Danh mục hóa chất phải xây dựng biện pháp phòng ngừA, Ứng phó SỰ CỐ HÓa chấT



tải về 2.44 Mb.
trang5/17
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích2.44 Mb.
#204
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

C4H13N3




270

Di-n-propyl ete

Di-n-propyl ether

111-43-3

C6H14O




271

2,2-Diclo dietyl ete

2,2'-Dichlorodiethyl ether

111-44-4

C4H8C12O




272

Thiodiglycol: Bis(2-hydroxyetyl) sulfit

Bis(2-hydroxyetyl) sulfite

111-48-8

C4H10O2S




273

Hexametylenimin

Hexamethyleneimine

111-49-9

C6H13N




274

Octan

Octane

111-65-9

C8H18




275

Adiponitril

Adiponitrile

111-69-3

C6H8N2




276

N-Heptanaldehit

N-Heptanaldehyde (Heptanal)

111-71-7

C7H14O




277

Axit Acetic trimetystannyl ester

Acetic acid,trimethylstannyl ester

1118-14-5

C5H12 O2 Sn




278

Nonan

Nonane

111-84-2

C9H20




279

Di-n-butylamin

Dibutylamine

111-92-2

C8H19N




280

Undecan

Undecane

1120-21-4

C11H24




281

Octadecyl triclo silan

Octadecyltrichorosilane

112-04-9

C18H37 Cl3 Si




282

1,3-propan sulton

1,3-propanesultone

1120-71-4

C3H6 O3 S

1

283

Trietylentetramin

Triethylenetetramine

112-24-3

C6H18N4




284

Etylphenyldiclosilan

Ethylphenyldichlorosilane

1125-27-5

C8H10 C12 Si




285

Tetraetylenpentamin

Tetraethylenepentamine

112-57-2

C8H23N5




286

N-Butylanilin

N-Butylanilin

1126-78-9

C10H15N




287

Propoxur

Propoxure (2-Isopropoxyphenyl methylcarbamate)

114-26-1

C11H15NO3




288

Propylen

Propylene (1-Propene)

115-07-1

C3H6

4540

289

Dimetyl ete

Methyl ether (Methane, oxybis-)

115-10-6

C2H6O

4540

290

2-Metyl propen

2-Methylpropene (1-Propene, 2-methyl-)

115-11-7

C4H8

4540

291

Etyl triclo silan

Ethyltrichlorosilane

115-21-9

C2H5Cl3Si




292

Octaflo cyclobutan

Octafluorocyclobutane

115-25-3

C4F8




293

Dimefox

Dimefoxe

115-26-4

C4H12FN2OP

100

294

Endosulfan (hỗn hợp đồng phân)

Endosulfane (mixed isomers)

115-29-7

C25H6O3S




295

Pensulfothion

Pensulfothion

115-90-2

C11H17O4PS2

100

296

Tris(2-clo ethyl)phosphat

Tris(2-chloroethyl)phosphate

115-96-8

C6H12Cl3O4P




297

Aldicarb

Aldicarb

116-06-3

C7H14N2O2S

100

298

Tetraflo Etylen

Tetrafluoroethylene (Ethene, tetrafluoro-)

116-14-3

C2F4

4540

299

Hexaclo aceton

Hexachloroacetone

116-16-5

C3Cl6O




300

Metyl diclo axetat

Methyl dichloroacetate

116-54-1

C3H4Cl2O2




301

Hexaclo benzen

Hexachlorobenzene

118-74-1

C6Cl6




302

Axit o-Toluic

o-Toluic acid

118-90-1

C8H8O2




303

2,4,6-trinitrotoluene

2,4,6-trinitrotoluene

118-96-7

C7H5N3O6

50000

304

Thủy ngân oleat

Mercury oleate

1191-80-6

C36H68O4Hg




305

Nitrotoluidin (mono)

Nitrotoluidine

119-32-4

C7H8N2O2




306

o-Tolidin

o-Tolidine

119-93-7

C14H16N2




307

N- Etylbenzyltoluidin

N-Ethylbenzyltoluidine

119-94-8

C16H19N




308

Amiăng (amphibol forms)

Asbestos (amphibole forms)

12001-28-4







309

Amiăng (crocidolit)

Asbestos (crocidolite)

12001-28-4







310

Amiăng (anthophyllit)

Asbestos (anthophyllite)

12001-29-5







311

Đồng acetoasenit

copper(II) acetoarsenite (C.I.Pigment Green 21)

12002-03-8

C2H3O4AsCu




312

Thủy ngân nucleat

Mercury nucleate

12002-19-6







313

Canxi silic

Calcium silicide

12013-56-8

CaSi2




314

Sắt silicon

Iron silicide

12022-95-6

FeSi




315

Liti peroxit

Lithium peroxide

12031-80-0

Li2O2




316

Photpho heptasulfua

Phosphorus heptasulfide

12037-82-0

P4S7




317

Asen (V) oxit

Arsenic Pentoxide

12044-50-7

As2O5




318

Magie phốtphua

Magnesium phosphide

12057-74-8

Mg3P2




319

Chì selenua

Lead Selenide

12069-00-0

PbSe




320

2,4-Diclo phenol

2,4-Dichlorophenol

120-83-2

C6H4Cl2O




321

Cyclopentanon

Cyclopentanone

120-93-3

C5H8O




322

2,4-Dinitrotoluen

2,4-Dinitrotoluene

121-14-2







323

Axít 4-hydroxy-3- nitrophenyl Arsonic

Arsonic-(4-hydroxy-3-nitrophenyl) Acid

121-19-7

C6H6AsNO6




324

Amoni florua

((1,1'-Biphenyl)-4-amine) Ammonium fluoride

12125-01-8

NH4F




325

Amon sulfua

Ammonium sulfide

12135-76-1

(NH4)2S




326

Kali monoxit

Potassium oxide

12136-45-7

K2O




327

Chì photphit Dibasic

Dibasic Lead Phosphite

12141-20-7

PbHPO32(PbO)




328

Trimetyl borat

Trimethyl borate

121-43-7

C3H9BO3




329

Trietylamin

Triethylamine

121-44-8

C6H15N




330

Trimetyl phosphit

Trimethyl phosphite

121-45-9

C3H9O3P




331

2,5-Norbornadien (dicycloheptadien)

2,5-Norbornadiene

121-46-0

C7H8




332

3-Nitro-4-clo benzotriflorua

3-Nitro-4-chlorobenzotrifluoride

121-50-6

C7H5ClF3N




333

n,n-Dimetyl anilin

n,n-Dimethylaniline

121-69-7

C8H11N




334

Amiăng (chrysotil)

Asbestos (chrysotile)

12172-73-5







335

1-Clo-3-nitrobenzen

1-Chloro-3-nitrobenzene

121-73-3

C6H4ClNO2




336

Xyclotrimetylen trinitramin

Cyclotrimethylene trinitramine

121-82-4

C3H6N6O6

50000

337

Clo nitroanilin

Chloronitroaniline

121-87-9

C6H5ClN2O2

Каталог: upload
upload -> -
upload -> 1. Most doctors and nurses have to work on a once or twice a week at the hospital
upload -> TrầnTrang EnglishTheory Phonetics
upload -> BỘ khoa học và CÔng nghệ TÀi liệu hưỚng dẫN
upload -> TÀi liệu hưỚng dẫn sử DỤng dịch vụ HỘi nghị truyền hình trực tuyếN
upload -> BỘ thông tin truyềN thông thuyết minh đỀ TÀi xây dựng quy chuẩn kỹ thuật thiết bị giải mã truyền hình số MẶT ĐẤt set – top box (stb)
upload -> CHỦ TỊch nưỚC
upload -> CHỦ TỊch nưỚC
upload -> Kính gửi Qu‎ý doanh nghiệp
upload -> VIỆn chăn nuôi trịnh hồng sơn khả NĂng sản xuất và giá trị giống của dòng lợN ĐỰc vcn03 luậN Án tiến sĩ NÔng nghiệp hà NỘI 2014

tải về 2.44 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17




Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương