Danh mụC ĐẶt hàng tuyển chọn năM 2016 thực hiện chiến lưỢc sản xuất sạch hơn trong công nghiệP ĐẾn năM 2020tải về 38.27 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu31.07.2016
Kích38.27 Kb.
BỘ CÔNG THƯƠNG PHỤ LỤC 2

DANH MỤC ĐẶT HÀNG TUYỂN CHỌN NĂM 2016
THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC SẢN XUẤT SẠCH HƠN TRONG CÔNG NGHIỆP ĐẾN NĂM 2020


(Kèm theo Quyết định số: 1020/QĐ-BCT ngày 17 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

TT

Tên nhiệm vụ

Mục tiêu/Nội dung

Sản phẩm

Hình thức đặt hàng

Thời gian thực hiện

I

Đề án 1: Nâng cao nhận thức và năng lực áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp

1

Xây dựng và phát hành trên truyền hình Trung ương phóng sự về các điển hình thực hiện sản xuất sạch hơn

Mục tiêu: Tuyên truyền, phổ biến về các điển hình sản xuất sạch hơn các kênh truyền hình Trung ương.

Nội dung:

1. Xây dựng và phê duyệt kịch bản các phim phóng sự;

2. Thu thập, tổng hợp thông tin, ghi hình về các điển hình thực hiện sản xuất sạch hơn tại doanh nghiệp;

3.Xây dựng và phát sóng trên các kênh truyền hình Trung ương các phóng sự về điển hình thực hiện sản xuất sạch hơn tại các doanh nghiệp ;

4. In đĩa và phổ biến các phóng sự cho các đối tượng có liên quan.


1. Sản phẩm : 05 phim phóng sự về các điển hình thực hiện sản xuất sạch hơn.

2. Yêu cầu sản phẩm :

- Thời lượng phim : 20-25 phút ;

- Phát trên kênh truyền hình TW tối thiểu 04 lần/phim ;

- In đĩa : 200 bản/phim.


Tuyển chọn

2016

2

Tập huấn nâng cao kỹ năng thực hành hỗ trợ và tư vấn sản xuất sạch hơn

Mục tiêu: Nâng cao khả năng thực hành hỗ trợ, đánh giá sản xuất sạch hơn cho đối tượng là các cán bộ Sở Công thương các tỉnh/thành phố, các cán bộ ngành/Tập đoàn/Tổng công ty/Hiệp hội và các đối tượng có liên quan

Nội dung:

  1. Rà soát, hiệu chỉnh tài liệu tập huấn

  2. Chiêu sinh, tổ chức 01 khóa tập huấn về kỹ năng hỗ trợ thực hành đánh giá sản xuất sạch hơn cho cán bộ Sở Công thương các tỉnh/thành phố, các cán bộ ngành/Tập đoàn/Tổng công ty/Hiệp hội và các đối tượng có liên quan;

  3. Hướng dẫn thực hành đánh giá sản xuất sạch hơn cho học viên tại các doanh nghiệp;

  4. Đánh giá kết quả khóa tập huấn và xây dựng báo cáo tổng kết nhiệm vụ.

1. Tài liệu tập huấn được rà soát, hiệu chỉnh;

2. 01 khóa tập huấn về kỹ năng hỗ trợ, thực hành đánh giá SXSH cho 30-35 học viên, từ 5-7 ngày (bao gồm cả thực hành);

3. 15 báo cáo đánh giá nhanh SXSH;

4. Báo cáo đánh giá học viên và tổng kết.Tuyển chọn

2016

II.

Đề án 2: Xây dựng và vận hành cơ sở dữ liệu và trang thông tin điện tử về sản xuất sạch hơn trong công nghiệp

3

Xây dựng cơ sở dữ liệu về các doanh nghiệp thực hiện sản xuất sạch hơn và cập nhật thông tin về các mô hình trình diễn sản xuất sạch hơn

Mục tiêu: Hỗ trợ việc tổng hợp đánh giá kết quả thực hiện sản xuất sạch hơn trong các doanh nghiệp cả nước

Nội dung:

1. Xây dựng khung và phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp thực hiện sản xuất sạch hơn;

2. Cập nhật thí điểm thông tin, dữ liệu về các doanh nghiệp thực hiện sản xuất sạch hơn trong khuôn khổ dự án Hợp phần Sản xuất sạch hơn trong công nghiệp (CPI);

3. Đề xuất phương án mở rộng hoạt động cập nhật cơ sở dữ liệu doanh nghiệp thực hiện sản xuất sạch hơn trên cả nước;

4. Xây dựng báo cáo tổng kết nhiệm vụ.


1. Khung cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp thực hiện SXSH;

2. Phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu cho phép nhập, tìm kiếm, cập nhật thông tin dễ dàng;

3. Thông tin về hiện trạng hoạt động sản xuất và tiêu thụ tài nguyên của các doanh nghiệp thực hiện sản xuất sạch hơn trong khuôn khổ dự án CPI được cập nhật trong phần mềm quản lý;

4. Báo cáo đề xuất mở rộng cơ sở dữ liệu cho các doanh nghiệp khác trên cả nước;

5. Báo cáo tổng kết nhiệm vụ.


Tuyển chọn

2016

III.

Đề án số 3: Hỗ trợ kỹ thuật về áp dụng sản xuất sạch hơn tại các cơ sở sản xuất công nghiệp

4

Hỗ trợ đánh giá chi tiết sản xuất sạch hơn cho các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp khu vực phía Bắc

Mục tiêu: Xác định được tiềm năng, cơ hội và tính khả thi về mặt kinh tế, kỹ thuật và môi trường trong việc áp dụng các giải pháp sản xuất sạch tại doanh nghiệp

Nội dung:

1. Lựa chọn doanh nghiệp đánh giá chi tiết sản xuất sạch hơn.

2. Khảo sát, đánh giá các cơ hội/tiềm năng áp dụng các giải pháp sản xuất sạch hơn tại doanh nghiệp.

3. Đánh giá khả thi các giải pháp đầu tư thực hiện các giải pháp sản xuất sạch hơn

4. Xây dựng các báo cáo đánh giá nhanh sản xuất sạch hơn cho các doanh nghiệp và báo cáo tổng kết nhiệm vụ.


1. Báo cáo lựa chọn doanh nghiệp thực hiện đánh giá chi tiết.

2. 04 báo cáo đánh giá chi tiết sản xuất sạch hơn.

3. Báo cáo tổng kết nhiệm vụ


Tuyển chọn

2016

5

Nghiên cứu đề xuất xây dựng mô hình cụm công nghiệp thực hiện sản xuất sạch hơn và tuần hoàn tại chỗ các dòng thải vật chất và năng lượng khu vực phía Nam

Mục tiêu: Phổ biến các kỹ thuật sản xuất sạch hơn và hướng dẫn xây dựng các mô hình tuần hoàn, tái sử dụng tại chỗ các dòng thải vật chất và năng lượng trong các cụm công nghiệp.

Nội dung:  1. Khảo sát, lựa chọn cụm công nghiệp; kết quả phải đạt:

- Khảo sát ít nhất 10 cụm công nghiệp thuộc 05 tỉnh có tỉ trọng sản xuất công nghiệp cao trong GDP của tỉnh;

- Xây dựng được cơ sở khoa học nhằm lựa chọn 01 cụm công nghiệp khả thi để xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật SXSH;  1. Lựa chọn, thực hiện đánh giá chi tiết sản xuất sạch hơn cho một số doanh nghiệp trong cụm công nghiệp; kết quả phải đạt:

- Thực hiện đánh giá nhanh SXSH cho toàn bộ doanh nghiệp trong cụm công nghiệp nhằm xác định các doanh nghiệp có tiềm năng để thực hiện xây dựng mô hình;

- Xây dựng được cơ sở khoa học lựa chọn các doanh nghiệp đã đánh giá nhanh SXSH để thực hiện đánh giá chi tiết SXSH.  1. Nghiên cứu xây dựng mô hình tuần hoàn tái sử dụng chất thải để đưa vào quy trình sản xuất: nước thải, chất thải rắn, năng lượng giữa các nhà máy trong cụm công nghiệp;

  2. Tổ chức Hội thảo phổ biến nhân rộng các mô hình; kết quả phải đạt:

- Tổ chức 01 Hội thảo công bố kết quả nghiên cứu cho các doanh nghiệp tham gia;

- Phối hợp Sở Công Thương hoặc Trung Tâm Khuyến Công tổ chức hội thảo công bố kết quả nghiên cứu, nhân rộng áp dụng các mô hình.1. Báo cáo khảo sát lựa chọn cụm và lựa chọn doanh nghiệp;

2. Báo cáo đánh giá nhanh và đánh giá chi tiết SXSH cho 3-5 doanh nghiệp trong cụm công nghiệp;

3. 03 đề xuất mô hình tuần hoàn tái sử dụng tại chỗ đối với nước thải, chất thải rắn, năng lượng;

4. 1-2 bài báo đăng trên tạp chí, hội thảo quốc tế trong hoặc ngoài nước;5. Báo cáo tổng hợp

Tuyển chọn

2016Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương