Danh mục hóa chất phải xây dựng biện pháp phòng ngừA, Ứng phó SỰ CỐ HÓa chấTtải về 2.44 Mb.
trang3/17
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích2.44 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

106-63-8

C7H12O2
133

1,2-Butylen oxit

1,2-Butylene oxide

106-88-7

C4H8O
134

Epiclo hydrin

Epichlorohydrine (Oxirane, (chloromethyl)-)

106-89-8

C3H5ClO

9080

135

Allyl glycidyl ete

Allyl glycidyl ether

106-92-3

C6H10O2
136

1,2-dibromoetan

1,2-dibromoethane (ethylene dibromide)

106-93-4

C2H4Br2

50000

137

Brom propan

1-Propyl bromide
2-Bromopropane

106-94-5
75-26-3

C3H7Br
138

Allyl bromua

Allyl bromide

106-95-6

C3H5Br
139

3-Bromopropyn (propargyl bromua)

3-Bromopropyne (Propargyl bromide)

106-96-7

C3H3Br
140

Butan

Butane

106-97-8

C4H10

4540

141

Buten 1

1-Butene

106-98-9

C4H8

4540

142

1,3-Butadien

1,3-Butadiene

106-99-0

C4H6

4540

143

Etyl axetylen

Ethyl acetylene (1-Butyne)

107-00-6

C4H6

4540

144

Buten 2

2-Butene

107-01-7

C4H8

4540

145

Acrolein

Acroleine (2-Propenal)

107-02-8

C3H4O

2270

146

Propanethiol (propyl mercaptan)

Propanethiol

79869-58-2

C3H8S
147

Anlyl clorua

Allyl chloride

107-05-1

C3H5Cl
148

1,2-Dicloruaetan

1,2-Dichloroethane

107-06-2

C2H4Cl2
149

Clo etanol

Chloroethanol

107-07-3

C2H5ClO
150

Propylamin

Propylamine

107-10-8

C3H9N
151

Allylamin

Allylamine (2-Propen-1-amine)

107-11-9

C3H7N

4540

152

Propionitril

Propionitrile (Propanenitrile)

107-12-0

C3HN

4540

153

Acrylonitril

Acrylonitrile

107-13-1

C3HN

20000

154

Clo acetonitril

Chloroacetonitrile

107-14-2

C2H2ClN
155

Etylenediamine

Ethylenediamine (1,2-Ethanediamine)

107-15-3

C2H8N2

9080

156

Hydroxyaxetonitril

Hydroxyacetonitrile (glycolonitrile)

107-16-4

C2H3NO

100

157

Rượu Allyl

Allyl alcohol (2-Propen-l-ol)

107-18-6

C3H6O

6810

158

Rượu propargyl

Propargyl alcohol

107-19-7

C3H4O
159

Clo acetandehit

2-Chlorocethanal

107-20-0

C2H5ClO
160

Vinyl metyl ete

Vinyl methyl ether (Ethene, methoxy-)

107-25-5

C3H6O

4540

161

Acetaldehit oxim

Acetaldehyde oxime

107-29-9

CH3CH=NOH
162

Clo metyl metyl ete

Chloromethyl methyl ether

107-30-2

C2H5ClO

1

163

Metyl format

Methyl formate (Formic acid, methyl ester)

107-31-3

C2H4O2

4540

164

Axít Propylarsonic

Propylarsonic Acid

107-34-6

C3H9AsO3
165

Allyltriclo silan

Allyl trichlorosilane

107-37-9

C3H5 Cl3Si
166

Diisobutyllen

Diisobutylene

107-39-1

C8H16
167

Tepp-tetraetyl pyroxyaxetat

T.E.P.P.(Tetraethyl pyrophosphate)

107-49-3

C8H20O7P2

100

168

Tert-butyl peroxyaxetat (>70%)

Tert-butyl peroxyacetate (>70%)

107-71-1

C6H12O3

5000

169

Amyltriclo silan

Amyltrichlorosilane

107-72-2

C5H11Cl3Si
170

2-Bromopentan

2-Bromopentane

107-81-3

C5H11Br
171

1-Bromo-3- metylbutan

1-Bromo-3- methylbutane

107-82-4

C5H11Br
172

Metyl propyl keton

2-Pentanone

107-87-9

C5H10O
173

Aldol

3-Hydroxybutanal

107-89-1

C4H8O2
174

Axit butyric

Butyric acid

107-92-6

C4H8O2
175

Axit crotonic

Crotonic acid

107-93-7

C4H6O2
176

1-Metoxy-2-propanol

1-Methoxy-2-propanol

107-98-2

C4H10O2
177

N,N-Dimetylaminoetanol và các muối proton hóa chất tương ứng

N,N-Dimetylaminoethanol

108-01-0

C4H11NO
178

Nitropropan

1-nitropropane,
2-Nitropropane

108-03-2
79-46-9

C3H7NO2
179

Vinyl acetat

Vinyl acetate (ethenyl ester)

108-05-4

C4H6O2

6810

180

1,3-Dimetylbutylamin

1,3-Dimethylbutylamine

108-09-8

C6H15N
181

Metyl isobutyl keton

Methyl isobutyl ketone

108-10-1

C6H12O
182

Metyl isobutyl carbinol

Methyl isobutyl carbinol

108-11-2

C6H14O
183

Diisopropylamin

Diisopropylamine

108-18-9

C6H15N
184

Diisopropyl ete

Diisopropyl ether

108-20-3

C6H14O
185

Isopropyl axetat

Isopropyl acetate

108-21-4

C5H10O2
186

Isopropenyl axetat

Isopropenyl acetate

108-22-5

C5H8O2
187

1-metyletyl este

Isopropyl chloroformate (Carbonochloridic acid, 1-methylethyl ester)

108-23-6

C4H7ClO2

6810

188

Acetic anhydrit

Acetic anhydride

108-24-7

C4H6O3
189

Maleic anhydrit

Maleic anhydride

108-31-6

C4H2O3
190

Pyrazoxon

Pyrazoxon

108-34-9

C8H15N2O4P

100

191

Clo anilin

2-Chloroaniline
3-Chloroaniline
4-Chloroaniline

95-51-2
108-42-9 106-47-8

C6H6ClN
192

meta-Toluidin

meta-Toluidine

108-44-1

C7H9N
193

Resorcinol

Resorcinol

108-46-3

C6H6O2
194

Metaldehit

Metaldehyde

108-62-3

C8H16O4
195

1,3,5- Trimetylbenzen

1,3,5-Trimetylbenzene

108-67-8

C9H12
196

Dimetyl-n-propylamin

Dimethyl-N-propylamine

108-68-9

C5H13N
197

Xyanuric clorua

Cyanuric chloride

108-77-0

C3N3Cl3
198

Diisobutyl keton

Diisobutyl ketone

108-83-8

C9H17O
199

Metylamyl axetat

Methylamyl acetate

108-84-9

C8H16O2
200

Bromuabenzen

Bromobenzene


: upload
upload -> Revision unit 9: undersea world a. Theory: I. Should
upload -> 1. Most doctors and nurses have to work on a once or twice a week at the hospital
upload -> TrầnTrang EnglishTheory Phonetics
upload -> BỘ khoa học và CÔng nghệ TÀi liệu hưỚng dẫN
upload -> TÀi liệu hưỚng dẫn sử DỤng dịch vụ HỘi nghị truyền hình trực tuyếN
upload -> BỘ thông tin truyềN thông thuyết minh đỀ TÀi xây dựng quy chuẩn kỹ thuật thiết bị giải mã truyền hình số MẶT ĐẤt set – top box (stb)
upload -> CHỦ TỊch nưỚC
upload -> CHỦ TỊch nưỚC
upload -> Kính gửi Qu‎ý doanh nghiệp
upload -> VIỆn chăn nuôi trịnh hồng sơn khả NĂng sản xuất và giá trị giống của dòng lợN ĐỰc vcn03 luậN Án tiến sĩ NÔng nghiệp hà NỘI 2014


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương