Danh mục hóa chất phải xây dựng biện pháp phòng ngừA, Ứng phó SỰ CỐ HÓa chấTtải về 2.44 Mb.
trang2/17
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích2.44 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

64

Chì nitrat

Lead(II) nitrate

10099-74-8

Pb(NO3)2
65

Axít silixic, muối chì

Silicic acid, Lead

10099-76-0

PbSi4O9
66

Natri pemanganat

Sodium permanganate

10101-50-

NaMnO4
67

Natri selenit

Sodium selenite

10102-18-8

Na2SeO3

100

68

Nitơ monoxit

Nitric oxide (Nitrogen oxide)

10102-43-9

NO

4540

69

Nitơ dioxit

Nitrogen dioxide

10102-44-0

NO2
70

Tali nitrat

Thallium nitrate

10102-45-1

TINO3
71

Sắt III asenat

Ferric arsenate

10102-49-5

FeAsO4
72

Sắt II asenat

Ferrous arsenate

10102-50-8

Fe3(AsO4)2
73

Axít Metaassenic

Metaarssenic Acid

10102-53-1

HAsO3
74

Magie asenat

Magnesium arsenate

10103-50-1

Mg3(AsO4)2
75

Natri dihydro asenat

Sodium dihydrogen arsenate

10103-60-3

NaH2AsO4
76

Muối đồng (I) asenat

Copper dihydrogen arsenate

10103-61-4

Cu(H2AsO4)
77

Cadimi clorua

Cadmium chloride

10108-64-2

CdCl2
78

4,4- Metylen bis (2-cloanilin) và/hoặc muối của nó ở dạng bột

4,4’- Methylenebis (2-chloroaniline) and/or salts, in powder form

101-14-4

C13H12Cl2N2

10

79

Canxi pemanganat

Calcium permanganate

10118-76-0

Ca(MnO4)2
80

1-propen-2-clo-1,3-diol-diaxetat

1-propen-2-chloro-1,3-diol-diacetate

10118-77-6

C11H22O

10

81

Canxi nitrat

Calcium nitrate

10124-37-5

Ca(NO3)2
82

Amoni thủy ngân clorua

Mercury ammonium chloride

10124-48-8

ClHgN H2
83

Kali arsonat

Potassium arsorite

10124-50-2

KAsO2
84

3-Cyclohexenyl triclo silan

3-Cyclohexenyltrichlorosilane

10137-69-6

C6H9 SiCl3
85

4,4’-Di amino di phenyl metan

4,4’-Di amino di phenyl methane

101-77-9

C13H14N2
86

Dicyclohexylamin

Dicyclohexylamine

101-83-7

C12H23N
87

Thiocacbanilid

Thiocarbanilide

102-08-9

(C6H5NH)2CS
88

3-Methyl-N-etyl aniline

N-Ethyltoluidine

102-27-2

C9H13N
89

Molipđen pentacloua

Molybdenum(V) chloride

10241-05-1

Mo2Cl10
90

Methamitophotpho

Methamidophospho

10265-92-6

C2H8NO2PS
91

Tripropylamin

Tripropylamine

102-69-2

(C3H6)3N
92

Triallylamin

Triallylamine

102-70-5

(C3H2)3N
93

Trietanolamin

Trietanolamin

102-71-6

(C2H5O)3N
94

Dibutylaminoetanol

Dibutylaminoethanol

102-81-8

C6H15NO
95

Tributylamin

Tributylamine

102-82-9

[CH3(CH2)3]3N
96

Đồng (II) asenit

Cupric Arsenite

10290-12-7

Cu3(AsO3)2
97

Bo tribromua

Boron bromide (Boron tribromide)

10294-33-4

BBr3
98

Bo triclorua

Boron trichloride (Borane, tricloro-)

10294-34-5

BCl3

2270

99

Dialifos

Dialifos

10311-84-9

C14H17ClNO4 PS2

100

100

Magie clorat

Magnesium chlorate

10326-21-3

Mg(ClO3)2
101

Kẽm metaasenit

Zinc Meta-Arsenite

10326-24-6

Zn(HAsO2)2
102

Kẽm clorat

Zinc chlorate

10361-95-2

Zn(ClO3)2
103

n-Propybenzen

N-Propyl benzene

103-65-1

C9H12
104

N-Etylanilin

N-Ethylaniline

103-69-5

C6H5NH(C2H5)
105

Phenyl isocyanat

Phenyl isocyanate

103-71-9

C6H5NCO
106

Magiê nitrat

Magnesium nitrate

10377-60-3

Mg(NO3)2
107

Magan nitrat

Manganese(II) nitrate

10377-66-9

Mn(NO3)2
108

Phenylacetyl clorua

Phenylacetyl chloride

103-80-0

C8H7ClO
109

Benzyldimetylamin

Dimethylbenzylamine

103-83-3

C9H13N
110

Sắt (III) nitrat

Iron(III)nitrate

10421-48-4

Fe(NO3)3
111

Butylbenzen

Buthyl benzene

104-51-8

C10H14
112

2-Etylhexylamin

2-Ethylhexylamine

104-75-6

C8H19N
113

2-Metyl-5-etylpyridin

2-Methyl-5-ethylpyridine

104-90-5

C8H11N
114

p-Anisidin

p-Anisidine (4-Methoxybenzenanime)

104-94-9

C7H9NO
115

1-Pentol

1-Pentol

105-29-3

C5H12O
116

Etyl bromaxetat

Ethyl bromoacetate

105-36-2

C4H7BrO2
117

Etyl propionat

Ethyl propionate

105-37-3

C5H10O2
118

Dinitơ tetraoxit

Dinitrogen tetroxide

10544-72-6

N2O4
119

Lưu huỳnh diclorua

Sulphur dichloride

10545-99-0

SCl2

1000

120

Isopropyl cloaxetat

Isopropyl chloroacetate

105-48-6

C5H9 ClO2
121

Etyl butyrat

Ethyl butyrate

105-54-4

C6H12O2
122

Dietyl cacbonat (etyl cacbonat)

Diethyl cacbonate (ethyl carbonate)

105-58-8

C5H10O3
123

Metyldietanolamin

Methyldiethanolamine

105-59-9

C5H13 ON
124

Dimetylcyclohexan

Dimethylcyclohexane

105-67-9

C8H16
125

Amyl butyrat

Amyl Butyrate

106-27-4

C9H18O2
126

Butyric anhydrit

Butyric anhydride

106-31-0

C8H17O2
127

P-Clo anilin

Chloroaniline p-

106-47-8

ClC6H6N
128

Clo phenol

1-Chlorophenol
2-Chlorophenol
3-Chlorop Phenol

106-48-9
95-57-8
108-43-0

C6H5ClO
129

p-Toluidin

p-Toluidine

106-49-0

C7H9N
130

1,4-benzoquinon

1,4-benzoquinone

106-51-4

C6H4O2
131

Dietyl diclo silan

Diethyldichlorosilane

1719-53-5

C4H10Cl2Si
132

Isobutyl acrylat

Isobutyl acrylate

: upload
upload -> Revision unit 9: undersea world a. Theory: I. Should
upload -> 1. Most doctors and nurses have to work on a once or twice a week at the hospital
upload -> TrầnTrang EnglishTheory Phonetics
upload -> BỘ khoa học và CÔng nghệ TÀi liệu hưỚng dẫN
upload -> TÀi liệu hưỚng dẫn sử DỤng dịch vụ HỘi nghị truyền hình trực tuyếN
upload -> BỘ thông tin truyềN thông thuyết minh đỀ TÀi xây dựng quy chuẩn kỹ thuật thiết bị giải mã truyền hình số MẶT ĐẤt set – top box (stb)
upload -> CHỦ TỊch nưỚC
upload -> CHỦ TỊch nưỚC
upload -> Kính gửi Qu‎ý doanh nghiệp
upload -> VIỆn chăn nuôi trịnh hồng sơn khả NĂng sản xuất và giá trị giống của dòng lợN ĐỰc vcn03 luậN Án tiến sĩ NÔng nghiệp hà NỘI 2014


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương