DỰ Án tăng cưỜng năng lực quốc gia ứng phó VỚi biếN ĐỔi khí HẬU Ở việt nam nhằm giảm nhẹ TÁC ĐỘng và kiểm soát phát thải khí nhà KÍNHtải về 0.61 Mb.
trang1/15
Chuyển đổi dữ liệu30.08.2017
Kích0.61 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15DỰ ÁN TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC QUỐC GIA ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU Ở VIỆT NAM NHẰM GIẢM NHẸ TÁC ĐỘNG VÀ KIỂM SOÁT PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH

HỢP PHẦN BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN


______________________

BÁO CÁO
PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐỐI VỚI LÂM NGHIỆP Ở VIỆT NAM, ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP VÀ CHÍNH SÁCH NHẰM ỨNG PHÓ VỚI CÁC TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
(BÁO CÁO CHÍNH THỨC)


HÀ NỘI, THÁNG 4 NĂM 2010

BÁO CÁO
PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐỐI VỚI LÂM NGHIỆP Ở VIỆT NAM, ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP VÀ CHÍNH SÁCH NHẰM ỨNG PHÓ VỚI CÁC TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

BÁO CÁO GỬI ĐẾN:

Dự án tăng cường năng lực quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu ở Việt Nam nhằm giảm nhẹ tác động và kiểm soát phát thải khí nhà kính - Hợp phần Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônNHỮNG NGƯỜI THỰC HIỆN:

Ths. Vũ Tấn Phương (chủ biên)

KS. Nguyễn Viết Xuân

Ths. Hoàng Việt Anh

CN. Trần Thị Thu Hà

THAM GIA THỰC HIỆN:

GS. TS. Mai Đình Yên

KS. Phùng Tửu Bôi

CN. Đào Lê Huyền TrangMỤC LỤC

DỰ ÁN TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC QUỐC GIA ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU Ở VIỆT NAM NHẰM GIẢM NHẸ TÁC ĐỘNG VÀ KIỂM SOÁT PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH 1

HỢP PHẦN BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 1

1. GIỚI THIỆU CHUNG 5

1.1.Mở đầu 5

1.2. Mục tiêu và nội dung 5

1.3. Phương pháp luận 7

2. TỔNG QUAN HIỆN TRẠNG RỪNG Ở VIỆT NAM 7

2.1. Đặc điểm về tài nguyên rừng ở Việt Nam 7

2.2. Đặc điểm cơ bản của các hệ sinh thái rừng Việt Nam 10

3. THỰC TRẠNG, XU HƯỚNG VÀ CÁC TÁC ĐỘNG TIỀM TÀNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 17

3.1. Thực trạng và xu hướng biến đổi khí hậu toàn cầu 17

3.2. Thực trạng và xu hướng biến đổi khí hậu ở Việt Nam 19

3.3. Tác động của tiềm tàng của BĐKH 21

4. PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG TIỀM TÀNG CỦA BĐKH ĐỐI VỚI LÂM NGHIỆP 25

4.1. Tác động tiềm tàng của BĐKH đến thay đổi ranh giới các hệ sinh thái rừng tự nhiên và rừng trồng 25

4.2. Tác động của BĐKH đến đa dạng sinh học lâm nghiệp 31

4.3. Tác động của BĐKH đến nguy cơ cháy rừng 34

4.4. Tác động của BĐKH đối với nguy cơ sâu bệnh hại rừng 36

4.5. Tác động của BĐKH đối với hệ sinh thái rừng ngập mặn 40

5. GIẢI PHÁP ỨNG PHÓ VỚI TÁC ĐỘNG CỦA BĐKH TRONG LÂM NGHIỆP 41

5.1. Giải pháp ứng phó với BĐKH trong lâm nghiệp 41

1. Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu trong lâm nghiệp cho các vùng sinh thái, các hệ sinh thái và các vùng nhạy cảm, dễ bị tổn thương 42

2. Xác định các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu 42

3. Xây dựng và triển khai chương trình khoa học công nghệ về biến đổi khí hậu 43

5. Tăng cường năng lực tổ chức, hoàn thiện thể chế, chính sách về biến đổi khí hậu 44

6. Tăng cường hợp tác quốc tế về BĐKH trong lĩnh vực lâm nghiệp 44

7. Tích hợp vấn đề biến đổi khí hậu vào các chiến lược, chương trình, quy hoạch, kế hoạch phát triển lâm nghiệp quốc gia, vùng và địa phương 45

5.2. Giải pháp ứng phó với tác động của nước biển dâng đối với hệ sinh thái rừng ngập mặn 45

6. ĐỀ XUẤT CHÍNH SÁCH CHO KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CỦA NGÀNH NHẰM ỨNG PHÓ VỚI BĐKH TRONG LÂM NGHIỆP GIAI ĐOẠN 2011 - 2015 46

6.1. Chính sách ứng phó với BĐKH trong lâm nghiệp 46

6.2. Các hoạt động ưu tiên nhằm ứng phó với BĐKH trong lâm nghiệp 49

6.3. Đề xuất các chương trình ưu tiên nhằm ứng phó với BĐKH trong lâm nghiệp 52

Nhằm giảm thiểu và thích ứng với BĐKH, một số chương trình dưới đây được đề xuất thực hiện: 52

7. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 53

7.1. Kết luận 53

7.2. Kiến nghị 55

TÀI LIỆU THAM KHẢO 56

56


CÁC TỪ VIẾT TẮT VÀ ĐƠN VỊ TÍNH

ADB

Ngân hàng Phát triển châu Á

AIACC

Đánh giá tác động và thích ứng với biến đổi khí hậu

APN

Mạng lưới nghiên cứu Biến đổi toàn cầu khu vực châu Á Thái Bình Dương

BĐKH

Biến đổi khí hậu

CCAM

Mô hình khí tượng ba chiều

CCCM

Mô hình biến đổi khí hậu Ca-na-đa

CECI

Trung tâm nghiên cứu và hợp tác quốc tế Ca-na-đa

COP

Hội nghị các bên

CSIRO

Tổ chức nghiên cứu khoa học, sức khỏe cộng đồng và công nghiệp Úc

DANIDA

Cơ quan Phát triển Quốc tế Đan Mạch

DEFRA

Cục Môi trường, lương thực và Nông thôn Vương quốc Anh

DFID

Cục Phát triển quốc tế Vương quốc Anh

FAO

Tổ chức Nông lương Thế giới

GDP

Tổng sản phẩm quốc nội

GFDL

Thí nghiệm Động lực Địa vật lý chất lỏng

IPCC

Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu

KNK

Khí nhà kính

KTTV&MT

Khí tượng Thủy văn và Môi trường

NASA

Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ

PRECIS

Hỗ trợ thông tin khí hậu vùng cho các nghiên cứu ảnh hưởng

UNDP

Chương trình phát triển của Liên Hiệp Quốc

UNEP

Chương trình môi trường Liên Hiệp Quốc

UNFCCC

Công ước khung của Liên Hiệp Quốc về Biến đổi khí hậu

VAA

Đánh giá tổn thương và thích ứng

VCMP

Chương trình bản đồ khí hậu Việt Nam

WB

Ngân hàng thế giới

WHO

Tổ chức y tế thế giới

km

Ki lô mét

mm

Mi li mét

ppm

Phần triệu

ppb

Phần tỷ  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương