Danh mục hóa chất phải xây dựng biện pháp phòng ngừA, Ứng phó SỰ CỐ HÓa chấTtải về 2.44 Mb.
trang6/17
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích2.44 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
338

Fenitrothion

Fenitrothion (O,O-Dimethyl O-4-nitro-m-tolyl phosphorothioate)

122-14-5

C9H12NO5PS
339

Diphenylamin

Diphenylamine

122-39-4

C12H11N
340

Etyl orthoformat

Ethyl orthoformate

122-51-0

C7H16O3
341

Trietyl phosphit

Triethy Phosphite

122-52-1

C6H15O3P
342

1,2-Diphenylhydrazin

1,2-Diphenylhydrazine

122-66-7

C12H12N2
343

Alpha-Metylvaleraldehit

Alpha-Methylvaleraldehyde

123-15-9

C6H12O
344

Dipropyl keton

Dipropyl ketone

123-19-3

C7H14O
345

Vinyl butyrat

Vinyl butyrate

123-20-6

C6H10O2
346

Hydroquinon

Hydroquinone

123-31-9

C6H6O2
347

Propionaldehit

Propionaldehyde

123-38-6

C3H6O
348

Diaceton

Diacetone alcohol

123-42-2

6H12O2
349

Pentan-2,4-dion

Pentane-2,4-dione (Acetylacetone)

123-54-6

C5H8O2
350

Propionic anhydrit

Propionic anhydride

123-62-6

C6H10O3
351

Paraldehit

Paraldehyde

123-63-7

C6H12O3
352

Butyraldehit

Butyraldehyde

123-72-8

C4H8O
353

Butenal 2, (E)-

Crotonaldehyde, (E)-(2-Butenal, (E)-)

123-73-9

C4H6O

9080

354

Pyrolidin

Pyrrolidine

123-75-1

C4H9N
355

Butyl axetat

n-Butyl acetate

123-86-4

C6H12O2
356

1,4-Dioxan

1,4-Dioxane

123-91-1

C4H8O2
357

Diallylamin

Diallylamine

124-02-7

C6H11N
358

Hexametylendiamin

Hexamethylenediamine

124-09-4

C6H16N2
359

Ocryl aldehit (etyl hexadehyd)

Octanal

124-13-0

C8H16O
360

N-Decan

N-Decane

124-18-5

C10H22
361

Maned (công thức hóa học: C4H6MnN2S4)

Maned (carbamodithioic acid, N,N'-1,2-ethanediylbis-manganese (2+) salt (1:1))

12427-38-2

C4H6MnN2S4
362

Dimetylamin

Dimethylamine (Methanamine, N-methyl-)

124-40-3

C2H7N

4540

363

Natri Metylat

Sodium methoxide

124-41-4

CH3NaO
364

Urea hydro peroxit

Urea hydrogen peroxide

124-43-6

CH6N2O3
365

Magiê flo silicat

Magnesium fluorosilicate

12449-55-7

MgSiF6
366

Axit metyl arsonic

Methylarsonic acid

124-58-3

CH5AsO3
367

Metansulphonyl clorid

Methanesulfonyl chloride

124-63-0

CH3ClO2S
368

Axít Arsinic, dimetyl-, muối natri

Arsinic dimethyl Acid Sodium Salt

124-65-2

C2H7AsO2Na
369

Chì cromat molybdat sulphat đỏ

Lead chromate molybdate sulphate red

12656-85-8

PbCrO4, PbMoO4, PbSO4
370

Tris (2,3 dibro propyl) phosphate

Tris (2,3 dibromopropyl) phosphate

126-72-7

C9H15Br6PO4
371

Demeton-s

Demeton-s (O,O-Diethyl S-2- ethylthioethyl phosphorothioate)

126-75-0

C8H19 O3PS2
372

Metacrylonitril

Methacrylonitrile (2-Propenenitrile, 2-methyl-)

126-98-7

C4H5N

4540

373

Clo pren

Chloroprene

126-99-8

C4H5Cl
374

Tetraclo Etene

Etene, tetrachloro -

127-18-4

C2Cl4
375

Axit nitrobenzensulphonic

2-Nitrobenzenesulfonic acid
3-Nitrobenzenesulfonic acid
4-Nitrobenzenesulfonic acid

127-68-4
98-47-5
138-42-1

C6H5NO5S
376

Natri hydro 4-amino phenylarsona

Natri hydro 4-amino phenylarsona

127-85-5

C6H8AsNO3Na
377

Axit Amyl phosphat

Amyl acid phosphate

12789-46-7

C5H13O4P
378

Axit trinitrobenzoic

Trinitrobenzoic acid

129-66-8

C7H3N3O8

50000

379

Nhôm cacbon

Aluminium carbide

1299-86-1

C3Al4
380

Xylidin

Xylidine

1300-73-8

C8H11N
381

Natri aluminat

Sodium aluminate

1302-42-7

AlO2Na
382

Arsen pentoxit

Arsenic pentoxide

1303-28-2

As2O5

1000

383

Kẽm asenat

Zinc Arsenate

1303-39-5

Zn3(AsO4)2
384

Bari oxit

Barium oxide

1304-28-5

BaO
385

Bari peroxit

Barium peroxide

1304-29-6

BaO2
386

Canxi peroxit

Calcium peroxide

1305-79-9

CaO2
387

Cadimi oxit

Cadmium oxide

1306-19-0

CdO
388

Cadimi sulfua

Cadmium sulfide

1306-23-6

CdS
389

Cadimi selenua

Cadmium selenide

1306-27-4

CdSe
390

Cadimi tellurua

Cadmium telluride

1306-25-8

CdTe
391

Chì dioxit

Lead dioxide

1309-60-0

PbO2
392

Kali hydroxit

Potassium hydroxide

1310-58-3

KOH
393

Liti hydroxit

Lithium hydroxide

1310-65-2

LiOH
394

Natri hydroxit

Sodium hydroxide

1310-73-2

NaOH
395

Rubidi hydroxit

Rubidium hydroxide

1310-82-3

RbOH
396

Xyhexatin; Plictran

Xyhexatine; Plictrane

13121-70-5

C18H34OSn
397

Kali sulfua

Potassium sulfide

1312-73-8

K2S
398

Natri monoxit

Sodium oxide

1313-59-3

Na2O
399

Natri sulfua

Sodium sulfide

1313-82-2

Na2S
400

Niken nitrat

Nickel(II) nitrate

13138-45-9

Ni(NO3)2
401

Stronti peroxit

Strontium peroxide

1314-18-7

SrO2
402

Kẽm peroxit

Zinc peroxide

1314-22-3

ZnO2
403

Phopho trioxit

Phosphorus trioxide

1314-24-5

P2O5
404

Tri chì tetraoxit

Lead tetraoxide

1314-41-6

Pb3O4
405

Photpho pentoxit

Phosphorus pentoxide

1314-56-3

P2O5
406

Vanadi pentoxit

Anadium(V) oxide

1314-62-1


: upload
upload -> Revision unit 9: undersea world a. Theory: I. Should
upload -> 1. Most doctors and nurses have to work on a once or twice a week at the hospital
upload -> TrầnTrang EnglishTheory Phonetics
upload -> BỘ khoa học và CÔng nghệ TÀi liệu hưỚng dẫN
upload -> TÀi liệu hưỚng dẫn sử DỤng dịch vụ HỘi nghị truyền hình trực tuyếN
upload -> BỘ thông tin truyềN thông thuyết minh đỀ TÀi xây dựng quy chuẩn kỹ thuật thiết bị giải mã truyền hình số MẶT ĐẤt set – top box (stb)
upload -> CHỦ TỊch nưỚC
upload -> CHỦ TỊch nưỚC
upload -> Kính gửi Qu‎ý doanh nghiệp
upload -> VIỆn chăn nuôi trịnh hồng sơn khả NĂng sản xuất và giá trị giống của dòng lợN ĐỰc vcn03 luậN Án tiến sĩ NÔng nghiệp hà NỘI 2014


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương