Danh mụC ĐỀ TÀI/nhiệm vụ khoa học và CÔng nghệ CẤp bộ NĂM 2012


II. DANH MỤC NHIỆM VỤ KH&CNtải về 0.92 Mb.
trang7/7
Chuyển đổi dữ liệu26.04.2018
Kích0.92 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

II. DANH MỤC NHIỆM VỤ KH&CN


STT

Tên nhiệm vụ

Định hướng mục tiêu

Dự kiến kết quả, sản phẩm

Ghi chúNghiên cứu hoàn thiện bộ tiêu chí và quy trình kiểm định chất lượng trường đại học và cao đẳng ở Việt Nam.

Xây dựng được bộ tiêu chí và quy trình kiểm định chất lượng trường đại học và cao đẳng ở Việt Nam.

- Bộ tiêu chí và quy trình kiểm định chất lượng trường đại học và cao đẳng ở Việt Nam;

- Công bố các bài báo khoa học liên quan đến kết quả nghiên cứu trên các tạp chí hoặc kỷ yếu hội nghị khoa học chuyên ngành quốc gia, quốc tế có uy tín (nêu số lượng cụ thể nếu có);

- Đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ (nêu số lượng cụ thể nếu có).Nghiên cứu đề xuất các giải pháp nâng cao tính tích cực hoạt động xã hội của học sinh và sinh viên- Đánh giá được thực trạng hiện tượng tiêu cực trong học sinh, sinh viên thời gian gần đây;

- Xác định được nội dung hoạt động xã hội của học sinh, sinh viên;

- Đề xuất được hệ thống giải pháp nâng cao tính tích cực hoạt động xã hội của học sinh và sinh viên.


- Hệ thống giải pháp nâng cao tính tích cực hoạt động xã hội của học sinh và sinh viên;

- Công bố các bài báo khoa học liên quan đến kết quả nghiên cứu trên các tạp chí hoặc kỷ yếu hội nghị khoa học chuyên ngành quốc gia, quốc tế có uy tín (nêu số lượng cụ thể nếu có);

- Đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ (nêu số lượng cụ thể nếu có).Nghiên cứu đặc điểm lao động sư phạm của giáo viên giáo dục thường xuyên và đề xuất các nội dung bồi dưỡng giáo viên giáo dục thường xuyên

- Làm rõ được đặc điểm lao động sư phạm của giáo viên giáo dục thường xuyên;

- Đề xuất được các nội dung bồi dưỡng giáo viên giáo dục thường xuyên- Báo cáo về đặc điểm lao động sư phạm của giáo viên giáo dục thường xuyên;

- Bản đề xuất các nội dung bồi dưỡng giáo viên giáo dục thường xuyên;

- Công bố các bài báo khoa học liên quan đến kết quả nghiên cứu trên các tạp chí hoặc kỷ yếu hội nghị khoa học chuyên ngành quốc gia, quốc tế có uy tín (nêu số lượng cụ thể nếu có);

- Đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ (nêu số lượng cụ thể nếu có).
Nghiên cứu đề xuất mô hình trung tâm giáo dục người lớn cấp huyện

- Đánh giá được thực trạng hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng (trung tâm giáo dục cho người lớn);

- Đề xuất được mô hình trung tâm giáo dục người lớn cấp huyện.
- Mô hình trung tâm giáo dục người lớn cấp huyện;

- Công bố các bài báo khoa học liên quan đến kết quả nghiên cứu trên các tạp chí hoặc kỷ yếu hội nghị khoa học chuyên ngành quốc gia, quốc tế có uy tín (nêu số lượng cụ thể nếu có);

- Đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ (nêu số lượng cụ thể nếu có).Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ công tác thống kê, quản lý thi đua khen thưởng của Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Đánh giá được thực trạng công tác thống kê, quản lý thi đua khen thưởng của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Xây dựng được cơ sở dữ liệu phục vụ công tác thống kê, quản lý thi đua khen thưởng của Bộ Giáo dục và Đào tạo- Cơ sở dữ liệu phục vụ công tác thống kê, quản lý thi đua khen thưởng của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Công bố các bài báo khoa học liên quan đến kết quả nghiên cứu trên các tạp chí hoặc kỷ yếu hội nghị khoa học chuyên ngành quốc gia, quốc tế có uy tín (nêu số lượng cụ thể nếu có);

- Đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ (nêu số lượng cụ thể nếu có).Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý phổ cập giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Đánh giá được thực trạng công tác quản lý phổ cập giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Xây dựng được cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý phổ cập giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo- Cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý phổ cập giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Công bố các bài báo khoa học liên quan đến kết quả nghiên cứu trên các tạp chí hoặc kỷ yếu hội nghị khoa học chuyên ngành quốc gia, quốc tế có uy tín (nêu số lượng cụ thể nếu có);

- Đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ (nêu số lượng cụ thể nếu có).Nghiên cứu xây dựng danh mục nghề phổ thông phục vụ công tác giáo dục hướng nghiệp

- Đánh giá được thực trạng công tác giáo dục hướng nghiệp;

- Xây dựng được danh mục nghề phổ thông phục vụ công tác giáo dục hướng nghiệp.- Danh mục nghề phổ thông phục vụ công tác giáo dục hướng nghiệp;

- Công bố các bài báo khoa học liên quan đến kết quả nghiên cứu trên các tạp chí hoặc kỷ yếu hội nghị khoa học chuyên ngành quốc gia, quốc tế có uy tín (nêu số lượng cụ thể nếu có);

- Đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ (nêu số lượng cụ thể nếu có).Áp dụng IQ, EQ, CQ trong phát hiện và đào tạo học sinh trường trung học phổ thông chuyên

- Đánh giá được thực trạng công tác phát hiện và đào tạo học sinh trường trung học phổ thông chuyên;

- Đề xuất được giải pháp áp dụng IQ, EQ, CQ trong phát hiện và đào tạo học sinh trường trung học phổ thông chuyên.- Bản đề xuất giải pháp áp dụng IQ, EQ, CQ trong phát hiện và đào tạo học sinh trường trung học phổ thông chuyên;

- Công bố các bài báo khoa học liên quan đến kết quả nghiên cứu trên các tạp chí hoặc kỷ yếu hội nghị khoa học chuyên ngành quốc gia, quốc tế có uy tín (nêu số lượng cụ thể nếu có);

- Đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ (nêu số lượng cụ thể nếu có).Nghiên cứu đề xuất các giải pháp đảm bảo hiệu quả quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân tỉnh đối với các trường đại học, cao đẳng đóng trên địa bàn

- Đánh giá được thực trạng công tác quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân tỉnh đối với các trường đại học, cao đẳng đóng trên địa bàn;

- Đề xuất được các giải pháp đảm bảo hiệu quả quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân tỉnh đối với các trường đại học, cao đẳng đóng trên địa bàn.- Bản đề xuất các giải pháp đảm bảo hiệu quả quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân tỉnh đối với các trường đại học, cao đẳng đóng trên địa bàn;

- Công bố các bài báo khoa học liên quan đến kết quả nghiên cứu trên các tạp chí hoặc kỷ yếu hội nghị khoa học chuyên ngành quốc gia, quốc tế có uy tín (nêu số lượng cụ thể nếu có);

Đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ (nêu số lượng cụ thể nếu có).Xây dựng quy trình quản lý hoạt động khoa học và công nghệ của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo hệ thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000

Xây dựng được nội dung cơ bản của bộ quy trình quản lý hoạt động khoa học và công nghệ của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000.


- Bộ quy trình quản lý hoạt động khoa học và công nghệ (40 - 45 quy trình) theo hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000;

- Công bố các bài báo khoa học liên quan đến kết quả nghiên cứu trên các tạp chí hoặc kỷ yếu hội nghị khoa học chuyên ngành quốc gia, quốc tế có uy tín (nêu số lượng cụ thể nếu có);

- Đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ (nêu số lượng cụ thể nếu có).Giáo dục văn hóa truyền thống trong nhà trường phổ thông Việt Nam

- Đánh giá được thực trạng giáo dục giá trị văn hóa truyền thống trong nội dung các môn học và các hoạt động giáo dục ở trường phổ thông hiện nay;

- Nêu được cơ sở lý luận về giáo dục các giá trị văn hóa truyền thống của Việt Nam;

- Đề xuất được mục tiêu, nội dung và phương thức giáo dục các giá trị văn hóa truyền thống cho học sinh qua chương trình giáo dục phổ thông sau năm 2015


- Báo cáo thực trạng giáo dục giá trị văn hóa truyền thống trong nội dung các môn học và các hoạt động giáo dục ở trường phổ thông hiện nay;

- Bản đề xuất mục tiêu, nội dung và phương thức giáo dục các giá trị văn hóa truyền thống cho học sinh qua chương trình giáo dục phổ thông sau năm 2015;

- Công bố các bài báo khoa học liên quan đến kết quả nghiên cứu trên các tạp chí hoặc kỷ yếu hội nghị khoa học chuyên ngành quốc gia, quốc tế có uy tín (nêu số lượng cụ thể nếu có);

- Đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ (nêu số lượng cụ thể nếu có).
Nghiên cứu đề xuất giải pháp quản lý các nguồn thu trong các trường đại học công lập


- Phân tích làm rõ vai trò quản lý nguồn thu đối với sự phát triển của các trường đại học công lập và nội dung về quản lý nguồn thu của Bộ GD&ĐT đối với các trường đại học công lập;

Đề xuất được các giải pháp hiệu quả quản lý nguồn thu trong các trường đại học công lập; cơ chế phân cấp quản lý giữa Bộ GD&ĐT và các trường đại học công lập.- Các giải pháp hiệu quả quản lý các nguồn thu trong các trường đại học công lập;

- Bản kiến nghị về đổi mới cơ chế phân cấp quản lý giữa Bộ GD&ĐT và các trường đại học công lập.

- Công bố các bài báo khoa học liên quan đến kết quả nghiên cứu trên các tạp chí hoặc kỷ yếu hội nghị khoa học chuyên ngành quốc gia, quốc tế có uy tín (nêu số lượng cụ thể nếu có);

- Đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ (nêu số lượng cụ thể nếu có).


Danh mục gồm 12 nhiệm vụ: images -> Tin -> Album
Tin -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam hộI ĐỒng tuyển sinh
Tin -> LỊch kiểm tra kết thúc môn và KẾ hoạch thực tập nâng cao học kỳ I năm học 2013-2014, Lớp tcn-qtks k4(9+3)
Tin -> CÔng ty cổ phầN ĐẦu tư VÀ phát triển càng đÌnh vũ
Tin -> 1. giải thích từ ngữ: Các thuật ngữ sử dụng cho Ô tô thân liền
Album -> Khoa ngoại ngữ A15-A19 Nguyễn Hữu Thọ, Khu Kim Sơn, P. Tân Phong, Q7, tp. Hồ Chí Minh 285/291 cmt8, Phường 12, Quận 10, tp. Hồ Chí Minh ĐT: 08 62622980 3868 0393- 08. 66606283 Fax: 08 62622984 ĐỀ CƯƠng chi tiết học phầN
Album -> TRƯỜng đẠi học cntt gia đỊnh cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Album -> Quy trình xét duyệt và phát hành giáo trình của trưỜng đẠi học cntt gia đỊNH
Album -> Khoa tài chính kế toán cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Album -> TRƯỜng đh cntt gia đỊnh
Album -> 3. english for the hotel and tourist industry


1   2   3   4   5   6   7


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương