DỰ thảo lầN 4 (Ngày 28/5/2013)tải về 1.07 Mb.
trang1/10
Chuyển đổi dữ liệu02.06.2018
Kích1.07 Mb.
#39299
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CHIẾN LƯỢC QUẢN LÝ HỆ THỐNG KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020,

TẦM NHÌN ĐẾN 2030
DỰ THẢO LẦN 4
(Ngày 28/5/2013)

HÀ NỘI, THÁNG 5-2013

MỤC LỤC


Lời tựa của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 5

Mở đầu 7

PHẦN 1 9

TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN Ở VIỆT NAM 9

1.1. Thực trạng hệ thống KBT tại Việt Nam 9

1.3. Thực trạng về thể chế chính sách đối với hệ thống KBT 16

1.4. Bài học về việc thực hiện Chiến lược quản lý hệ thống khu bảo tồn thiên nhiên Việt nam 2003 - 2010 25

1.5. Nguy cơ (thách thức) và cơ hội 29

1.6. Những vấn đề cần thực hiện trong giai đoạn chiến lược tới. 34

PHẦN 2 . QUAN ĐIỂM, TẦM NHÌN VÀ MỤC TIÊU CHIEN LƯỢC 342.1. Quan điểm Chiến lược 35

2.2 Tầm nhìn tới năm 2030. 35

2.3 Các mục tiêu của chiến lược (tới năm 2020) 35

PHẦN 3: 38

NHIỆM VỤ CHIẾN LƯỢC – CHƯƠNG TRÌNH – CÁC HOẠT ĐỘNG ƯU TIÊN, THỜI GIAN VÀ CƠ QUAN CHỊU TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN 38

3.1. Rà soát, điều chỉnh quy hoạch hệ thống các KBT 38

3.2. Thành lập hệ thống KBTTN thống nhất 40

3.3. Quy hoạch và quản lý các khu bảo tồn 42

3.4. Thiết lập và hoàn thiện kế hoạch quản lý các KBTTN 47

3.5. Tăng cường sự tham gia của cộng đồng trong quản lý KBT 48

PHẦN 4. TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ GIÁM SÁT CHIẾN LƯỢC. 60

4.1. Thành lập một cơ quan đầu mối quản lý các Khu bảo tồn thiên nhiên 604.2 Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện triển khai Chiến lược. 61

4.3 Trách nhiệm chính của Ban Chỉ đạo là: 61

4.4 Trách nhiệm của các Bộ/ngành là thành viên Ban chỉ đạo thực hiện Chiến lược 62

4.5 Trách nhiệm của UBND cấp tỉnh. 62

4.6 Trách nhiệm của Ban quản lý KBT 62

4.7 Giám sát và đánh giá việc thực hiện Chiến lược. 63

PHẦN 5 PHỤ LỤC 63

PHẦN 6 TÀI LIỆU THAM KHẢO CHÍNH 70

CÁC TỪ VIẾT TẮT_____________________________________________


ADB

Ngân hàng Châu Á

BAP

Kế hoạch Hành động ĐDSH (1995)

BTB

Bảo tồn biển

Bộ CA

Bộ Công an.

Bộ GD&ĐT

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Bộ KHCN

Bộ Khoa học, công nghệ

Bộ KH&ĐT

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Bộ NV

Bộ Nội vụ.

BQL

Ban Quản lý

Bộ TC

Bộ Tài chính

Bộ TN&MT

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Bộ NN&PTNT

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Bộ VHTT

Bộ Văn hóa thông tin

BTL/NCT

Bảo tồn loài/Nơi cư trú

BTTN

Bảo tồn thiên nhiên

Bộ YT

Bộ Y tế

CCKL

Chi cục Kiểm lâm

CKL

Cục Kiểm lâm – Tổng cục Lâm nghiệp – Bộ NN&PTNT

CMT

Cục Môi trường – Bộ TN&MT

CRES

Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường,

Đại học Quốc gia Hà NộiCPTLN

Cục Phát triển lâm nghiệp

CBVNLTS

Cục bảo vệ nguồn lợi thủy sản

CTDVMTR

Chi trả dịch vụ môi trường rừng

Danida

Tổ chức Hỗ trợ Phát triển Quốc tế của Đan Mạch

DEA

Chương trình Hỗ trợ Môi trường của Đan Mạch cho Việt Nam

DVMTR

Dịch vụ môi trường rừng

DVHST

Dịch vụ hệ sinh thái

ĐDSH

Đa dạng sinh học

ĐNN

Đất ngập nước.

ĐHQGHN

Đại học quốc gia Hà Nội

ĐHQGTP HCM

Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh

FFI

Tổ chức Động, Thực vật Quốc tế

FIPI

Viện điều tra và quy hoạch rừng

FSSP

Chương trình Hỗ trợ Ngành Lâm nghiệp

IMA

Tổ chức Sinh vật biển Quốc tế

IUCN

Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Thế giới

KBT

Khu bảo tồn

KBT TN

Khu bảo tồn thiên nhiên

KBT RĐD

Khu bảo tồn rừng đặc dụng.

KBTB

Khu bảo tồn biển

KBT VĐNN NĐ

Khu bảo tồn vùng đất ngập nước nội địa.

KBT ĐNN

Khu bảo tồn đất ngập nước

KHCN

Khoa học công nghệ

KTXH

Kinh tế xã hôi

MASPAS

Chiến lược Quốc gia quản lí hệ thống khu bảo tồn tại Việt Nam

NGOs

Các tổ chức Phi Chính phủ

NHNN

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

GIZ

Cơ quan hợp tác quốc tế nước Công hòa liên bang Đức .

RSX

Rừng sản xuất.

TCĐC

Tổng cục Địa chính

TCDL

Tổng cục du lịch

TFF

Quỹ hỗ trợ phát triển ngành lâm nghiệp.

TRAFFIC

Tổ chức Giám sát Buôn bán Động thực vật Hoang dã

UNDP

Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc

UNEP

Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc

UNESCO

Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa

Liên Hợp QuốcVCCI

Phòng Thương mại và Đầu tư

Viện ĐTQHR

Viện Điều tra Quy hoạch Rừng

Viện KHLN VN

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

Viện ST&TNSV

Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật

VPCP

Văn phòng Chính Phủ

VQG

Vườn quốc gia

Vụ HTQT

Vụ Hợp tác quốc tế - Bộ NN&PTNT

WB

Ngân hàng thế giới

WWF

Quỹ Quốc tế về Bảo vệ Thiên nhiên

Wi

Winrock Internaltional

5MHRP

Chương trình trồng mới 5 triệu ha rừng (Chương trình 661)


tải về 1.07 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương