Danh mục các biểu mẫu nghiệp vụ kiểm sát thi hành án dân sự năm 2013tải về 386.25 Kb.
trang3/4
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích386.25 Kb.
1   2   3   4

YÊU CẦU:

Cục trưởng hoặc Chi Cục trưởng (2) …………ra quyết định hoãn thi hành án dân sự đối với (3)…………vì (nêu lý do hoãn)……………………và thông báo cho Viện kiểm sát nhân dân biết trong thời hạn 15 ngày /.
Nơi nhận:

-

-

-

VIỆN TRƯỞNG
Hướng dẫn sử dụng biểu mẫu

(1). Ghi tên VKSND yêu cầu;

(2). Tên cơ quan THADS mà VKS yêu cầu;

(3). Người phải thi hành án.


Mẫu số 26

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

……………(1)……………….
Số: …./YC-KSTHADSCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
..........., ngày…… tháng……năm 201…YÊU CẦU

RA QUYẾT ĐỊNH HUỶ QUYẾT ĐỊNH HOÃN THI HÀNH ÁN
VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN …….....(1)……….
Căn cứ Điều 23, Điều 24, Điều 25 Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2002;

Căn cứ Điều 12 Luật thi hành án dân sự năm 2008;

Xét thấy việc huỷ quyết định hoãn thi hành án là có căn cứ,

YÊU CẦU:

Cục trưởng hoặc Chi Cục trưởng (2) …………ra quyết định huỷ quyết định hoãn thi hành án dân sự đối với (3)…………………nhằm đảm bảo bản án, quyết định của Toà án có hiệu lực pháp luật được thi hành kịp thời, đầy đủ, đúng pháp luật ./.
Nơi nhận:

-

-

-

VIỆN TRƯỞNG
Hướng dẫn sử dụng biểu mẫu

(1). Ghi tên VKSND yêu cầu;

(2). Cục trưởng hoặc Chi cục trưởng;

(3). Người phải thi hành án.

Mẫu số 27VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

……………(1)……………….
Số: …./YC-KSTHADSCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
..........., ngày…… tháng……năm 201…YÊU CẦU

TIÊU HUỶ VẬT CHỨNG, TÀI SẢN
VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN …….....(1)……….

Căn cứ Điều 23, Điều 24, Điều 25 Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2002;

Căn cứ Điều 12, Điều 37, Điều 125, Điều 126 Luật thi hành án dân sự năm 2008;

Xét thấy vật chứng, tài sản trong bản án, quyết định……….…. của Toà án nhân dân ………..(2) đã có hiệu lực pháp luật cần được tiêu huỷ……..……..,YÊU CẦU:

Cục trưởng hoặc Chi cục trưởng (3) … tổ chức tiêu huỷ số vật chứng, tài sản .. ……………

nhằm đảm bảo bản án, quyết định của Toà án có hiệu lực pháp luật được thi hành, kịp thời, đầy đủ, đúng pháp luật /.


Nơi nhận:

-

-

-

VIỆN TRƯỞNG
Hướng dẫn sử dụng biểu mẫu:

(1). Ghi tên VKSND yêu cầu

(2). Tên cơ quan ra bản án (quyết định)

(3). Tên cơ quan THAmà VKS yêu cầu..

Mẫu số 28VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

……………(1)……………….
Số: …./YC-KSTHADSCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
..........., ngày…… tháng……năm 201…YÊU CẦU (2)

CẤP, CHUYỂN GIAO BẢN ÁN (QUYẾT ĐỊNH) CHO (3).....
VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN …….....(1)……….
Căn cứ Điều 23, Điều 24, Điều 25 Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2002;

Căn cứ Điều 12, Điều 27, Điều 28 Luật thi hành án dân sự năm 2008;

Căn cứ bản án (quyết định) số …….. ngày ……..tháng……. năm ……. của Toà án nhân dân ……….. (2) ……………………………………………..;

Theo đề nghị của cơ quan thi hành án dân sự (hoặc đơn khiếu nai của người được thi hành án),YÊU CẦU:

Chánh án: (2)……………………………….... cấp, chuyển giao bản án, quyết định cho (3) ……………………………………………………………… nhằm đảm bảo bản án, quyết định của Toà án có hiệu lực pháp luật được thi hành đúng pháp luật, đầy đủ, kịp thời./.
Nơi nhận:

-

-

-

VIỆN TRƯỞNG
Hướng dẫn sử dụng biểu mẫu

(1). Ghi tên VKSND yêu cầu;

(2). Tên cơ quan ra bản án (Quyết định);

(3). Cơ quan, người phải thi hành án…

Mẫu số 29

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

……………(1)……………….
Số: …./YC-KSTHADSCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
..........., ngày…… tháng……năm 201…YÊU CẦU

TỰ KIỂM TRA VIỆC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN …….....(1)……….
Căn cứ Điều 23, Điều 24, Điều 25 Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2002;

Căn cứ Điều 12 Luật thi hành án dân sự năm 2008;

Căn cứ bản án (quyết định) số …….. ngày ……..tháng……. năm ……. của ……….. (2) ………………………………………………..,

YÊU CẦU:

1. Cục trưởng hoặc Chi Cục trưởng (3)…………… tự kiểm tra việc tổ chức thi hành án đối với Bản án (quyết định) trên nhằm đảm bảo bản án, quyết định của (2)…………… án có hiệu lực pháp luật được thi hành, kịp thời, đầy đủ, đúng pháp luật.

2. Thông báo kết quả tự kiểm tra bằng văn bản cho VKSND (1)…………… trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu này ./.


Nơi nhận:

-

-

-

VIỆN TRƯỞNG
Hướng dẫn sử dụng biểu mẫu:

(1). Ghi tên VKSND yêu cầu;

(2). Tên cơ quan ra bản án (Quyết định);

(3). Tên cơ quan THADS mà VKS yêu cầu.

Mẫu số 30VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

……………(1)……………….
Số: …./YC-KSTHADSCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
..........., ngày…… tháng……năm 201…YÊU CẦU

CUNG CẤP KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT VIỆC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN …….....(1)……….
Căn cứ Điều 23, Điều 24, Điều 25 Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2002;

Căn cứ Điều 12 Luật thi hành án dân sự năm 2008;

Xét thấy việc giải quyết việc thi hành án dân sự theo bản án, (quyết định)……... của (2)……….. đã thi hành án xong nhưng có vi phạm …………,

YÊU CẦU:

Cục trưởng hoặc Chi Cục trưởng (3): …………cung cấp kết quả giải quyết việc thi hành án dân sự cho Viện kiểm sát (1) ……..…để Viện kiểm sát thực hiện chức năng kiểm sát việc tuân theo pháp luật về thi hành án của cơ quan Thi hành án dân sự ./.
Nơi nhận:

-

-

-

VIỆN TRƯỞNG
Hướng dẫn sử dụng biểu mẫu

(1). Ghi tên VKSND yêu cầu;

(2). Cơ quan ra bản án (Quyết định);

(3). Tên cơ quan THADS mà VKS yêu cầu.

Mẫu số 31VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

……………(1)……………….
Số: …./YC-KSTHADSCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
..........., ngày…… tháng……năm 201…YÊU CẦU

PHÂN LOẠI ĐIỀU KIỆN THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN …….....(1)……….
Căn cứ Điều 23, Điều 24, Điều 25 Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2002;

Căn cứ Điều 12 Luật thi hành án dân sự năm 2008;

Căn cứ kết quả xác minh điều kiện thi hành án của cơ quan Thi hành án dân sự (2) ngày… tháng ..năm …;

Xem xét kết quả xác minh điều kiện của cơ quan Thi hành án ngày .... tháng .... năm…,YÊU CẦU:

1. Cục trưởng hoặc Chi Cục trưởng (3) …………phân loại điều kiện thi hành án dân sư. .. (4) ………………… nhằm đảm bảo bản án, (quyết định) của (2)………. có hiệu lực pháp luật được thi hành kịp thời, đầy đủ, đúng pháp luật.

2. Thông báo kết quả phân loại cho Viện kiểm sát nhân dân (1)…….. theo qui định của pháp luật./.


Nơi nhận:

-

-

-

VIỆN TRƯỞNG
Hướng dẫn sử dụng biểu mẫu:

(1). Ghi tên VKSND yêu cầu;

(2). Tên cơ quan ra quyết định;

(3). Tên cơ quan THADS mà VKS yêu cầu;

(4). Họ và tên, địa chỉ của người phải thi hành án.

Mẫu số 32VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

………………………….
Số: …./ĐX-KSTHADSCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
...........,. ngày…… tháng……năm 201…ĐỀ XUẤT

Tham gia kiểm sát việc cưỡng chế bằng biện pháp kê biên, giao tài sản … thi hành án dân sự
Kính gửi: Đồng chí Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân ……..
Tên tôi là:……………….Kiểm sát viên, được phân công tham gia kiểm sát việc cưỡng chế bằng biện pháp kê biên, giao tài sản ………. thi hành án dân sự xin báo cáo, đề xuất như sau:

1. Tóm tắt nội dung việc cưỡng chế bằng biện pháp kê biên, giao tài sản Thi hành án…

2. Quan điểm của cơ quan, đơn vị tổ chức kê biên, cưỡng chế, giao tài sản…

3. Đề xuất của Kiểm sát viên.

4. Quan điểm của Lãnh đạo đơn vị.

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊNGƯỜI ĐỀ XUẤTMẫu số 33VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

……………(1)……………….
Số: …./ĐN-KSTHADSCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
...........,. ngày…… tháng……năm 201…ĐỀ NGHỊ

Miễn chấp hành hình phạt tiền còn lại
Kính gửi: ………………………………………………

Căn cứ Điều 58 khoản 2, Điều 76 khoản 3 Bộ Luật hình sự;

Căn cứ Điều 269 khoản 2 Bộ Luật tố tụng hình sự;

Căn cứ Điều 61 Luật thi hành án dân sự năm 2008;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 10/2010/TTLT ngày 25/05/2010 của Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Công an hướng dẫn việc miễn giảm thi hành án;

Xét đơn hoặc đề nghị của cơ quan thi hành án ……………về việc bị án …………………………hiện ở (trú tại hoặc đang chấp hành hình phạt tù) đối với khoản tiền thu nộp ngân sách Nhà nước (án phí, phạt sung công) ……..VNĐ để sung công quĩ Nhà nước tại bản án hình sự số…..ngày…..tháng….năm.… ……… của Tòa án nhân dân (2)……. ,

Qua hồ sơ, tài liệu và kiểm tra xác minh tại …… ………………… xét thấy …………………không có khả năng, điều kiện để chấp hành hình phạt tiền.

Vì lý do trên …………… Viện kiểm sát nhân dân (1) …………. Đề nghị Tòa án nhân dân…….. (3) ……… xét cho ………………. được miễn chấp hành hình phạt tiền, tiền án phí (nếu có) còn lại theo quy định của pháp luật./.
Nơi nhận:

-

-

-

VIỆN TRƯỞNG
Hướng dẫn sử dụng biểu mẫu

(1). Ghi tên VKSND ban hành đề nghị;

(2). Ghi tên TAND ra bản án, Quyết định;

(3). Ghi tên TAND xét miễn giảm tiền phạt.

Mẫu số 34VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

……………(1)……………….
Số: …./BB-KSTHADSCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
...........,. ngày…… tháng……năm 201…BIÊN BẢN XÁC MINH

Về việc: ………………………………………………………………

Hôm nay, ngày …… tháng ……. năm …….. vào hồi …….. giờ ………... tại: ………………………………………………………………………………...

Chúng tôi gồm:

- VKSND (1)………………… có ông (bà) ……………………………. Chức vụ: ……………………………… Chủ trì: ………………………………...

- Giúp việc ……………………… có ông (bà) …………………………… Chức vụ: ………………………………………………………………………….

- Đại diện: ……………………… có ông (bà) …………………………… Chức vụ: ………………………………………………………………………….

- Đại diện: ……………………… có ông (bà) …………………………… Chức vụ: ………………………………………………………………………….

Tiến hành lập biên bản xác minh về việc thi hành án dân sự đối với (2) …. …………… là người …………………. theo bản án (quyết định) dân sự ……... số ………… ngày …… tháng …… năm ….. của (3)……………………………

Nội dung xác minh: ………………….. (4) ………………………………. …………………………………………………………………………………….

Kết quả xác minh: ……………….. (5) …………………………………… …………………………………………………………………………………….

Biên bản kết thúc hồi giờ……được đọc lại cho mọi người nghe xác nhận là đúng ………………

ĐẠI DIỆN CHÍNH QUYỀN ĐẠI DIỆN VIỆN KIỂM SÁT


Hướng dẫn sử dụng biểu mẫu

(1). Ghi tên VKSND lập biên bản xác minh;

(2). Xác minh với ai (người được THA, người phải THA, người liên quan…)

(3). Cơ quan ra bản án quyết định;

(4). Ghi rõ nội dung xác minh

(5). Ghi rõ kết quả xác minh.

Mẫu số 35VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

……………(1)……………….
Số: …./KSTHADSCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
...........,. ngày…… tháng……năm 201…Quan ®iÓm cña (1)…..

Về (2) ………………………………………………………………
Kính thưa (4) …………………………………………………………..
Sau khi nghe (4)………..….tôi (3)……….… đơn vị công tác (1)………

Xin phát biểu quan điểm về (2).......................... như sau:

Tóm tắt (2)………………………………….

Quan điểm của các ngành về (2)……………

Quan điểm của (1)……………….... như sau:

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………….

Đề nghị (4)……….. xem xét cân nhắc để việc (2)………... được thực hiện theo đúng qui định của pháp luật ./.KIỂM SÁT VIÊN


Hướng dẫn sử dụng biểu mẫu

(1). Ghi tên VKSND có ý kiến phát biểu;

(2). Quan điểm của VKS trong:

- Phiên miễn, giảm tiền thu cho NSNN;

- Về đề nghị xét miễn, giảm nghĩa vụ THADS;

- Trong phiên họp xét theo trình tự phúc thẩm trong các QĐ miễn giảm khoản tiền thu nộp cho NSNN có sai phạm;

(3). Ghi rõ họ tên chức vụ;

(4). Cơ quan tổ chức việc (2).Mẫu số 36VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

……………(1)……………….
Số: …./BC-KSTHADSCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
...........,. ngày…… tháng……năm 201…BẤO CÁO

KẾT QUẢ KIỂM SÁT HỒ SƠ, QUYẾT ĐỊNH THI HÀNH ÁN DÂN SỰ(2)
Tôi ….…chức vụ …………được phân công kiểm sát hồ sơ (quyết định) thi hành án dân sự số .…ngày ….tháng…. năm……. của (3)…….. có hiệu lực pháp luật. Xin báo cáo kết quả như sau:

1. Tóm tắt nội dung hồ sơ, (quyết định)……………………………

2. Quan điểm của các ngành ………………………………………

3. Nhận xét và đề xuất của cán bộ nghiên cứu:

+ Nhận xét: (có vi phạm hay không có vi phạm; nếu có vi phạm phải ghi rõ vi phạm vi phạm đó phạm vào điều luật nào……………………)

+ Đề xuất:…………………………………………………………….Ý KIẾN CỦA LÃNH ĐẠO VIỆN NGƯỜI BÁO CÁO

Hướng dẫn sử dụng biểu mẫu

(1). Ghi tên VKSND báo cáo;

(2). KS hồ sơ THADS, KS các QĐ THA, KS việc tạm đình chỉ THA, KS Hoãn THADS, KS Đình chỉ THADS, KS Trả lại đơn yêu cầu THADS, KS Kê biên tài sản…………;

(3). Tên cơ quan ra bản án , quyết định.
Mẫu số 37VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

……………(1)……………….
Số: …./BC-KSTHADSCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
...........,. ngày…… tháng……năm 201…BÁO CÁO

KẾT QUẢ PHIÊN HỌP (2) …THADS
Tên tôi là ……….chức vụ ………. được phân công tham dự phiên họp (2)…………. xin báo cáo kết quả như sau:

1. Tóm tắt nội dung (2) ………………………………………………..

2. Quan điểm của các ngành …………………………………………


  1. Quan điểm của người báo cáo. ……………………………

  2. Kết luận phiên họp

  3. Đề xuất (nếu có).Nơi nhận:

-

-

-


Ng­êi b¸o c¸oHướng dẫn sử dụng biểu mẫu

(1). VKSND nơi cán bộ báo cáo;

(2). Báo cáo kết quả phiên họp:

- Miễn, giảm tiền thu cho NSNN;

- Xét miễn, giảm nghĩa vụ THADS;

- Xét theo trình tự phúc thẩm trong các QĐ miễn giảm khoản tiền thu nộp cho NSNN có sai phạm .........................................................................................................
: tintuc
tintuc -> BỘ thông tin truyềN thông thuyết minh đỀ TÀi xây dựng quy chuẩn kỹ thuật thiết bị giải mã truyền hình số MẶT ĐẤt set – top box (stb)
tintuc -> HƯỚng dẫn càI ĐẶt và SỬ DỤng phần mềm tạo bài giảng e-learning
tintuc -> Nghiên cứu một số đặc điểm
tintuc -> NHỮng đÓng góp mới của luậN Án tiến sĩ CẤP ĐẠi học huế Họ và tên ncs : Nguyễn Văn Tuấn
tintuc -> Tin tức & Sự kiện
tintuc -> QUẢn lý nuôi trồng thủy sản dựa vào cộng đỒNG
tintuc -> TỜ trình về việc ban hành mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất
tintuc -> Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức tập huấn Chăm sóc skss tuổi mãn kinh và sàng lọc ung thư cổ tử cung
tintuc -> ĐẢng bộ khối các cơ quan tw
tintuc -> VIỆn kiểm sát nhân dân


1   2   3   4


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương