Danh mục hóa chất phải xây dựng biện pháp phòng ngừA, Ứng phó SỰ CỐ HÓa chấTtải về 2.44 Mb.
trang13/17
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích2.44 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17
822

2-Metyl buten 1

2-Methyl-1-butene

563-46-2

C5H10

4540

823

Metylallyl clo

Methyl allyl chloride

563-47-3

C4H7CI
824

Tri butylstannyl axetat

Tributylstannyl acetate

56-36-0

C14H30O2Sn
825

Metyl isopropenyl keton

Methyl isopropenyl ketone

563-80-4

C5H10O
826

Parathion

Parathion

56-38-2

C10H14NO5PS

100

827

Ben(a) chất hóa học thu được từ than đá

Benz(a) anthracene (1,2-Benzoanthracene)

56-55-3

C18H12
828

Allyl isothiocynat

Allyl isothiocyanate

57-06-7

C4H5NS
829

1,1-Dimetyl hydrazine

1,1-Dimethylhydrazine

57-14-7

C2H8N2
830

Strychnin

Strychnine

57-24-9

C21H22H2O2
831

Tri ethyltin sulphat

Tri ethyltin sulphate

57-52-3

C12H30O4SSn
832

Hexaetyl tetraphosphat

Hexaethyl tetraphosphate

757-58-4

C12H30O13P4
833

Xylenol (dimetylphenol)

2,6-Xylenol
2,5-Xylenol
2,4-Xylenol
2,3-Xylenol
3,4-Xylenol
3,5-Xylenol

576-26-1
95-87-4
105-67-9
526-75-0
95-65-8
108-68-9

C8H10O
834

Nitro brom benzen

o-Nitrobromobenzene
m-Nitrobromobenzene
p-Nitrobromobenzene

577-19-5
585-79-5
586-78-7

C6H4BrNO2
835

Clordran

Clordrane

57-74-9

C10H6Cl8
836

2-Etylanilin

2-EthyIaniline

578-54-1

C8H11N
837

Di phenylamin Clo arsin

Di phenylamin Chloroarsine

578-94-9

C12H9AsCIN
838

Brom benzyl cyanua

Bromobenzyl cyanide

5798-79-8

C8H6BrN
839

Thủy ngân benzoat

Mercury benzoate

583-15-3

Hg(C7H6O2)2
840

1,2-Benzoquinon

1,2-Benzoquinone

583-63-1

C6H4O2
841

Promurit (1-(3,4-dichlorophenyl)-3-triazenethiocarboxamide)

Promurit (1-(3,4-dichlorophenyl)-3-triazenethiocarboxamide)

5836-73-7

C7H6CI2N4S

100

842

Toluen diisoxyanat

Toluene di-isocyanate

584-84-9

C9H6N2O2

10000

843

Terpinolen

Terpinolene

586-62-9

C10H16
844

Lindan

Lindane (gamma-1,2,3,4,5,6-Hexachlorocyclohexane)

58-89-9

C6H6Cl6
845

2,3,4,6-Tetraclo phenol

2,3,4,6-Tetrachlorophenol

58-90-2

C6H2Cl4O
846

Hexadecyltriclo silan

Hexadecyltrichlorosilane

5894-60-0

C16H33Cl3Si
847

Butyl propionat

Butyl propionate

590-01-2

C7H14O2
848

cis-Buten-2

2-Butene-cis

590-18-1

C4H8

4540

849

1-Clo propylen

1-Chloropropylene (1-Propene, 1-chloro-)

590-21-6

C3H5CI

4540

850

2-Metylpentan-2-ol

2-Methyl-2-pentanol

590-36-3

C6H14O
851

Axít Arsonic, phenyl -

Phenylarsonic acid

98-05-5

C6H7AsO3
852

2-Hexanon

2-Hexanone (Methyl n-butyl ketone (MnBK, MBK))

591-78-6

C6H12O
853

Allyl axetat

Allyl acetate

591-87-7

C5H8O2
854

Thủy ngân xyanua kali

Mercuric potassium cyanide

591-89-9

K2Hg(CN)4
855

Canxi xyanua

Calcium cyanide

592-01-8

Ca(CN)2
856

Thủy ngân xyanua

Mercuric cyanide

592-04-1

Hg(CN)2
857

Chì dixyanua

Lead Dicyanide

592-05-2

Pb(CN)2
858

N-Butyl clo format

N-Butyl chloroformate

592-34-7

C5H9ClO2
859

1 –Hexen

1-Hexene

592-41-6

C6H12
860

Hexadien

1,4-Hexadiene,
1,5-Hexadiene,
2,4-Hexadiene.

592-45-0,
592-42-7,
592-46-1

C6H10
861

1-bromo-2-ethoxy-Etan

Ethane, 1 -bromo-2-ethoxy-

592-55-2

C4H9BrO
862

n-Butyl format

N-Butyl formate

592-84-7

C5H10O2
863

Thủy ngân thiocyanat

Mercury(II) thiocyanate

592-85-8

Hg(SCN)2
864

Vinyl brom

Vinyl bromide

593-60-2

C2H3Br
865

Perclo metyl mercaptan

Perchloromethylmercaptan (Methanesulfenyl chloride, trichloro-)

594-42-3

CCl4S

4540

866

1,1-Diclo-1-nitroetan

1,1 -Dichloro-1-nitroethane

594-72-9

C2H3Cl2NO2
867

Thủy ngân salicylat

Mercury salicylate

5970-32-1

C7H4HgO3
868

Tetra etyltin

Tetraethyltin

597-64-8

C8H20Sn
869

Di clo etyl Arsonous

Arsonous di cloride , etyl -

598-14-1

C2H5AsCl2
870

Brom acetyl bromua

Bromoacetyl bromide

598-21-0

C2H2Br2O
871

Brom aceton

Bromoacetone

598-31-2

C3H5BrO
872

Brom triflo etylen

Bromotrifluorethylene (Ethene, bromotrifluoro-)

598-73-2

C2BrF3

4540

873

Axit 2-Clo propionic

2-Chloropropionic acid

598-78-7

C3H5ClO2
874

Metyl triclo axetat

Methyl trichloroacetate

598-99-2

C3H3Cl3O2
875

Muối sắt (III) asenat

Ferric arsenate

10102-49-5

FeAsO4
876

2,3-Dinitrotoluen

2,3-Dinitrotoluene

602-01-7

C7H6N2O4
877

Thioglycol

Thiomonoglyco

60-24-2

C2H6OS
878

Etyl ete

Ethyl ether (Ethane, 1,1'-oxybis-)

60-29-7

C4H10O

4540

879

Metyl hydrazin

Methyl hydrazine (Hydrazine, methyl-)

60-34-4

CH6N2

6810

880

Strychnin sulfat

Strychnine sulfate

60-41-3

C21H22N2O2SO4
881

Dieldrin

Dieldrin (1,2,3,4,10,10-Hexachloro-6,7-epoxy-1,4,4a,5,6,7,8,8a-octahydro,endo,exo-1,4:5,8-dimethanonaphthalene)

60-57-1

C12H8Cl6O
882

2,6-Dinitrotoluen

2,6-Dinitrotoluene

606-20-2

C7H6N2O4
883

2,4,6-trinitroanisol

2,4,6-trinitroanisole

606-35-9

C7H5N3O7

50000

884

Chì acetate trihydrat

Leadacetate trihydrate

6080-56-4

Pb(OAc)2.3H2O
885

Clo cresol

2-Chloro-m-cresoI,
p-Chlorocresol

608-26-4,
59-50-7

C7H7CIO
886

Diclo anilin

2,3-DichIoroaniline,
2,4-Dichloroaniline,
2,5-Dichloroaniline,
2,6-Dichloroaniline,
3,4-Dichloroaniline,
3,5-Dichloroaniline

608-27-5,
554-00-7,
95-82-9,
608-31-1,
95-76-1,
626-43-7

C6H5C!2N
887

2,6-Diclo anilin

2,6-Dichloroaniline

608-31-1

C6H5Cl2N
888

Hexaclo cyclohexan (hỗn hợp đồng phân)

Hexachlorocyclohexane (mixed isomers)

608-73-1

C6H6Cl6
889

Tali hexaflo phosphat

Thallium hexafluorophosphate

60969-19-9

TIF6P
890

3,4-Dinitrotoluen

3,4-Dinitrotoluene

610-39-9

C7H6N2O4
891

o-Tolidin dihydro clo

o-Tolidine dihydrochloride

612-82-8

C14H18C!2N2
892

Dimetyl cacbon

Dimethyl carbonate

616-38-6

C3H6O3
893

Isopropyl isobutyrat

Isopropyl isobutyrate

: upload
upload -> Revision unit 9: undersea world a. Theory: I. Should
upload -> 1. Most doctors and nurses have to work on a once or twice a week at the hospital
upload -> TrầnTrang EnglishTheory Phonetics
upload -> BỘ khoa học và CÔng nghệ TÀi liệu hưỚng dẫN
upload -> TÀi liệu hưỚng dẫn sử DỤng dịch vụ HỘi nghị truyền hình trực tuyếN
upload -> BỘ thông tin truyềN thông thuyết minh đỀ TÀi xây dựng quy chuẩn kỹ thuật thiết bị giải mã truyền hình số MẶT ĐẤt set – top box (stb)
upload -> CHỦ TỊch nưỚC
upload -> CHỦ TỊch nưỚC
upload -> Kính gửi Qu‎ý doanh nghiệp
upload -> VIỆn chăn nuôi trịnh hồng sơn khả NĂng sản xuất và giá trị giống của dòng lợN ĐỰc vcn03 luậN Án tiến sĩ NÔng nghiệp hà NỘI 2014


1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương