Danh mục hóa chất phải xây dựng biện pháp phòng ngừA, Ứng phó SỰ CỐ HÓa chấTtải về 2.44 Mb.
trang17/17
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích2.44 Mb.
#204
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17
> 12,6% of nitrogen)

Nitrocellulose (containing > 12,6% of nitrogen)

9004-70-0
100000

1326

Canxi resinat

Calcium resinate

9007-13-0

C40H58CaO4
1327

Mangan resinat

Manganese resinate

9008-34-8

C40H58MgO4
1328

Kẽm resinat

Zinc resinate

9010-69-9

C40H58ZnO4
1329

Picolin

α-picoline (2-Methylpyridine)
β-picoline (3-Methylpyridine)
γ-picoline (4-Methylpyridine)

52962-96-6
108-99-6
108-89-4

C6H7N
1330

Toluen 2,6-diisoxyanat

Toluene 2,6-diisocyanate (Benzene, 1,3-diisocyanato-2-methyl-)1

91-08-7

C9H6N2O2

4540

1331

Decahydronaphathalen

Decahydronaphthalene

91-17-8

C10H18
1332

Naphthalen

Naphthalene

91-20-3

C10H8
1333

Quinolin

Quinoline

91-22-5

C9H7N
1334

2-naphtylamin

2-naphthylamine

91-59-8

C10H9N

1

1335

N,N-Dietylanilin

N,N-Diethylaniline

91-66-7

C10H15N
1336

Stronti asenet

Strontium arsenete

91724-16-2

SrAsO4
1337

3,3'-Diclo benzidin

3,3'-Dichlorobenzidine

91-94-1

C12H10Cl2N2
1338

Demeton-s-metyl

Demeton-s-methyl (S-2-Ethylthioethyl O,O-dimethyl phosphorothioate)

919-86-8

C6H15O3PS2
1339

N-Etyl-N-benzylanilin

N-Ethyl-N-benzylaniline

92-59-1

C15H17N
1340

Metylpentadien

Methylpentadiene

926-56-7

C6H10
1341

2-Dimetylaminoac etonitril

Acetonitrile,2-(dimethylamino)-

926-64-7

C4H8N2
1342

4-Aminobiphenyl và/hoặc muối của nó Benzotriclorua, Benzidin và/hoặc các muối, Bis (clometyl) ete, Clometyl metyl ete, 1,2-Dibrometan, Dietyl sulfat, Dimetyl sulfat, Dimetylcacbamoyl clorit, 1,2-Dibrom-3-clo propan, 1,1-Dimetylhydrazin, Dimetylnitro am

4-Aminobiphenyl and/or its salts Benzotrichloride, Benzidine and/or salts, Bis (chloromethyl) ether, Chloromethyl methyl ether, Bis(chloromethyl) ether, Diethyl sulphate, Dimethyl sulphate, Dimethylcarbamoyl chloride, 1,2-Dibrom-3-chlorpropan, 1,1-Dimety

92-67-1
98-07-7
92-87-5
542-88-1
107-30-2
542-88-1
64-67-5
77-78-1
79-44-7
96-12-8
57-14-7
62-75-9
680-31-9
91-59-8
92-93-3
1120-71-4

C12H11N;
1343

Tert-butylperoxy pivalat (>77%)

Tert-butylperoxy pivalate (>77%)

927-07-2
5000

1344

Hexyltriclo silan

Hexyltrichlorosilane

928-65-4

C6H13Cl3Si
1345

Benzidin

Benzidine ((1,1’-Biphenyl)-4,4'-diamine)

92-87-5

C12H12N2
1346

2-(2-Aminoethoxy) etanol

2-(2-Aminoethoxy) ethanol

929-06-6

C4H11NO2
1347

1,1'-biphenyl, 4- nitro-

1,1'-biphenyl, 4- nitro -

92-93-3

C12H9NO2
1348

Silvex

Silvex

93-72-1

C9H7Cl3O3
1349

Benzoyl peroxit

Benzoyl peroxide

94-36-0

C14H10O4
1350

Fonofos

Fonofos (O-Ethyl S-phenylethylphosphonodithioate)

944-22-9

C10HI5OPS2
1351

Clo anisidin

Chloroanisidine

95-03-4

C7H8ClNO
1352

Dipenten

1-methyl-4-prop-1-en-2-ylcyclohexene

95327-98-3

C10H16
1353

o-Diclo benzen

o-Dichlorobenzene

95-50-1

C6H4Cl2
1354

2-Clo anilin

2-Chloroaniline

95-51-2

C6H6ClN
1355

Florotoluen

o-Fluorotoluene,
m-Fluorotoluene,
p-Fluorotoluene

95-52-3
352-70-5,
352-32-9

C7H7F
1356

Aminophenol

2-Aminophenol,
3-Aminophenol,
4-Aminophenol

95-55-6,
591-27-5,
123-30-8

C6H7NO
1357

N,N-Dimetylformamid

N,N-dimethylmethanamide

95-65-8

C8H10O
1358

2,4-Xylidine

2,4-Xylidine

95-68-1

C8H11N
1359

4-Clo-o-toluidin hydroclorua

4-Chloro-o-toluidine

95-69-2

C7H8ClN
1360

3,4-Diclo anilin

3,4-DichloroaniIine

95-76-1

C6H5CI2N
1361

2,4-Toluilendiamin

2,4-Toluylenediamine

95-80-7

C7H10N2
1362

2,5-Diclo anilin

2,5-Dichloroaniline

95-82-9

C6H5Cl2N
1363

2-Amino-4-clo phenol

2-Amino-4-chlorophenol

95-85-2

C6H6ClNO
1364

Dimethylcarbam oyl clorua

Dimethylcarbamoyl chloride

79-44-7

C3H6ClNO
1365

Etyl oxalat

Ethyl oxalate

95-92-1

C6H10O4
1366

3-Clo-1,2-dibrom propan

3-Chloro-1,2-dibromopropane

96-12-8

C3H5Br2Cl
1367

Dietyl keton

3-Pentanone

96-22-0

C5H10O
1368

1,3-Diclo propanol-2

1,3-Dichloropropan-2-ol

96-23-1

C3H6Cl2O
1369

Glycerol alpha-monoclo hydrin

Glycerol alpha-monochlorohydrin

96-24-2

C3H7ClO2
1370

Metyl brom axetat

Methyl bromoacetate

96-32-2

C3H5BrO2
1371

Metyl acrylat

Methyl acrylate

96-33-3

C4H6O2
1372

Metyl clo axetat

Methyl chloroacetate

96-34-4

C3H5ClO2
1373

Mctylcyclopentan

Methylcyclopentane

96-37-7

C6H12
1374

Cyclopentanol

Cyclopentanol

96-41-3

C5H10O
1375

2-Mercaptoimidazolin

2-Mercaptoimidazoline

96-45-7

C3H6N2S
1376

Metyltetrahydrofuran

2-Methyltetrahydrofiiran

96-47-9

C5H10O
1377

Clo dinitrobenzen

2,4-Dinitrochlorobenzene

97-00-7

C6H3ClN2O4
1378

2,4-DinitroaniIin

2,4-Dinitroaniline

97-02-9

C6H5N3O4
1379

Etyl isobutyrat

Ethyl isobutyrate

97-62-1

C6H12O2
1380

Etyl metacrylat

Ethyl methacrylate

97-63-2

C6H10O2
1381

Isobutyric anhydrit

Isobutyric anhydride

97-72-3

C8H14O3
1382

Isobutyl isobutyrat

Isobutyl isobutyrate

97-85-8

C8H16O2
1383

Isobutyl metacrylat

Isobutyl methacrylate

97-86-9

C8H14O2
1384

N-Butyl metacrylat

N-Butyl methacrylate

97-88-1

C8H14O2
1385

2-Ethylbutyl alcohol

2-Ethylbutyraldehite

97-96-1

C6H12O
1386

Butyltoluen

Butyltoluene (p-tert-Butyltoluene)

98-51-1

C11H16
1387

Furfuryl alcohol

Furfuryl alcohol

98-00-0

C5H6O2
1388

Fufural

Furfural

98-01-1

C5H4O2
1389

Axit benzen arsonic

Benzene arsonic acid (Phenylarsonic acid)

98-05-5

C6H7AsO3
1390

Benzotriclorua

Benzotrichloride

98-07-7

C7H5CI3
1391

Benzotriflorua

Benzotrifluoride (Trifluorotoluene)

98-08-8

C7H5F3
1392

Benzensulphonyl clorua

Benzenesulfonyl chloride

98-09-9

C6H5ClO2S
1393

Cyclohexyltriclo silan

Cyclohexyltrichlorosilane

98-12-4

C6H11Cl3Si
1394

Phenyltriclo silan

Phenyltrichlorosilane

98-13-5

C6H5Cl3Si
1395

3-Triflorometylanilin

Trifluoromethyl)aniline

98-16-8

C7H6F3N
1396

Axit 2-acetyloxybenzoic

2-acetyloxybenzoic acid

98201-60-6

C9H8O4
1397

Axit 4-Aminophenylarsonic

Arsonic acid, As-(4-aminophenyl)-

98-50-0

C6H8AsNO3
1398

Axit 4-nitrophenyl Arsonic

Arsonic acid, As-(4-nitrophenyl)-

98-72-6

C6H6AsNO5
1399

Isopropylbenzen (Cumen)

Cumene

98-82-8

C9H12
1400

Isopropenylbenzen

Isopropenylbenzene

98-83-9

C9H10
1401

Benzal clorua

Benzal chloride

98-87-3

C7H6Cl2
1402

Benzoyl clorua

Benzoyl chloride

98-88-4

C7H5ClO
1403

Nitrobenzen

Nitrobenzene

98-95-3

C6H5NO2
1404

3-Nitroanilin

3-Nitroaniline

99-09-2

C6H6N2O2
1405

Trinitrobenzen

Trinitrobenzene

99-35-4

C6H3N3O6

50000

1406

Cymen (Metyl isopropyl benzen)

Cymenel-methyl-4-(1-methylethyl) benzene

99-87-6

C10H14
1407

n,n-Dimetyl-p-toluidin

n,n-Dimethyl-p-toluidine

99-97-8

C9H13N
1408

p-Nitrotoluen

p-Nitrotoluene

99-99-0

C7H7NO2
1409

Cyclooctadin

Cyclooctadiene

29965-97-7

C8H16
1410

Anthophillit

Anthophyllite
(Mg,Fe)7Si8O22(OH)2
1411

Natri flo silicat

Sodium fluorosilicate

16893-85-9

Na2SiF6
1412

Metavanadat

Metavanadates


1413

Amit của axit 4-florobutyric

4-fluorobutyric acid, amides1

1414

Este của axit 4-florobutyric

4-fluorobutyric acid, esters1

1415

Muối của axit 4-florobutyric

4-fluorobutyric acid, salts1

1416

Amit của axit 4-florocrotonic

4-fluorocrotonic acid, amides1

1417

Este của axit 4-florocrotonic

4-fluorocrotonic acid, esters1

1418

Muối của axit 4-florocrotonic

4-fluorocrotonic acid, salts1

1419

Amit của axit floroaxetic

Fluoroacetic acid, amides1

1420

Este của axit floroaxetic,

Fluoroacetic acid, esters1

1421

Muối của axit floroaxetic

Fluoroacetic acid, salts1

1422

AlkyI chì

Lead alkyls5000

1423

Các khí hóa lỏng đặc biệt dễ cháy (bao gồm cả LPG và khí thiên nhiên hóa lỏng hoặc không hóa lỏng)

Liquefied extremely flammable gases (including LPG) and natural gas50000

1424

(a) Xăng và xăng naphta

(A) Gasoline and gasoline naphtha


1425

(b) Dầu kerosen (bao gồm cả nhiên liệu lỏng động cơ)

(B) Oil and kerosene (including liquid fuel engine)


1426

(c) Dầu đốt (bao gồm cả diesel nhiên liệu dầu đốt lò và các Hỗn hợp dầu nhiên liệu)

(C) fuel oil (diesel fuel including furnace oil and fuel oil mixture)


1427

Các chất có khả năng gây ung thư có nồng độ trên 5% về khối lượng:

The potent carcinogen concentrations above 5% in volume:500

1428

Các hợp chất N,N-Dialkyl (Me, Et, n-Pr hoặc i-Pr) photphoramidic dihalit

1429

Các hợp chất Dialkyl (Me, Et, n-Pr hoặc i-Pr) N,N-dialkyl (Me, Et, n-Pr hoặc i-Pr)-photphoramidat

1430

Các hợp chất N,N-Dialkyl (Me, Et, n-Pr hoặc i-Pr) aminoetyl-2-clorit và các muối proton hóa tương ứng

1431

Các hợp chất N,N-Dialkyl (Me, Et, n-Pr hoặc i-Pr) aminoetan-2-ol và các muối proton hóa tương ứng ngoại trừ:

1432

Các hợp chất N,N-Dialkyl (Me, Et, n-Pr hoặc i-Pr) aminoetan-2-thiol và các muối proton hóa tương ứng

1433

Nhóm các vật liệu nổ công nghiệp

1434

Stibium asen

Stibium Arsenic


1435

Xeri xyanua

Xerium Cyanide


1436

Anthraquinon -1-axit arsonic

1437

Phenylarsine di iodid

Phenylalanine di iodide


1438

Axit 3-Aminophenylarsonic

1439

Các hợp chất thủy ngân

1440

Các hợp chất amiang

1441

Keton

Ketone


1442

Hợp chất mercaptan

1443

Amid kim loại kiềm

Amide metal amides


1444

Hỗn hống (Amalgam) kim loại kiềm thổ

1445

Alkaloid

Alkaloid


1446

Hợp chất Beri

1447

Deuterium

Deuterium


1448

Axit cromosulphuric

Acid crom sulphuric


1449

Tetrahydropyridin

1,2,3,6-Tetrahydropyridine


1450

Alkylphenol

Alkylphenol


1451

Liti alkyl

Lithium alkyl


1452

Diclo diisopropyl ete

Dichlorodisopropyl ether


1453

Axit Alkylsulphonic và arylsulphonic

Sulfonic acid


1454

Axit floroacetic

Acid floroacetice


1455

Bisulfua

Bisulfite


1456

Polysulphid

Polysulphide


1457

Canxi mangan silicon

Calcium manganese silicon


1458

Polyvanadat

Polyvanadate


1459

Clo phenolat

Chlorophenolate


1460

Phenolat

1461

Nhôm alkyl

Aluminium alkyl


1462

Magiê alkyl

Magnesium alkyl


1463

Nhôm alkyl hydrid

Aluminium alkyl hydride


1464

Alkaloid

Alkaloid


1465

Alkylphenol

Alkylphenol


1466

Organometallic

Organometallic


1467

Xanthat

Xanthate


Ghi chú:

Khối lượng giới hạn (đơn vị tính là kg) được hiểu là khối lượng hóa chất lớn nhất được lưu trữ trong thiết bị chứa tại một thời điểm tại cơ sở hoạt động hóa chất.
Каталог: upload
upload -> -
upload -> 1. Most doctors and nurses have to work on a once or twice a week at the hospital
upload -> TrầnTrang EnglishTheory Phonetics
upload -> BỘ khoa học và CÔng nghệ TÀi liệu hưỚng dẫN
upload -> TÀi liệu hưỚng dẫn sử DỤng dịch vụ HỘi nghị truyền hình trực tuyếN
upload -> BỘ thông tin truyềN thông thuyết minh đỀ TÀi xây dựng quy chuẩn kỹ thuật thiết bị giải mã truyền hình số MẶT ĐẤt set – top box (stb)
upload -> CHỦ TỊch nưỚC
upload -> CHỦ TỊch nưỚC
upload -> Kính gửi Qu‎ý doanh nghiệp
upload -> VIỆn chăn nuôi trịnh hồng sơn khả NĂng sản xuất và giá trị giống của dòng lợN ĐỰc vcn03 luậN Án tiến sĩ NÔng nghiệp hà NỘI 2014

tải về 2.44 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương