Danh mụC ĐỀ TÀI/nhiệm vụ khoa học và CÔng nghệ CẤp bộ NĂM 2012tải về 0.92 Mb.
trang5/7
Chuyển đổi dữ liệu26.04.2018
Kích0.92 Mb.
1   2   3   4   5   6   7


STT

Tên đề tài

Định hướng mục tiêu

Dự kiến kết quả, sản phẩm

Ghi chúẢnh hưởng của hoạt động truyền thông đến hành vi tiêu dùng thực phẩm an toàn của dân cư thành thị Việt Nam

- Làm rõ ảnh hưởng của hoạt động truyền thông đến hình thành hành vi tiêu dùng thực phẩm an toàn của dân cư.

- Đánh giá được thực trạng hoạt động truyền thông của các chủ thể tham gia thị trường thực phẩm của dân cư thành thị Việt Nam.

- Đề xuất được các giải pháp về truyền thông nhằm thay đổi hành vi tiêu dùng thực phẩm của người dân thành thị Việt Nam sang tiêu dùng thực phẩm an toàn.


- Báo cáo đánh giá ảnh hưởng của hoạt động truyền thông đến hình thành hành vi tiêu dùng thực phẩm an toàn của dân cư.

- Kiến nghị các giải pháp hoàn thiện các chính sách truyền thông nhằm thay đổi hành vi tiêu dùng thực phẩm của người dân thành thị Việt Nam sang tiêu dùng thực phẩm an toàn..

- Công bố các bài báo khoa học liên quan đến kết quả nghiên cứu trên các tạp chí hoặc kỷ yếu hội nghị khoa học chuyên ngành quốc gia, quốc tế có uy tín (nêu số lượng cụ thể).

- Đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ (nêu số lượng cụ thể).
Di dân tạm thời ở thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh

- Xây dựng được cơ sở lý luận và thực tiễn của di dân tạm thời.

- Xác định gần đúng được lượng di dân tạm thời ở thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh cùng các vấn đề xã hội.

- Đề xuất được các giải pháp để giải quyết các vấn đề tiêu cực của di dân tạm thời ở hai thành phố.


- Báo cáo kiến nghị giải pháp nhằm giúp giải quyết những vấn đề tiêu cực liên quan đến hiện tượng “dân số trôi nổi” ở hai TP Hà Nội và HCM.

- Công bố các bài báo khoa học liên quan đến kết quả nghiên cứu trên các tạp chí hoặc kỷ yếu hội nghị khoa học chuyên ngành quốc gia, quốc tế có uy tín (nêu số lượng cụ thể).

- Đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ (nêu số lượng cụ thể).Ảnh hưởng của đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tới môi trường sinh thái tại Việt Nam - Thực trạng và một số đề xuất

- Xác định được mối quan hệ và tác động giữa FDI với phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường sinh thái.

- Đánh giá thực trạng ảnh hưởng tiêu cực của FDI tới môi trường sinh thái ở Việt Nam.

- Đề xuất các giải pháp nhằm hạn chế những ảnh hưởng của FDI tới bảo vệ môi trường sinh thái ở Việt Nam.


- Báo cáo đánh giá tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài đến môi trường sinh thái và kiến nghị các giải pháp nhằm hạn chế những ảnh hưởng của FDI tới môi trường sinh thái tại Việt Nam.

- Công bố các bài báo khoa học liên quan đến kết quả nghiên cứu trên các tạp chí hoặc kỷ yếu hội nghị khoa học chuyên ngành quốc gia, quốc tế có uy tín (nêu số lượng cụ thể).

- Đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ (nêu số lượng cụ thể).Ứng dụng mô hình 3 nhân tố Fama-French tại Việt Nam

- Xây dựng được quy trình ứng dụng mô hình 3 nhân tố Fama-French tại Việt Nam

- Đề xuất được chính sách về quản trị tài chính doanh nghiệpkiến nghị đối với các thành phần tham gia thị trường chứng khoán.
- Quy trình ứng dụng mô hình 3 nhân tố Fama-French tại Việt Nam.

- Bản đề xuất về chính sách về quản trị tài chính doanh nghiệpkiến nghị đối với các thành phần tham gia thị trường chứng khoán.

- Công bố các bài báo khoa học liên quan đến kết quả nghiên cứu trên các tạp chí hoặc kỷ yếu hội nghị khoa học chuyên ngành quốc gia, quốc tế có uy tín (nêu số lượng cụ thể).

- Đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ (nêu số lượng cụ thể).Vấn đề định giá chuyển giao của các công ty đa quốc gia hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam- Thực trạng và giải pháp.

- Làm rõ được vấn đề “chuyển giá” của các công ty đa quốc gia, kinh nghiệm xử lý vấn đề “chuyển giá” của các quốc gia trên thế giới.

- Phân tích được thực trạng lợi dụng việc “chuyển giá” để trốn, tránh thuế của các công ty đa quốc gia trên lãnh thổ Việt Nam và những ảnh hưởng của nó đến nền kinh tế để đề xuất những định hướng và giải pháp về mặt chính sách, tổ chức quản lý nhằm hạn chế hoạt động của các công ty đa quốc gia ở Việt Nam nhằm nâng cao hiệu quả thu thuế đối với loại hình công ty này.- Bản kiến nghị về các giải pháp về mặt chính sách, tổ chức quản lý nhằm hạn chế các hành vi lợi dụng “chuyển giá” để trốn, tránh thuế của các công ty đa quốc gia trên lãnh thổ Việt Nam.

- Công bố các bài báo khoa học liên quan đến kết quả nghiên cứu trên các tạp chí hoặc kỷ yếu hội nghị khoa học chuyên ngành quốc gia, quốc tế có uy tín (nêu số lượng cụ thể).

- Đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ (nêu số lượng cụ thể).Nghiên cứu kinh nghiệm điều hành chính sách tỉ giá của Trung Quốc và bài học đối với Việt Nam.

- Đúc kết được những kinh nghiệm điều hành chính sách tỉ giá, rút ra những bài học thành công và không thành công của Trung Quốc..

- Xác định được những điều kiện đ Việt Nam có thể áp dụng kinh nghiệm điều hành tỉ giá của Trung Quốc,

- Xây dựng được lộ trình điều hành linh hoạt tỉ giá và các giải pháp đ thực hiện thành công lộ trình đó.

- Các bài học kinh nghiệm điều hành chính sách tỷ giá của Trung Quốc cho Việt Nam.

- Đề xuất lộ trình điều hành linh hoạt tỉ giá và các giải pháp để thực hiện thành công lộ trình đó.

- Công bố các bài báo khoa học liên quan đến kết quả nghiên cứu trên các tạp chí hoặc kỷ yếu hội nghị khoa học chuyên ngành quốc gia, quốc tế có uy tín (nêu số lượng cụ thể).

- Đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ (nêu số lượng cụ thể).Xây dựng cơ chế giảm thiểu rủi ro cho người nông dân trong quá trình tham gia chuỗi sản xuất – kinh doanh (chuỗi cung ứng) toàn cầu.

- Xây dựng được cơ chế và giải pháp giảm thiểu rủi ro cho người nông dân khi tham gia vào chuỗi sản xuất – kinh doanh toàn cầu trong bối cảnh nông nghiệp Việt Nam đang từng bước hội nhập sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

- Kiến nghị về cơ chế giảm thiểu rủi ro cho người nông dân khi tham gia vào chuỗi sản xuất – kinh doanh toàn cầu

- Các giải pháp giảm thiểu rủi ro cho người nông dân khi tham gia vào chuỗi sản xuất – kinh doanh toàn cầu trong bối cảnh nông nghiệp Việt Nam đang từng bước hội nhập sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu.


- Công bố các bài báo khoa học liên quan đến kết quả nghiên cứu trên các tạp chí hoặc kỷ yếu hội nghị khoa học chuyên ngành quốc gia, quốc tế có uy tín (nêu số lượng cụ thể).

- Đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ (nêu số lượng cụ thể).
Những giải pháp nhằm đảm bảo an sinh xã hội cho người dân vùng kinh tế trọng điểm miền Trung trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa


- Làm rõ các vấn đề về an sinh xã hội trong điều kiện nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở VN, bài học kinh nghiệm của một số quốc gia.

- Đề ra được các giải pháp nhằm đảm bảo an sinh xã hội cho người dân vùng kinh tế trọng điểm miền Trung trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa- Kiến nghị các giải pháp nhằm đảm bảo an sinh xã hội cho người dân Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

- Các giải pháp đảm bảo an sinh xã hội cho người dân vùng kinh tế trọng điểm miền Trung trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa

- Công bố các bài báo khoa học liên quan đến kết quả nghiên cứu trên các tạp chí hoặc kỷ yếu hội nghị khoa học chuyên ngành quốc gia, quốc tế có uy tín (nêu số lượng cụ thể).

- Đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ (nêu số lượng cụ thể).
Phát triển kinh tế Miền Trung – Tây Nguyên trước những biến động dân số giai đoạn 1999- 2009: Vấn đề và giải pháp

Đánh giá được thực trạng và đưa ra các giải pháp nhằm phát triển kinh tế Miền Trung – Tây Nguyên trước những biến động dân số giai đoạn 1999- 2009.


- Kiến nghị về các giải pháp điều chỉnh chính sách để phát triển kinh tế cho các tỉnh Miền Trung và Tây Nguyên

- Công bố các bài báo khoa học liên quan đến kết quả nghiên cứu trên các tạp chí hoặc kỷ yếu hội nghị khoa học chuyên ngành quốc gia, quốc tế có uy tín (nêu số lượng cụ thể).

- Đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ (nêu số lượng cụ thể).Đánh giá hiệu quả sử dụng đất tại đồng bằng sông Cửu Long trong bối cảnh phát triển nông nghiệp hiện nay


- Đánh giá được thực trạng hiệu quả sử dụng đất tại đồng bằng sông Cửu Long

- Đề xuất được giải pháp về chính sách sử dụng hiệu quả đất tại đồng bằng sông Cửu Long trong bối cảnh phát triển nông nghiệp hiện nay.- Kiến nghị giải pháp về chính sách sử dụng hiệu quả đất tại đồng bằng sông Cửu Long trong bối cảnh phát triển nông nghiệp hiện nay.

- Công bố các bài báo khoa học liên quan đến kết quả nghiên cứu trên các tạp chí hoặc kỷ yếu hội nghị khoa học chuyên ngành quốc gia, quốc tế có uy tín (nêu số lượng cụ thể).

- Đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ (nêu số lượng cụ thể).Phát huy vai trò của cộng đồng các dân tộc với xóa đói, giảm nghèo ở miền núi phía Bắc

 


Đề xuất được các giải pháp để phát huy vai trò của cộng đồng các dân tộc với xóa đói, giảm nghèo khu vực miền núi phía Bắc.

- Kiến nghị về các giải pháp để phát huy vai trò của cộng đồng các dân tộc với xóa đói, giảm nghèo ở miền núi phía Bắc.

- Công bố các bài báo khoa học liên quan đến kết quả nghiên cứu trên các tạp chí hoặc kỷ yếu hội nghị khoa học chuyên ngành quốc gia, quốc tế có uy tín (nêu số lượng cụ thể).

- Đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ (nêu số lượng cụ thể).Nghiên cứu xây dựng mô hình trao đổi dữ liệu điện tử (EDI) dựa trên chuẩn ebXML cho siêu thị và các nhà cung ứng


- Đánh giá được thực trạng ứng dụng EDI thông qua việc hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về ứng dụng EDI dựa trên chuẩn ebXLM.

- Đề xuất được mô hình áp dụng EDI dựa trên chuẩn ebXLM cho một siêu thị và các nhà cung ứng của siêu thị và các giải pháp triển khai mô hình.- Mô hình trao đổi dữ liệu điện tử (EDI) dựa trên chuẩn ebXML cho siêu thị và các nhà cung ứng và các giải pháp triển khai mô hình.

- Công bố các bài báo khoa học liên quan đến kết quả nghiên cứu trên các tạp chí hoặc kỷ yếu hội nghị khoa học chuyên ngành quốc gia, quốc tế có uy tín (nêu số lượng cụ thể).

- Đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ (nêu số lượng cụ thể).Vận dụng những giá trị của Minh triết Phương Đông vào việc xây dựng nhân cách doanh nhân Việt Nam đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế.

- Làm rõ khái niệm giá trị minh triết Phương Đông trong kinh doanh.

- Đánh giá được ảnh hưởng của Minh Triết Phương Đông đối với xây dựng nhân cách doanh nhân Việt Nam đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế.- Bản kiến nghị về giải pháp xây dựng nhân cách doanh nhân Việt Nam đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế, trên cơ sở vận dụng giá trị của Minh triết Phương Đông.

- Công bố các bài báo khoa học liên quan đến kết quả nghiên cứu trên các tạp chí hoặc kỷ yếu hội nghị khoa học chuyên ngành quốc gia, quốc tế có uy tín (nêu số lượng cụ thể).

- Đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ (nêu số lượng cụ thể).Phát triển Hạ Long trở thành điểm đến du lịch đạt tầm cỡ quốc tế


- Làm rõ tiêu chí, điều kiện để thành điểm du lịch quốc tế.

- Đánh giá được thực trạng điểm đến du lịch Hạ Long trên phương diện các yếu tố và điều kiện.

- Đề xuất được các giải pháp và kiến nghị phát triển Hạ Long trở thành điểm đến du lịch đạt tầm cỡ quốc tế.


- Bản kiến nghị các giải pháp phát triển Hạ Long trở thành điểm đến du lịch đạt tầm cỡ quốc tế.

đoạn 2011-2020.

- Công bố các bài báo khoa học liên quan đến kết quả nghiên cứu trên các tạp chí hoặc kỷ yếu hội nghị khoa học chuyên ngành quốc gia, quốc tế có uy tín (nêu số lượng cụ thể).

- Đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ (nêu số lượng cụ thể).
Mô hình kinh doanh Groupon và xu hướng thương mại điện tử mới ở Việt Nam hiện nay

- Xác định cơ sở lý luận của mô hình kinh doanh Groupon.

- Đánh giá được thực trạng áp dụng mô hình kinh doanh Groupon taị Việt Nam.

- Đề xuất được một số giải pháp nhằm thúc đẩy sự phát triển của mô hình kinh doanh Groupon tại Việt Nam.


- Báo cáo kinh nghiệm của Hoa Kỳ và Trung Quốc về mô hình kinh doanh Groupon.

- Bản kiến nghị về giải pháp phát triển mô hình kinh doanh Groupon tại Việt Nam

- Công bố các bài báo khoa học liên quan đến kết quả nghiên cứu trên các tạp chí hoặc kỷ yếu hội nghị khoa học chuyên ngành quốc gia, quốc tế có uy tín (nêu số lượng cụ thể).

- Đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ (nêu số lượng cụ thể).
Hạn chế trục lợi trong bảo hiểm hàng hóa vận chuyển bằng đường biển tại một số nước trên thế giới và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

- Luận giải được cơ sở lý luận về hạn chế trục lợi trong bảo hiểm hàng hóa vận chuyển bằng đường biển.

- Đề xuất được giải pháp phù hợp với điều kiện Việt Nam nhằm ngăn ngừa và hạn chế trục lợi trong bảo hiểm hàng hóa vận chuyển bằng đường biển.- Bản kiến nghị về giải pháp ngăn ngừa và hạn chế trục lợi trong bảo hiểm hàng hóa vận chuyển bằng đường biển phù hợp với điều kiện Việt Nam.

- Công bố các bài báo khoa học liên quan đến kết quả nghiên cứu trên các tạp chí hoặc kỷ yếu hội nghị khoa học chuyên ngành quốc gia, quốc tế có uy tín (nêu số lượng cụ thể).

- Đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ (nêu số lượng cụ thể).Các Công ước quốc tế về chuyên chở hàng hóa bằng đường biển và vấn đề gia nhập của Việt nam

- Làm rõ sự cần thiết và điều kiện để Việt Nam gia nhập các Công ước quốc tế về chuyên chở hàng hóa bằng đường biển.

- Đề xuất được các nhóm giải pháp để Việt Nam gia nhập và thực hiện thành công các Công ước quốc tế.- Bản kiến nghị về các giải pháp để Việt Nam gia nhập và thực hiện thành công các Công ước quốc tế về chuyên chở hàng hóa bằng đường biển.

- Công bố các bài báo khoa học liên quan đến kết quả nghiên cứu trên các tạp chí hoặc kỷ yếu hội nghị khoa học chuyên ngành quốc gia, quốc tế có uy tín (nêu số lượng cụ thể).

- Đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ (nêu số lượng cụ thể).Xác định giá trong hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu ở Việt Nam

 

- Nghiên cứu cơ sở lý luận của việc xác định giá trong hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu hàng hóa.

- Đánh giá được thực trạng xác định giá trong hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu ở Việt Nam.

- Nghiên cứu kinh nghiệm của một số nước và đề xuất được giải pháp khắc phục nhược điểm của việc xác định giá trong hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu ở Việt Nam.


- Bản kiến nghị về phương pháp xác định giá, cách quy định giá trong hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu ở Việt Nam.

- Công bố các bài báo khoa học liên quan đến kết quả nghiên cứu trên các tạp chí hoặc kỷ yếu hội nghị khoa học chuyên ngành quốc gia, quốc tế có uy tín (nêu số lượng cụ thể).

- Đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ (nêu số lượng cụ thể).Hoàn thiện môi trường pháp lý cho hoạt động thanh toán quốc tế Việt Nam 

- Đánh giá được thực trạng môi trường pháp lý cho hoạt động thanh toán quốc tế của Việt Nam

- Đề xuất được các giải pháp hoàn thiện môi trường pháp lý cho hoạt động thanh toán quốc tế ở Việt Nam.- Bản kiến nghị các giải pháp hoàn thiện môi trường pháp lý cho hoạt động thanh toán quốc tế ở Việt Nam.

- Công bố các bài báo khoa học liên quan đến kết quả nghiên cứu trên các tạp chí hoặc kỷ yếu hội nghị khoa học chuyên ngành quốc gia, quốc tế có uy tín (nêu số lượng cụ thể).

- Đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ (nêu số lượng cụ thể).Nghiên cứu cơ chế tham gia của doanh nghiệp vào quá trình hoạch định và thực thi chính sách thương mại quốc tế tại Việt Nam.

 

- Xác định được cơ sở lý luận và kinh nghiệm của nước ngoài về cơ chế tham gia của doanh nghiệp vào quá trình hoạch định và thực thi chính sách thương mại quốc tế.

- Đề xuất được cơ chế tham gia của doanh nghiệp vào quá trình hoạch định và thực thi chính sách thương mại quốc tế của Việt Nam để đề xuất cơ chế và các giải pháp vận hành cơ chế tham gia của doanh nghiệp vào quá trình hoạch định và thực thi chính sách thương mại quốc tế tại Việt Nam.- Bản kiến nghị cơ chế và các giải pháp để vận hành cơ chế tham gia của doanh nghiệp vào quá trình hoạch định và thực thi chính sách thương mại quốc tế tại Việt Nam.

- Công bố các bài báo khoa học liên quan đến kết quả nghiên cứu trên các tạp chí hoặc kỷ yếu hội nghị khoa học chuyên ngành quốc gia, quốc tế có uy tín (nêu số lượng cụ thể).

- Đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ (nêu số lượng cụ thể).Nghiên cứu cơ cấu tiêu dùng của thị trường nông thôn đồng bằng Bắc Bộ và giải pháp chiếm lĩnh thị trường cho các doanh nghiệp Việt Nam 

- Làm rõ quá trình biến đổi cơ cấu tiêu dùng của thị trường nông thôn.

- Đề xuất được các mô hình, giải pháp hiệu quả để các doanh nghiệp trong nước có thể chiếm lĩnh thị trường nông thôn và triển khai ứng dụng thí điểm các giải pháp tại doanh nghiệp (01 hoặc 02 doanh nghiệp) và địa phương (vùng ven Hà Nội, hoặc địa phương thuộc đồng bằng Bắc Bộ).- Bản kiến nghị đề xuất các mô hình, giải pháp hiệu quả để các doanh nghiệp trong nước có thể chiếm lĩnh thị trường nông thôn.

- Báo cáo kết quả thử nghiệm mô hình.

- Công bố các bài báo khoa học liên quan đến kết quả nghiên cứu trên các tạp chí hoặc kỷ yếu hội nghị khoa học chuyên ngành quốc gia, quốc tế có uy tín (nêu số lượng cụ thể).

- Đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ (nêu số lượng cụ thể).

Thực trạng và giải pháp nâng cao năng lực cho phụ nữ dân tộc thiểu số trong phát triển du lịch văn hóa Đắc Lắc 

- Xác định được vai trò và năng lực của phụ nữ dân tộc thiểu số trong phát triển văn hóa du lịch.

- Đánh giá được thực trạng năng lực của phụ nữ dân tộc thiểu số trong việc tham gia du lịch văn hóa Đắc Lắc.

- Đề xuất được các giải pháp để nâng cao năng lực của phụ nữ dân tộc thiểu số trong phát triển du lịch văn hóa Đắc Lắc.- Bản kiến nghị về giải pháp nâng cao năng lực của phụ nữ dân tộc thiểu số trong phát triển du lịch văn hóa Đắc Lắc.

- Công bố các bài báo khoa học liên quan đến kết quả nghiên cứu trên các tạp chí hoặc kỷ yếu hội nghị khoa học chuyên ngành quốc gia, quốc tế có uy tín (nêu số lượng cụ thể).

- Đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ (nêu số lượng cụ thể).Xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá mức độ hấp dẫn điểm du lịch quốc gia Việt Nam, thí điểm tại Sa Pa - Lào Cai 

- Hệ thống hóa và phát triển một số vấn đề lý luận về tiêu chí đánh giá mức độ hấp dẫn điểm du lịch quốc gia.

- Đề xuất được hệ thống tiêu chí đánh giá mức độ hấp dẫn điểm du lịch quốc gia Việt Nam, thí điểm hệ thống tiêu chí tại Sa Pa.- Bản kiến nghị hệ thống tiêu chí đánh giá mức độ hấp dẫn điểm du lịch quốc gia Việt Nam (dưới dạng sách cẩm nang bỏ túi) và đĩa CD.

- Kết quả thí điểm hệ thống tiêu chí tại Sa Pa.

- Công bố các bài báo khoa học liên quan đến kết quả nghiên cứu trên các tạp chí hoặc kỷ yếu hội nghị khoa học chuyên ngành quốc gia, quốc tế có uy tín (nêu số lượng cụ thể).

- Đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ (nêu số lượng cụ thể).
Xây dựng mô hình nông lâm kết hợp dọc hành lang đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa phận Thừa Thiên - Huế theo hướng phát triển bền vững

 

- Xác lập được cơ sở khoa học cho việc xây dựng mô hình nông lâm kết hợp dọc hành lang đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa phận Thừa Thiên - Huế theo hướng phát triển bền vững.

- Đánh giá được thực trạng kết hợp nông lâm ở hành lang đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa phận Thừa Thiên - Huế.

- Đề xuất được các giải pháp triển khai mô hình nông lâm kết hợp dọc hành lang đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa phận Thừa Thiên - Huế theo hướng phát triển bền vững.


- Bản kiến nghị về các giải pháp triển khai mô hình nông lâm kết hợp dọc hành lang đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa phận Thừa Thiên - Huế theo hướng phát triển bền vững.

- Công bố các bài báo khoa học liên quan đến kết quả nghiên cứu trên các tạp chí hoặc kỷ yếu hội nghị khoa học chuyên ngành quốc gia, quốc tế có uy tín (nêu số lượng cụ thể).

- Đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ (nêu số lượng cụ thể).Giải pháp tăng cường khả năng tiếp cận vốn tín dụng cho sản xuất của nông hộ ở đồng bằng sông Cửu Long

 

- Làm rõ được cơ sở lý luận về tiếp cận vốn tín dụng;

- Đánh giá được hiện trạng hoạt động của hệ thống tín dụng, khả năng tiếp cận vốn của nông hộ ở nông thôn đồng bằng sông Cửu Long

- Đề xuất được các giải pháp phát triển hệ thống tín dụng nông thôn ở đồng bằng sông Cửu Long nhằm nâng cao khả năng tiếp cận vốn tín dụng của nông hộ ở đồng bằng sông Cửu Long, góp phần phát triển sản xuất nông nghiệp của Vùng.


- Bản kiến nghị về các giải pháp phát triển hệ thống tín dụng nông thôn ở đồng bằng sông Cửu Long.

- Công bố các bài báo khoa học liên quan đến kết quả nghiên cứu trên các tạp chí hoặc kỷ yếu hội nghị khoa học chuyên ngành quốc gia, quốc tế có uy tín (nêu số lượng cụ thể).

- Đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ (nêu số lượng cụ thể).Thực trạng lao động nông thôn và ảnh hưởng của đào tạo nghề nông thôn đến việc làm và thu nhập của người dân vùng đồng bằng sông Cửu Long

- Đánh giá được thực trạng ảnh hưởng của đào tạo nghề nông thôn đến việc làm và thu nhập của người dân vùng đồng bằng sông Cửu Long.

- Đề xuất được các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nghề và tăng số lượng lao động nông thôn được đào tạo nghề vùng đồng bằng sông Cửu Long.- Bản kiến nghị về các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dào tạo nghề và tăng số lượng lao động nông thôn được đào tạo nghề vùng đồng bằng sông Cửu Long.

- Công bố các bài báo khoa học liên quan đến kết quả nghiên cứu trên các tạp chí hoặc kỷ yếu hội nghị khoa học chuyên ngành quốc gia, quốc tế có uy tín (nêu số lượng cụ thể).

- Đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ (nêu số lượng cụ thể).Nghiên cứu giải pháp kinh tế kỹ thuật giảm thiểu rủi ro thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất rau ở đồng bằng sông Hồng.

 

- Nêu rõ được cơ sở lý luận của việc giảm thiểu rủi ro thuốc bảo vệ thực vật.

- Đánh giá được thực trạng về nhận thức và ứng xử của nông dân đối với rủi ro thuốc bảo vệ thực vật

- Đề xuất được các giải pháp kinh tế - kỹ thuật giảm thiểu rủi ro thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất rau ở đồng bằng sông Hồng.


- Bản kiến nghị các giải pháp kinh tế - kỹ thuật nhằm giảm thiểu rủi ro thuốc bảo vệ thực vật.

- Công bố các bài báo khoa học liên quan đến kết quả nghiên cứu trên các tạp chí hoặc kỷ yếu hội nghị khoa học chuyên ngành quốc gia, quốc tế có uy tín (nêu số lượng cụ thể).

- Đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ (nêu số lượng cụ thể).Tổ chức quản lý rác thải của khu vực nông thôn vùng đồng bằng sông Hồng 

- Nêu rõ được cơ sở lý luận của việc tổ chức quản lý rác thải của khu vực nông thôn.

- Đánh giá được thực trạng của công tác tổ chức quản lý rác thải của khu vực nông thôn vùng đồng bằng sông Hồng.

- Đề xuất được các giải pháp tổ chức quản lý rác thải của khu vực nông thôn vùng đồng bằng sông Hồng.


- Bản kiến nghị các giải pháp tổ chức quản lý rác thải của khu vực nông thôn vùng đồng bằng sông Hồng.

- Công bố các bài báo khoa học liên quan đến kết quả nghiên cứu trên các tạp chí hoặc kỷ yếu hội nghị khoa học chuyên ngành quốc gia, quốc tế có uy tín (nêu số lượng cụ thể).

- Đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ (nêu số lượng cụ thể).Thực trạng và giải pháp đẩy mạnh cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp ở đồng bằng sông Hồng 

- Làm rõ được cơ sở lý luận của việc cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp và điều kiện để cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp ở đồng bằng sông Hồng;

- Đánh giá được thực trạng cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp ở đồng bằng sông Hồng.

- Đề xuất được các giải pháp và điều kiện đẩy mạnh cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp ở đồng bằng sông Hồng.


- Bản kiến nghị các giải pháp và điều kiện để đẩy mạnh cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp ở đồng bằng sông Hồng.

- Điều kiện thực hiện giải pháp cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp ở Đồng bằng sông Hồng.

- Công bố các bài báo khoa học liên quan đến kết quả nghiên cứu trên các tạp chí hoặc kỷ yếu hội nghị khoa học chuyên ngành quốc gia, quốc tế có uy tín (nêu số lượng cụ thể).

- Đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ (nêu số lượng cụ thể).

Phát triển bền vững chăn nuôi gia súc ở các tỉnh miền núi phía Bắc 

- Làm rõ được cơ sở lý luận về phát triển bền vững chăn nuôi gia súc.

- Đánh giá được thực trạng phát triển chăn nuôi gia súc ở các tỉnh miền núi phía Bắc.

- Đề xuất được giải pháp phát triển bền vững chăn nuôi gia súc ở các tỉnh miền núi phía Bắc.


- Bản kiến nghị các giải pháp pháp triển bền vững chăn nuôi gia súc ở các tỉnh miền núi phía Bắc.

- Công bố các bài báo khoa học liên quan đến kết quả nghiên cứu trên các tạp chí hoặc kỷ yếu hội nghị khoa học chuyên ngành quốc gia, quốc tế có uy tín (nêu số lượng cụ thể).

- Đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ (nêu số lượng cụ thể).Phát triển sản xuất nông sản hàng hóa của đồng bào dân tộc tại chỗ ở Tây Nguyên

- Làm rõ được sự cần thiết và khả năng phát triển sản xuất nông sản hàng hoá của đồng bào dân tộc tại chỗ ở Tây Nguyên.

- Đánh giá được thực trạng phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa hiện nay của đồng bào dân tộc tại chỗ ở Tây Nguyên.

- Đề xuất được giải pháp phát triển sản xuất nông sản hàng hóa cho đồng bào dân tộc tại chỗ ở Tây Nguyên.


- Bản kiến nghị các giải pháp nhằm phát triển sản xuất nông sản hàng hóa cho đồng bào dân tộc tại chỗ ở Tây Nguyên.

- Công bố các bài báo khoa học liên quan đến kết quả nghiên cứu trên các tạp chí hoặc kỷ yếu hội nghị khoa học chuyên ngành quốc gia, quốc tế có uy tín (nêu số lượng cụ thể).

- Đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ (nêu số lượng cụ thể).Phát triển bền vững kinh tế trang trại ở tỉnh Nghệ An 

- Làm rõ được sự cần thiết phát triển bền vững kinh tế trang trại ở tỉnh Nghệ An.

- Đánh giá được thực trạng phát triển bền vững kinh tế trang trại ở tỉnh Nghệ An để đề xuất giải pháp phát triển bền vững kinh tế trang trại ở tỉnh Nghệ An.- Bản kiến nghị các giải pháp phát triển bền vững trang trại kinh tế ở tỉnh Nghệ An.

- Công bố các bài báo khoa học liên quan đến kết quả nghiên cứu trên các tạp chí hoặc kỷ yếu hội nghị khoa học chuyên ngành quốc gia, quốc tế có uy tín (nêu số lượng cụ thể).

- Đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ (nêu số lượng cụ thể).Sử dụng bền vững tài nguyên nước và đất phục vụ sản xuất nông nghiệp vùng đất bãi bồi ven biển đồng bằng sông Hồng

 

- Làm rõ cơ sở lý luận của việc sử dụng bền vững tài nguyên nước và đất.

- Đánh giá được thực trạng sử dụng bền vững tài nguyên nước và đất phục vụ sản xuất nông nghiệp vùng đất bãi bồi ven biển đồng bằng sông Hồng;

- Đề xuất được các giải pháp sử dụng bền vững tài nguyên nước và đất phục vụ sản xuất nông nghiệp vùng đất bãi bồi ven biển đồng bằng sông Hồng.


- Bản kiến nghị các giải pháp sử dụng bền vững tài nguyên nước và đất phục vụ sản xuất nông nghiệp vùng đất bãi bồi ven biển đồng bằng sông Hồng.

- Công bố các bài báo khoa học liên quan đến kết quả nghiên cứu trên các tạp chí hoặc kỷ yếu hội nghị khoa học chuyên ngành quốc gia, quốc tế có uy tín (nêu số lượng cụ thể).

- Đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ (nêu số lượng cụ thể).Xây dựng bộ tiêu chí và quy trình, phương pháp kiểm định chất lượng chương trình giáo dục các ngành thuộc khối ngành kinh tế và quản trị kinh doanh trình độ đại học

 

Xây dựng được bộ tiêu tiêu chí và quy trình, phương pháp kiểm định chất lượng chương trình giáo dục các ngành kinh tế và quản trị kinh doanh trình độ đại học nhằm nâng cao chất lượng đào tạo cử nhân các ngành Kinh tế và QTKD.

- Bộ tiêu chí kiểm định chất lượng chương trình giáo dục các ngành thuộc khối ngành kinh tế và quản trị kinh doanh trình độ đại học

- Quy trình, phương pháp kiểm định chất lượng chương trình giáo dục các ngành thuộc khối ngành kinh tế và quản trị kinh doanh trình độ đại học

- Công bố các bài báo khoa học liên quan đến kết quả nghiên cứu trên các tạp chí hoặc kỷ yếu hội nghị khoa học chuyên ngành quốc gia, quốc tế có uy tín (nêu số lượng cụ thể).

- Đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ (nêu số lượng cụ thể).Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng thông tin và chất lượng công bố thông tin kế toán của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt nam 

- Tổng kết, đánh giá được thực trạng công bố thông tin kế toán của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt nam thời gian qua.

  • Xác định được các nhân tố và lượng hóa sự ảnh hưởng của các nhân tố tới chất lượng thông tin và công bố thông tin kế toán của các doanh nghiệp niêm yết.

Đề xuất được giải pháp nâng cao chất lượng thông tin và công bố thông tin kế toán của các doanh nghiệp niêm yết góp phần phát triển thị trường chứng khoán Việt nam theo hướng bền vững.


- Bản kiến nghị về các giải pháp nâng cao chất lượng thông tin kế toán và chất lượng công bố thông tin kế toán của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt nam.

- Công bố các bài báo khoa học liên quan đến kết quả nghiên cứu trên các tạp chí hoặc kỷ yếu hội nghị khoa học chuyên ngành quốc gia, quốc tế có uy tín (nêu số lượng cụ thể).

- Đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ (nêu số lượng cụ thể).Đánh giá tác động của hệ thống chuẩn mực kế toán doanh nghiệp Việt Nam tới sự minh bạch thông tin tài chính của các doanh nghiệp 

- Phân tích được các tác động của hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam tới tính minh bạch trên báo cáo tài chính,

- Đánh giá thực trạng ảnh hưởng và đề xuất được giải pháp hoàn thiện hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam trong thời gian tới.

- Bản kiến nghị về các giải pháp hoàn thiện hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam với mục tiêu tăng cường tính minh bạch thông tin tài chính của các doanh nghiệp.

- Công bố các bài báo khoa học liên quan đến kết quả nghiên cứu trên các tạp chí hoặc kỷ yếu hội nghị khoa học chuyên ngành quốc gia, quốc tế có uy tín (nêu số lượng cụ thể).

- Đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ (nêu số lượng cụ thể).Nghiên cứu đề xuất phương pháp xác định chi phí vốn của các dự án đầu tư nước ngoài tại Việt Nam 

Đề xuất được phương pháp xác định chi phí vốn phù hợp cho các dự án đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

- Bản đề xuất phương pháp xác định chi phí vốn phù hợp cho các dự án đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

- Công bố các bài báo khoa học liên quan đến kết quả nghiên cứu trên các tạp chí hoặc kỷ yếu hội nghị khoa học chuyên ngành quốc gia, quốc tế có uy tín (nêu số lượng cụ thể).

- Đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ (nêu số lượng cụ thể).Hội nhập trong lĩnh vực giáo dục đại học của các nước Châu Âu trong quá trình hình thành Khu vực giáo dục đại học Châu Âu (The European Higher Education Area) và bài học cho Việt Nam và các nước ASEAN 

- Làm rõ các vấn đề lý luận về hội nhập trong lĩnh vực giáo dục đại học.

- Phân tích và rút ra các bài học kinh nghiệm trong việc hội nhập và hình thành khu vực giáo dục đại học Châu Âu.

- Đánh giá thực tiễn, triển vọng và đề xuất được giải pháp nhằm tăng cường hội nhập trong lĩnh vực giáo dục đại học cho Việt Nam và các nước ASEAN.- Bản kiến nghị về giải pháp hội nhập và triển khai việc thành lập khu vực giáo dục ASEAN phù hợp với xu thế hội nhập quốc tế trong lĩnh vực giáo dục.

- Công bố các bài báo khoa học liên quan đến kết quả nghiên cứu trên các tạp chí hoặc kỷ yếu hội nghị khoa học chuyên ngành quốc gia, quốc tế có uy tín (nêu số lượng cụ thể).

- Đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ (nêu số lượng cụ thể).Đo lường rủi ro hệ thống trong đầu tư cổ phiếu tại thị trường chứng khoán Việt Nam

 

Hệ thống hóa các vấn đề lý luận, các nhân tố tác động, nghiên cứu ứng dụng mô hình VAR, đưa ra các khuyến cáo về rủi ro hệ thống trong đầu tư cổ phiếu tại thị trường chứng khóan Việt Nam nhằm bình ổn và thúc đẩy sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam.

- Kiến nghị các khuyến cáo về rủi ro hệ thống trong đầu tư cổ phiếu tại TTCK Việt Nam nhằm bình ổn và thúc đẩy sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam.

- Công bố các bài báo khoa học liên quan đến kết quả nghiên cứu trên các tạp chí hoặc kỷ yếu hội nghị khoa học chuyên ngành quốc gia, quốc tế có uy tín (nêu số lượng cụ thể).

- Đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ (nêu số lượng cụ thể).Xây dựng mô hình kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp sản xuất thép trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Xây dựng được mô hình kế toán quản trị chi phí áp dụng cho các doanh nghiệp sản xuất thép.


- Bản kiến nghị về mô hình kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp sản xuất thép trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

- Công bố các bài báo khoa học liên quan đến kết quả nghiên cứu trên các tạp chí hoặc kỷ yếu hội nghị khoa học chuyên ngành quốc gia, quốc tế có uy tín (nêu số lượng cụ thể).

- Đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ (nêu số lượng cụ thể).Ủy thác tư pháp trong tố tụng dân sự: Những bất cập và các giải pháp hoàn thiện 

- Làm rõ cơ sở lý luận của ủy thác tư pháp trong tố tụng dân sự.

- Đánh giá được thực trạng quy định của pháp luật về ủy thác tư pháp trong tố tụng dân sự.

- Đề xuất được những vấn đề cần hoàn thiện các quy định về ủy thác tư pháp trong tố tụng dân sự.- Bản kiến nghị về các giải pháp hoàn thiện các quy định về ủy thác tư pháp trong tố tụng dân sự.

- Công bố các bài báo khoa học liên quan đến kết quả nghiên cứu trên các tạp chí hoặc kỷ yếu hội nghị khoa học chuyên ngành quốc gia, quốc tế có uy tín (nêu số lượng cụ thể).

- Đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ (nêu số lượng cụ thể).Nâng cao ý thức pháp luật về quyền con người trong giai đoạn hiện nay ở Việt Nam – lý luận và thực tiễn

Đề xuất được những kiến nghị, giải pháp hữu hiệu để nâng cao ý thức pháp luật về quyền con người trong giai đoạn hiện nay ở Việt Nam .


- Bản kiến nghị các giải pháp để nâng cao ý thức pháp luật về quyền con người trong giai đoạn hiện nay ở Việt Nam.

- Công bố các bài báo khoa học liên quan đến kết quả nghiên cứu trên các tạp chí hoặc kỷ yếu hội nghị khoa học chuyên ngành quốc gia, quốc tế có uy tín (nêu số lượng cụ thể).

- Đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ (nêu số lượng cụ thể).

: images -> Tin -> Album
Tin -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam hộI ĐỒng tuyển sinh
Tin -> LỊch kiểm tra kết thúc môn và KẾ hoạch thực tập nâng cao học kỳ I năm học 2013-2014, Lớp tcn-qtks k4(9+3)
Tin -> CÔng ty cổ phầN ĐẦu tư VÀ phát triển càng đÌnh vũ
Tin -> 1. giải thích từ ngữ: Các thuật ngữ sử dụng cho Ô tô thân liền
Album -> Khoa ngoại ngữ A15-A19 Nguyễn Hữu Thọ, Khu Kim Sơn, P. Tân Phong, Q7, tp. Hồ Chí Minh 285/291 cmt8, Phường 12, Quận 10, tp. Hồ Chí Minh ĐT: 08 62622980 3868 0393- 08. 66606283 Fax: 08 62622984 ĐỀ CƯƠng chi tiết học phầN
Album -> TRƯỜng đẠi học cntt gia đỊnh cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Album -> Quy trình xét duyệt và phát hành giáo trình của trưỜng đẠi học cntt gia đỊNH
Album -> Khoa tài chính kế toán cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Album -> TRƯỜng đh cntt gia đỊnh
Album -> 3. english for the hotel and tourist industry


1   2   3   4   5   6   7


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương