Danh mục các biểu mẫu nghiệp vụ kiểm sát thi hành án dân sự năm 2013tải về 386.25 Kb.
trang2/4
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích386.25 Kb.
1   2   3   4
§iÒu.2: Giao trách nhiệm cho đồng chí (4)……………… trưởng đoàn và các đồng chí ………………………… tiến hành kiểm tra (2)……………………

Điều 3. Yêu cầu Thủ trưởng (3) …………….. và các đồng chí có tên trong Điều 2 tổ chức thực hiện quyết định này./.

Nơi nhận:

-

-

-

VIỆN TRƯỞNG

Hướng dẫn sử dụng biểu mẫu:

(1). Ghi tên VKSND ra quyết định;

(2). Kháng nghị, kiến nghị, yêu cầu số…ngày …tháng…năm của (3);

(3). Đơn vị bị kiểm tra;

(4). Ghi rõ họ tên, chức danh.

Mẫu số 14VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

……………(1)…………….
Số: …./BB-KSTHADSCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
...........,. ngày…… tháng……năm 201…BIÊN BẢN

KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN (2)..….
Hôm nay, ngày …tháng …năm 201…

Tại (3) ………………………….

Viện kiểm sát nhân dân (1)………….tổ chức kiểm tra (2) ………….… với thành phần tham dự như sau:


  1. Viện kiểm sát (1)…

- Đồng chí (4) ……………………………………………………………

2. Đơn vị được kiểm tra (5)...

- Đồng chí …(4)…………………………………………………………..3. Tham dự (nếu có)…

- Đồng chí (4)…………………………………………………………….

Kết quả kiểm tra như sau (6)…:

-……………………………………………………………………………

- Biên bản kết thúc hồi …giờ …cùng ngày………………………….… /.

Đại diện (2)

Đại diện (1)

Hướng dẫn sử dụng biểu mẫu

(1). Tên cơ quan lập biên bản;

(2). Kháng nghị, kiến nghị, yêu cầu;

(3). Ghi rõ địa chỉ nơi lập biên bản;

(4). Ghi rõ họ tên, chức vụ đơn vị;

(5). Đơn vị bị kiểm tra;

(6). Ghi đúng kết quả kiểm tra.

Mẫu số 15VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

……………(1)……………….
Số: …./YC-KSTHADSCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
..........., ngày…… tháng……năm 201…YÊU CẦU

CUNG CẤP HỒ SƠ, TÀI LIỆU THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN …….....(1)……….
Căn cứ Điều 23, Điều 24, Điều 25 Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2002;

Căn cứ Điều 12, Điều 23 và Điều 36 Luật thi hành án dân sự năm 2008;

Căn cứ bản án (quyết định) số …... ngày….tháng.…. năm …….. của Toà án nhân dân ………….. (2) ……..…;

Xét thấy ………………………………………………….………………..,


YÊU CẦU:
Thủ trưởng (2) ……………cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến thi hành án dân sự đối với (3)……….…….. trong thời hạn 30 ngày (kể từ ngày nhận được yêu cầu) để Viện kiểm sát tiến hành kiểm sát nhằm đảm bảo bản án, quyết định của Toà án có hiệu lực pháp luật được thi hành kịp thời, đầy đủ, đúng pháp luật ./.


Nơi nhận:

-

-

-

VIỆN TRƯỞNG
Hướng dẫn sử dụng biểu mẫu:

(1). Ghi tên VKSND yêu cầu;

(2). Tên cơ quan mà VKS yêu cầu;

(3). Ngưòi phải thi hành án.

Mẫu số 16VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

……………(1)……………….
Số: …./YC-KSTHADSCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
..........., ngày…… tháng……năm 201…YÊU CẦU

RA QUYẾT ĐỊNH UỶ THÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN …….....(1)……….
Căn cứ Điều 23, Điều 24, Điều 25 Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2002;

Căn cứ Điều 12, Điều 55 Luật thi hành án dân sự năm 2008;

Căn cứ bản án (quyết định) số …….ngày …..tháng…. năm …. của ……….. (2) …………………….,

YÊU CẦU:

1. Cục trưởng hoặc Chi Cục trưởng (3)…………… ra quyết định uỷ thác thi hành án đối với bản án (quyết định) trên nhằm đảm bảo bản án (quyết định) của (2)……….…… có hiệu lực pháp luật được thi hành kịp thời, đầy đủ, đúng pháp luật.  1. Thông báo kết quả cho VKSND (1)……………… trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu này ./.
Nơi nhận:

-

-

-

VIỆN TRƯỞNG
Hướng dẫn sử dụng biểu mẫu

(1). Ghi tên VKSND yêu cầu;

(2). Tên cơ quan ra bản án (quyết định);

(3). Tên cơ quan THADS mà VKS yêu cầu.

Mẫu số 17


VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

……………(1)……………….
Số: …./YC-KSTHADSCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
..........., ngày…… tháng……năm 201…YÊU CẦU

RA QUYẾT ĐỊNH TẠM ĐÌNH CHỈ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN …….....(1)……….
Căn cứ Điều 23, Điều 24, Điều 25 Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2002;

Căn cứ Điều 12, Điều 49. Điều 141 Luật thi hành án dân sự năm 2008;

Căn cứ quyết định kháng nghị theo trình tự giám đốc thẩm, tái thẩm số …ngày …tháng …năm …của ……,

YÊU CẦU:

Thủ trưởng (2) …………ra quyết định tạm đình chỉ thi hành án dân sự ………………… để đảm bảo có thời gian giải quyết bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật theo trình tự giám đốc thẩm, tái thẩm./.
Nơi nhận:

-

-

-

VIỆN TRƯỞNG
Hướng dẫn sử dụng biểu mẫu

(1). Ghi tên VKSND yêu cầu;

(2). Tên cơ quan THADS.


Mẫu số 18VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

……………(1)……………….
Số: …./YC-KSTHADSCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
...........,. ngày…… tháng……năm 201…YÊU CẦU

CƠ QUAN THI HÀNH ÁN DÂN SỰ LẬP HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ

XÉT MIỄN, GIẢM THI HÀNH ÁN
VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN …….....(1)……….

Căn cứ Điều 23, Điều 24, Điều 25 Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2002;

Căn cứ Điều 12, Điều 61 Luật thi hành án dân sự năm 2008;

Căn cứ Điều 4, Điều 7 Thông tư liên tịch số 10/2010/TTLT năm 2010 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, TAND tối cao và Bộ Công an;

Căn cứ bản án, quyết định……....…. của Toà án nhân dân (2) …….……. đã có hiệu lực pháp luật…………………………………………………………...

Qua công tác kiểm sát, xét thấy ……………..có đủ điều kiện để được xét miễn giảm nghĩa vụ thi hành án,YÊU CẦU:

Cục trưởng (hoặc Chi cục trưởng) (3) ………………lập hồ sơ đề nghị xét miễn giảm nghĩa vụ thi hành án (4) ……………………………nhằm đảm bảo bản án, quyết định của Toà án có hiệu lực pháp luật được thi hành kịp thời, đầy đủ, đúng pháp luật./.
Nơi nhận:

-

-

-

VIỆN TRƯỞNG

Hướng dẫn sử dụng biểu mẫu

(1). Ghi tên VKSND yêu cầu;

(2). Tên TAND ra bản án (Quyết định);

(3). Tên cơ quan lập hồ sơ xét miễn giảm;

(4). Họ và tên, địa chỉ của người phải thi hành án.

Mẫu số 19

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

……………(1)……………….
Số: …./TB-KSTHADSCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
...........,. ngày…… tháng……năm 201…Th«ng b¸o

uû th¸c THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN …….....(1)……….
Căn cứ Điều 23, Điều 24, Điều 25 Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2002;

Căn cứ Điều 12, Điều 55 Luật thi hành án dân sự năm 2008;

Căn cứ (quyết định) số ….. ngày ….. tháng .… năm .… của ……….. (2) ………………………………………………..,

Th«ng b¸o:

1. Cho (3 và 4): …………………………biết Viện kiểm sát nhân dân (1) nhận được quyết định uỷ thác thi hành án dân sự của (2) ..........……………….

2. Chuyển toàn bộ tài liệu của (1)………… liên quan đến việc uỷ thác thi hành án đến (4) để tiếp tục làm nhiệm vụ kiểm sát theo thẩm quyền.

Vậy thông báo cho (3 và 4)……………….biết./.
Nơi nhận:

-

-

-

VIỆN TRƯỞNG
Hướng dẫn sử dụng biểu mẫu

(1). Ghi tên VKSND ra Thông báo;

(2). Tên cơ quan ra Quyết định ủy thác;

(3). Người phải thi hành án…

(4). VKSND nơi cơ quan THA nhận uỷ thác

Mẫu số 20VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

……………(1)……………….
Số: …./YC-KSTHADSCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
...........,. ngày…… tháng……năm 201…YÊU CẦU

RA QUYẾT ĐỊNH CƯỠNG CHẾ THI HÀNH ÁN
VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN …….....(1)……….
Căn cứ Điều 23, Điều 24, Điều 25 Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2002;

Căn cứ Điều 12 Điều 46 Luật thi hành án dân sự năm 2008;

Căn cứ bản án, quyết định số .…ngày.....tháng .…năm của Toà án nhân dân ……………… đối với (3)………….;

Xét thấy người phải thi hành án có điều kiện thi hành án mà không tự nguyện thi hành án……………….……,


YÊU CẦU:
Cục trưởng hoặc Chi cục trưởng (2)…………………...chỉ đạo Chấp hành viên……………ra quyết định cưỡng chế thi hành án đối với (3)…………nhằm đảm bảo bản án, quyết định của Toà án có hiệu lực pháp luật được thi hành kịp thời, đầy đủ, đúng pháp luật./.


Nơi nhận:

-

-

-

VIỆN TRƯỞNG
Hướng dẫn sử dụng biểu mẫu

(1). Ghi tên VKSND yêu cầu;

(2). Tên cơ quan thi hành án mà VKS yêu cầu;

(3). Họ, tên và địa chỉ người phải thi hành án.

Mẫu số 21VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

……………(1)……………….
Số: …./YC-KSTHADSCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
..........., ngày…… tháng……năm 201…YÊU CẦU

RA QUYẾT ĐỊNH THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN …….....(1)……….
Căn cứ Điều 23, Điều 24, Điều 25 Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2002;

Căn cứ Điều 12, Điều 23 và Điều 36 Luật thi hành án dân sự năm 2008;

Căn cứ Bản án (Quyết định) số ..… ngày …..tháng .…. năm …….. của Toà án nhân dân …….. (2) …………;

Xét thấy …………………………………………………………………..,YÊU CẦU:

Cục trưởng hoặc Chi Cục trưởng (2) …………ra quyết định thi hành án dân sự đối với (3) ……….…….nhằm đảm bảo bản án, quyết định của Toà án có hiệu lực pháp luật được thi hành kịp thời, đầy đủ, đúng pháp luật ./.
Nơi nhận:

-

-

-

VIỆN TRƯỞNG
Hướng dẫn sử dụng biểu mẫu

(1). Ghi tên VKSND yêu cầu;

(2). Tên cơ quan ra bản án, quyết định;

(3). Ngưòi phải thi hành án.

Mẫu số 22VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

……………(1)……………….
Số: …./YC-KSTHADSCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
..........., ngày…… tháng……năm 201…YÊU CẦU

XỬ LÝ VẬT CHỨNG, TÀI SẢN TẠM GIỮ

TUYÊN TỊCH THU, SUNG QUĨ NHÀ NƯỚC
VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN …….....(1)……….
Căn cứ Điều 23, Điều 24, Điều 25 Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2002;

Căn cứ Điều 12, Điều 124 Luật thi hành án dân sự năm 2008;

Xét thấy vật chứng, tài sản tạm giữ tuyên tịch thu, sung quĩ nhà nước trong bản án, (quyết định)……... của Toà án nhân dân ………..(2) đã có hiệu lực pháp luật cần được xử lý…………………………

Yêu cầu (3) …………tổ chức xử lý vật chứng, tài sản tạm giữ tuyên tịch thu, sung quĩ nhà nước.. …………………nhằm đảm bảo bản án, quyết định của Toà án có hiệu lực pháp luật được thi hành đúng pháp luật, đầy đủ, kịp thời./.
Nơi nhận:

-

-

-

VIỆN TRƯỞNG
Hướng dẫn sử dụng biểu mẫu

(1). Ghi tên VKSND yêu cầu;

(2). Tên TAND ra bản án (Quyết định);

(3). Ghi rõ Thủ trưởng cơ quan THADS.


Mẫu số 23VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

……………(1)……………….
Số: …./YC-KSTHADSCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
..........., ngày…… tháng……năm 201…YÊU CẦU

RA QUYẾT ĐỊNH ĐÌNH CHỈ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN …….....(1)……….
Căn cứ Điều 23, Điều 24, Điều 25 Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2002;

Căn cứ Điều 12, Điều 50 Luật thi hành án dân sự năm 2008;

Căn cứ bản án (quyết định) số …….. ngày ……..tháng……. năm ……. của Toà án nhân dân ……….. (2) ……………………………………………….;

Căn cứ quyết định thi hành án dân sự số ..ngày …tháng …năm của cơ quan thi hành án dân sự …………ra quyết định thi hành án đối với …………...;

Xét thấy (3)……………......………………………………..……..............,

YÊU CẦU:

Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự …….…………....….... ra quyết định đình chỉ thi hành án đối với .................... (4) …………… và trả lời cho Viện kiểm sát nhân dân …………theo qui định của pháp luật ./.

Nơi nhận:

-

-

-

VIỆN TRƯỞNG
Hướng dẫn sử dụng biểu mẫu

(1). Ghi tên VKSND yêu cầu;

(2). Tên TAND ra bản án (Quyết định);

(3). Lý do đình chỉ trong Điều 50 Luật THADS;

(4). Họ và tên, địa chỉ của người phải thi hành án.

Mẫu số 24VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

……………(1)……………….
Số: …./YC-KSTHADSCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
..........., ngày…… tháng……năm 201…YÊU CẦU

RA QUYẾT ĐỊNH TIẾP TỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN …….....(1)……….
Căn cứ Điều 23, Điều 24, Điều 25 Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2002;

Căn cứ Điều 12, Điều 48, Điều 49 Luật thi hành án dân sự năm 2008;

Căn cứ quyết định hoãn (hoặc tạm đình chỉ) thi hành án số …….. ngày ……..tháng……. năm ……. của (2) …………………………

Xét thấy …………………… (3)………….. là người phải thi hành án, có điều kiện thi hành ………………………………………………………..……....YÊU CẦU:

Cục trưởng (hoặc Chi cục trưởng) cơ quan thi hành án dân sự …….…………...... ra quyết định tiếp tục thi hành đối với (3)……….... để bản án được thi hành kịp thời, đầy đủ, đúng pháp luật ./.
Nơi nhận:

-

-

-

VIỆN TRƯỞNG
Hướng dẫn sử dụng biểu mẫu

(1). Ghi tên VKSND yêu cầu;

(2) Tên cơ quan ra Quyết định hoãn, tạm đình chỉ;

(3). Họ và tên, địa chỉ của người phải thi hành án.

Mẫu số 25

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

……………(1)……………….
Số: …./YC-KSTHADSCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
..........., ngày…… tháng……năm 201…YÊU CẦU

RA QUYẾT ĐỊNH HOÃN THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN …….....(1)……….
Căn cứ Điều 23, Điều 24, Điều 25 Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2002;

Căn cứ Điều 12 và Điều 48 Luật thi hành án dân sự năm 2008;

Căn cứ quyết định thi hành án số …ngày …tháng …năm …;

Xét thấy việc hoãn thi hành án là có căn cứ,: tintuc
tintuc -> BỘ thông tin truyềN thông thuyết minh đỀ TÀi xây dựng quy chuẩn kỹ thuật thiết bị giải mã truyền hình số MẶT ĐẤt set – top box (stb)
tintuc -> HƯỚng dẫn càI ĐẶt và SỬ DỤng phần mềm tạo bài giảng e-learning
tintuc -> Nghiên cứu một số đặc điểm
tintuc -> NHỮng đÓng góp mới của luậN Án tiến sĩ CẤP ĐẠi học huế Họ và tên ncs : Nguyễn Văn Tuấn
tintuc -> Tin tức & Sự kiện
tintuc -> QUẢn lý nuôi trồng thủy sản dựa vào cộng đỒNG
tintuc -> TỜ trình về việc ban hành mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất
tintuc -> Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức tập huấn Chăm sóc skss tuổi mãn kinh và sàng lọc ung thư cổ tử cung
tintuc -> ĐẢng bộ khối các cơ quan tw
tintuc -> VIỆn kiểm sát nhân dân


1   2   3   4


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương