Danh mục hóa chất phải xây dựng biện pháp phòng ngừA, Ứng phó SỰ CỐ HÓa chấTtải về 2.44 Mb.
trang4/17
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích2.44 Mb.
#204
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
108-86-1

C6H5Br
201

Metylcyclohexan

Methylcyclohexane

108-87-2

C7H14
202

Toluen

Toluene

108-88-3

C7H8
203

4-Metyl pyritin

4-Methylpyridine

108-89-4

C6H7N
204

Clo benzen

Chlorobenzene

108-90-7

C6H5Cl
205

Cyclohexanamine

Cyclohexylamine (Cyclohexanamine)

108-91-8

C6H13N

6810

206

Cyclohexanon

Cyclohexanone

108-91-1

C6H10O
207

Phenol

Phenol

108-95-2

C6H6O
208

Phenyl mercaptan

Phenyl mercaptan (Thiophenol)

108-98-5

C6H6S
209

Vinyl etyl ete

Vinyl ethyl ether

109-92-2

C4H8O

Trùng 231

210

2-Clo pyridin

2-Chloropyridine

109-09-1

C5H4ClN
211

Tert-butyl peroxy isobutyrat (>80%)

Tert-butyl peroxy isobutyrate (>80%)

109-13-7

C8H16O3

5000

212

1-guanyl-4-nitrosaminoguanyl-1-tetrazen

1-guanyl-4-nitrosaminoguanyl-1-tetrazene

109-27-3

C2H8N10O

10000

213

Vinyl isobutyl ete

Vinyl isobutyl ether

109-53-5

C6H12O
214

Dietylaminopropylamin

Diethylaminopropylamine

109-55-7

C5H14N2
215

N-Propyl axetat

Propyl acetate

109-60-4

C5H10O2
216

Propyl clo format

Propyl chloroformate (Carbonochloridic acid, propylester)

109-61-5

C4H7ClO2

6810

217

Bo triflo dietyl etherat

Boron trifluoride diethyl etherate

109-63-7

C4H10BF3O
218

Brom butan

1-Bromobutane

109-65-9

C4H9Br
219

Pentan

Pentane

109-66-0

C5H12

4540

220

Penten 1

1-Pentene

109-67-1

C5H10

4540

221

1-Brom-3-clo propan

1-Chloro-3-bromopropane

109-70-6

C3H6BrCl
222

n-Butylamin

n-Butylamine

109-73-9

C4H11N
223

Butyronitril

Butyronitrile

109-74-0

C4H7N
224

Malononitril

Malononitrile

109-77-3

C3H2N2
225

Butyl mercaptan

Butyl mercaptan (Butanethiol)

109-79-5

C4H10S
226

2-Methoxyetanol

2-Methoxyethanol

109-86-4

C3H8O2
227

Metylal

Dimethoxymethane

109-87-5

C3H8O2
228

Dietylamin

Diethylamine

109-89-7

C4H11N
229

Vinyl etyl ete

Vinyl ethyl ether (Ethene, ethoxy-)

109-92-2

C4H8O

4540

230

Divinyl etyl ete

Vinyl ether

109-93-3

C4H6O
231

Etyl format

Ethyl formate

109-94-4

C3H6O2
232

Etyl nitrite

Ethyl nitrite (Nitrous acid, ethyl ester)

109-95-5

C2H5NO2

4540

233

Tetrahydrofuran

Tetrahydrofuran

109-99-9

C4H8O
234

Furan

Furan

110-00-9

C4H4O

2270

235

Tetrahydrothiophen (thiolan)

Tetrahydrothiophene

110-01-0

C4H8S
236

Thiophen

Thiophene

110-02-1

C4H4S
237

1,2-Di-(dimetylamino) etan

1,2-Di-(dimethylamino)ethane

110-18-9

C6H16N2
238

Isobutyl axetat

Isobutyl acetate

110-19-0

C6H12O2
239

N-Amyl metyl keton

2-Heptanone

110-43-0

C7H14O
240

Amyl nitrit

Amyl nitrite

110-46-3

C5H11NO2
241

2-Methoxyethyl acetat

2-Methoxyethyl acetate

110-49-6

C5H10O3
242

Hexan

Hexane

110-54-3

C6H14
243

N-amylamin

Pentylamine

110-58-7

C5H13N
244

Valeraldehit

Pentanaldehyde (Valeraldehyde, Pentanal)

110-62-3

C5H10O
245

1,4-Butynediol

1,4-Butynediol

110-65-6

C4H6O2
246

Amyl mercaptan

Amyl mercaptan

110-66-7

C5H12S
247

N-Metylbutylamin

N-Methylbutylamine

110-68-9

C5H13N
248

Butyraldoxim

Butyraldoxime

110-69-0

C4H9NO
249

Stibi kali tartrat

Antimony potassium tartrate

11071-15-1

K2Sb2C8H8O12
250

Etylen glycol dietyl ete

Ethylene glycol dimethyl ether

110-71-4

C4H10O2
251

Propyl format

Propyl formate

110-74-7

C4H8O2
252

N-Propyl isocyanat

N-Propyl isocyanate

110-78-1

C4H7NO
253

2-Ethoxyetanol

2-Ethoxyethanol (Ethylene glycol monoethyl ether)

110-80-5

C4H10O2
254

Cyclohexan

Cyclohexane

110-82-7

C6H12
255

Cyclohexen

Cyclohexene

110-83-8

C6H10
256

Piperazin

Piperazine

110-85-0

C4H10N2
257

Pyridin

Pyridine

110-86-1

C5H5N
258

2,3-Dihydropyran

Dihydropyran

110-87-2

C5H8O
259

Piperidin

Piperidine

110-89-4

C5H11N

6810

260

Morpholin

Morpholine

110-91-8

C4H9NO
261

Diisobutylamin

Diisobutylamine

110-96-3

C8H19N
262

Polychlorinated Biphenyls

Polychlorinatede Biphenyls

11097-69-1

C12H10-xClx
263

Nitơ oxit

Nitrogen oxide

11104-93-1

NO

50000

264

Hỗn hống natri - thủy ngân

Sodium-mercury amalgam

11110-52-4265

2-Ethoxyethyl acetat

2-Ethoxyethyl acetate

111-15-9

C6H12O3
266

Hexanol

Hexanol (Hexan-1-ol)

111-27-3

C6H14O
267

Butyl vinyl ete

N-Butyl vinyl ether
Tert-Butyl vinyl ether

111-34-2 926-02-3

C6H12O
268

N-Butyl isocyanat

N-Butyl isocyanate

111-36-4

C5H9NO
269

Dietylentriamin

Diethylenetriamine

111-40-0

Каталог: upload
upload -> -
upload -> 1. Most doctors and nurses have to work on a once or twice a week at the hospital
upload -> TrầnTrang EnglishTheory Phonetics
upload -> BỘ khoa học và CÔng nghệ TÀi liệu hưỚng dẫN
upload -> TÀi liệu hưỚng dẫn sử DỤng dịch vụ HỘi nghị truyền hình trực tuyếN
upload -> BỘ thông tin truyềN thông thuyết minh đỀ TÀi xây dựng quy chuẩn kỹ thuật thiết bị giải mã truyền hình số MẶT ĐẤt set – top box (stb)
upload -> CHỦ TỊch nưỚC
upload -> CHỦ TỊch nưỚC
upload -> Kính gửi Qu‎ý doanh nghiệp
upload -> VIỆn chăn nuôi trịnh hồng sơn khả NĂng sản xuất và giá trị giống của dòng lợN ĐỰc vcn03 luậN Án tiến sĩ NÔng nghiệp hà NỘI 2014

tải về 2.44 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương