Danh mục các biểu mẫu nghiệp vụ kiểm sát thi hành án dân sự năm 2013tải về 386.25 Kb.
trang4/4
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích386.25 Kb.
1   2   3   4

Mẫu số 38VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

……………(1)……………….
Số: …./QĐ-KSTHADSCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
...........,. ngày…… tháng……năm 201…QUYẾT ĐỊNH

GIA HẠN THỜI GIAN TRỰC TIẾP KIỂM SÁT VIỆC TUÂN THEO PHÁP LUẬT VỀ THI HÀNH ÁN CỦA (2)……..
VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN …….....(1)……….
Căn cứ Điều 23, Điều 24, Điều 25 Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2002;

Căn cứ Điều 12 Luật thi hành án dân sự năm 2008;

Căn cứ Quyết định trực tiếp kiểm sát thi hành án dân sự số:…../QĐ-KSTHADS, ngày …tháng … năm .…của (1)………….….;

Theo đề nghị của Trưởng đoàn kiểm sát,QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ra hạn thời gian trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc thi hành án dân sự đối với … (2) trong thời gian là … ngày (làm việc) kể từ ngày ………….

Điều 2. Yêu cầu ………….……. (3) …………….. và các đồng chí có tên trong quyết định ………… tổ chức thực hiện quyết định này ./.

Nơi nhận:

-

-

-

VIỆN TRƯỞNG


Hướng dẫn sử dụng biểu mẫu

(1). Ghi tên VKSND yêu cầu;

(2). Tên đơn vị Viện kiểm sát trực tiếp kiểm sát;

(3). Ghi rõ chức danh, thủ trưởng đon vị được yêu cầu.

Mẫu số 39VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

……………(1)……………….
Số: …./TB-KSTHADSCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
...........,. ngày…… tháng……năm 201…Th«ng b¸o

TIẾP NHẬN uû th¸c THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN …….....(1)……….
Căn cứ Điều 23, Điều 24, Điều 25 Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2002;

Căn cứ Điều 12, Điều 55 Luật thi hành án dân sự năm 2008;

Căn cứ Thông báo số.../……ngày ... tháng … năm ….. của (2) …………

THÔNG BÁO

Cho (2): …………………………biết Viện kiểm sát nhân dân (1) đã nhận được thông báo và tài liệu liên quan đến quyết định uỷ thác thi hành án dân sự của (3) ..........……………….

Vậy thông báo cho (2) biết ./.


Nơi nhận:

-

-

-

VIỆN TRƯỞNG
Hướng dẫn sử dụng biểu mẫu

(1). Ghi tên VKSND nhận thông báo;

(2). Tên cơ quan ra Quyết định uỷ thác;

(3). Người phải thi hành án…VKSND nơi cơ quan THA nhận uỷ thác.

Mẫu số 40

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

……………(1)……………….
Số: …./KH-KSTHADSCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
...........,. ngày…… tháng……năm 201…KẾ HOẠCH

KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN KHÁNG NGHỊ, KIẾN NGHỊ, YÊU CẦU (2)

(theo Quyết định số ……/QĐ-KSTHADS ngày ….../…/..… của VKSND (1)


Đoàn công tác của Viện kiểm sát nhân dân ………………. (1) ………….. thực hiện trực tiếp kiểm tra (2)………. thi hành án dân sự đối với (3) ………... theo các nội dung sau:

1. Mục đích yêu cầu:

- Mục đích: ………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………….

- Yêu cầu: ………………………………………………………………….

2. Nội dung kiểm tra: (Kiểm tra việc thực hiện của (3)…………………)

3. Thời gian kiểm tra là: … ngày làm việc, kể từ ngày công bố quyết định kiểm tra.

4. Địa điểm kiểm tra tại (3)……………

5. Phương pháp kiểm tra là trực tiếp.

6. Yêu cầu (3)……….. chuẩn bị hồ sơ, tài liệu và báo cáo bằng văn bản theo nội dung trong kế hoạch kiểm tra./.

Nơi nhận:

-

-

-

VIỆN TRƯỞNG

Hướng dẫn sử dụng biểu mẫu

(1). Ghi tên VKSND thực hiện theo quyết định;

(2). Kiểm tra kháng nghị thì ghi kháng nghị; kiểm tra kiến nghị thì ghi kiến nghị…;

(3). Cơ quan thực hiện kháng nghị, kiến nghị, yêu cầu;

(4). Ghi rõ nội dung kiểm tra.

Mẫu số 41VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

……………(1)……………….
Số: …./YC-KSTHADSCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
..........., ngày…… tháng……năm 201…YÊU CẦU

RA QUYẾT ĐINH TRẢ ĐƠN THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN …….....(1)……….
Căn cứ Điều 23, Điều 24, Điều 25 Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2002;

Căn cứ Điều 12 và Điều 51 Luật thi hành án dân sự năm 2008;

Căn cứ ………………………………………………………..,

YÊU CẦU:

Cục trưởng hoặc Chi Cục trưởng (2) …………ra quyết định trả đơn thi hành án dân sự ………………… để việc thi hành án dân sự được thực hiện theo đúng qui định của pháp luật ./.
Nơi nhận:

-

-

-

VIỆN TRƯỞNG
Hướng dẫn sử dụng biểu mẫu

(1). Ghi tên VKSND yêu cầu;

(2). Tên cơ quan THADS mà VKS yêu cầu.

Mẫu số 42

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

……………(1)……………….
Số: …./ĐN-KSTHADSCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
..........., ngày…… tháng……năm 201…


ĐỀ NGHỊ

Miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu nộp ngân sách NN
Kính gửi: (3) ……………………………………..

Căn cứ Điều 58 khoản 2, Điều 76 khoản 3 Bộ Luật hình sự;

Căn cứ Điều 269 khoản 2 Bộ Luật tố tụng hình sự;

Căn cứ Điều 61 Luật thi hành án dân sự năm 2008;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 10/2010/TTLT ngày 25/05/2010 của Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Công an hướng dẫn việc miễn giảm thi hành án.

Xét đơn (hoặc đề nghị của cơ quan thi hành án)……………về việc …………………… hiện ở (trú tại hoặc đang chấp hành hình phạt tù) đối với khoản thu nộp ngân sách nhà nước (án phí, phạt sung công…) tại bản án hình sự số….ngày…..tháng.…năm……… của Tòa án nhân dân (2) ………….

Qua hồ sơ, tài liệu và kiểm tra xác minh tại ……………………………..

Xét thấy ………………………………… không có khả năng, điều kiện để thi hành án đối với khoản thu nộp ngân sách Nhà nước.

Vì lý do trên Viện kiểm sát nhân dân ………… (1) …………. Đề nghị Tòa án nhân dân ………….. (3) …………… xét cho ……………………… được miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu nộp ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:

-

-

-

VIỆN TRƯỞNG

Hướng dẫn sử dụng biểu mẫu

(1). Ghi tên VKSND ban hành đề nghị;

(2). Ghi tên TAND ra bản án, Quyết định;

(3). Ghi tên TAND xét miễn giảm tiền phạt.

Mẫu số 43

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

……………(1)……………….
Số: …./YC-KSTHADSCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
..........., ngày…… tháng……năm 201…YÊU CẦU

Ra quyết định thu hồi, sửa đổi, bổ sung, huỷ quyết định thi hành án
VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN …….....(1)……….
Căn cứ Điều 23, Điều 24, Điều 25 Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2002;

Căn cứ Điều 12 và Điều 37 Luật thi hành án dân sự năm 2008;

Xét thấy quyết định thi hành án số …ngày …tháng …năm …của (2) ....,

YÊU CẦU:

Cục trưởng hoặc Chi Cục trưởng (2) …………ra quyết định thu hồi, sửa đổi, bổ sung, huỷ Quyết định thi hành án đối với (3) …………………để đảm bảo việc thi hành án được thực hiện theo đúng qui định của pháp luật ./.
Nơi nhận:

-

-

-

VIỆN TRƯỞNG
Hướng dẫn sử dụng biểu mẫu

(1). Ghi tên VKSND yêu cầu;

(2). Tên cơ quanTHADS ra quyết định;

(3). Người phải thi hành án.
Mẫu số 44VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

……………(1)……………….
Số: …./YC-KSTHADSCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
..........., ngày…… tháng……năm 201…YÊU CẦU

RA QUYẾT ĐỊNH KÊ BIÊN…GIẢI TOẢ KÊ BIÊN TÀI SẢN
VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN …….....(1)……….

Căn cứ Điều 23, Điều 24, Điều 25 Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2002;

Căn cứ Điều 12, Điều 89 ,Điều 105 Luật thi hành án dân sự năm 2008;

Căn cứ quyết định số …ngày ..tháng …năm của (2)… đối với (3);

Xét thấy người phải thi hành án …………………………………..,

YÊU CẦU:

Chấp hành viên (2): ………ra Quyết định kê biên ………, giải toả kê biên ….… thi hành án đối với (3)…………nhằm đảm bảo bản án, quyết định của Toà án có hiệu lực pháp luật được thi hành kịp thời, đầy đủ, đúng pháp luật ./.(4)
Nơi nhận:

-

-

-

VIỆN TRƯỞNG
Hướng dẫn sử dụng biểu mẫu:

(1). Ghi tên VKSND yêu cầu;

(2). C¬ quan thi hµnh ¸n dân sự;

(3). Họ, tên và địa chỉ người phải thi hành án;

(4). Yêu cầu này dùng chung cho các Điều 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 và Điều 105. Khi yêu cầu ở điều nào thì ghi vào phần căn cứ điều luật đó.

Mẫu số 45VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

……………(1)……………….
Số: …./KL-KSTHADSCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
..........., ngày…… tháng……năm 201…KẾT LUẬN

PHÚC TRA VIỆC THỰC HIỆN (2) THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

Đối với: ……………… (3) ………………


Thực hiện Quyết định số ………….. ngày …… tháng ……. năm ……. của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân ……..………. (1) ………………….. từ ngày ……….. tháng …….. năm …… đến ngày ……. tháng …… năm …..… Viện kiểm sát nhân dân …………….. (1) ………………………………………. đã tiến hành phúc tra việc thực hiện (2) thi hành án dân sự đối với ………... (3) …... …………………………………, kết quả:

1. Về kháng nghị

Tổng số kháng nghị phải thực hiện ….(cũ, mới). Trong đó: Đã thực hiện xong. Đang thi hành dở dang. Chưa thực hiện.

2. Về kiến nghị

Tổng số kiến nghị phải thực hiện ….(cũ, mới). Trong đó: Đã thực hiện xong. Đang thi hành dở dang. Chưa thực hiện.

3. Về yêu cầu

Tổng số yêu cầu phải thực hiện ….(cũ, mới). Trong đó: Đã thực hiện xong. Đang thi hành dở dang. Chưa thực hiện.

4. Kết luận

TRƯỞNG ĐOÀN PHÚC TRA

Hướng dẫn sử dụng biểu mẫu

(1). Ghi tên VKSND tổ chức phúc tra;

(2). Kháng nghị, kiến nghị, yêu cầu;

(3). Ghi rõ tên, đơn vị được phúc tra.


Mẫu số 46

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

……………(1)……………….
Số: …./BC-KSTHADSCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
..........., ngày…… tháng……năm 201…B¸o c¸o

Thỉnh thị về việc ............................thi hành án dân sự
Kính gửi: Đồng chí Viện trưởng VKSND (2) ...............................

Viện kiểm sát nhân dân (1) xin thỉnh thị việc ...........thi hành án dân sự như sau:

1.Tóm tắt nội dung xin thỉnh thị (2) ………………………........................

2. Quan điểm của các ngành ………………………………………………

3. Quan điểm. ……………………………………………………………..

Nơi nhận:

-

--


VIỆN TRƯỞNGHướng dẫn sử dụng biểu mẫu

(1). VKSND nơi xin thỉnh thị;

(2). Viện kiểm sát nơi trả lời thỉnh thị.


Mẫu số 47VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

……………(1)……………….
Số: …./TB-KSTHADSCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
..........., ngày…… tháng……năm 201…


THÔNG BÁO

RÚT KINH NGHIỆM NGHIỆP VỤ
Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày…/.../201... của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao năm 201.…và Quyết định 379/QĐ-VCKSTC về chế độ thông tin báo cáo trong ngành Kiểm sát nhân dân. Viện kiểm sát nhân dân (1)……..……. thông báo rút kinh nghiệm quí……/201….về những nội dung sau:

1. Rút kinh nghiệm nghiệp vụ

-……………………………………………………………………………

- …………………………………………………………………………..

2. Rút kinh nghiệm về thực hiện chế độ thống kê, báo cáo ………………

- ………………………………………………………………………….

- …………………………………………………………………………..

3. Rút kinh nghiệm về những nội dung khác (nếu có) …………………..

- ………………………………………………………………………….

- ………………………………………………………………………….

4. Những vấn đề cần làm ngay sau khi nhận được thông báo:

- ………………………………………………………………………….

- ………………………………………………………………………….

Vậy, thông báo để các đơn vị trong ngành …………..rút kinh nghiệm ./.
Nơi nhận:

-

-

-

VIỆN TRƯỞNG
Hướng dẫn sử dụng biểu mẫu

(1). Ghi tên VKSND ra Thông báo.

Mẫu số 48

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

……………(1)……………….
Số: …./P-KSTHADSCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
..........., ngày…… tháng……năm 201…PHIẾU

KIỂM SÁT THI HÀNH ÁN DÂN SỰ


  1. Tóm tắt bản ản, quyết định

  2. Tóm tắt quyết định thi hành án.

  3. Tóm tắt hoạt động thi hành án.(2)

  4. Tóm tắt hoạt động kiểm sát thi hành án (2)

Phiếu kết thúc hồi giờ .. ngày…..tháng …năm … ./.Người lập phiếu (3)…..Hướng dẫn sử dụng biểu mẫu

(1). Tên cơ quan lập phiếu;

(2). Kiểm sát viên lập phiếu câp nhật để vệc theo dõi được liên tục, ghi sao chỉ cần đọc phiếu kiểm sát biết việc thi hành án đến đâu thi hành xong hay còn phải thi hành ........................

(3) Người lập phiếu chỉ ký khi việc thi hành án đã xong hoặc bàn giao cho người khác tiếp tục theo dõi.

: tintuc
tintuc -> BỘ thông tin truyềN thông thuyết minh đỀ TÀi xây dựng quy chuẩn kỹ thuật thiết bị giải mã truyền hình số MẶT ĐẤt set – top box (stb)
tintuc -> HƯỚng dẫn càI ĐẶt và SỬ DỤng phần mềm tạo bài giảng e-learning
tintuc -> Nghiên cứu một số đặc điểm
tintuc -> NHỮng đÓng góp mới của luậN Án tiến sĩ CẤP ĐẠi học huế Họ và tên ncs : Nguyễn Văn Tuấn
tintuc -> Tin tức & Sự kiện
tintuc -> QUẢn lý nuôi trồng thủy sản dựa vào cộng đỒNG
tintuc -> TỜ trình về việc ban hành mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất
tintuc -> Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức tập huấn Chăm sóc skss tuổi mãn kinh và sàng lọc ung thư cổ tử cung
tintuc -> ĐẢng bộ khối các cơ quan tw
tintuc -> VIỆn kiểm sát nhân dân


1   2   3   4


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương