Danh mục hóa chất phải xây dựng biện pháp phòng ngừA, Ứng phó SỰ CỐ HÓa chấTtải về 2.44 Mb.
trang3/17
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích2.44 Mb.
#204
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

106-63-8

C7H12O2
133

1,2-Butylen oxit

1,2-Butylene oxide

106-88-7

C4H8O
134

Epiclo hydrin

Epichlorohydrine (Oxirane, (chloromethyl)-)

106-89-8

C3H5ClO

9080

135

Allyl glycidyl ete

Allyl glycidyl ether

106-92-3

C6H10O2
136

1,2-dibromoetan

1,2-dibromoethane (ethylene dibromide)

106-93-4

C2H4Br2

50000

137

Brom propan

1-Propyl bromide
2-Bromopropane

106-94-5
75-26-3

C3H7Br
138

Allyl bromua

Allyl bromide

106-95-6

C3H5Br
139

3-Bromopropyn (propargyl bromua)

3-Bromopropyne (Propargyl bromide)

106-96-7

C3H3Br
140

Butan

Butane

106-97-8

C4H10

4540

141

Buten 1

1-Butene

106-98-9

C4H8

4540

142

1,3-Butadien

1,3-Butadiene

106-99-0

C4H6

4540

143

Etyl axetylen

Ethyl acetylene (1-Butyne)

107-00-6

C4H6

4540

144

Buten 2

2-Butene

107-01-7

C4H8

4540

145

Acrolein

Acroleine (2-Propenal)

107-02-8

C3H4O

2270

146

Propanethiol (propyl mercaptan)

Propanethiol

79869-58-2

C3H8S
147

Anlyl clorua

Allyl chloride

107-05-1

C3H5Cl
148

1,2-Dicloruaetan

1,2-Dichloroethane

107-06-2

C2H4Cl2
149

Clo etanol

Chloroethanol

107-07-3

C2H5ClO
150

Propylamin

Propylamine

107-10-8

C3H9N
151

Allylamin

Allylamine (2-Propen-1-amine)

107-11-9

C3H7N

4540

152

Propionitril

Propionitrile (Propanenitrile)

107-12-0

C3HN

4540

153

Acrylonitril

Acrylonitrile

107-13-1

C3HN

20000

154

Clo acetonitril

Chloroacetonitrile

107-14-2

C2H2ClN
155

Etylenediamine

Ethylenediamine (1,2-Ethanediamine)

107-15-3

C2H8N2

9080

156

Hydroxyaxetonitril

Hydroxyacetonitrile (glycolonitrile)

107-16-4

C2H3NO

100

157

Rượu Allyl

Allyl alcohol (2-Propen-l-ol)

107-18-6

C3H6O

6810

158

Rượu propargyl

Propargyl alcohol

107-19-7

C3H4O
159

Clo acetandehit

2-Chlorocethanal

107-20-0

C2H5ClO
160

Vinyl metyl ete

Vinyl methyl ether (Ethene, methoxy-)

107-25-5

C3H6O

4540

161

Acetaldehit oxim

Acetaldehyde oxime

107-29-9

CH3CH=NOH
162

Clo metyl metyl ete

Chloromethyl methyl ether

107-30-2

C2H5ClO

1

163

Metyl format

Methyl formate (Formic acid, methyl ester)

107-31-3

C2H4O2

4540

164

Axít Propylarsonic

Propylarsonic Acid

107-34-6

C3H9AsO3
165

Allyltriclo silan

Allyl trichlorosilane

107-37-9

C3H5 Cl3Si
166

Diisobutyllen

Diisobutylene

107-39-1

C8H16
167

Tepp-tetraetyl pyroxyaxetat

T.E.P.P.(Tetraethyl pyrophosphate)

107-49-3

C8H20O7P2

100

168

Tert-butyl peroxyaxetat (>70%)

Tert-butyl peroxyacetate (>70%)

107-71-1

C6H12O3

5000

169

Amyltriclo silan

Amyltrichlorosilane

107-72-2

C5H11Cl3Si
170

2-Bromopentan

2-Bromopentane

107-81-3

C5H11Br
171

1-Bromo-3- metylbutan

1-Bromo-3- methylbutane

107-82-4

C5H11Br
172

Metyl propyl keton

2-Pentanone

107-87-9

C5H10O
173

Aldol

3-Hydroxybutanal

107-89-1

C4H8O2
174

Axit butyric

Butyric acid

107-92-6

C4H8O2
175

Axit crotonic

Crotonic acid

107-93-7

C4H6O2
176

1-Metoxy-2-propanol

1-Methoxy-2-propanol

107-98-2

C4H10O2
177

N,N-Dimetylaminoetanol và các muối proton hóa chất tương ứng

N,N-Dimetylaminoethanol

108-01-0

C4H11NO
178

Nitropropan

1-nitropropane,
2-Nitropropane

108-03-2
79-46-9

C3H7NO2
179

Vinyl acetat

Vinyl acetate (ethenyl ester)

108-05-4

C4H6O2

6810

180

1,3-Dimetylbutylamin

1,3-Dimethylbutylamine

108-09-8

C6H15N
181

Metyl isobutyl keton

Methyl isobutyl ketone

108-10-1

C6H12O
182

Metyl isobutyl carbinol

Methyl isobutyl carbinol

108-11-2

C6H14O
183

Diisopropylamin

Diisopropylamine

108-18-9

C6H15N
184

Diisopropyl ete

Diisopropyl ether

108-20-3

C6H14O
185

Isopropyl axetat

Isopropyl acetate

108-21-4

C5H10O2
186

Isopropenyl axetat

Isopropenyl acetate

108-22-5

C5H8O2
187

1-metyletyl este

Isopropyl chloroformate (Carbonochloridic acid, 1-methylethyl ester)

108-23-6

C4H7ClO2

6810

188

Acetic anhydrit

Acetic anhydride

108-24-7

C4H6O3
189

Maleic anhydrit

Maleic anhydride

108-31-6

C4H2O3
190

Pyrazoxon

Pyrazoxon

108-34-9

C8H15N2O4P

100

191

Clo anilin

2-Chloroaniline
3-Chloroaniline
4-Chloroaniline

95-51-2
108-42-9 106-47-8

C6H6ClN
192

meta-Toluidin

meta-Toluidine

108-44-1

C7H9N
193

Resorcinol

Resorcinol

108-46-3

C6H6O2
194

Metaldehit

Metaldehyde

108-62-3

C8H16O4
195

1,3,5- Trimetylbenzen

1,3,5-Trimetylbenzene

108-67-8

C9H12
196

Dimetyl-n-propylamin

Dimethyl-N-propylamine

108-68-9

C5H13N
197

Xyanuric clorua

Cyanuric chloride

108-77-0

C3N3Cl3
198

Diisobutyl keton

Diisobutyl ketone

108-83-8

C9H17O
199

Metylamyl axetat

Methylamyl acetate

108-84-9

C8H16O2
200

Bromuabenzen

Bromobenzene


Каталог: upload
upload -> -
upload -> 1. Most doctors and nurses have to work on a once or twice a week at the hospital
upload -> TrầnTrang EnglishTheory Phonetics
upload -> BỘ khoa học và CÔng nghệ TÀi liệu hưỚng dẫN
upload -> TÀi liệu hưỚng dẫn sử DỤng dịch vụ HỘi nghị truyền hình trực tuyếN
upload -> BỘ thông tin truyềN thông thuyết minh đỀ TÀi xây dựng quy chuẩn kỹ thuật thiết bị giải mã truyền hình số MẶT ĐẤt set – top box (stb)
upload -> CHỦ TỊch nưỚC
upload -> CHỦ TỊch nưỚC
upload -> Kính gửi Qu‎ý doanh nghiệp
upload -> VIỆn chăn nuôi trịnh hồng sơn khả NĂng sản xuất và giá trị giống của dòng lợN ĐỰc vcn03 luậN Án tiến sĩ NÔng nghiệp hà NỘI 2014

tải về 2.44 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương