ Mối và bảo vệ công trình

14 TCN 161:2005

6

Hướng dẫn tính toán và đánh giá hiệu quả kinh tế dự án Thủy lợi phục vụ tưới, tiêu

Tính toán và đánh giá hiệu quả kinh tế dự án thủy lợi phục vụ tưới, tiêu

TCVN 8213_ 2009

2923/QĐ-BKHCN 21/122009

Viện Kinh tế và Quản lý thuỷ lợi

14 TCN 112:2006

7

Tiêu chuẩn thí nghiệm mô hình thủy lực công trình đầu mối thủy lợi

Công trình thủy lợi – các quy định chủ yếu về thiết kế bố trí thiết bị quan trắc cụm công trình đầu mối

TCVN 8215_2009

2923/QĐ-BKHCN 21/122009

Viện Kinh tế và Quản lý thuỷ lợi

14 TCN 100:2001

8

Thiết bị quan trắc cụm đầu mối công trình Thủy lợi các quy định chủ yếu về thiết kế bố trí

Thí nghiệm mô hình thuỷ lực công trình thuỷ lợi, thuỷ điện

TCVN 8214_2009

2923/QĐ-BKHCN 21/122009

Viện Kinh tế và Quản lý thuỷ lợi

14 TCN 173:2006

9

Tiêu chuẩn thiết kế đập đất đầm nén

Thiết kế đập đất đầm nén

TCVN 8216_2009

2923/QĐ-BKHCN 21/122009

Viện Kinh tế và Quản lý thuỷ lợi

14 TCN 157:2005

10

Hệ thống công trình thuỷ lợi - Giám sát chất lượng nước

Hệ thống công trình thủy lợi - Mạng lưới lấy mẫu chất lượng nước

TCVN 8367_2010

802/QĐ-BKHCN 13/5/2010

Viện Nước, Tưới tiêu và Môi truờng

14 TCN 168:2006

11

Đất xây dựng công trình thủy lợi - Phân loại

Đất xây dựng công trình thuỷ lợi - Phân loại

TCVN 8217_2009

2923/QĐ-BKHCN 21/12/2009

Viện Nước, Tưới tiêu và Môi truờng

14 TCN 123:2002

12

Vải địa kỹ thuật - Quy định chung về lấy mẫu, thử mẫu và xử lý thống kê

Vải địa kỹ thuật - Quy định chung về lấy mẫu, thử mẫu, xứ lý thống kê

TCVN 8222_2009

2923/QĐ-BKHCN 21/12/2009

Viện Nước, Tưới tiêu và Môi truờng

14 TCN 91:1996

13

Vải địa kỹ thuật - Phương pháp xác định độ dày tiêu chuẩn

Vải địa kỹ thuật - Phương pháp xác định độ dày danh định

TCVN 8220_2009

2923/QĐ-BKHCN 21/12/2009

Viện Nước, Tưới tiêu và Môi truờng

14 TCN 92:1996

14

Vải địa kỹ thuật - Phương pháp xác định khối lượng đơn vị diện tích

Vải địa kỹ thuật - Phương pháp xác định khối lượng trên đơn vị diện tích

TCVN 8221_2009

2923/QĐ-BKHCN 21/12/2009

Viện Nước, Tưới tiêu và Môi truờng

14 TCN 93:1996

15

Bê tông thủy công - Yêu cầu kỹ thuật

Bê tông thuỷ công -Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 8218_2009

2923/QĐ-BKHCN 21/12/2009

Viện Nước, Tưới tiêu và Môi truờng

14 TCN 63:2002

16

Hỗn hợp bê tông thủy công - Yêu cầu kỹ thuật

Hỗn hợp bê tông thuỷ công - Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 8228_2009

2923/QĐ-BKHCN 21/12/2009

Viện Nước, Tưới tiêu và Môi truờng

14 TCN 64:2002

17

Hỗn hợp bê tông thủy công và bê tông thủy công - Phương pháp thử

Hỗn hợp bê tông thuỷ công và bê tông thuỷ công - Phương pháp thử

TCVN 8219_2009

2923/QĐ-BKHCN 21/12/2009

Viện Nước, Tưới tiêu và Môi truờng

14 TCN 65:2002

18

Công trình thuỷ lợi - Kênh đất - Yêu cầu kỹ thuật thi công và nghiệm thu

Công trình thủy lợi - Kênh đất - Yêu cầu kỹ thuật trong thi công và nghiệm thu

TCVN 8305_2009

3058/QĐ-BKHCN 31/12/2009

Trung tâm TKKHKT- ĐHTL

14 TCN 9:2003

19

Đập đất - Yêu cầu kỹ thuật thi công bằng phương pháp đầm nén

Công trình thủy lợi - Đập đất – yêu cầu kỹ thuật trong thi công bằng phương pháp đầm nén

TCVN 8297_2009

3058/QĐ-BKHCN 31/12/2009

Trung tâm TKKHKT- ĐHTL

14 TCN 20:2004

20

Công trình thuỷ công - Kích thước các lỗ thoát nước cửa van chắn nước

Công trình thủy lợi – Kkích thước các lỗ thoát nước có cửa van chắn nước

TCVN 8306_2009

3058/QĐ-BKHCN 31/12/2009

Trung tâm TKKHKT- ĐHTL

32 TCN-C-3-74

21

Công trình thuỷ lợi - Thiết kế cửa van, khe van bằng thép - Yêu cầu kỹ thuật

Công trinh thủy lợi - Yêu cầu kỹ thuật trong thiết kế cửa van, khe van bằng thép

TCVN 8299_2009

3058/QĐ-BKHCN 31/12/2009

Trung tâm TKKHKT- ĐHTL

14 TCN 117:1999

22

Chế tạo và lắp ráp thiết bị cơ khí, kết cấu thép công trình thuỷ lợi

Công trình thủy lợi - Yêu cầu kỹ thuật trong chế tạo và lắp ráp thiết bị cơ khí, kết cấu thép

TCVN 8298_2009

3058/QĐ-BKHCN 31/12/2009

Trung tâm TKKHKT- ĐHTL

14 TCN 3:2006

23

Công trình thuỷ lợi - Máy đóng mở kiểu vít - Thiết kế, chế tạo, lắp đặt, nghiệm thu, bàn giao -Yêu cầu kĩ thuật

Công trình thủy lợi – Máy đóng mở kiểu vít – Yêu cầu thiết kế, kỹ thuật trong chế tạo, lắp đặt, nghiệm thu

TCVN 8301-2009

3058/QĐ-BKHCN 31/12/2009

Trung tâm TKKHKT- ĐHTL

14 TCN 190:2006

24

Công trình thuỷ lợi - Máy đóng mở kiểu xi lanh thuỷ lực - Thiết kế, lắp đặt, nghiệm thu, bàn giao -Yêu cầu kĩ thuật

Công trình thủy lợi – Máy đóng mở kiểu xi lanh thủy lực – Yêu cầu kỹ thuật trong thiết kế, lắp đặt, nghiệm thu, bàn giao

TCVN 8300_2009

3058/QĐ-BKHCN 31/12/2009

Trung tâm TKKHKT- ĐHTL

14 TCN 192:2006

25

Quy hoạch phát triển thủy lợi - Các quy định về thiết kế

Quy hoạch phát triển thủy lợi – Quy định chủ yếu về thiết kế

TCVN 8302-2009

3058/QĐ-BKHCN 31/12/2009

Trung tâm TKKHKT- ĐHTL

14 TCN 87:2006

26

Quy trình sơ hoạ diễn biến lòng sông

Quy trình sơ hoạ diễn biến lòng sông

TCVN 8303_2009

3058/QĐ-BKHCN 31/12/2009

Trung tâm TKKHKT- ĐHTL

14 TCN 23:2002

27

Công tác thủy văn trong hệ thống thủy nông

Công tác thuỷ văn trong hệ thống thuỷ lợi

TCVN 8304_2009

3058/QĐ-BKHCN 31/12/2009

Trung tâm TKKHKT- ĐHTL

14 TCN 49:1986
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương