Danh mục các biểu mẫu nghiệp vụ kiểm sát thi hành án dân sự năm 2013tải về 386.25 Kb.
trang1/4
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích386.25 Kb.
  1   2   3   4
DANH MỤC

Các biểu mẫu nghiệp vụ kiểm sát thi hành án dân sự năm 2013
1. Công văn cử cán bộ phối hợp trực tiếp kiểm sát

2. Quyết định trực tiếp kiểm sát

3. Kế hoạch trực tiếp kiểm sát

4. Biên bản công bố quyết định trực tiếp kiểm sát

5. Biên bản tiến hành làm việc ………………..

6. Biên bản tổng hợp kết quả trực tiếp kiểm sát

7. Kết luận trực tiếp kiểm sát

8. Quyết định trực tiếp kiểm sát quyết định Thi hành án dân sự

9. Biên bản kiểm sát quyết định hoặc hồ sơ thi hành án dân sự

10. Kháng nghị

11. Kiến nghị

12. Yêu cầu khắc phục vi phạm

13. Quyết định trực tiếp kiểm tra việc thực hiện Kháng nghị, Kiến nghị, yêu cầu

14. Biên bản kiểm tra thực hiện kháng nghị, kiến nghị, yêu cầu

15. Yêu cầu cung cấp tài liệu

16. Yêu cầu ra quyết định uỷ thác thi hành án dân sự

17. Yêu cầu ra quyết định tạm đình chỉ THADS

18. Yêu cầu cơ quan THADS lập hồ sơ đề nghị xét miễn giảm THA

19. Thông báo uỷ thác THADS

20. Yêu cầu ra quyết định cưỡng chế THADS

21. Yêu cầu ra quyết định THA

22. Yêu cầu xử lý vật chứng, tài sản tạm giữ tuyên tịch thu sung quĩ NN

23. Yêu cầu ra quyết định đình chỉ thi hành án dân sự

24. Yêu cầu ra quyết định tiếp tục THADS

25. Yêu cầu ra quyết định hoãn THADS

26. Yêu cầu ra quyết định huỷ quyết định hoãn THADS

27. Yêu cầu tiêu huỷ vật chứng tài sản

28. Yêu cầu cấp, giao bản án quyết đinh cho cơ quan người phải THA

29. Yêu cầu tự kiểm tra việc THADS

30. Yêu cầu cung cấp kết quả giải quyết việc THADS

31. Yêu cầu phân loại điều kiện THADS

32. Đề xuất tham gia cưỡng chế bằng biện pháp kê biên, giao tài sản …THA

33. Đề nghị Miễn chấp hành hình phạt tiền còn lại

34. Biên bản xác minh

35. Quan điểm của Kiểm sát viên phát biểu trong phiên họp phúc thẩm ……

36. Báo cáo kết quả kiểm sát THADS

37. Báo cáo kết quả phiên xét miễn, giảm THADS

38. Quyết định gia thời hạn trực tiếp kiểm sát

39. Thông báo tiếp nhận uỷ thác THADS

40. Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện kháng nghị, kiến nghị, yêu cầu

41. Yêu cầu ra quyết định trả đơn thi hành án dân sự

42. Đề nghị miễn, giảm nghĩa vụ thi hành đối với khoản thu nộp ngân sách NN

43. Yêu cầu ra quyết định thu hồi, sửa đổi, bổ sung, huỷ quyết định THA.

44. Yêu cầu ra quyết định kê biên .. giải tỏa kê biên …

45. Kết luận phúc tra việc thực hiện kháng nghị, kiến nghị, yêu cầu

46. Báo cáo thỉnh thị

47. Thông báo rút kinh nghiệm nghiệp vụ và chế độ thông tin báo cáo.

48. Phiếu kiểm sát thi hành án.

Mẫu số 01


VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

TỐI CAO


Số: …./KSTHADS

V/v cử cán bộ phối hợp.....kiểm sát (2)


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

…………, ngày….. tháng….. năm ……Kính gửi: (2) …


Thực hiện ……(3) ………………………………………………………

Để cuộc kiểm sát đạt kết quả (1)……………………….…….. đề nghị (2)………….….. cử cán bộ tham gia Đoàn kiểm sát (1)…………….………..….

Nhận được công văn này đề nghị đồng chí cử và gửi danh sách cán bộ tham gia Đoàn kiểm sát đến (1)…………………………….. trước ngày ………Nơi nhận:

-

-

VIỆN TRƯỞNG (1)


Hướng dẫn sử dụng biểu mẫu

(1). VKS đề nghị ;

(2). Tên đơn vị VKS đề nghị cử cán bộ (vì có thể đề nghị cơ quan THA nhưng có thể mời cơ quan khác …)

(3). Tuỳ theo yêu cầu mà có công văn ví dụ : thực hiện kế hoạch KS, thực hiện yêu cầu của cấp uỷ....

Mẫu số 02

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

TỐI CAO


Số: …./QĐ-KSTHADSCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


………….., ngày…… tháng …… năm ……
QUYẾT ĐỊNH

TRỰC TIẾP KIỂM SÁT VIỆC TUÂN THEO PHÁP LUẬT

VỀ THI HÀNH ÁN
VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN …….....(1)……….
Căn cứ Điều 23, Điều 24, Điều 25 Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2002;

Căn cứ Điều 12 Luật Thi hành án dân sự năm 2008,QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc thi hành án dân sự đối với …………………. (2) …………………………………………….

Thời gian trực tiếp kiểm sát …ngày (ngày làm việc) kể từ ngày công bố quyết định.Điều 2: Giao trách nhiệm cho đồng chí: …… (3) ……… Chức vụ: …………. làm Trưởng đoàn và các đồng chí ……………tiến hành kiểm sát …………………

Điều 3. Yêu cầu ………… (4) …….. và các đồng chí có tên trong Điều 2 tổ chức thực hiện quyết định này (kèm theo Quyết định là kế hoạch trực tiếp kiểm sát).

Nơi nhận:

-

-

VIỆN TRƯỞNG


Hướng dẫn sử dụng biểu mẫu:

(1). Ghi tên VKSND ra quyết định;

(2). Tên đơn vị được kiểm sát;

(3). Ghi rõ tên, chức vụ Trưởng đoàn và các thành viên trong đoàn;

(4). Ghi rõ chức danh, thủ trưởng đơn vị được kiểm sát.

Mẫu số 03VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

……………(1)….……….
Số: …./KH-KSTHADSCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
..........., ngày…… tháng……năm 201…KẾ HOẠCH

TRỰC TIẾP KIỂM SÁT VIỆC TUÂN THEO PHÁP LUẬT VỀ THI HÀNH ÁN

Đối với: ……………… (2) ………………

(theo Quyết định số ……/QĐ/KSTHADS ngày …./……/……… )
Đoàn công tác của Viện kiểm sát nhân dân ………………. (1) ………….. thực hiện trực tiếp kiểm sát thi hành án dân sự đối với …………... (2) ………... theo kế hoạch sau:

1. Mục đích yêu cầu:

- Mục đích: ………………………………………………………………...

- Yêu cầu: ………………………………………………………………….

2. Nội dung kiểm sát: …………………… (3) …………………………….

3. Thời điểm kiểm sát: từ ngày …..…. tháng………. năm …………… đến ngày ………….. tháng………. năm …………..(4) ……………………….

4. Thời gian kiểm sát là: ………… ngày, kể từ ngày công bố quyết định kiểm sát.

5. Yêu cầu (5)…………….. chuẩn bị hồ sơ, tài liệu và báo cáo bằng văn bản theo nội dung của đoàn kiểm sát ./.Nơi nhận:

-

-

-

VIỆN TRƯỞNG

Hướng dẫn sử dụng biểu mẫu:

(1): Ghi tên VKSND thực hiện theo Quyết định;

(2): Ghi rõ tên, đơn vị được kiểm sát;

(3): Ghi rõ nội dung kiểm sát;

(4). Ghi rõ thời điểm lấy số liệu;

(5) Ghi rõ thủ trưởng đơn vị bị kiểm sát.


Mẫu số 04

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

……………(1)…………….
Số: …./BB-KSTHADSCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
..........., ngày…… tháng……năm 201…BIÊN BẢN

CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH, KẾ HOẠCH TRỰC TIẾP KIỂM SÁT VIỆC TUÂN THEO PHÁP LUẬT VỀ THI HÀNH ÁN
Hôm nay, ngày …tháng …năm 201…

Tại ……..


Viện kiểm sát nhân dân (1)……………..tổ chức Hội nghị công bố Quyết định và Kế hoạch trực tiếp kiểm sát …….…… với thành phần tham dự như sau:

  1. Viện kiểm sát

- Đồng chí (2) ……………………………………………………………

2. Đơn vị được kiểm sát

- Đồng chí …(2)…………………………………………………….........

- ………………………………………………………………….............

3. Khách mời dự

- Đồng chí (2)….......................................................................................

- …………………………………………………………………............

Sau khi nghe đồng chí (3).....................thay mặt (1)................... công bố quyết định, kế hoạch trực tiếp kiểm sát ......…đồng chí (4)................ trình bày báo cáo theo nội dung yêu cầu của (1)...............Các ý kiến khác (nếu có).......................

Biên bản kết thúc hồi .......giờ......, cùng ngày./.

Đại diện

Đại diện (1)Hướng dẫn sử dụng biểu mẫu

(1). Tên cơ quan trực tiếp ra quyết định kiểm sát;

(2). Ghi rõ họ tên chức vụ;

(3). Lãnh đạo đơn vị ra quyết định trực tiếp kiểm sát;

(4). Đại diện đơn vi được kiểm sát.

Mẫu số 05

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

……………(1)…………….
Số: …./BB-KSTHADSCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
..........., ngày…… tháng……năm 201…


BIÊN BẢN (2)

Hôm nay, ngày …tháng …năm 201…

Tại (3) …

Tôi (4) ….

Giúp việc có ông (bà)………………..….(4) giúp việc …………………...

Tiến hành làm việc với (5)…………….kết quả như sau:

-…………………………………………………………………………….

- ……………………………………………………………………………

Biên bản kết thúc hồi…. giờ…., cùng ngày. Đã đọc lại cho (5)................... nghe (5) ...................nhất trí và ký tên sau ./.

Người (5)

Người chủ trì buổi làm việc

Hướng dẫn sử dụng biểu mẫu

(1). Tên cơ quan trực tiếp ra quyết định kiểm sát;

(2). Căn cứ vào nội dung làm việc mà lấy tiêu đề biên bản;

(3). Ghi rõ địa chỉ nơi làm việc;

(4). Ghi rõ họ tện, chức vụ, đơn vị công tác;

(5). Làm việc với ai ghi rõ họ tên chức vụ đơn vị công tác….

Mẫu số 06VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

……………(1)…………….
Số: …./BB-KSTHADSCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
..........., ngày…… tháng……năm 201…


BIÊN BẢN

TỔNG HỢP KẾT QUẢ TRỰC TIÊP KIỂM SÁT VIỆC TUÂN

THEO PHÁP LUẬT VỀ THI HÀNH ÁN (2) ………….
Hôm nay, ngày …………tháng …..…năm 201…………

Tại (3) ……………………………

Viện kiểm sát nhân dân (1)………..…..thông qua biên bản tổng hợp kết quả trực tiếp kiểm sát từ ngày (4) đến ngày (5) với thành phần tham dự như sau:

1. Viện kiểm sát (1)

- Đồng chí (6) ……………………………………………………………..2. Đơn vị được kiểm sát (2)

- Đồng chí …(6)…………………………………………………………...3. Khách mời dự

- Đồng chí (6)………………..

- Đồng chí (6)……………….... Trưởng đoàn (1) trực tiếp kiểm sát tại (2) ….thông qua kết quả trực tiếp kiểm sát như sau:

- ……………………………………………………………………………

Sau khi nghe thông qua số liệu kiểm sát có các ý kiến như sau:

- ……………………………………………………………………………

Biên bản kết thúc hồi….. giờ….., cùng ngày./.

Đại diện (2)


Đại diện (1)

Hướng dẫn sử dụng biểu mẫu

(1). VKS trực tiếp ra quyết định kiểm sát;

(2). Tên đơn vị được kiểm sát;

(3). Ghi rõ địa điểm thông qua biên bản;

(4). Ngày công bố quyết định kiểm sát;

(5). Ngày kết thúc trực tiếp kiểm sát;

(6). Ghi rõ họ tên, chức vụ, đơn vị công tác.

Mẫu số 07VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

……………(1)…………….
Số: …./KL-KSTHADSCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
..........., ngày…… tháng……năm 201…KẾT LUẬN

TRỰC TIẾP KIỂM SÁT VIỆC TUÂN THEO PHÁP LUẬT VỀ THI HÀNH ÁN

Đối với: ……………… (2) ………………


Thực hiện Quyết định số ………….. ngày …… tháng ……. năm ……. của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân ……..………. (1) ………………….. từ ngày ……….. tháng …….. năm …… đến ngày ……. tháng …… năm …..… Viện kiểm sát nhân dân …………….. (1) ………………………………………. đã tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật về thi hành án dân sự đối với ………... (2) ……………………, kết quả:

I. VỀ SỐ LIỆU THI HÀNH ÁN

1. Số liệu theo việc:

Tổng số phải thi hành: ……………………………………………………..

- Số cũ: …………………………………………………………….............

- Số mới: …………………………………………………………………..

Trong đó: + Số việc có điều kiện thi hành: ……………………………….

+ Số việc chưa có điều kiện thi hành: …………………... ……

* Đã giải quyết: …………………………………………………………..

+ Số việc thi hành xong: ……………………………………………

+ Số việc thi hành dở dang: ………………………………………...

+ Đình chỉ thi hành án: ……………………………………………..

* Trong số chưa có điều kiện thi hành: ……………………………..

+ Trả đơn: …………………………………………………………..

+ Hoãn thi hành án: …………………………………………………

+ Tạm đình chỉ thi hành án: ………………………………………...

* Số ủy thác: ………………………………………………………...

2. Số liệu tính theo giá trị:

- Tổng số phải thu: ………………………………………………………...

Trong đó: + Đã thu: ………………………….. gồm:

* Thu cho ngân sách: ………………………………………………

* Thu cho công dân: ……………………………………………….

+ Chưa thu: ……………………………………………………

- Đã giải quyết: …………………………………………………………….

Trong đó: + Nộp ngân sách: ……………………………………………….

+ Trả cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội: ……………………….

+ Trả công dân: ………………………………………………...

- Số tiền, hiện vật còn tồn: ………………………………………………...

Trong đó: + Tại tài khoản: ………………………………………………...

+ Tại quỹ đơn vị: ……………………………………………….

+ Tại sổ tiết kiệm: ……………………………………………..3…………………………………………………………………………..

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA

1. Tình hình chấp hành pháp luật: (nêu ngắn gọn những ưu điểm chính và một số nhận xét về việc cung cấp hồ sơ, tài liệu đáp ứng yêu cầu kiểm sát): ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………2. Những vi phạm pháp luật: (nêu từng vi phạm cụ thể, vi phạm quy định điều luật nào):

Ví dụ: Quá trình kiểm sát phát hiện 10 Quyết định hoãn thi hành án vi phạm, thì phải nêu cụ thể từng vi phạm của từng Quyết định. ………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

* Tồn tại: ………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………….

* Nguyên nhân của những vi phạm tồn tại đó:

- Nguyên nhân khách quan: ………………………………………………. …………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….
- Nguyên nhân chủ quan: ………………………………………………… ……………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

III. KẾT LUẬN

Qua trực tiếp kiểm sát, VKSND….. kết luận (2) có những vi phạm sau:Ví dụ:

1. Vi phạm Điều 48 Luật THADS về Hoãn thi hành án ….. Quyết định

2. Vi phạm Điều 50 Luật THADS về Đình chỉ THA …… Quyết định

3. Vi phạm ……..

(Căn cứ vào những vi phạm đã được phát hiện, VKSND (1) sẽ ban hành kiến nghị, kháng nghị hoặc yêu cầu bằng một văn bản riêng)./.Nơi nhận:

-

-

-

VIỆN TRƯỞNG

Hướng dẫn sử dụng biểu mẫu

(1). Ghi tên VKSND Quyết định kiểm sát

(2). Ghi rõ tên, đơn vị được kiểm sát

Mẫu số 08VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

……………(1)…………….
Số: …./QĐ-KSTHADSCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
..........., ngày…… tháng……năm 201…


QUYẾT ĐỊNH TRỰC TIẾP KIỂM SÁT (2)

Quyết định (3)…… số…..ngày …. tháng…. năm …..của (4)…..
VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN ……..(1)……

Căn cứ Điều 24 Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2002;

Căn cứ Điều 12 Luật thi hành án dân sự năm 2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Trực tiếp kiểm sát Quyết định (3)……… số …. ngày …....tháng ….…năm của (4)………………….

Điều 2. Giao trách nhiệm cho đồng chí: …………… (5) ……………….. ………………..……………….…………..làm trưởng đoàn và các đồng chí: ……………………………………………………………………………………. tiến hành kiểm sát .

Điều 3. Yêu cầu ………. (4) ……….. và các đồng chí có tên trong Điều 2 tổ chức thực hiện quyết định này./.

Nơi nhận:

-

-


VIỆN TRƯỞNG
Hướng dẫn sử dụng biểu mẫu

(1). Ghi tên VKSND ra quyết định;

(2). Áp dụng cho 109 QĐ của Cơ quan THADS;

(3). Ghi rừ quyết định cần kiểm sát;

(4). Đơn vị ban hành quyết định;

(5). Ghi rõ họ tên chức vụ.

Mẫu số 09VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

……………(1)…………….
Số: …./BB-KSTHADSCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BIÊN BẢN

KIỂM SÁT QUYẾT ĐỊNH HOẶC HỒ SƠ THA(2)

Số .…ngày .…tháng ….năm 201...của (3)………
Hôm nay, ngày ..…tháng ..…năm 201…..

Tại (4)………., Tôi (5)………… cùng đồng chí (5)……….. tiến hành làm việc với đồng chí …(5)………

Sau khi kiểm tra toàn bộ tài liệu liên quan đến Quyết định (2)…………. số …ngày … tháng … năm 201.. của (3)……….. đã xác định được như sau:

- ……………………………………………………………………………

- ……………………………………………………………..

- ………………………………………………………………………..

Biên bản kết thúc hồi ….cùng ngày……….đã đọc cho các đồng chí có tên trên nghe và nhất trí …..

Đại diện (3)

Đại diện (1)Hướng dẫn sử dụng biểu mẫu

(1). Ghi tên VKSND ra quyết định;

(2). Sử dụng cho 109 QĐ của CQTHADS và khi kiểm sát hồ sơ;

(3). Ghi rõ tên đơn vị ban hành quyết định;

(4). Ghi rõ địa điểm lập biên bản;

(5). Ghi rõ họ tên chức vụ, đơn vị công tác.

Mẫu số 10VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

……………(1)……………….
Số: …./KN-KSTHADSCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
...........,. ngày…… tháng……năm 201…KHÁNG NGHỊ (2)……….
VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN …….....(1)……….
Căn cứ Điều 24, Điều 25, Điều 26 Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2002;

Căn cứ Điều 64, Điều 160 Luật thi hành án dân sự năm 2008;

Căn cứ vào kết quả kiểm sát đã phát hiện như sau:

Nêu tóm tắt nội dung vi phạm……..

Những vi phạm được phát hiện (2)................. là nghiêm trọng. Để cho bản án, quyết định …. có hiệu lực pháp luật được thực hiện đầy đủ, kịp thời, chính xác.

QUYẾT ĐỊNH:

Kháng nghị………(3)……………………………………………………

Yêu cầu ……. (4) ……………………… thực hiện các nội dung trong kháng nghị và trả lời cho Viện kiểm sát nhân dân …….. (1) ……. trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được kháng nghị ./.

Nơi nhận:

-

-VIỆN TRƯỞNGHướng dẫn sử dụng biểu mẫu

(1). Ghi tên VKSND ban hành kháng nghị;

(2). Áp dụng cả cho trực tiếp kiểm sát và kiểm sát THA….;

(3). Nêu rõ nội dung vi phạm và điều luật áp dụng, những vấn đề cần kháng nghị;

(4). Đơn vị bị kháng nghị.

Mẫu số 11VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

…………(1)……………….
Số: …./KN-KSTHADSCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
...........,. ngày…… tháng……năm 201…KIẾN NGHỊ (2)……..
VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN ……..(1)...……….
Căn cứ Điều 6 Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2002;

Căn cứ Điều 12, Điều 23 và Điều 159 Luật thi hành án dân sự năm 2008;

Căn cứ Điều 149 Bộ luật tố tụng dân sự;

Căn cứ ……………………

Qua công tác kiểm sát thi hành án dân sự, Viện kiểm sát nhân dân (1)…………phát hiện ………… vi phạm như sau: (nêu rõ vi phạm đã được phát hiện, nguyên nhân dẫn đến vi phạm, trách nhiệm…).

Bởi các lẽ trên,KiÕn nghÞ:

1. Thủ trưởng (3)…………. khắc phục những vi phạm đã nêu ở trên.

2. Yêu cầu Thủ trưởng (3)…………. tổ chức thực hiện nội dung trong kiến nghị ./.

Nơi nhận:

-

-

-

VIỆN TRƯỞNG

Hướng dẫn sử dụng biểu mẫu

(1). Ghi tên VKSND ban hành kiến nghị;

(2). Ghi rõ nội dung kiến nghị;

(3). Ghi rõ Lãnh đạo đơn vị bị kiến nghị.

Mẫu số 12VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

……………(1)……………….
Số: …./YC-KSTHADSCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
...........,. ngày…… tháng……năm 201…
YÊU CẦU

KHẮC PHỤC VI PHẠM TRONG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN …….....(1)……….
Căn cứ Điều 23, Điều 24, Điều 25 Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2002;

Căn cứ Điều 12 và Điều 159 Luật thi hành án dân sự năm 2008;

Quan công tác kiểm sát thi hành án dân sự Viện kiểm sát (1)……….. phát hiện (2)……………… có những vi phạm sau:

1……………………………………………………………………………

2. ………………………………………………………………………….

Để khắc phục những vi phạm nêu trên,YÊU CẦU:

Thủ trưởng (2) …………….……khắc phục những vi phạm nêu trên để đảm bảo cho bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật được thi hành kịp thời, đầy đủ, đúng pháp luật./.Nơi nhận:

-

-

-

VIỆN TRƯỞNG

Hướng dẫn sử dụng biểu mẫu:

(1). Ghi tên VKSND yêu cầu;

(2). Ghi rõ họ tên, chức vụ thủ trưởng cơ quan có vi phạm.

Mẫu số 13VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

……………(1)……………….
Số: …./QĐ-KSTHADSCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
...........,. ngày…… tháng……năm 201…QUYẾT ĐỊNH

TRỰC TIẾP KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN (2)……. TẠI (3)……..
VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN …….....(1)……….
Căn cứ Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2002;

Căn cứ Luật thi hành án dân sự năm 2008,QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Trực tiếp kiểm tra (2)……………………………………………..


: tintuc
tintuc -> BỘ thông tin truyềN thông thuyết minh đỀ TÀi xây dựng quy chuẩn kỹ thuật thiết bị giải mã truyền hình số MẶT ĐẤt set – top box (stb)
tintuc -> HƯỚng dẫn càI ĐẶt và SỬ DỤng phần mềm tạo bài giảng e-learning
tintuc -> Nghiên cứu một số đặc điểm
tintuc -> NHỮng đÓng góp mới của luậN Án tiến sĩ CẤP ĐẠi học huế Họ và tên ncs : Nguyễn Văn Tuấn
tintuc -> Tin tức & Sự kiện
tintuc -> QUẢn lý nuôi trồng thủy sản dựa vào cộng đỒNG
tintuc -> TỜ trình về việc ban hành mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất
tintuc -> Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức tập huấn Chăm sóc skss tuổi mãn kinh và sàng lọc ung thư cổ tử cung
tintuc -> ĐẢng bộ khối các cơ quan tw
tintuc -> VIỆn kiểm sát nhân dân


  1   2   3   4


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương