Danh môc bµi t¹p chÝ theo chñ ®Ò nghiªn cøu con ng­êi 0002 / vconnguoi / vie (VN) VÊn ®Ò con ng­êi theo quan ®iÓm chñ nghÜa M¸ctải về 1.57 Mb.
trang1/17
Chuyển đổi dữ liệu19.07.2016
Kích1.57 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
danh môc bµi t¹p chÝ theo chñ ®Ò nghiªn cøu con ng­êi

0002 / VCONNGUOI / vie (VN)

VÊn ®Ò con ng­êi theo quan ®iÓm chñ nghÜa M¸c / §Æng Quang Thµnh // Khoa häc ChÝnh trÞ. - H. : 2001 . - sè 3 . - Tr. Tr.28-31

Tõ kho¸ : Chñ nghÜa M¸c-Lªnin, Con ng­êi

Giíi thiÖu ND : Tr×nh bµy quan ®iÓm chñ nghÜa M¸c vÒ nh÷ng ®Æc tr­ng c¬ b¶n cña con ng­êi: con ng­êi võa lµ thùc thÓ tù nhiªn, võa lµ thùc thÓ x· héi; Con ng­êi lµ sù thèng nhÊt gi÷a c¸ nh©n vµ tËp thÓ céng ®ång x· héi; con ng­êi lµ sù thèng nhÊt gi÷a tÝnh d©n téc, tÝnh giai cÊp vµ tÝnh nh©n lo¹i; con ng­êi lµ sù thèng nhÊt gi÷a tÝnh lÞch sö vµ tÝnh thêi ®¹i, gi÷a tÝnh truyÒn thèng vµ tÝnh hiÖn ®¹i.

Ký hiÖu kho :
0004 / VCONNGUOI / vie (VN)

Chñ nghÜa nh©n v¨n Hå ChÝ Minh-ph­¬ng ph¸p luËn nghiªn cøu con ng­êi / Ph¹m Minh H¹c // T¹p chÝ Gi¸o dôc. - H. : 2001 . - sè 9 . - Tr. tr.6-9

Tõ kho¸ : T­ t­ëng Hå ChÝ Minh, Hå ChÝ Minh, Chñ nghÜa nh©n v¨n, Con ng­êi

Giíi thiÖu ND : Tr×nh bµy nh÷ng t­ t­ëng nh©n v¨n Hå ChÝ Minh (lßng yªu th­¬ng con ng­êi, coi träng t©m lý con ng­êi, th¸i ®é khoan dung, gi¶i phãng con ng­êi)vµ ph­¬ng ph¸p vËn dông t­ t­ëng cña Ng­êi vµo nghiªn cøu con ng­êi.

Ký hiÖu kho :
0013 / VCONNGUOI / vie (VN)

Mét sè nÐt ®Æc tr­ng vÒ ®Þnh h­íng gi¸ trÞ cña thanh niªn hiÖn nay / §ç Ngäc Hµ // T©m lý häc. - H. : 2000 . - sè 2-th¸ng 4 . - Tr. 21-24

Tõ kho¸ : §Þnh h­íng gi¸ trÞ, Thanh niªn, MiÒn B¾c, MiÒn Trung, MiÒn Nam, ViÖt Nam

Giíi thiÖu ND : Tr×nh bµy mét sè nÐt ®Æc tr­ng vÒ ®Þnh h­íng gi¸ trÞ cña thanh niªn hiÖn nay gi¸ trÞ trong cuéc sèng hµng ngµy, gi¸ trÞ x· héi, gi¸ trÞ ®èi víi cuéc sèng rót ra tõ kÕt qu¶ nghiªn cøu trªn 1700 ®èi t­îng thanh niªn thuéc ba khu vùc B¾c, Trung, Nam.

Ký hiÖu kho :
0014 / VCONNGUOI / vie (VN)

Nguån nh©n lùc ViÖt Nam víi nÒn kinh tÕ tri thøc / Lª ThÞ Ng©n // Nghiªn cøu Kinh tÕ. - H. : 2001 . - sè 5-th¸ng 5 . - Tr. 55-62

Tõ kho¸ : Kinh tÕ tri thøc, Nguån nh©n lùc, ViÖt Nam

Giíi thiÖu ND : Tr×nh bµy mèi quan hÖ gi÷a nÒn kinh tÕ tri thøc víi nguån nh©n lùc, nh÷ng môc tiªu x©y dùng nguån nh©n lùc ®¸p øng yªu cÇu cña qu¸ tr×nh x©y dùng ®èi víi tiÕp cËn víi kinh tÕ tri thøc.

Ký hiÖu kho :
0017 / VCONNGUOI / vie (VN)

§¹o ®øc víi ph¸t triÓn con ng­êi vµ x· héi / §ç TuyÕt B¶o // Nghiªn cøu Gi¸o dôc. - H. : 2000 . - sè 11 . - Tr. 6

Tõ kho¸ : §¹o ®øc, Ph¸t triÓn con ng­êi, Ph¸t triÓn x· héi

Giíi thiÖu ND : Tr×nh bµy kh¸i qu¸t vÒ ®¹o ®øc vµ mèi quan hÖ cña ®¹o ®øc víi ph¸t triÓn con ng­êi vµ ph¸t triÓn x· héi.

Ký hiÖu kho :
0030 / VCONNGUOI / vie (VN)

Thµnh tè gi¸o dôc trong chØ sè ph¸t triÓn nh©n lùc / Ph¹m B¸ U«ng // Nghiªn cøu Gi¸o dôc. - H. : 2000 . - sè 3 . - Tr. tr.8-9

Tõ kho¸ : ChØ tiªu gi¸o dôc, ChØ sè HDI

Giíi thiÖu ND : Tr×nh bµy c¸c yÕu tè cÊu thµnh chØ sè ph¸t triÓn con ng­êii vµ ®Æc biÖt nhÊn m¹nh ý nghÜa cña chi tiªu gi¸o dôc.

Ký hiÖu kho :
0035 / VCONNGUOI / vie (VN)

Nghiªn cøu vÊn ®Ò lý luËn vµ thùc tiÔn c¬ b¶n vÒ con ng­êi gãp phÇn x©y dùng chiÕn l­îc vµ chÝnh s¸ch ph¸t triÓn con ng­êi / Ph¹m Minh H¹c // Nghiªn cøu Gi¸o dôc. - H. : 2000 . - sè 3 . - Tr. tr.1-3

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn con ng­êi, Nguån nh©n lùc, ViÖn nghiªn cøu Con ng­êi

Giíi thiÖu ND : TrÝch ®¨ng bµi ph¸t biÓu cña ViÖn sÜ Ph¹m Minh H¹c t¹i lÔ c«ng bè quyÕt ®Þnh thµnh lËp ViÖn Nghiªn cøu Con ng­êi.

Ký hiÖu kho :
0040 / VCONNGUOI / vie (VN)

Xu h­íng ph¸t triÓn nguån lùc trÝ tuÖ ViÖt Nam / Bïi ThÞ Ngäc Lan // Lý luËn ChÝnh trÞ. - H. : 2001 . - sè 7 . - Tr. tr.21-25

Tõ kho¸ : Nguån nh©n lùc, TrÝ tuÖ, ViÖt Nam

Giíi thiÖu ND : Tr×nh bµy mét sè xu h­íng nh­ ph¸t triÓn theo chiÒu réng, chiÒu s©u cña nguån trÝ tuÖ, trÝ tuÖ ho¸ lùc l­îng lao ®éng vµ chØ ra nguy c¬, kh¶ n¨ng lµm suy gi¶m nguån lùc trÝ tuÖ ViÖt Nam.

Ký hiÖu kho :
0051 / VCONNGUOI / vie (VN)

NguyÔn V¨n Huyªn víi nÒn gi¸o dôc vµ khoa häc gi¸o dôc n­íc nhµ / Ph¹m Minh H¹c // Nghiªn cøu Gi¸o dôc. - H. : 1999 . - sè 3 . - Tr. tr.1-3

Tõ kho¸ : Danh nh©n, NguyÔn V¨n Huyªn, Sù nghiÖp Gi¸o dôc-®µo t¹o, Khoa häc Gi¸o dôc-®µo t¹o, Gi¸o dôc-®µo t¹o, ViÖt Nam

Giíi thiÖu ND : Giíi thiÖu tãm t¾t sù nghiÖp cña cè Bé tr­ëng Bé Gi¸o dôc NguyÔn V¨n Huyªn vµ ph©n tÝch nh÷ng t­ t­ëng chØ ®¹o cña «ng vÒ ph¸t triÓn gi¸o dôc.

Ký hiÖu kho :
0057 / VCONNGUOI / rus (Nga)

Novyj gumanizm / Frolov Ivan // Svobonaja mysl1997 . - sè 4 . - Tr. tr.96-102


Nhan ®Ò dÞch : Chñ nghÜa nh©n ®¹o míi

Tõ kho¸ : Chñ nghÜa nh©n ®¹o

Giíi thiÖu ND : Ph©n tÝch b¶n chÊt cña chñ nghÜa nh©n ®¹o míi vµ mèi quan hÖ cña nã víi triÕt häc.

Ký hiÖu kho :
0060 / VCONNGUOI / vie (VN)

Nguån lùc con ng­êi-kinh tÕ tri thøc vµ gi¸o dôc-®µo t¹o / NguyÔn Tr­êng Kh¸ng // T¹p chÝ Gi¸o dôc. - H. : 2001 . - sè 1 . - Tr. tr.8-9

Tõ kho¸ : Nguån nh©n lùc, Kinh tÕ tri thøc, Gi¸o dôc-§µo t¹o, ViÖt Nam

Giíi thiÖu ND : T¸c gi¶ tr×nh bµy t×nh h×nh ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ tri thøc trªn thÕ giíi, ®ßi hái cña ViÖt Nam vÒ nguån nh©n lùc vµ chñ tr­¬ng cña §¶ng vµ Nhµ n­íc ViÖt Nam trong c«ng t¸c gi¸o dôc-®µo t¹o ®Ó chñ ®éng ®i vµo nÒn kinh tÕ tri thøc.

Ký hiÖu kho :
0061 / VCONNGUOI / vie (VN)

TruyÖn TÊm C¸m vµ sù ®¸nh tr¸o th©n phËn con ng­êi / NguyÔn TÊn §¾c // Nghiªn cøu §«ng Nam ¸. - H. : 1999 . - sè 6 . - Tr. tr.3-22

Tõ kho¸ : TruyÖn TÊm C¸m, Con ng­êi, Th©n phËnGiíi thiÖu ND : Th«ng qua ph©n tÝch c¸c dÞ b¶n cæ víi b¶n kÓ hiÖn ®¹i cña ViÖt Nam vµ qua so s¸nh víi nh÷ng truyÖn cïng lo¹i ë §«ng Nam ¸ vÒ sù tÝch TÊm C¸m t¸c, gi¶ ®Ò cËp ®Õn sù ®¸nh tr¸o th©n phËn con ng­êi.

Ký hiÖu kho :
0083 / VCONNGUOI / vie (VN)

N©ng cao d©n trÝ, më réng d©n chñ-®iÒu kiÖn ph¸t huy nguån lùc con ng­êi / Ph¹m Thanh Hµ // Gi¸o dôc lý luËn. - H. : 1997 . - sè 1 . - Tr. tr.44-45

Tõ kho¸ : Nguån nh©n lùc, Më réng d©n chñ

Giíi thiÖu ND : §¸nh gi¸ tæng quan viÖc thùc hiÖn n©ng cao d©n trÝ, më réng d©n chñ nh»m ph¸t huy nguån lùc con ng­êi vµ ®Ò xuÊt mét sè gi¶i ph¸p.

Ký hiÖu kho :
0084 / VCONNGUOI / vie (VN)

M«i tr­êng cèng hiÕn vµ h­ëng thô víi viÖc khai th¸c tiÒm n¨ng con ng­êi / §oµn V¨n Kh¸i // Gi¸o dôc lý luËn. - H. : 1997 . - sè 3 . - Tr. tr.30-33

Tõ kho¸ : TiÒm n¨ng con ng­êi, M«i tr­êng, Cèng hiÕn

Giíi thiÖu ND : Ph©n tÝch ý nghÜa cña viÖc t¹o lËp m«i tr­êng cèng hiÕn vµ h­ëng thô trong viÖc khai th¸c tiÒm n¨ng con ng­êi.

Ký hiÖu kho :
0085 / VCONNGUOI / vie (VN)

X©y dùng con ng­êi ViÖt Nam ®¸p øng yªu cÇu cña sù nghiÖp CNH, H§H ®Êt n­íc / §Æng Tr­êng Xu©n // Gi¸o dôc lý luËn. - H. : 1999 . - sè 7 . - Tr. tr.39-46

Tõ kho¸ : Con ng­êi ViÖt Nam, C«ng nghiÖp ho¸, ViÖt Nam, HiÖn ®¹i ho¸

Giíi thiÖu ND : §Ò cËp ®Õn nh÷ng thay ®æi ë con ng­êi ViÖt Nam tõ nÒn kinh tÕ "bao cÊp" sang nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng vµ mét sè gi¶i ph¸p.

Ký hiÖu kho :
0093 / VCONNGUOI / rus (Nga)

Chelovek dvadchsatovo veka: ukhodjashaja natura / Kuturjov Vladimir Aleksandrovich // Chelovek2001 . - sè 1 . - Tr. tr.9-16


Nhan ®Ò dÞch : Con ng­êi thÕ kû XXI: b¶n tÝnh ®ang mÊt dÇn

Tõ kho¸ : Con ng­êi, B¶n tÝnh, ThÕ kû XXI

Giíi thiÖu ND : Ph©n tÝch b¶n tÝnh, c¸ nh©n con ng­êi trong sù ph¸t triÓn cña x· héi vµ c«ng nghÖ thÕ kû 21.

Ký hiÖu kho :
0094 / VCONNGUOI / rus (Nga)

Eroljutsionnaja xudjba Homo sapiens / M.X. Kozlova // Chelovek2001 . - sè 1 . - Tr. tr.45-56


Nhan ®Ò dÞch : Sè phËn tiÕn ho¸ cña ng­êi Homo sapiens

Tõ kho¸ : TiÕn ho¸ ng­êi, Homo sapiens

Giíi thiÖu ND : Giíi thiÖu qu¸ tr×nh tiÕn ho¸ cña ng­êi Homo sapiens, vµ sè phËn cña hä trong thêi ®¹i kü thuËt-c«ng nghÖ ph¸t triÓn.

Ký hiÖu kho :
0095 / VCONNGUOI / eng (Anh)

An anatomy of the moral crisis in the process of modernization / TrÇn V¨n §oµn // International Yournal of philosophy. - H. : 2001 . - sè 1 . - Tr. tr.1-17


Nhan ®Ò dÞch : Gi¶i phÉu khñng ho¶ng ®¹o ®øc trong qu¸ tr×nh hiÖn ®¹i ho¸

Tõ kho¸ : Khñng ho¶ng ®¹o ®øc, HiÖn ®¹i ho¸

Giíi thiÖu ND : T¸c gi¶ nghiªn cøu khñng ho¶ng ®¹o ®øc trong sù kh«ng c©n b»ng gi÷a m«i tr­êng bªn ngoµi víi nhu cÇu, ®éng c¬ bªn trong cña con ng­êi trong qu¸ tr×nh H§H vµ ®Ò xuÊt mét sè biÖn ph¸p kh¾c phôc.

Ký hiÖu kho :
0102 / VCONNGUOI / vie (VN)

Néi dung vµ ý nghÜa cña thuËt ng÷ 'con ng­êi' ë giai ®o¹n h×nh thµnh triÕt häc M¸c / Bïi B¸ Linh // TriÕt häc. - H. : 2000 . - sè 4 . - Tr. tr.53-55

Tõ kho¸ : Con ng­êi, TriÕt häc M¸c

Giíi thiÖu ND : Ph©n tÝch quan niÖm vµ ý nghÜa cña thuËt ng÷ "con ng­êi" ë giai ®o¹n h×nh thµnh triÕt häc M¸c.

Ký hiÖu kho : TH 02
0103 / VCONNGUOI / vie (VN)

G¾n ph¸t triÓn con ng­êi ViÖt Nam hiÖn ®¹i víi gi÷ g×n vµ ph¸t huy b¶n s¾c v¨n ho¸ d©n téc / §Æng H÷u Toµn // TriÕt häc. - H. : 2000 . - sè 4 . - Tr. tr.5-9

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn con ng­êi, Con ng­êi ViÖt Nam, Con ng­êi, B¶n s¾c, V¨n ho¸

Giíi thiÖu ND : Ph©n tÝch tÇm quan träng cña viÖc gi÷ g×n vµ ph¸t huy b¶n s¾c d©n téc trong chiÕn l­îc ph¸t triÓn con ng­êi ViÖt Nam hiÖn ®¹i.

Ký hiÖu kho : TH 02
0105 / VCONNGUOI / vie (VN)

Con ng­êi-chñ thÓ s¸ng t¹o lÞch sö / Vò ThiÖn V­¬ng // TriÕt häc. - H. : 2000 . - sè 3 . - Tr. tr.29-31

Tõ kho¸ : Chñ thÓ s¸ng t¹o, Con ng­êi

Giíi thiÖu ND : Ph©n tÝch vai trß cña con ng­êi trong qu¸ tr×nh s¸ng t¹o lÞch sö.

Ký hiÖu kho : TH 02


0106 / VCONNGUOI / vie (VN)

Bµn thªm kh¸i niÖm vÒ nguån lùc con ng­êi / §oµn V¨n Kh¸i // TriÕt häc. - H. : 2000 . - sè 3 . - Tr. tr.32-34

Tõ kho¸ : Nguån lùc con ng­êi

Giíi thiÖu ND : Ph©n tÝch kh¸i niÖm vµ vai trß nguån lùc con ng­êi võa víi t­ c¸ch lµ chñ thÓ vµ kh¸ch thÓ cña qu¸ tr×nh kinh tÕ- x· héi.

Ký hiÖu kho : TH 02
0107 / VCONNGUOI / vie (VN)

T­ t­ëng Hå ChÝ Minh vÒ x©y dùng con ng­êi, ph¸t triÓn gi¸o dôc, n©ng cao d©n trÝ / §ç Huy // TriÕt häc. - H. : 2000 . - sè 2 . - Tr. 10-14

Tõ kho¸ : Con ng­êi míi, Hå ChÝ Minh, TriÕt häc

Giíi thiÖu ND : Tr×nh bµy t­ t­ëng Hå ChÝ Minh vÒ x©y dùng con ng­êi míi b»ng h×nh thøc gi¸o dôc vµ n©ng cao d©n trÝ.

Ký hiÖu kho : TH 02
0112 / VCONNGUOI / vie (VN)

Nguån nh©n lùc ViÖt Nam trong so s¸nh víi c¸c n­íc §«ng Nam ¸ / Tr­¬ng ThÞ Thuý H»ng // Nghiªn cøu §«ng Nam ¸. - H. : 1997 . - sè 3 . - Tr. tr.96-100

Tõ kho¸ : Nguån nh©n lùc, ViÖt Nam, §«ng Nam ¸

Giíi thiÖu ND : So s¸nh, ph©n tÝch nguån nh©n lùc ViÖt Nam víi c¸c n­íc §«ng Nam ¸ vÒ c¸c mÆt sè l­îng, nh©n c«ng, chÊt l­îng.

Ký hiÖu kho :
0116 / VCONNGUOI / vie (VN)

Con ng­êi víi t­ c¸ch lµ lùc l­îng s¶n xuÊt cña x· héi / Phan Thµnh YÕn // Khoa häc ChÝnh trÞ. - H. : 2000 . - sè 4 . - Tr. tr.24-27

Tõ kho¸ : Con ng­êi, Lùc l­îng s¶n xuÊt, Kinh tÕ, X· héi

Giíi thiÖu ND : Tr×nh bµy vai trß vµ vÞ trÝ cña con ng­êi trong lùc l­îng s¶n xuÊt.

Ký hiÖu kho :
0120 / VCONNGUOI / vie (VN)

D©n chñ vµ nh©n quyÒn trong tiÕn tr×nh ph¸t triÓn cña lÞch sö / §ç §øc Minh // Khoa häc ChÝnh trÞ. - H. : 2000 . - sè 4 . - Tr. tr.28-34

Tõ kho¸ : D©n chñ, Nh©n quyÒn, Nh©n quyÒn t­ s¶n

Giíi thiÖu ND : Tr×nh bµy nh÷ng néi dung c¬ b¶n cña d©n chñ-nh©n quyÒn, thùc chÊt cña d©n chñ vµ nh©n quyÒn t­ s¶n, ý nghÜa vai trß cña d©n chñ vµ nh©n quyÒn trong sù ph¸t triÓn cña chñ nghÜa x· héi.

Ký hiÖu kho :
0125 / VCONNGUOI / vie (VN)

Ph¸t triÓn con ng­êi: nh÷ng ®iÒu cÇn lµm râ / Hå SÜ Quý // T¹p chÝ céng s¶n. - H. : 2000 . - sè 10 . - Tr. tr.36-39

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn con ng­êiGiíi thiÖu ND : Tr×nh bµy vµ ph©n tÝch c¸c quan ®iÓm vÒ ph¸t triÓn con ng­êi.

Ký hiÖu kho :
0128 / VCONNGUOI / vie (VN)

ChÝnh s¸ch gi¸o dôc-®µo t¹o vµ sö dông nguån nh©n lùc ë c¸c n­íc ASEAN trong thêi kú C«ng nghiÖp ho¸ / Hoa H÷u L©nLan H­¬ng // Nh÷ng vÊn ®Ò Kinh tÕ vµ ChÝnh trÞ ThÕ giíi. - H. : 1998 . - sè 5 . - Tr. tr.56-61

Tõ kho¸ : Gi¸o dôc-®µo t¹o, Nguån nh©n lùc, C«ng nghiÖp ho¸, ASEAN

Giíi thiÖu ND : Tr×nh bµy, ph©n tÝch chÝnh s¸ch gi¸o dôc-®µo t¹o vµ sö dông nguån nh©n lùc trong ph¸t triÓn kinh tÕ ë c¸c n­íc ASEAN thêi kú CNH.

Ký hiÖu kho :
0130 / VCONNGUOI / vie (VN)

ChiÕn l­îc ph¸t triÓn gi¸o dôc vµ nguån lùc ë NhËt B¶n tõ sau ChiÕn tranh ThÕ giíi thø hai / §Æng ThÞ Thanh HuyÒn // Nh÷ng vÊn ®Ò Kinh tÕ vµ ChÝnh trÞ ThÕ giíi. - H. : 1999 . - sè 4 . - Tr. tr.39-44

Tõ kho¸ : ChiÕn l­îc, Ph¸t triÓn gi¸o dôc, Nguån nh©n lùc, NhËt B¶n

Giíi thiÖu ND : Giíi thiÖu ®Æc ®iÓm nguån lao ®éng NhËt B¶n, chiÕn l­îc ph¸t triÓn gi¸o dôc phæ th«ng nh»m ph¸t triÓn nguån nh©n lùc.

Ký hiÖu kho :
0131 / VCONNGUOI / vie (VN)

Vai trß cña chÝnh phñ trong ph¸t triÓn nguån nh©n lùc ë NhËt B¶n / Lª Bé LÜnh // Nh÷ng vÊn ®Ò Kinh tÕ vµ ChÝnh trÞ ThÕ giíi. - H. : 2000 . - sè 2 . - Tr. tr.39-47

Tõ kho¸ : Nguån nh©n lùc, ChÝnh phñ NhËt B¶n, NhËt B¶n

Giíi thiÖu ND : Tr×nh bµy kh¸i niÖm ph¸t triÓn nguån nh©n lùc nãi chung vµ hÖ thèng ph¸t triÓn nguån nh©n lùc ë NhËt B¶n, nh÷ng yÕu tè t¸c ®éng ®Õn sù tiÕn triÓn cña hÖ thèng nµy vµ vai trß cña chÝnh phñ trong ph¸t triÓn nguån nh©n lùc.

Ký hiÖu kho :
0135 / VCONNGUOI / vie (VN)

Gi¸o dôc víi t¨ng tr­ëng kinh tÕ t¹i c¸c n­íc Ch©u ¸-Th¸i B×nh D­¬ng / TrÇn V¨n Tïng // Kinh tÕ Ch©u ¸ Th¸i B×nh D­¬ng. - H. : 1999 . - sè 1 . - Tr. tr.24-30

Tõ kho¸ : Nguån nh©n lùc, T¨ng tr­ëng kinh tÕ, Ch©u ¸, Th¸i B×nh D­¬ng

Giíi thiÖu ND : Tr×nh bµy vai trß cña gi¸o dôc trong sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc vµ t¨ng tr­ëng kinh tÕ t¹i c¸c n­íc Ch©u ¸-Th¸i B×nh D­¬ng, vµ nh÷ng bµi häc ®èi víi ViÖt Nam.

Ký hiÖu kho :
0136 / VCONNGUOI / vie (VN)

Ph¸t triÓn nguån nh©n lùc vµ khoa häc c«ng nghÖ cho C«ng nghiÖp ho¸ ë Trung Quèc / Ph¹m Th¸i Quèc // Kinh tÕ Ch©u ¸ Th¸i B×nh D­¬ng. - H. : 1999 . - sè 1 . - Tr. tr.36-45

Tõ kho¸ : Nguån nh©n lùc, Khoa häc c«ng nghÖ, Trung Quèc

Giíi thiÖu ND : Tr×nh bµy qu¸ tr×nh CNH vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc, khoa häc c«ng nghÖ ë Trung Quèc.

Ký hiÖu kho :
0137 / VCONNGUOI / vie (VN)

Sö dông nguån nh©n lùc n«ng th«n ViÖt Nam-thùc tr¹ng vµ th¸ch thøc / TrÇn Minh Ngäc // Nghiªn cøu kinh tÕ. - H. : 2000 . - sè 12 . - Tr. tr.30-40

Tõ kho¸ : Nguån nh©n lùc, Lao ®éng n«ng th«n, ViÖt Nam

Giíi thiÖu ND : Tr×nh bµy thùc tr¹ng vµ nh÷ng th¸ch thøc trong viÖc sö dông lao ®éng n«ng th«n ViÖt Nam.

Ký hiÖu kho :
0140 / VCONNGUOI / vie (VN)

Nhµ n­íc phong kiÕn ViÖt Nam ®èi víi ng­êi cao tuæi / V¨n T¹o // Nghiªn cøu LÞch sö. - H. : 1999 . - sè 2 . - Tr. tr.27-31

Tõ kho¸ : Ng­êi cao tuæi, Nhµ n­íc phong kiÕn, ViÖt Nam

Giíi thiÖu ND : Tr×nh bµy nguån gèc cña "truyÒn thèng" träng l·o trong lÞch sö ViÖt Nam vµ c¸c chÝnh s¸ch kinh tÕ x· héi ®èi víi ng­êi cao tuæi trong lÞch sö.

Ký hiÖu kho :
0141 / VCONNGUOI / vie (VN)

Phô n÷ Cu ba vµ nh÷ng ®iÒu luËt b¶o vÖ quyÒn phô n÷ / NguyÔn Kim Anh // Ch©u Mü ngµy nay. - H. : 1998 . - sè 2 . - Tr. tr.26-27

Tõ kho¸ : QuyÒn phô n÷, Phô n÷ Cu Ba

Giíi thiÖu ND : Giíi thiÖu tãm t¾t vÒ phô n÷ Cu ba ngµy nay vµ mét sè ®iÒu luËt b¶o vÖ quyÒn cña ng­êi phô n÷ t¹i Cu ba.

Ký hiÖu kho :
0143 / VCONNGUOI / vie (VN)

Thùc hiÖn c«ng ­íc quèc tÕ quyÒn trÎ em vµ luËt b¶o vÖ, ch¨m sãc vµ gi¸o dôc trÎ em ë ViÖt Nam / TrÇn ThÞ Thanh Thanh // Lao ®éng vµ x· héi. - H. : 1999 . - sè 153 . - Tr. tr.4-5

Tõ kho¸ : QuyÒn trÎ em, C«ng ­íc quèc tÕ, B¶o vÖ, Ch¨m sãc trÎ em, ViÖt Nam

Giíi thiÖu ND : Tæng kÕt viÖc thùc hiÖn c«ng ­íc quèc tÕ vÒ quyÒn trÎ em vµ luËt b¶o vÖ, ch¨m sãc vµ gi¸o dôc trÎ em ë ViÖt Nam.

Ký hiÖu kho :
0144 / VCONNGUOI / vie (VN)

Hoµn thiÖn Ph¸p luËt vÒ QuyÒn con ng­êi trong ®iÒu kiÖn ph¸t huy d©n chñ ë n­íc ta hiÖn nay / Lª Minh Th«ng // Nhµ n­íc vµ Ph¸p luËt. - H. : 1998 . - sè 12 . - Tr. tr.3-12

Tõ kho¸ : QuyÒn con ng­êi, Ph¸p luËt, D©n chñ, ViÖt Nam

Giíi thiÖu ND : Tr×nh bµy ý nghÜa, tÇm quan träng cña viÖc hoµn thiÖn ph¸p luËt vÒ quyÒn con ng­êi trong ®iÒu kiÖn ph¸t huy d©n chñ ë n­íc ta hiÖn nay.

Ký hiÖu kho :
0145 / VCONNGUOI / vie (VN)

Hoµn thiÖn c¬ chÕ ph¸p lý b¶o ®¶m quyÒn con ng­êi ë n­íc ta / Lª Minh Th«ng // Nhµ n­íc vµ ph¸p luËt. - H. : 2000 . - sè 8 . - Tr. tr.11-15

Tõ kho¸ : QuyÒn con ng­êi, C¬ chÕ, Ph¸p lý, ViÖt Nam

Giíi thiÖu ND : Tr×nh bµy nh÷ng söa ®æi vµ qu¸ tr×nh hoµn thiÖn c¬ chÕ ph¸p lý b¶o ®¶m quyÒn con ng­êi ë n­íc ta.

Ký hiÖu kho :
0148 / VCONNGUOI / vie (VN)

X©y dùng nÒn v¨n ho¸ tiªn tiÕn, ®Ëm ®µ b¶n s¾c d©n téc víi qu¸ tr×nh thùc hiÖn chiÕn l­îc ph¸t triÓn con ng­êi, x©y dùng vµ ph¸t huy nguån lùc con ng­êi cho CNH, H§H / §Æng H÷u Toµn // Khoa häc x· héi. - Tp.Hå ChÝ Minh : 2001 . - sè 1 . - Tr. tr.60-66

Tõ kho¸ : V¨n ho¸, B¶n s¾c d©n téc, Ph¸t triÓn con ng­êi, Nguån nh©n lùc, C«ng nghiÖp ho¸, HiÖn ®¹i ho¸

Giíi thiÖu ND : Tr×nh bµy ý nghÜa, tÇm quan träng cña viÖc x©y dùng nÒn v¨n ho¸ tiªn tiÕn, ®Ëm ®µ b¶n s¾c d©n téc víi qu¸ tr×nh thùc hiÖn chiÕn l­îc ph¸t triÓn con ng­êi, x©y dùng vµ ph¸t huy nguån lùc con ng­êi cho CNH, H§H.

Ký hiÖu kho : KHXH 12
0155 / VCONNGUOI / vie (VN)

Sù thÓ hiÖn tÝnh céng ®ång vµ tÝnh c¸ nh©n cña thanh niªn sinh viªn qua ®Þnh h­íng gi¸ trÞ vµ hµnh ®éng cña c¸ nh©n / NguyÔn ThÞ Hoa // T©m lý häc. - H. : 2001 . - sè 6 . - Tr. tr. 23-28

Tõ kho¸ : Thanh niªn, Sinh viªn, TÝnh c¸ nh©n, Hµnh ®éng, §Þnh h­íng gi¸ trÞ

Giíi thiÖu ND : Tr×nh bµy ph­¬ng ph¸p vµ kÕt qu¶ nghiªn cøu vÒ tÝnh céng ®ång vµ tÝnh c¸ nh©n thÓ hiÖn qua ®Þnh h­íng gi¸ trÞ vµ hµnh ®éng cña c¸ nh©n thanh niªn, sinh viªn.

Ký hiÖu kho :
0158 / VCONNGUOI / vie (VN)

§æi míi c«ng t¸c ®µo t¹o, båi d­ìng c¸n bé qu¶n lý gi¸o dôc, ®µo t¹o, gãp phÇn ph¸t triÓn nguån nh©n lùc ®¸p øng yªu cÇu c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc / Hoµng T©m S¬n // Khoa häc X· héi. - H. : 2002 . - sè 2(54). - Tr. tr 13

Tõ kho¸ : §µo t¹o, Båi d­ìng, C¸n bé gi¸o dôc, Nguån nh©n lùc, C«ng nghiÖp ho¸, HiÖn ®¹i ho¸, ViÖt Nam

Giíi thiÖu ND : §Ò cËp ®Õn vÊn ®Ò rÌn luyÖn nh©n c¸ch cña ng­êi c¸n bé qu¶n lý gi¸o dôc-®µo t¹o, ®a d¹ng ho¸ c¸c lo¹i h×nh ®µo t¹o, ...

Ký hiÖu kho : KHXH 13
0160 / VCONNGUOI / vie (VN)

Ph¸t triÓn nguån nh©n lùc con ng­êi, ®éng lùc cña sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc / NguyÔn B¸ D­¬ng // Khoa häc x· héi. - H. : 2002 . - sè 2 (54). - Tr. Tr 45

Tõ kho¸ : Nguån nh©n lùc, C«ng nghiÖp ho¸, HiÖn ®¹i ho¸, Tµi n¨ng trÎ, ViÖt Nam

Giíi thiÖu ND : §Ò cËp ®Õn viÖc ®æi míi toµn diÖn hÖ thèng gi¸o dôc-®µo t¹o, x©y dùng m«i tr­êng x· héi lµnh m¹nh c«ng b»ng, ph¸t hiÖn tµi n¨ng trÎ, ®Èy m¹nh h×nh thøc "gi¸o dôc tõ xa", gi¶i quyÕt tèt mèi quan hÖ gi÷a ®µo t¹o, sö dông vµ viÖc lµm

Ký hiÖu kho : KHXH 13
0164 / VCONNGUOI / vie (VN)

Nh©n quyÒn vµ c¸c gi¸ trÞ v¨n ho¸ truyÒn thèng cña d©n téc ViÖt Nam / NguyÔn ThÞ Thanh H¶i // Lý luËn ChÝnh trÞ. - H. : 2002 . - sè 4 . - Tr. tr. 43

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ truyÒn thèng, QuyÒn con ng­êi, ViÖt Nam

Giíi thiÖu ND : §Ò cËp ®Õn gi¸ trÞ ®¹o ®øc truyÒn thèng, chñ nghÜa yªu n­íc, tinh thÇn tù lËp, tù c­êng vµ ý thøc céng ®ång cña d©n téc ViÖt Nam.

Ký hiÖu kho :
0167 / VCONNGUOI / vie (VN)

Kh¸i niÖm 'ng­êi thiÓu sè' vµ 'quyÒn cña ng­êi thiÓu sè' trong luËt quèc tÕ / Vò C«ng Giao // Lý luËn ChÝnh trÞ. - H. : 2002 . - sè 6 . - Tr. tr. 71

Tõ kho¸ : Ng­êi thiÓu sè, QuyÒn con ng­êi, LuËt quèc tÕ

Giíi thiÖu ND : Tr×nh bµy kh¸i niÖm "ng­êi thiÓu sè" vµ quyÒn cña ng­êi thiÓu sè trong luËt quèc tÕ.

Ký hiÖu kho :
0176 / VCONNGUOI / vie (VN)

Con ng­êi hiÖn thùc vµ hiÖn thùc cña con ng­êi / Hµ Thóc Minh // Lý luËn ChÝnh trÞ. - H. : 2002 . - sè 7 . - Tr. tr. 57

Tõ kho¸ : Nghiªn cøu Con ng­êi, HiÖn thùc con ng­êi, TriÕt häc ph­¬ng T©y, TriÕt häc ph­¬ng §«ng, TriÕt häc cæ ®¹i Trung Quèc

Giíi thiÖu ND : §Ò cËp ®Õn con ng­êi hiÖn thùc vµ hiÖn thùc cña con ng­êi trong triÕt häc Ph­¬ng T©y, Ph­¬ng §«ng, thêi kú Phôc h­ng, triÕt häc cæ ®¹i Trung Quèc ...

Ký hiÖu kho :
0178 / VCONNGUOI / vie (VN)

Tiªu chÝ nh©n v¨n trong ®¸nh gi¸ thÈm mü ë n­íc ta hiÖn nay / Vò ThÞ Kim Dung // D©n téc häc. - H. : 2002 . - sè 9(136). - Tr. tr. 25-29

Tõ kho¸ : Tiªu chÝ nh©n v¨n, ThÈm mü, ViÖt Nam

Giíi thiÖu ND : Ph©n tÝch c¸c tiªu chÝ nh©n v¨n trong viÖc ®¸nh gi¸ thÈm mü ë ViÖt Nam hiÖn nay.

Ký hiÖu kho :
0185 / VCONNGUOI / vie (VN)

Nh÷ng quan niÖm vÒ sù 'bÊt tö' cña con ng­êi / NguyÔn TÊn Hïng // T©m lý häc. - H. : 2002 . - sè 10(43). - Tr. Tr 59-63

Tõ kho¸ : Sù bÊt tö cña con ng­êi, Con ng­êi

Giíi thiÖu ND : Giíi thiÖu nh÷ng quan niÖm cña PhËt gi¸o, Thiªn Chóa Gi¸o vµ cña c¸c nhµ khoa häc nh­ Albert Einstein, Paul Harrism...vÒ sù "bÊt tö" cña con ng­êi

Ký hiÖu kho :
0188 / VCONNGUOI / vie (VN)

Mét sè suy nghÜ vÒ triÕt lý gi¸o dôc nh»m gãp phÇn ph¸t triÓn nguån nh©n lùc trong thêi kú c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ë ViÖt Nam / Lª Thanh Sinh // Khoa häc x· héi. - H. : 2002 . - sè 5(57). - Tr. Tr 47-51

Tõ kho¸ : TriÕt lý, Nguån nh©n lùc, C«ng nghiÖp ho¸, HiÖn ®¹i ho¸, ViÖt Nam

Giíi thiÖu ND : Tr×nh bµy mét sè triÕt lý gi¸o dôc nh»n n©ng cao ph¸t triÓn nguån nh©n lùc trong thêi kú c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ë ViÖt Nam

Ký hiÖu kho : KHXH 13
0197 / VCONNGUOI / vie (VN)

B­íc vµo thÕ kû XXI vÊn ®Ò v¨n ho¸ / Ph¹m Minh H¹c // Nghiªn cøu con ng­êi. - H. : 2002 . - sè 2 . - Tr. Tr. 3

Tõ kho¸ : V¨n ho¸, HÖ thèng gi¸ trÞ, ThÕ kû XXI, ViÖt Nam

Giíi thiÖu ND : §Ò cËp ®Õn khÝa c¹nh ®¹o ®øc, hÖ thèng gi¸ trÞ, tinh thÇn ViÖt Nam thÕ kû XXI.

Ký hiÖu kho :
0200 / VCONNGUOI / vie (VN)

Mét sè vÊn ®Ò xung quanh nhËn thøc vµ kh¸i niÖm 'ng­êi thiÓu sè' trong luËt quèc tÕ / Vò C«ng Giao // Nhµ n­íc vµ Ph¸p luËt. - H. : 2002 . - sè 8(172). - Tr. Tr. 65-72

Tõ kho¸ : Ng­êi thiÓu sè, QuyÒn con ng­êi, QuyÒn cña ng­êi thiÓu sè, LuËt quèc tÕ

Giíi thiÖu ND : Tr×nh bµy kh¸i niÖm "ng­êi thiÓu sè" vµ "quyÒn cña ng­êi thiÓu sè" trong luËt quèc tÕ

Ký hiÖu kho :
0201 / VCONNGUOI / vie (VN)

Nh÷ng vÊn ®Ò then chèt cña thÕ kû XXI / Lª ThÞ §an Dung // Nghiªn cøu con ng­êi. - H. : 2002 . - sè 2 . - Tr. Tr. 70

Tõ kho¸ : ThÕ kû XXI, ChÝnh trÞ, TriÕt häc, Nghiªn cøu con ng­êi, C«ng nghÖ sinh häc, Dù b¸o

Giíi thiÖu ND : §Ò cËp ®Õn vÊn ®Ò then chèt cña thÕ kû XXI qua c¸c bµi viÕt nh­ khoa häc c«ng nghÖ, c«ng nghÖ sinh häc, v¨n häc, khÕ ­íc ®¹o ®øc quèc tÕ qua cuèn s¸ch "Nh÷ng vÊn ®Ò thÕ kû XXI".

Ký hiÖu kho :
0202 / VCONNGUOI / vie (VN)

VÒ chiÕn l­îc con ng­êi ë n­íc ta trong thêi kú c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ / NguyÔn ThÞ TuyÕt Mai // TriÕt häc. - H. : 2002 . - sè 9 (136). - Tr. Tr. 10-13

Tõ kho¸ : ChiÕn l­îc con ng­êi, C«ng nghiÖp ho¸, HiÖn ®¹i ho¸Giíi thiÖu ND : Ph©n tÝch chiÕn l­îc con ng­êi ViÖt Nam trong thêi kú c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸.

Ký hiÖu kho : TH 03
0203 / VCONNGUOI / vie (VN)

TÝnh t­¬ng thÝch ph¸t triÓn gi¸o dôc vµ kinh tÕ trong chØ sè ph¸t triÓn con ng­êi (HDI)cña ViÖt Nam / §Æng Quèc B¶o // Nghiªn cøu con ng­êi. - H. : 2002 . - sè 2 . - Tr. Tr. 45

Tõ kho¸ : ChØ sè, Ph¸t triÓn, Con ng­êi, Gi¸o dôc-®µo t¹o, ViÖt Nam

Giíi thiÖu ND : Vai trß cña gi¸o dôc trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn, thµnh tùu cña gi¸o dôc ViÖt Nam khi xÐt t­¬ng quan chØ sè ph¸t triÓn gi¸o dôc víi chØ sè ph¸t triÓn con ng­êi.

Ký hiÖu kho :
0204 / VCONNGUOI / vie (VN)

Ng­êi Chøt: §ãi nghÌo vµ tho¸t khái ®ãi nghÌo / §ç ThÞnh // Nghiªn cøu con ng­êi. - H. : 2002 . - sè 2 . - Tr. Tr. 61

Tõ kho¸ : Ng­êi Chøt, §ãi nghÌo

Giíi thiÖu ND : §Ò cËp ®Õn t×nh tr¹ng ®ãi nghÌo, l¹c hËu vµ tho¸t khái ®ãi nghÌo cña ng­êi Chøt.

Ký hiÖu kho :
0205 / VCONNGUOI / vie (VN)

Quan hÖ x· héi vµ nguån vèn x· héi ë ViÖt Nam ®iÒu tra gi¸ trÞ thÕ giíi 2001 / RussellJ.Dalton, Ph¹m Minh H¹c, Ph¹m Thµnh NghÞ, Thuþ Nh­ Ngäc // Nghiªn cøu con ng­êi. - H. : 2002 . - sè 2 . - Tr. Tr. 27

Tõ kho¸ : Quan hÖ x· héi, Nguån vèn x· héi, §iÒu tra, Gi¸ trÞ thÕ giíi

Giíi thiÖu ND : §Ò cËp ®Õn quan hÖ x· héi vµ m¹ng l­íi x· héi.

Ký hiÖu kho :
0206 / VCONNGUOI / vie (VN)

Nhµ n­íc vµ sù nghiÖp ph¸t triÓn con ng­êi trong qu¸ tr×nh ®æi míi ë ViÖt Nam / Bïi TÊt Th¾ng // Nghiªn cøu con ng­êi. - H. : 2002 . - sè 2 . - Tr. Tr. 20

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn con ng­êi, ViÖt Nam

Giíi thiÖu ND : §Ò cËp ®Õn ®æi míi vµ viÖc x¸c ®Þnh l¹i vai trß cña nhµ n­íc trong nÒn kinh tÕ vµ trong sù nghiÖp ph¸t triÓn con ng­êi.

Ký hiÖu kho :
0207 / VCONNGUOI / vie (VN)

VÊn ®Ò c«ng d©n toµn cÇu trong bèi c¶nh më cöa vµ héi nhËp quèc tÕ / Vò ThÞ Minh Chi // Nghiªn cøu con ng­êi. - H. : 2002 . - sè 2 . - Tr. Tr. 14

Tõ kho¸ : C«ng d©n toµn cÇu, Héi nhËp quèc tÕ

Giíi thiÖu ND : §Ò cËp ®Õn n¨ng lùc, sù thÝch øng, d©n chñ vµ hîp t¸c cña c«ng d©n toµn cÇu.

Ký hiÖu kho :
0208 / VCONNGUOI / vie (VN)

Sù biÕn ®æi gi¸ trÞ trong x· héi c«ng nghiÖp / Ronald Inglehart // Nghiªn cøu con ng­êi. - H. : 2002 . - sè 2 . - Tr. Tr. 9

Tõ kho¸ : Gi¸ trÞ, X· héi c«ng nghiÖp

Giíi thiÖu ND : §Ò cËp ®Õn sù biÕn ®æi gi¸ trÞ trong x· héi hiÖn ®¹i ho¸ vµ hËu hiÖn ®¹i ho¸, vµ sù biÕn ®æi v¨n ho¸ thêi hËu hiÖn ®¹i.

Ký hiÖu kho :
0209 / VCONNGUOI / vie (VN)

Nh÷ng gi¸ trÞ khoa häc cña 'nghiªn cøu con ng­êi' vµ nguån nh©n lùc ®i vµo c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ / §ç Long // Nghiªn cøu con ng­êi. - H. : 2002 . - sè 2 . - Tr. Tr. 66

Tõ kho¸ : Nguån nh©n lùc, C«ng nghiÖp ho¸, HiÖn ®¹i ho¸

Giíi thiÖu ND : §Ò cËp ®Õn quan ®iÓm cña ViÖn SÜ. Ph¹m Minh H¹c vÒ vÊn ®Ò nghiªn cøu con ng­êi vµ nguån nh©n lùc ®i vµo c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ vµ nh÷ng gi¸ trÞ khoa häc cña nã.

Ký hiÖu kho :
0210 / VCONNGUOI / vie (VN)

VÊn ®Ò nghiªn cøu vµ ph¸t huy søc m¹nh cña vèn cæ v¨n ho¸ d©n téc / Mai Quèc Liªn // Nghiªn cøu con ng­êi. - H. : 2002 . - sè 2 . - Tr. Tr. 49

Tõ kho¸ : Vèn cæ, V¨n ho¸ d©n téc, ViÖt Nam

Giíi thiÖu ND : Bµn ®Õn vÊn ®Ò nghiªn cøu vµ kh«i phôc vèn cæ v¨n hãa d©n téc nh»m ®¸nh thøc søc m¹nh tiÒm Èn cña con ng­êi ViÖt Nam.

Ký hiÖu kho :
0211 / VCONNGUOI / vie (VN)

X©y dùng m« h×nh vµ ph­¬ng ph¸p luËn nghiªn cøu t­ duy c«ng nghiÖp, t¸c phong vµ tr×nh ®é c«ng nghÖ cña con ng­êi ViÖt Nam c«ng nghiÖp / Ph¹m §¾p // Nghiªn cøu con ng­êi. - H. : 2002 . - sè 2 . - Tr. Tr. 52

Tõ kho¸ : Thµnh tè con ng­êi, Nguån nh©n lùc, ViÖt Nam

Giíi thiÖu ND : X¸c ®Þnh vai trß cña thµnh tè con ng­êi trong 4 thµnh tè ®Æc tr­ng cho tr×nh ®é c«ng nghÖ s¶n xuÊt c«ng nghiÖp vµ kh¶o s¸t sù chuyÓn dÞch nguån lùc con ng­êi ViÖt Nam c«ng nghiÖp theo nhãm chøc n¨ng ®µo t¹o, s¶n xuÊt, dÞch vô trong c¬ së hoÆc ngµnh c«ng nghiÖp.

Ký hiÖu kho :
0212 / VCONNGUOI / vie (VN)

Con ng­êi ViÖt Nam: mét sè vÊn ®Ò cÇn nghiªn cøu / TrÇn V¨n Giµu // Nghiªn cøu con ng­êi. - H. : 2002 . - sè 2 . - Tr. Tr. 6

Tõ kho¸ : Con ng­êi, Lý t­ëng, Gi¸ trÞ

Giíi thiÖu ND : §Ò cËp ®Õn vÊn ®Ò cÇn nghiªn cøu vÒ con ng­êi ViÖt Nam nh­ lý t­ëng ViÖt Nam, lý t­ëng cña con ng­êi ViÖt Nam, gi¸ trÞ con ng­êi cña con ng­êi ViÖt Nam, gi¸ trÞ lý t­ëng cña con ng­êi ViÖt Nam.

Ký hiÖu kho :
0221 / VCONNGUOI / vie (VN)

T¸c ®éng x· héi ®èi víi viÖc ch¨m sãc søc khoÎ vµ dinh d­ìng trong céng ®ång c¸c d©n téc thiÓu sè / NguyÔn Hång Quang // X· héi häc. - H. : 2002 . - sè 2 . - Tr. Tr33

Tõ kho¸ : Søc khoÎ, Dinh d­ìng, D©n téc Ýt ng­êi, ViÖt Nam

Giíi thiÖu ND : §Ò cËp ®Õn c¸c yÕu tè ®Þa lý, kinh tÕ, v¨n ho¸, phong tôc tËp qu¸n, y tÕ nhµ n­íc, y tÕ gia ®×nh vµ nhËn thøc t¸c ®éng ®Õn ch¨m sãc søc khoÎ vµ dinh d­ìng trong céng ®ång d©n téc thiÓu sè vµ nh÷ng bµi häc kinh nghiÖm.

Ký hiÖu kho :
0230 / VCONNGUOI / vie (VN)

Suy nghÜ vÒ nh©n tè v¨n ho¸ vµ con ng­êi trong sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ (tõ kinh nghiÖm NhËt B¶n) / Vò Minh Giang // Nghiªn cøu NhËt B¶n vµ §«ng B¾c ¸. - H. : 2002 . - sè 4(40). - Tr. Tr 40

Tõ kho¸ : C«ng nghiÖp ho¸, HiÖn ®¹i ho¸, Nh©n tè v¨n ho¸-con ng­êi, NhËt B¶n

Giíi thiÖu ND : §Ò cËp ®Õn møc ®é vµ h×nh thøc t¸c ®éng cña nhµ n­íc NhËt B¶n ®Õn con ng­êi trong sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸.

Ký hiÖu kho :
0234 / VCONNGUOI / vie (VN)

N«ng nghiÖp §ång Nai chuyÓn dÞch theo h­íng c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i hãa / Hå V¨n VÜnh // T¹p chÝ Céng s¶n. - H. : 1998 . - sè 5(3). - Tr. Tr. 43

Tõ kho¸ : N«ng nghiÖp, §ång nai, C«ng nghiÖp ho¸, HiÖn ®¹i ho¸

Giíi thiÖu ND : §Ò cËp ®Õn sù chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ n«ng nghiÖp cña tØnh §ång Nai lµ ph¸t triÓn mét nÒn n«ng nghiÖp hµng ho¸ ®¸p øng yªu cÇu cña thÞ tr­êng , thóc ®Èy tiÕn bé khoa häc - c«ng nghÖ , tõng b­íc hiÖn ®¹i ho¸ n«ng nghiÖp coi träng c«ng t¸c tæ chøc vµ qu¶n lÝ.

Ký hiÖu kho :
0243 / VCONNGUOI / vie (VN)

¶nh h­ëng cña häc vÊn ®Õn sù tham gia vµ quyÒn ra quyÕt ®Þnh cña phô n÷ n«ng th«n tØnh Qu¶ng Ng·i trong thiÕt chÕ gia ®×nh / TrÇn thÞ Kim // X· héi häc. - H. : 2003 . - sè 1(81). - Tr. Tr 58

Tõ kho¸ : Phô n÷, Gia ®×nh, Qu¶ng Ng·i

Giíi thiÖu ND : §Ò cËp ®Õn kÕt qu¶ nghiªn cøu, tæng hîp tõ nhiÒu nguån tµi liÖu kh¸c nhau trong ®ã cã cuéc ®iÒu tra x· héi häc t¹i 3 x· ®¹i diÖn cho 3 vïng sinh th¸i t¹i miÒn nói, ®ång b»ng vµ ven biÓn thuéc tØnh Qu¶ng Ng·i vÒ møc ®é tham gia cña phô n÷ vµo c«ng viÖc s¶n xuÊt gia ®×nh, vµo c«ng viÖc chÝnh cña gia ®×nh vµ ra quyÕt ®Þnh.

Ký hiÖu kho :
0249 / VCONNGUOI / vie (VN)

Mét sè vÊn ®Ò xung quanh nhËn thøc vÒ kh¸i niÖm 'ng­êi thiÓu sè' vµ 'quyÒn cña ng­êi thiÓu sè' trong luËt quèc tÕ / Vò C«ng Giao // Nhµ n­íc vµ ph¸p luËt. - H. : 2002 . - sè 8(172). - Tr. Tr. 65

Tõ kho¸ : Ng­êi thiÓu sè, QuyÒn ng­êi thiÓu sè, X· héi, D©n téc, ViÖt Nam

Giíi thiÖu ND : §Ò cËp ®Õn Kh¸i niÖm "ng­êi thiÓu sè" vµ "quyÒn cña ng­êi thiÓu sè" trong luËt quèc tÕ ( xÐt vÒ mÆt sè l­îng vµ mÆt vai trß)

Ký hiÖu kho :
0251 / VCONNGUOI / vie (VN)

Bèn m­¬i bèn n¨m mét chÆng ®­êng / Bïi thÕ §øc // Th«ng tin c«ng t¸c khoa gi¸o. - H. : 1994 . - sè 12 . - Tr. Tr. 28

Tõ kho¸ : TiÒm n¨ng, con ng­êi, §¹i häc S­ ph¹m Hµ néi 1, x· héi, ViÖt Nam

Giíi thiÖu ND : Giíi thiÖu kh¸i qu¸t khoa ng÷ v¨n DHSPHN1 cã truyÒn thèng 44 n¨m thµnh lËp víi rÊt nhiÒu c¸n bé lµ gi¸o s­, phã gi¸o s­, tiÕn sÜ tham gia chñ biªn c¸c gi¸o tr×nh ®¹i häc, SGK,v.v..

Ký hiÖu kho :
0252 / VCONNGUOI / vie (VN)

Nh©n phÈm vµ quyÒn con ng­êi / T­êng Duy Kiªn // Sinh ho¹t lý luËn. - H. : 2000 . - sè 6(43). - Tr. Tr. 23

Tõ kho¸ : Nh©n phÈm, QuyÒn con ng­êi

Giíi thiÖu ND : §Ò cËp ®Õn thuËt ng÷ "nh©n phÈm"trong ph¸p luËt quèc gia vµ quèc tÕ, néi hµm kh¸i niÖm nh©n phÈm vèn cã cña con ng­êi vµ mèi quan hÖ gi÷a nh©n phÈm vµ quyÒn con ng­¬×.

Ký hiÖu kho :
0257 / VCONNGUOI / vie (VN)

Liªn kÕt d©n sè, søc khoÎ vµ m«i tr­êng / Thu H­¬ng // D©n sè vµ ph¸t triÓn. - H. : 2002 . - sè 9(19). - Tr. Tr. 28

Tõ kho¸ : D©n sè, Søc khoÎ, M«i tr­êng

Giíi thiÖu ND : §Ò cËp ®Õn sù t¸c ®éng tÝch cùc lÉn tiªu cùc cña d©n sè , kinh tÕ vµ chÝnh trÞ lµ nh÷ng yÕu tè ¶nh h­ëng tíi møc tiªu dïng vµ m«i tr­êng , sù suy gi¶m nguån n­íc ®e do¹ phóc lîi ng­êi d©n vµ chiÕn l­îc m«i tr­êng

Ký hiÖu kho :
0263 / VCONNGUOI / vie (VN)

T­ t­ëng quyÒn con ng­êi trong tiÕn tr×nh lÞch sö ViÖt Nam / Vò Hïng // Sinh ho¹t lý luËn. - H. : 2000 . - sè 2(39). - Tr. Tr.22

Tõ kho¸ : T­ t­ëng, QuyÒn con ng­êi, LÞch sö, ViÖt Nam

Giíi thiÖu ND : §Ò cËp ®Õn quyÒn con ng­êi qua ®êi sèng céng ®ång lµng x· truyÒn thèng, qua ph¸p luËt thêi phong kiÕn vµ qua c¸c hiÕn ph¸p vµ ph¸p luËt ViÖt Nam tõ sau c¸ch m¹ng th¸ng T¸m 1945 ®Õn nay.

Ký hiÖu kho :
0266 / VCONNGUOI / vie (VN)

VÊn ®Ò ng­êi lao ®éng ngo¹i tØnh ë thñ ®« Hµ néi / Ph¹m TÊt Th¾ngNguyÔn Vò B×nh // T¹p chÝ Céng s¶n. - H. : 1997 . - sè 2(1). - Tr. Tr. 51

Tõ kho¸ : Ng­êi lao ®éng, Ngo¹i tØnh, Hµ néi

Giíi thiÖu ND : §Ò cËp ®Õn thùc tr¹ng sèng cña ng­êi lao ®éng ngo¹i tØnh t¹i Hµ néi vµ c¸c nhãm ng­êi lao ®éng c¬ b¶n; Mét sè gi¶i ph¸p ®Ó gi¶i quyÕt viÖc lµm cho ng­êi lao ®éng ngo¹i tØnh.

Ký hiÖu kho :
0271 / VCONNGUOI / vie (VN)

TruyÒn thèng t«n träng hiÒn tµi trong nÒn v¨n hiÕn ViÖt Nam. / Vò ThÞ Ph­¬ng HËu // Lý luËn chÝnh trÞ. - H. : 2002 . - sè 1 . - Tr. Tr. 53

Tõ kho¸ : HiÒn tµi, Con ng­êi, V¨n hiÕn, ViÖt NamGiíi thiÖu ND : ViÖc sö dông hiÒn tµi trong nÒn v¨n hiÕn ViÖt Nam truyÒn thèng vµ trong thêi ®¹i Hå ChÝ Minh

Ký hiÖu kho :
0273 / VCONNGUOI / vie (VN)

VÒ viÖc trÝ thøc trÎ tham gia ph¸t triÓn n«ng th«n, miÒn nói / NguyÔn Quèc Anh // T¹p chÝ Céng s¶n. - H. : 1997 . - sè 24(12)- 1997 . - Tr. Tr. 40

Tõ kho¸ : TrÝ thøc, X· héi, N«ng th«n, §µo t¹o

Giíi thiÖu ND : §Ò cËp ®Õn thùc tr¹ng t×nh h×nh ®µo t¹o vµ sö dông trÝ thøc trÎ ë n«ng th«n, miÒn nói, m« h×nh, gi¶i ph¸p vµ chÝnh s¸ch huy ®éng trÝ thøc trÎ tham gia ph¸t triÓn n«ng th«n, miÒn nói

Ký hiÖu kho :
0276 / VCONNGUOI / vie (VN)

QuyÒn së h÷u trÝ tuÖ vÒ tri thøc / A'LVARO ZERDA- SARMIENTO, CLEMENTE FORERO- PINEDA // Th«ng tin Khoa häc x· héi. - H. : 2002 . - sè 9 . - Tr. Tr. 30

Tõ kho¸ : QuyÒn së h÷u, TrÝ tuÖ, Tri thøc, Céng ®ång

Giíi thiÖu ND : §Ò cËp ®Õn bèi c¶nh vµ diÔn biÕn cña sù trao ®æi th«ng tin, quyÒn së h÷u trÝ tuÖ vÒ tri thøc

Ký hiÖu kho :
0369 / VCONNGUOI / vie (VN)

Gãp phÇn t×m hiÓu sù thay ®æi m«i tr­êng nh©n v¨n trong ®« thÞ ho¸ ë ViÖt Nam hiÖn nay / TrÇn B¹ch // T¹p chÝ Céng s¶n. - H. : 1997 . - sè 515 . - Tr. Tr. 33

Tõ kho¸ : Nh©n v¨n, §« thÞ ho¸, ViÖt Nam, X· héi, Gi¸ trÞ

Giíi thiÖu ND : §Ò cËp ®Õn nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n, ­u nh­îc ®iÓm mµ c«ng cuéc ®« thÞ ho¸ ViÖt Nam ®em l¹i

Ký hiÖu kho :
0384 / VCONNGUOI / vie (VN)

Ph¸t triÓn nguån nh©n lùc, ph¸t triÓn con ng­êi vµ mèi quan hÖ víi ph¸t triÓn kinh tÕ. / Lª ¸i L©m // Nh÷ng vÊn ®Ò Kinh tÕ vµ ChÝnh trÞ ThÕ giíi. - H. : 2002 . - sè 6(80). - Tr. Tr. 36

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn, Nguån nh©n lùc, Con ng­êi, Kinh tÕ

Giíi thiÖu ND : §Ò cËp ®Õn ph¸t triÓn nguån nh©n lùc vµ ph¸t triÓn con ng­êi, mét sè ®Æc ®iÓm cÇn l­u ý khi ®Çu t­ vµo ph¸t triÓn nguån nh©n lùc.

Ký hiÖu kho :
0428 / VCONNGUOI / vie (VN)

Vµi nÐt vÒ chØ sè ph¸t triÓn con ng­êi cña c¸c d©n téc thiÓu sè ë ViÖt Nam / §ç Ngäc Yªn // Nghiªn cøu Con ng­êi. - H. : 8-2003 . - sè 5 . - Tr. Tr. 47

Tõ kho¸ : Con ng­êi, ChØ sè ph¸t triÓn, D©n téc

Giíi thiÖu ND : Nh÷ng nghiªn cøu vÒ c¸c chØ sè ph¸t triÓn con ng­êi trong céng ®ång c¸c d©n téc thiÓu sè ë ViÖt Nam vÒ khÝa c¹nh kinh tÕ, gi¸o dôc, y tÕ.

Ký hiÖu kho :
0429 / VCONNGUOI / vie (VN)

Lao ®éng n«ng nghiÖp ë Nam Bé vµ vai trß cña n÷ giíi / NguyÔn V¨n LuËt // Nghiªn cøu Con ng­êi. - H. : 8-2003 . - sè 5 . - Tr. Tr. 53

Tõ kho¸ : Lao ®éng n«ng nghiÖp, N«ng nghiÖp, N÷ giíi

Giíi thiÖu ND : §Ò cËp ®Õn qu¸ tr×nh h×nh thµnh, ph¸t triÓn nghÒ n«ng, ph©n c«ng lao ®éng. Vai trß cña ng­êi phô n÷ n«ng th«n ViÖt Nam trong lao ®éng n«ng nghiÖp.

Ký hiÖu kho :
0430 / VCONNGUOI / vie (VN)

TriÕt häc ®èi mÆt víi vÊn ®Ò thÕ giíi ®¹i héi. §¹i héi triÕt häc thÕ giíi lÇn thø XXI / Hå Sü Quý // Nghiªn cøu Con ng­êi. - H. : 8-2003 . - sè 5 . - Tr. Tr. 62

Tõ kho¸ : TriÕt häc, §¹i héi

Giíi thiÖu ND : §¹i héi triÕt häc thÕ giíi víi nh÷ng vÊn ®Ò ®­îc th¶o luËn trong ®¹i héi.

Ký hiÖu kho :
0431 / VCONNGUOI / vie (VN)

Nguån vèn x· héi vµ sù ph¸t triÓn ch­¬ng tr×nh nghÞ sù s¾p tíi / Francis Fukuyama // Nghiªn cøu Con ng­êi. - H. : 3-2002 . - sè 3 . - Tr. Tr. 45

Tõ kho¸ : X· héi, Vèn x· héi

Giíi thiÖu ND : §Ò cËp ®Õn sù ph¸t triÓn x· héi; Nguån vèn x· héi lµ g×? VÞ trÝ cña nguån vèn x· héi; Nh÷ng gi¶i ph¸p ®Ó khuyÕn khÝch ph¸t triÓn nghiªn cøu nguån vèn x· héi.

Ký hiÖu kho :
0432 / VCONNGUOI / vie (VN)

/ NguyÔn Huy Quý // Nghiªn cøu Con ng­êi. - H. : 5-2003 . - sè 2 . - Tr. Tr. 45Tõ kho¸ : Nguåc nh©n lùc, Nh©n tµi, §«ng Nam ¸, ViÖt Nam

Giíi thiÖu ND : §Ò cËp ®Õn nh÷ng kinh nghiÖm cña c¸c n­íc §«ng Nam ¸ tõ viÖc ph¸t huy nguån lùc nh©n tµi ®Ó ph¸t triÓn ®Êt n­íc. VÊn ®Ò ph¸t triÓn nh©n tµi ë ViÖt Nam.

Ký hiÖu kho :
0433 / VCONNGUOI / vie (VN)

¶nh h­ëng cña t©m lý tiÓu n«ng trong ®êi sèng x· héi hiÖn nay / Vò Dòng // Nghiªn cøu Con ng­êi. - H. : 5-2003 . - sè 2 . - Tr. Tr. 42

Tõ kho¸ : T©m lý tiÓu n«ng

Giíi thiÖu ND : §Ò cËp ®Õn nh÷ng biÓu hiÖn cña t©m lý tiÓu n«ng cã ¶nh h­ëng tiªu cùc ®Õn cuéc sèng x· héi hiÖn nay.

Ký hiÖu kho :
0434 / VCONNGUOI / vie (VN)

T­ t­ëng Hå ChÝ Minh / §ç ThÞnh // Nghiªn cøu Con Ng­êi. - H. : 8-2003 . - sè 5 . - Tr. Tr. 71

Tõ kho¸ : T­ t­ëng, Hå ChÝ Minh, Con ng­êi

Giíi thiÖu ND : Giíi thiÖu vÒ cuèn s¸ch "Tõ t­ t­ëng Hå ChÝ Minh ph­¬ng ph¸p luËn nghiªn cøu con ng­êi".

Ký hiÖu kho :
0435 / VCONNGUOI / vie (VN)

T©m lý häc ®Çu thÕ kû XXI / Ph¹m Minh H¹c // Nghiªn cøu Con Ng­êi. - H. : 6-2003 . - sè 3 . - Tr. Tr. 3

Tõ kho¸ : T©m lý häc, ThÕ kû XXI

Giíi thiÖu ND : §Ò cËp ®Õn t×nh h×nh ph¸t triÓn cña ngµnhT©m lý häc hiÖn ®¹i nghiªn cøu vÒ con ng­êi.

Ký hiÖu kho :
0446 / VCONNGUOI / vie (VN)

NhËn thøc cña ng­êi lao ®éng vÒ quyÒn cña m×nh vµ ho¹t ®éng cña tæ chøc c«ng ®oµn trong c¸c doanh nghiÖp liªn doanh / Bïi ThÞ Thanh Hµ // T©m lý häc. - H. : 3-2003 . - sè 3 . - Tr. Tr. 43

Tõ kho¸ : Ng­êi lao ®éng, C«ng ®oµn

Giíi thiÖu ND : §Ò cËp ®Õn vai trß cña c«ng ®oµn trong c¸c doanh nghiÖp liªn doanh ë ViÖt Nam

Ký hiÖu kho :
0463 / VCONNGUOI / vie (VN)

Con ng­êi vµ v¨n ho¸ trong t­ t­ëng cña mét sè danh nh©n d©n téc / NguyÔn B×nh Yªn // Nghiªn cøu con ng­êi. - H. : 5- 2003 . - sè 2 . - Tr. Tr. 29

Tõ kho¸ : Con ng­êi, V¨n ho¸, Danh nh©n

Giíi thiÖu ND : §Ò cËp ®Õn t­ t­ëng cña mét sè danh nh©n d©n téc vÒ mèi quan hÖ gi÷a con ng­êi vµ v¨n ho¸

Ký hiÖu kho :
0464 / VCONNGUOI / vie (VN)

ViÖt Nam trong quan hÖ víi §«ng Nam ¸ vµ gi¸ trÞ §«ng ¸ qua tiÕn tr×nh lÞch sö / Phan Huy Lª // Nghiªn cøu Con ng­êi. - H. : 6-2003 . - sè 3 . - Tr. Tr. 8

Tõ kho¸ : ViÖt Nam, §«ng ¸, §«ng Nam ¸, Gi¸ trÞGiíi thiÖu ND : §Ò cËp ®Õn gi¸ trÞ v¨n ho¸ §«ng ¸ qua tiÕn tr×nh lÞch sö. Mèi quan hÖ gi÷a v¨n ho¸ ViÖt Nam vµ v¨n ho¸ §«ng ¸.

Ký hiÖu kho :
0465 / VCONNGUOI / vie (VN)

B­íc ®Çu t×m hiÓu quan niÖm cña C¸c- M¸c vÒ tha ho¸ / NguyÔn Anh TuÊn // Nghiªn cøu Con ng­êi. - H. : 5-2003 . - sè 2 . - Tr. Tr. 19

Tõ kho¸ : Tha ho¸

Giíi thiÖu ND : §Ò cËp ®Õn quan niÖm cña C¸c M¸c vÒ véi v· vµ tiÒn ®Ò s©u xa cña tha ho¸ lao ®éng vµ tha ho¸ trong CNTB

Ký hiÖu kho :
0466 / VCONNGUOI / vie (VN)

Khñng ho¶ng c¸c gi¸ trÞ nho gi¸o / TrÇn V¨n §oµn // Nghiªn cøu Con ng­êi. - H. : 5-2003 . - sè 2 . - Tr. Tr. 7

Tõ kho¸ : Gi¸ trÞ, Nho gi¸o

Giíi thiÖu ND : §Ò cËp ®Õn kh¸i niÖm khñng ho¶ng. Nh÷ng khñng ho¶ng chÝnh trong x· héi Nho gi¸o

Ký hiÖu kho :
0467 / VCONNGUOI / vie (VN)
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương