Danh mục hóa chất phải xây dựng biện pháp phòng ngừA, Ứng phó SỰ CỐ HÓa chấTtải về 2.44 Mb.
trang4/17
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích2.44 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
108-86-1

C6H5Br
201

Metylcyclohexan

Methylcyclohexane

108-87-2

C7H14
202

Toluen

Toluene

108-88-3

C7H8
203

4-Metyl pyritin

4-Methylpyridine

108-89-4

C6H7N
204

Clo benzen

Chlorobenzene

108-90-7

C6H5Cl
205

Cyclohexanamine

Cyclohexylamine (Cyclohexanamine)

108-91-8

C6H13N

6810

206

Cyclohexanon

Cyclohexanone

108-91-1

C6H10O
207

Phenol

Phenol

108-95-2

C6H6O
208

Phenyl mercaptan

Phenyl mercaptan (Thiophenol)

108-98-5

C6H6S
209

Vinyl etyl ete

Vinyl ethyl ether

109-92-2

C4H8O

Trùng 231

210

2-Clo pyridin

2-Chloropyridine

109-09-1

C5H4ClN
211

Tert-butyl peroxy isobutyrat (>80%)

Tert-butyl peroxy isobutyrate (>80%)

109-13-7

C8H16O3

5000

212

1-guanyl-4-nitrosaminoguanyl-1-tetrazen

1-guanyl-4-nitrosaminoguanyl-1-tetrazene

109-27-3

C2H8N10O

10000

213

Vinyl isobutyl ete

Vinyl isobutyl ether

109-53-5

C6H12O
214

Dietylaminopropylamin

Diethylaminopropylamine

109-55-7

C5H14N2
215

N-Propyl axetat

Propyl acetate

109-60-4

C5H10O2
216

Propyl clo format

Propyl chloroformate (Carbonochloridic acid, propylester)

109-61-5

C4H7ClO2

6810

217

Bo triflo dietyl etherat

Boron trifluoride diethyl etherate

109-63-7

C4H10BF3O
218

Brom butan

1-Bromobutane

109-65-9

C4H9Br
219

Pentan

Pentane

109-66-0

C5H12

4540

220

Penten 1

1-Pentene

109-67-1

C5H10

4540

221

1-Brom-3-clo propan

1-Chloro-3-bromopropane

109-70-6

C3H6BrCl
222

n-Butylamin

n-Butylamine

109-73-9

C4H11N
223

Butyronitril

Butyronitrile

109-74-0

C4H7N
224

Malononitril

Malononitrile

109-77-3

C3H2N2
225

Butyl mercaptan

Butyl mercaptan (Butanethiol)

109-79-5

C4H10S
226

2-Methoxyetanol

2-Methoxyethanol

109-86-4

C3H8O2
227

Metylal

Dimethoxymethane

109-87-5

C3H8O2
228

Dietylamin

Diethylamine

109-89-7

C4H11N
229

Vinyl etyl ete

Vinyl ethyl ether (Ethene, ethoxy-)

109-92-2

C4H8O

4540

230

Divinyl etyl ete

Vinyl ether

109-93-3

C4H6O
231

Etyl format

Ethyl formate

109-94-4

C3H6O2
232

Etyl nitrite

Ethyl nitrite (Nitrous acid, ethyl ester)

109-95-5

C2H5NO2

4540

233

Tetrahydrofuran

Tetrahydrofuran

109-99-9

C4H8O
234

Furan

Furan

110-00-9

C4H4O

2270

235

Tetrahydrothiophen (thiolan)

Tetrahydrothiophene

110-01-0

C4H8S
236

Thiophen

Thiophene

110-02-1

C4H4S
237

1,2-Di-(dimetylamino) etan

1,2-Di-(dimethylamino)ethane

110-18-9

C6H16N2
238

Isobutyl axetat

Isobutyl acetate

110-19-0

C6H12O2
239

N-Amyl metyl keton

2-Heptanone

110-43-0

C7H14O
240

Amyl nitrit

Amyl nitrite

110-46-3

C5H11NO2
241

2-Methoxyethyl acetat

2-Methoxyethyl acetate

110-49-6

C5H10O3
242

Hexan

Hexane

110-54-3

C6H14
243

N-amylamin

Pentylamine

110-58-7

C5H13N
244

Valeraldehit

Pentanaldehyde (Valeraldehyde, Pentanal)

110-62-3

C5H10O
245

1,4-Butynediol

1,4-Butynediol

110-65-6

C4H6O2
246

Amyl mercaptan

Amyl mercaptan

110-66-7

C5H12S
247

N-Metylbutylamin

N-Methylbutylamine

110-68-9

C5H13N
248

Butyraldoxim

Butyraldoxime

110-69-0

C4H9NO
249

Stibi kali tartrat

Antimony potassium tartrate

11071-15-1

K2Sb2C8H8O12
250

Etylen glycol dietyl ete

Ethylene glycol dimethyl ether

110-71-4

C4H10O2
251

Propyl format

Propyl formate

110-74-7

C4H8O2
252

N-Propyl isocyanat

N-Propyl isocyanate

110-78-1

C4H7NO
253

2-Ethoxyetanol

2-Ethoxyethanol (Ethylene glycol monoethyl ether)

110-80-5

C4H10O2
254

Cyclohexan

Cyclohexane

110-82-7

C6H12
255

Cyclohexen

Cyclohexene

110-83-8

C6H10
256

Piperazin

Piperazine

110-85-0

C4H10N2
257

Pyridin

Pyridine

110-86-1

C5H5N
258

2,3-Dihydropyran

Dihydropyran

110-87-2

C5H8O
259

Piperidin

Piperidine

110-89-4

C5H11N

6810

260

Morpholin

Morpholine

110-91-8

C4H9NO
261

Diisobutylamin

Diisobutylamine

110-96-3

C8H19N
262

Polychlorinated Biphenyls

Polychlorinatede Biphenyls

11097-69-1

C12H10-xClx
263

Nitơ oxit

Nitrogen oxide

11104-93-1

NO

50000

264

Hỗn hống natri - thủy ngân

Sodium-mercury amalgam

11110-52-4265

2-Ethoxyethyl acetat

2-Ethoxyethyl acetate

111-15-9

C6H12O3
266

Hexanol

Hexanol (Hexan-1-ol)

111-27-3

C6H14O
267

Butyl vinyl ete

N-Butyl vinyl ether
Tert-Butyl vinyl ether

111-34-2 926-02-3

C6H12O
268

N-Butyl isocyanat

N-Butyl isocyanate

111-36-4

C5H9NO
269

Dietylentriamin

Diethylenetriamine

111-40-0

: upload
upload -> Revision unit 9: undersea world a. Theory: I. Should
upload -> 1. Most doctors and nurses have to work on a once or twice a week at the hospital
upload -> TrầnTrang EnglishTheory Phonetics
upload -> BỘ khoa học và CÔng nghệ TÀi liệu hưỚng dẫN
upload -> TÀi liệu hưỚng dẫn sử DỤng dịch vụ HỘi nghị truyền hình trực tuyếN
upload -> BỘ thông tin truyềN thông thuyết minh đỀ TÀi xây dựng quy chuẩn kỹ thuật thiết bị giải mã truyền hình số MẶT ĐẤt set – top box (stb)
upload -> CHỦ TỊch nưỚC
upload -> CHỦ TỊch nưỚC
upload -> Kính gửi Qu‎ý doanh nghiệp
upload -> VIỆn chăn nuôi trịnh hồng sơn khả NĂng sản xuất và giá trị giống của dòng lợN ĐỰc vcn03 luậN Án tiến sĩ NÔng nghiệp hà NỘI 2014


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương