DỰ thảO 1 qcvn 12-1: 2017/byt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về MỨc giới hạn an toàN ĐỐi với dụng cụ, bao bì, ĐỒ chứA ĐỰNGtải về 0.99 Mb.
trang7/7
Chuyển đổi dữ liệu19.05.2018
Kích0.99 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

10.4. Tiến hành

S dng 20 µL dung dch th, chy sắc ký lng theo điều kiện trên. S dng sắc ký đ thu đuc để tính chiều cao và diện tích các c. Tiếp theo dùng đưng chun đ xác đnh nng độ của bisphenol A, phenol, và p-tert-butylphenol trong dung dch mẫu th.

10.5. Đánh giá kết quả

Tổng nồng độ của bisphenol A, phenol và p-tert-butylphenol trong dung dịch thử không lớn hơn 2,5 µg/mL.

11. Tng Acid lactic

11.1. Chuẩn b dung dch th

Ra sạch các mẫu bng nưc cất, sau đó ngâm mẫu trong dung dch ngâm theo t l 2 mL/cm2 mu. S dụng dung dch ngâm và điu kiện ngâm theo hưng dn trong phần quy đnh k thut.

11.2. Dung dch chuẩn

Chuẩn gốc Lithi L-lactat có độ tinh khiết tối thiểu 97%.

Cân chính xác 1,07 g Lithi L-lactat hòa tan trong ethanol 20%, định mức tới 1000 mL. Lấy 3 mL dung dịch này thêm nước tới 100 mL. Dung dịch này có nng độ acid lactic là 30 μg/mL.

11.3. Tiến hànhLy 1 mL dung dch thử và 1 mL dung dch acid lactic chuẩn vào cột, thêm vào mỗi cột 100 μl natri hydroxyd 0,2 mol/L, đ yên 60˚C trong 15 phút, thnh thoảng lắc đều. Sau đó làm nguội cột, thêm vào mỗi cột 100 μl acid phosphoric 0,2 mol/L. S dng 100 μl mỗi dung dch, chy sắc ký lỏng theo điu kiện dưi đây.

Chất nhi cột

S dng gel silica octadecylsilyl

Cột sắc ký

S dụng cột bằng thép không g dài 250 mm có đưng kính trong là 4,6 mm.

Nhit đcột

40˚C

Detector

Detector quang phổ tử ngoi. Vận hành bưc sóng 210 nm.

Pha đng

S dng dung dch acid phosphoric, acetonitril và nưc vi t l 0,1:1:99. Điu chnh tốc độ dòng chy để acid lactic xuất hiện thi điểm khoảng 5 phút.

11.4. Đánh giá kết quả

Tổng nồng độ acid lactic trong dung dịch thử không được lớn hơn 30 µg/mL.


1   2   3   4   5   6   7


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương