Danh mục hóa chất phải xây dựng biện pháp phòng ngừA, Ứng phó SỰ CỐ HÓa chấTtải về 2.44 Mb.
trang5/17
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích2.44 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

C4H13N3
270

Di-n-propyl ete

Di-n-propyl ether

111-43-3

C6H14O
271

2,2-Diclo dietyl ete

2,2'-Dichlorodiethyl ether

111-44-4

C4H8C12O
272

Thiodiglycol: Bis(2-hydroxyetyl) sulfit

Bis(2-hydroxyetyl) sulfite

111-48-8

C4H10O2S
273

Hexametylenimin

Hexamethyleneimine

111-49-9

C6H13N
274

Octan

Octane

111-65-9

C8H18
275

Adiponitril

Adiponitrile

111-69-3

C6H8N2
276

N-Heptanaldehit

N-Heptanaldehyde (Heptanal)

111-71-7

C7H14O
277

Axit Acetic trimetystannyl ester

Acetic acid,trimethylstannyl ester

1118-14-5

C5H12 O2 Sn
278

Nonan

Nonane

111-84-2

C9H20
279

Di-n-butylamin

Dibutylamine

111-92-2

C8H19N
280

Undecan

Undecane

1120-21-4

C11H24
281

Octadecyl triclo silan

Octadecyltrichorosilane

112-04-9

C18H37 Cl3 Si
282

1,3-propan sulton

1,3-propanesultone

1120-71-4

C3H6 O3 S

1

283

Trietylentetramin

Triethylenetetramine

112-24-3

C6H18N4
284

Etylphenyldiclosilan

Ethylphenyldichlorosilane

1125-27-5

C8H10 C12 Si
285

Tetraetylenpentamin

Tetraethylenepentamine

112-57-2

C8H23N5
286

N-Butylanilin

N-Butylanilin

1126-78-9

C10H15N
287

Propoxur

Propoxure (2-Isopropoxyphenyl methylcarbamate)

114-26-1

C11H15NO3
288

Propylen

Propylene (1-Propene)

115-07-1

C3H6

4540

289

Dimetyl ete

Methyl ether (Methane, oxybis-)

115-10-6

C2H6O

4540

290

2-Metyl propen

2-Methylpropene (1-Propene, 2-methyl-)

115-11-7

C4H8

4540

291

Etyl triclo silan

Ethyltrichlorosilane

115-21-9

C2H5Cl3Si
292

Octaflo cyclobutan

Octafluorocyclobutane

115-25-3

C4F8
293

Dimefox

Dimefoxe

115-26-4

C4H12FN2OP

100

294

Endosulfan (hỗn hợp đồng phân)

Endosulfane (mixed isomers)

115-29-7

C25H6O3S
295

Pensulfothion

Pensulfothion

115-90-2

C11H17O4PS2

100

296

Tris(2-clo ethyl)phosphat

Tris(2-chloroethyl)phosphate

115-96-8

C6H12Cl3O4P
297

Aldicarb

Aldicarb

116-06-3

C7H14N2O2S

100

298

Tetraflo Etylen

Tetrafluoroethylene (Ethene, tetrafluoro-)

116-14-3

C2F4

4540

299

Hexaclo aceton

Hexachloroacetone

116-16-5

C3Cl6O
300

Metyl diclo axetat

Methyl dichloroacetate

116-54-1

C3H4Cl2O2
301

Hexaclo benzen

Hexachlorobenzene

118-74-1

C6Cl6
302

Axit o-Toluic

o-Toluic acid

118-90-1

C8H8O2
303

2,4,6-trinitrotoluene

2,4,6-trinitrotoluene

118-96-7

C7H5N3O6

50000

304

Thủy ngân oleat

Mercury oleate

1191-80-6

C36H68O4Hg
305

Nitrotoluidin (mono)

Nitrotoluidine

119-32-4

C7H8N2O2
306

o-Tolidin

o-Tolidine

119-93-7

C14H16N2
307

N- Etylbenzyltoluidin

N-Ethylbenzyltoluidine

119-94-8

C16H19N
308

Amiăng (amphibol forms)

Asbestos (amphibole forms)

12001-28-4309

Amiăng (crocidolit)

Asbestos (crocidolite)

12001-28-4310

Amiăng (anthophyllit)

Asbestos (anthophyllite)

12001-29-5311

Đồng acetoasenit

copper(II) acetoarsenite (C.I.Pigment Green 21)

12002-03-8

C2H3O4AsCu
312

Thủy ngân nucleat

Mercury nucleate

12002-19-6313

Canxi silic

Calcium silicide

12013-56-8

CaSi2
314

Sắt silicon

Iron silicide

12022-95-6

FeSi
315

Liti peroxit

Lithium peroxide

12031-80-0

Li2O2
316

Photpho heptasulfua

Phosphorus heptasulfide

12037-82-0

P4S7
317

Asen (V) oxit

Arsenic Pentoxide

12044-50-7

As2O5
318

Magie phốtphua

Magnesium phosphide

12057-74-8

Mg3P2
319

Chì selenua

Lead Selenide

12069-00-0

PbSe
320

2,4-Diclo phenol

2,4-Dichlorophenol

120-83-2

C6H4Cl2O
321

Cyclopentanon

Cyclopentanone

120-93-3

C5H8O
322

2,4-Dinitrotoluen

2,4-Dinitrotoluene

121-14-2323

Axít 4-hydroxy-3- nitrophenyl Arsonic

Arsonic-(4-hydroxy-3-nitrophenyl) Acid

121-19-7

C6H6AsNO6
324

Amoni florua

((1,1'-Biphenyl)-4-amine) Ammonium fluoride

12125-01-8

NH4F
325

Amon sulfua

Ammonium sulfide

12135-76-1

(NH4)2S
326

Kali monoxit

Potassium oxide

12136-45-7

K2O
327

Chì photphit Dibasic

Dibasic Lead Phosphite

12141-20-7

PbHPO32(PbO)
328

Trimetyl borat

Trimethyl borate

121-43-7

C3H9BO3
329

Trietylamin

Triethylamine

121-44-8

C6H15N
330

Trimetyl phosphit

Trimethyl phosphite

121-45-9

C3H9O3P
331

2,5-Norbornadien (dicycloheptadien)

2,5-Norbornadiene

121-46-0

C7H8
332

3-Nitro-4-clo benzotriflorua

3-Nitro-4-chlorobenzotrifluoride

121-50-6

C7H5ClF3N
333

n,n-Dimetyl anilin

n,n-Dimethylaniline

121-69-7

C8H11N
334

Amiăng (chrysotil)

Asbestos (chrysotile)

12172-73-5335

1-Clo-3-nitrobenzen

1-Chloro-3-nitrobenzene

121-73-3

C6H4ClNO2
336

Xyclotrimetylen trinitramin

Cyclotrimethylene trinitramine

121-82-4

C3H6N6O6

50000

337

Clo nitroanilin

Chloronitroaniline

121-87-9

C6H5ClN2O2

: upload
upload -> Revision unit 9: undersea world a. Theory: I. Should
upload -> 1. Most doctors and nurses have to work on a once or twice a week at the hospital
upload -> TrầnTrang EnglishTheory Phonetics
upload -> BỘ khoa học và CÔng nghệ TÀi liệu hưỚng dẫN
upload -> TÀi liệu hưỚng dẫn sử DỤng dịch vụ HỘi nghị truyền hình trực tuyếN
upload -> BỘ thông tin truyềN thông thuyết minh đỀ TÀi xây dựng quy chuẩn kỹ thuật thiết bị giải mã truyền hình số MẶT ĐẤt set – top box (stb)
upload -> CHỦ TỊch nưỚC
upload -> CHỦ TỊch nưỚC
upload -> Kính gửi Qu‎ý doanh nghiệp
upload -> VIỆn chăn nuôi trịnh hồng sơn khả NĂng sản xuất và giá trị giống của dòng lợN ĐỰc vcn03 luậN Án tiến sĩ NÔng nghiệp hà NỘI 2014


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương