Danh mục biểu mẫu báo cáo thống kê VỀ CÔng tác tư pháp thuộc trách nhiệm báo cáo của cáC ĐƠn vị thuộc bộ theo quy đỊnh tại thông tư SỐ 20/2013/tt-btptải về 21.35 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu14.08.2016
Kích21.35 Kb.


PHỤ LỤC SỐ 1

(Ban hành kèm theo Công văn số 357 /KHTC-TK ngày 19 / 6 /2015

của Vụ Kế hoạch – Tài chính về việc đôn đốc thực hiện báo cáo thống kê kỳ sơ kết năm 2015)
DANH MỤC BIỂU MẪU BÁO CÁO THỐNG KÊ VỀ CÔNG TÁC TƯ PHÁP

THUỘC TRÁCH NHIỆM BÁO CÁO CỦA CÁC ĐƠN VỊ THUỘC BỘ

THEO QUY ĐỊNH TẠI THÔNG TƯ SỐ 20/2013/TT-BTP

(Kỳ sơ kết năm 2015)STT

Ký hiệu biểu

Tên biểu

I

Biểu thuộc trách nhiệm báo cáo của tất cả đơn vị thuộc Bộ: 02 biểu

1

1e/BTP/VĐC/XDPL

Số văn bản quy phạm pháp luật do các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp chủ trì soạn thảo, đã được ban hành

2

2d/BTP/VĐC/TĐVB

Số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tư pháp thẩm định

II

Biểu thuộc trách nhiệm báo cáo theo đặc thù quản ý của đơn vị thuộc Bộ

II.1

Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật: 04 biểu

1

03d/BTP/KtrVB/TKT

Số văn bản đã tự kiểm tra, xử lý tại Bộ Tư pháp

2

04c/BTP/KtrVB/KTTTQ

Số văn bản đã được kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền tại Bộ Tư pháp

3

04d/BTP/KtrVB/KTTTQ

Kết quả xử lý các văn bản phát hiện trái pháp luật tại Bộ Tư pháp

II.2

Cục Kiểm soát thủ tục hành chính: 06 biểu

1

06a/BTP/KSTT/KTTH

Kết quả đánh giá tác động quy định thủ tục hành chính

2

06b/BTP/KSTT/KTTH

Kết quả tham gia ý kiến về thủ tục hành chính quy định trong các dự án/dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

3

06c/BTP/KSTT/KTTH

Kết quả thẩm định về thủ tục hành chính quy định trong các dự án/dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

4

07a/BTP/KSTT/KTTH

Số thủ tục hành chính (TTHC), văn bản quy phạm pháp luật có chứa TTHC được công bố, công khai

5

08/BTP/KSTT/KTTH

Kết quả tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính

II.3

Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật: 01 biểu

1

10e/BTP/PBGDPL

Kết quả thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại Bộ Tư pháp

II.4

Vụ Pháp luật quốc tế: 01 biểu

1

18/BTP/PLQT/TTTP

Tình hình thực hiện ủy thác tư pháp về dân sự của Bộ Tư pháp

II.5

Cục Bồi thường nhà nước: 01 biểu

1

27e/BTP/BTNN

Tình hình yêu cầu bồi thường và giải quyết bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính trong phạm vi Bộ, ngành Tư pháp

II.6

Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm: 02 biểu

1

28a/BTP/ĐKQGGDBĐ

Kết quả đăng ký, cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm (GDBĐ), hợp đồng, thông báo kê biên tài sản là động sản(trừ tàu bay, tàu biển)

2

29/BTP/ĐKQGGDBĐ

Kết quả tiếp nhận văn bản yêu cầu thông báo về việc thế chấp phương tiện giao thông
: tintuc -> Lists -> ChiDaoDieuHanh -> Attachments -> 1595
Attachments -> BỘ TÀi chính cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> BỘ CÔng an số: 411/bc-bca cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> Điều Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 103/2013/NĐ-cp ngày 12/9/2013 quy định về xử phạt VI phạm hành chính trong hoạt động thủy sản
Attachments -> Hội nghị toàn quốc sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2016
Attachments -> BỘ TƯ pháp số: 1215/btp-pbgdpl v/v tăng cường quản lý về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> BỘ TƯ pháp cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> VĂn phòng số: 1470/tb-vp cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> DỰ thảO ngày 16/12/2014
1595 -> VỤ KẾ hoạch – TÀi chíNH
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương