Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng ở Việt Namtải về 0.82 Mb.
trang2/5
Chuyển đổi dữ liệu06.06.2018
Kích0.82 Mb.
#39422
1   2   3   4   5

 

 

Phantom 60 EC

Connel Bros Co., Ltd

 

 

Tizonon 50 EC

Công ty TNHH Thái Phong

 

 

Vibasu 50 ND, 10 H

Công ty thuốc sát trùng Việt Nam

31

Diazinon 30 % (6 %) + Fenobucarb 20 %(4 %)

Vibaba 50 ND, 10 H

Công ty thuốc sát trùng Việt Nam

32

Diazinon 5% + Isoprocarb 5%

Diamix 5/5 G

Công ty vật tư kỹ thuật nông nghiệp Cần Thơ

33

Dimethoate

Bai 58 40 EC

Bailey Trading Co.,

 

 

Bi - 58 40 EC, 50 EC

BASF Ltd

 

 

Bian 40 EC, 50 EC

Công ty dịch vụ bảo vệ thực vật An Giang

 

 

Bini 58 40 EC

Công ty thuốc trừ sâu - Bộ Quốc phòng

 

 

Bitox 40 EC, 50 EC

Công ty vật tư bảo vệ thực vật I

 

 

Canthoate 40 EC, 50 EC

Công ty vật tư kỹ thuật nông nghiệp Cần Thơ

 

 

Dibathoate 40 EC, 50 EC

Công ty TNHH nông dược Điện Bàn

 

 

Dimecide 40 EC

Kyang Hwa Chemical Co., Ltd

 

 

Dimenat 40 EC

Công ty Thuốc trừ sâu Sài Gòn

 

 

Dithoate 40 EC

Công ty TNHH Nông Phát

 

 

Fezmet 40 EC

Zuellig (T) Pte Ltd

 

 

Forgon 40 EC, 50 EC

Forward Int Ltd

 

 

Nugor 40 EC

United Phosphorus Ltd

 

 

Perfekthion 40 EC

BASF Singapore PTE Ltd

 

 

Pyxoate 44 EC

Cianno Trading Co.,Ltd

 

 

Tafgor 40 E

Rallis India Ltd

 

 

Tigithion 40 EC, 50 EC

Công ty Thuốc trừ sâu Tiền Giang

 

 

Vidithoate 40 ND

Công ty thuốc sát trùng Việt Nam

34

Dimethoate 2 % + Isoprocarb 3 %

BM - Tigi 5 H

Công ty thuốc trừ sâu Tiền Giang

35

Dimethoate 3 % + Fenobucarb 2 %

BB – Tigi 5 H

Công ty thuốc trừ sâu Tiền Giang

36

Esfenvalerate

Alphago 5 EC

Công ty thuốc trừ sâu Sài Gòn

 

 

Carto - Alpha 5 EC

Công ty vật tư kỹ thuật nông nghiệp Cần Thơ

 

 

Esfel 5 EC

Map Pacific PTE Ltd

 

 

Sumi - Alpha 5 EC

Sumitomo Chemical Co., Ltd

 

 

Sumisana 5 ND

Công ty thuốc trừ sâu Tiền Giang

 

 

Vifenalpha 5 ND

Công ty thuốc sát trùng Việt Nam

37

Etofenprox (Ethofenprox, Ethofenprop)

Trebon 10 EC

Mitsui Toatsu Chem Inc

38

Ethoprophos

Mocap 10 G

Rhône - Poulenc Agrochimie

 

 

Vimoca 20 ND

Công ty thuốc sát trùng Việt Nam

39

Flufenoxuron

Cascade * 5 EC

Cyanamid Ltd

40

Fenitrothion

Factor 50 EC

Connel Bros Co., Ltd

 

 

Forwathion 50 EC

Forward Int Ltd

 

 

Sagothion 50 EC

Công ty thuốc trừ sâu Sài Gòn

 

 

Suco 50 ND

Công ty vật tư bảo vệ thực vật II

 

 

Sumithion 50 EC, 100 EC

Sumitomo Chemical. Co., Ltd

 

 

Visumit 50 ND, 5 BR

Công ty thuốc sát trùng Việt Nam

 

 

Winner 50 EC

Map Pacific PTE Ltd

41

Fenitrothion 45 % + Fenoburcarb 30 %

Difetigi 75 EC

Công ty thuốc trừ sâu Tiền Giang

 

 

Sumibass 75 EC

Sumitomo Chemical Co., Ltd

 

 

Subatox 75 EC

Công ty vật tư bảo vệ thực vật I

42

Fenitrothion 25 % + Esfenvalerate 1.25 %

Sumicombi - Alpha 26.25 EC

Sumitomo Chemical Co., Ltd

43

Fenitrothion 25 % + Fenvalerate 5 %

Sagolex 30 EC

Công ty thuốc trừ sâu Sài Gòn

 

 

Suco - F 30 ND

Công ty vật tư bảo vệ thực vật II

 

 

Sumicombi 30 EC

Sumitomo Chemical Co., Ltd

 

 

Sumitigi 30 EC

Công ty thuốc trừ sâu Tiền Giang

 

 

Vifensu 30 ND

Công ty thuốc sát trùng Việt Nam

44

Fenitrothion 45 % + Fenpropathrin 5 %

Danitol - S 50 EC

Sumitomo Chemical Co., Ltd

45

Fenitrothion 200 g/kg + Trichlorfon 200 g/kg

Ofatox 400 EC

Công ty vật tư bảo vệ thực vật I

46

Fenobucarb (BPMC)

Bascide 50 ND

Công ty thuốc trừ sâu Sài Gòn

 

 

Bassa 50 EC

Mitsubishi Chemical Corp

 

 

Bassan 50 EC

Công ty dịch vụ bảo vệ thực vật An Giang

 

 

Bassatigi 50 ND

Công ty Thuốc trừ sâu Tiền Giang

 

 

Excel Basa 50 ND

Công ty Liên doanh Kosvida

 

 

Forcin 50 EC

Forward Int Ltd

 

 

Hopcin 50 EC

AgEvo AG

 

 

Hopkill 50 ND

Công ty vật tư kỹ thuật nông nghiệp Cần Thơ

 

 

Hoppecin 50 EC

Công ty vật tư bảo vệ thực vật II

 

 

Summit 50 EC

Map Pacific PTE Ltd

 

 

Super Kill 50 EC

Connel Bros Co., Ltd

 

 

Tapsa 50 EC

Công ty TNHH Thái Phong

 

 

Vibasa 50 ND

Công ty thuốc sát trùng Việt Nam

 

 

Vitagro 50 EC

Connel Bros Co., Ltd

47

Fenobucarb 2 % + Dimethoate 3 %

Caradan 5 H

Công ty vật tư kỹ thuật nông nghiệp Cần Thơ

 

 

Vibam 5 H

Công ty thuốc sát trùng Việt Nam

48

Fenobucarb 45 % + Phenthoate 30 %

Hopsan 75 ND

Công ty vật tư bảo vệ thực vật II

 

 

Fenthomap 75 EC

Map Pacific PTE Ltd

 

 

Knockdown 75 ND

Công ty thuốc trừ sâu Tiền Giang

49

Fenpropathrin

Alfapathrin 10 EC

Alfa Company Ltd

 

 

Danitol 10 EC

Sumitomo Chemical Co., Ltd

 

 

Vimite 10 ND

Công ty thuốc sát trùng Việt Nam

50

Fenpyroximate

Ortus 5 SC

Nihon Nohyaku Co., Ltd

51

Fenvalerate

Cantocidin 20 EC

Công ty vật tư kỹ thuật nông nghiệp Cần Thơ

 

 

Encofenva 20 EC

Encochem Int. Corp

 

 

Fantasy 20 EC

Connel Bros Co., Ltd

 

 

Fenkill 20 EC

United Phosphorus Ltd

 

 

First 20 EC

Zuellig (T) Pte Ltd

 

 

Kuang Hwa Din 20 EC

Kuang Hwa Chemical Co., Ltd

 

 

Leva 10 EC, 20 EC

Công ty vật tư bảo vệ thực vật II

 

 

Pyvalerate 20 EC

Cianno Trading Co.,Ltd

 

 

Sagomycin 10 EC, 20 EC

Công ty thuốc trừ sâu Sài Gòn

 

 

Sanvalerate 200 EC

Forward Int Ltd

 

 

Sudin 20 EC

Công ty vật tư bảo vệ thực vật I

 

 

Sumicidin 10 EC, 20 EC

Sumitomo Chemical Co., Ltd

 

 

Timycin 20 EC

Công ty TNHH Thái Phong

 

 

Vifenva 20 ND

Công ty thuốc sát trùng Việt Nam

52

Fenvalerate 3.5 % + Dimethoate 21.5 %

Fenbis 25 EC

Công ty Thuốc trừ sâu Sài Gòn

53

Fenthion

Encofen 50 EC

Encochem Int. Corp

 

 

Lebaycid 50 EC

Bayer AG

 

 

Sunthion 50 EC

Sundat PTE Ltd

54

Fipronil

Regent 5 SC, 0.2 G, 0.3 G, 800 WG

Rhône - Poulenc Agrochimie

55

Halfenprox

Sirbon 5 EC

Mitsui Toatsu Chemical., Inc

56

Hexythiazox

Nissorun 5 EC

Nippon Soda Co.,Ltd

57

Imidacloprid

Admire 050 EC

Bayer AG

 

 

Confidor 0.05 EC, 100 SL

Bayer AG

 

 

Gaucho 70 WS

Bayer AG

58

Isoprocarb

Capcin 20 EC, 25 WP

Công ty vật tư kỹ thuật nông nghiệp Cần Thơ

 

 

Mipcide 20 ND

Công ty thuốc trừ sâu Sài Gòn

 

 

Mipcin 20 EC, 25 EC, 25 WP, 50 WP

Mitsubishi Kasei Corp

 

 

Tigicarb 20 EC, 25 WP

Công ty Thuốc trừ sâu Tiền Giang

 

 

Vimipc 20 ND, 25 BTN

Công ty thuốc sát trùng Việt Nam

59

Isoprocarb 3 % + Dimethoate 2 %

B - N 5 H

Công ty vật tư kỹ thuật nông nghiệp Cần Thơ

60

Isoxathion

Karphos 2 D

Sankyo Co., Ltd

61

Lambdacyhalothrin

Karate 2.5 EC

Zeneca Agrochemical

62

Lufenuron

Match 50 EC/ND

Novartis (Vietnam) Ltd

63

Methidathion

Supracide 40 EC/ND

Novartis (Vietnam) Ltd

 

 

Suprathion 40 EC

Makhteshim Chem. Ltd

64

Methomyl

Lannate 40 SP

Du Pont de Nemours Co.,Inc

65

Naled (Bromchlophos)

Dibrom 50 EC, 96 EC

Công ty TNHH Thần Nông

 

 

Flibol 50 EC, 96 EC

Công ty vật tư kỹ thuật nông nghiệp Cần Thơ

66

Nereistoxin (Dimehypo)

Netoxin 18 DD, 90 BHN, 95 BHN

Công ty Thuốc trừ sâu Sài Gòn

 

 

Binhdan 95 WP

Jiangyin Jianglian Industry Trade Co., Ltd, China

 

 

Sadavi 95 WP

Công ty dịch vụ bảo vệ thực vật Vĩnh Phúc

 

 

Shachong Shuang 18 SL, 90 WP, 95 WP

Công ty Thương mại Hoa Việt, Quý Dương, Trung Quốc

 

 

Catodan 95 WP, 90 WP, 18 SL

Công ty vật tư kỹ thuật nông nghiệp Cần Thơ

 

 

Tiginon 90 WP, 18 DD

Công ty thuốc trừ sâu Tiền Giang

 

 

Sát trùng đơn (Sát trùng đan) 95 BTN, 90 BTN, 18 SL

Công ty thuốc trừ sâu - Bộ Quốc phòng

 

 

Vinetox 5 H

Công ty thuốc sát trùng Việt Nam

67

Omethoate 20 % + Fenvalerate 10 %

(Omethoate + Fenvalerate) 30 EC

Pesticide factory, Jiamakou Administration, Yuncheng Prefecture, Shanxi Province -China

68

Permethrin

Agroperin 10 EC

Agrorich Int. Corp

 

 

Ambush 50 EC

Zeneca Agrochemical

 

 

Fullkill 10 EC, 50 EC

Forward Int Ltd

 

 

Map-Permethrin 10 EC, 50 EC

Map Pacific PTE Ltd

 

 

Peran 10 EC, 50 EC

Công ty dịch vụ bảo vệ thực vật An Giang

 

 

Permecide 10 EC

Kuang Hwa Chemical.Co., Ltd

 

 

Pounce 10 EC, 1.5 G

FMC Asia Pacific Inc – Hồng Kông

 

 

Tigifast 10 EC

Công ty thuốc trừ sâu Tiền Giang

69

Phenthoate (Dimephenthoate)

Elsan 50 EC

Nissan Chemical. Ind Ltd

 

 

Forsan 50 EC, 60 EC

Forward Int Ltd

 

 

Nice 50 EC

Map Pacific PTE Ltd

 

 

Phenat 50 EC

Công ty thuốc trừ sâu Sài Gòn

 

 

Phetho 50 ND

Công ty vật tư bảo vệ thực vật II

 

 

Pyenthoate 50 EC

Cianno Trading Co.,Ltd

 

 

Rothoate 50 EC, 40 WP

Công ty vật tư kỹ thuật nông nghiệp Cần Thơ

 

 

Vifel 50 ND

Công ty thuốc sát trùng Việt Nam

70

Phenthoate 30 % + Fenobucarb 20 %

Viphensa 50 ND

Công ty thuốc sát trùng Việt Nam

71

Phenthoate 48 % + Etofenprox 2 %

ViCIDI - M 50 ND

Công ty thuốc sát trùng Việt Nam

72

Petroleum sprayoil

D - C - Tron Plus 98.8 EC

Caltex Vietnam

73

Phosalone

Pyxolone 35 EC

Cianno Trading Co.,Ltd

 

 

Saliphos 35 ND

Công ty thuốc trừ sâu Sài Gòn

 

 

Zolone 35 EC

Rhône - Poulenc AG

74

Phosalone 175 g/l + Cypermethrin 30 g/l

Sherzol EC

Công ty thuốc trừ sâu Sài Gòn

75

Profenofos

Selecron 500 EC/ND

Novartis (Vietnam) Ltd

76

Propargite

Comite(R) 73 EC

Uniroyal Chemical Co, ( USA)

77

Pyraclofos

Voltage 50 EC

Takeda Chemical Ind Ltd

78

Pyridaphenthion

Ofunack 40 EC

Mitsui Toatsu Chemical Inc

79

Rotenone

Fortenone 5 WP

Forward Int Ltd

 

 

(Rotenone )

 

80

Silafluofen

Silatop 20 EW, 7 EW

AgrEvo AG

81

Tebufenozide

Mimic ® 20 F

Rohm and Haas PTE Ltd

82

Tebufenozide 5 % + Buprofezin 10 %

Quada 15 WP

Nihon Nohyaku Co., Ltd

83

Tralomethrin

Scout 1.6 EC, 3.6 EC, 1.4 SC

AgEvo AG

84

Triazophos

Hostathion 20 EC, 40 EC

AgEvo AG

85

Trichlorfon
(Chlorophos )

Sunchlorfon 90 SP

Sundat PTE Ltd

86

Virus + Bacillus Thuringiensis (var.kurstaki)

V - BT

Viện Bảo vệ thực vật

 

Каталог: VBQPPL UserControls -> Publishing 22 -> pActiontkeFile.aspx?do=download&urlfile=
pActiontkeFile.aspx?do=download&urlfile= -> Căn cứ Nghị định số 73/cp ngày 01/11/1995 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
pActiontkeFile.aspx?do=download&urlfile= -> Chương 8: quy đỊnh chung về CÔng trình dân dụNG, CÔng nghiệp mục tiêu
pActiontkeFile.aspx?do=download&urlfile= -> Phụ lục 01 SỬA ĐỔi một số NỘi dung tại phụ LỤc I đà ban hành theo quyếT ĐỊnh số 39/2015/QĐ-ubnd ngàY 31/7/2015 CỦa ubnd tỉnh nghệ an
pActiontkeFile.aspx?do=download&urlfile= -> PHỤ LỤC 1 BẢng tổng hợp quy hoạch cáC ĐIỂm mỏ khoáng sản làm vlxdtt đang hoạT ĐỘng thăm dò, khai tháC
pActiontkeFile.aspx?do=download&urlfile= -> PHỤ LỤc danh mục các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn
pActiontkeFile.aspx?do=download&urlfile= -> Căn cứ Nghị định số 49/2003/NĐ- cp ngày 15 tháng 05 năm 2003 của Chính phủ qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Bộ y tế

tải về 0.82 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương