Danh mục hóa chất phải xây dựng biện pháp phòng ngừA, Ứng phó SỰ CỐ HÓa chấTtải về 2.44 Mb.
trang7/17
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích2.44 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   17
V2O5
407

Photpho pentasulfua

Phosphorus pentasulfide

1314-80-3

P2S5
408

Kẽm phốtphua

Zinc phosphide

1314-84-7

Zn3P3
409

Photpho sesquisulfua

Phosphorus sesquisulfide

1314-85-8

P4S3
410

Phosphamidon

Phosphamidon

13171-21-6

C10H19ClNO5P

100

411

Chì (II) oxit

Lead(II) oxide

1317-36-8

PbO
412

Bis(2,4,6-trinitrophenyl)amin

Bis(2,4,6-trinitrophenyl)amine

131-73-7

C12H5N7O12

50000

413

Axit cresylic

Cresylic acid

1319-77-3

C7H8O
414

PentaClo

Pentachloronaphthalene

1321-64-8

C10H3Cl5
415

Amiăng (amosit)

Asbestos (amosite)

132207-32-0416

Thorin

Thorine

132-33-2

C16H13AsN2O10S2
417

Arsen trioxit

Arsenic trioxide

1327-53-3

As2O3

100

418

Tricresyl phosphat

Tricresyl phosphate

1330-78-5

C21H21O4P
419

Metylcyclohexanon

Methylcyclohexanone
2-methyl cyclohexanone
3-methyl cyclohexanone
4-methyl cyclohexanone

1331-22-2 583-60-8 591-24-2 589-92-4

C7H12O
420

Asbestos

Asbestos

1331-21-4

NaOH
421

Alpha-Metylbenzyl alcohol

Alpha-Methylbenzyl alcohol

13323-81-4

C8H10O
422

Axit phenolsulphonic

Phenolsulfonic acid

1333-39-7

C6H6O4S
423

Hydro

Hydrogen

1333-74-0

H2

5000

424

Crôm (VI) oxit

Chromium (VI) oxide

1333-82-0

CrO3
425

Natri hydrodiflorua

Sodium hydrogendifluoride

1333-83-1

NaHF2
426

Magiê peroxit

Magnesium peroxide

1335-26-8

MgO2
427

Thủy ngân oxycyanid

Mercury oxycyanide

1335-31-5

C2Hg2N2O
428

Biphenyl đã polyclo hóa (PCBs)

Polychlorinated Biphenyls (PCBs)

1336-36-3429

Metyl etyl keton peroxit (>60%)

Methyl ethyl ketone peroxide (>60%)

1338-23-4

C8H16O4

5000

430

Amon hydrodiflorua

Ammonium hydrogendifluoride

1341-49-7

NH4HF2
431

Didymium nitrat (Praseodymium (III) nitrat hexahydrat: Pr(NO3)3.6H2O)

Didymium nitrate

134191-62-1432

Chì azit

Lead azide

13424-46-9

N6Pb

50000

433

Alpha- naphtylamin

1-Naphthylamine

134-32-7

C10H9N
434

Chì sulfocromat vàng

Lead sulfochromate yellow

1344-37-2

PbCrO4
435

Thủy ngân Sulfua

Mercury sulfide

1344-48-5

HgS
436

Stronti perclorat

Strontium perchlorate

13450-97-0

Sr(ClO4)4
437

Scheele's green

Scheele's green

1345-20-6438

Axít Pyroarsenic

Pyroarsenic acid

13453-15-1

H4As2O7
439

Tali clorat

Thallium chlorate

13453-30-0

TI(CIO4)2
440

Tali nitrat trihydrat

Thallium nitrate trihydrate

13453-38-8

TI(NO3)3.3H2O
441

Niken tetracacbonyl

Nickel tetracacbonyle

13463-39-3

Ni(CO)4

1000

442

Sắt pentacacbonyl

Iron, pentacarbonyl- (Iron carbonyl (Fe(CO)5), (TB-5-11)-)

13463-40-6

Fe(CO)5

1135

443

Kẽm asenat

Zinc arsenate

13464-33-0

Zn3(AsO4)2
444

Axit Asen (III) và các muối

Arsenios (III) acid and/or salts

13464-35-2

HAsO2

100

445

Hydrazin nitrat

Hydrazine nitrate

13464-97-6

H5N3O3

50000

446

Clo silan

Chlorosilane

13465-78-6

ClH3 Si
447

Bari perclorat

Barium perchlorate

13465-95-7

Ba(ClO4)2
448

Nhôm nitrat

Aluminium nitrate

13473-90-0

Al(NO3)3
449

Bari clorat

Barium chlorate

13477-00-4

Ba(ClO3)2
450

Bari arsenic

Barium Arsenic

13477-04-8

Ba3As2O8
451

Bari hypoclorit

Barium hypochlorite

13477-10-6

Ba(ClHO)2
452

Canxi perclorat

Calcium perchlorate

13477-36-6

Ca(ClO4)2
453

Đồng (II) asenat

Tricopper diarsenate

13478-34-7

Cu3(AsO4)2
454

Axít Arsenic, muối bạc (+1) muối

Arsenic acid (H3AsO4), silver(1+) salt

13510-44-6

Ag3AsO4
455

Kẽm cromat

Zinc chromate

13530-65-9

ZnCrO4
456

Axit flo photphoric

Fluorophosphoric acid

13537-32-1

H2PO3F
457

Crom nitrat

Chromium nitrate

13548-38-4

Cr(NO3)3
458

Beri nitrat

Beryllium nitrate

13597-99-4

Be(NO3)2
459

Chì perclorat

Lead perchlorate

13637-76-8

Pb(ClO4)2
460

Deca - Các Polybrominated biphenlys (PBBs)

Decabromodiphenyl

13654-09-6

C12Br10
461

Kali đồng (I) xyanua

Cuprous Potassium Cyanide

13682-73-0

CuK(CN)2
462

Natri vanadat

Sodium vanadate

13718-26-8

NaVO3
463

Thiram

Thiram

137-26-8

C6H12N2S4
464

2-Etylbutanol

2-Ethylbutanol

137-32-6

C5H12O
465

Ziriconi nitrat

Zirconium nitrate

13746-89-9

Zr(NO3)4
466

Selen trioxit

Selenium trioxide

13768-86-0

SeO3
467

Kali metavanadat

Potassium metavanadate

13769-43-2

KVO3
468

Natri nhôm hydrit

Sodium aluminium hydride

13770-96-2

NaAlH4
469

Axit diflorophotphoric

Difluorophosphoric acid

13779-41-4

F2H O2P
470

Chì tetraflo borat

Lead tetrafluoroborate

13814-96-5

Pb(BF4)2
471

Thori nitrat

Thorium nitrate

13823-29-5

Th(NO3)4
472

Liti hypoclorua

Lithium hypochlorite

13840-33-0

LiClO
473

Brom clorua

Bromine monochloride

13863-41-7

BrCl
474

9- Phosphabicyclononan (cyclooctadin phosphin)

9-Phosphabicyclonoane

13886-99-2

C28H55P
475

P-Nitrosodimetylanilin

P-Nitrosodimethylaniline

138-89-6

: upload
upload -> Revision unit 9: undersea world a. Theory: I. Should
upload -> 1. Most doctors and nurses have to work on a once or twice a week at the hospital
upload -> TrầnTrang EnglishTheory Phonetics
upload -> BỘ khoa học và CÔng nghệ TÀi liệu hưỚng dẫN
upload -> TÀi liệu hưỚng dẫn sử DỤng dịch vụ HỘi nghị truyền hình trực tuyếN
upload -> BỘ thông tin truyềN thông thuyết minh đỀ TÀi xây dựng quy chuẩn kỹ thuật thiết bị giải mã truyền hình số MẶT ĐẤt set – top box (stb)
upload -> CHỦ TỊch nưỚC
upload -> CHỦ TỊch nưỚC
upload -> Kính gửi Qu‎ý doanh nghiệp
upload -> VIỆn chăn nuôi trịnh hồng sơn khả NĂng sản xuất và giá trị giống của dòng lợN ĐỰc vcn03 luậN Án tiến sĩ NÔng nghiệp hà NỘI 2014


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   17


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương